Захист прав за допомогою Антимонопольного комітету

Світлана Бовсунюк
1309
4 Грудня 2015
Захист прав за допомогою Антимонопольного комітету
1309
4 Грудня 2015

У журналі «Радник в сфері державних закупівель», а саме в № 4 (43) за квітень 2015 року на сторінках 44–45, № 12 (39) за грудень 2014 року на сторінках 44–45 та в інших випусках, ми аналізували скарги учасників, подані в Антимонопольний комітет України (далі — АМКУ, орган оскарження) на дії та рішення замовників, здійснені впродовж проведення процедур закупівель. АМКУ є державним органом зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції в підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.

Згідно з пунктом 17 ст. 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон про держзакупівлі), АМКУ є органом оскарження у сфері державних закупівель. Вищезазначене відомство фактично є першою та обов’язковою інстанцією з розгляду скарг учасників. Тобто в разі незгоди з діями чи рішеннями замовника, генерального замовника скаржник може звернутися зі скаргою до АМКУ, а в разі незгоди з рішенням, прийнятим органом оскарження, звернутися з позовом до суду для захисту своїх інтересів.

В абзаці 1 ч. 3 ст. 8 Закону про держзакупівлі йдеться про те, що АМКУ, як орган оскарження, з метою неупередженого та ефективного захисту прав та законних інтересів осіб, пов’язаних з участю у процедурах державної закупівлі, створює постійно діючу адміністративну колегію з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель.

Дана колегія діє у складі трьох державних уповноважених АМКУ: головуючого та двох членів. Рішення постійно діючої адміністративної колегії приймають від імені АМКУ. Інформацію щодо складу комісії можна знайти на офіційному сайті АМКУ amc.gov.ua в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель».

Порядок оскарження процедур закупівель регламентує ст. 18 Закону про держзакупівлі. Дана норма детально розкриває вищезазначений порядок, починаючи з оформлення скарги і закінчуючи питанням можливості оскарження рішення АМКУ. Тож для систематизованого розгляду даного питання розглянемо етапи оскарження.

І Перший етап: підготовка та подання скарги до АМКУ

Згідно з п. 1 ст. 18 Закону про держзакупівлі, скарга повинна бути в письмовій формі та підписана особ ою, яка її подає, і обов’язково має містити таку інформацію:

 • найменування органу оскарження;
 • ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта оскарження, а тако ж номер засобу зв’язку, адресу електронної пошти (у разі наявності);
 • найменування, місцезнаходження, поштову адресу замовника, генерального замовника, рішення, дії або бездіяльність яких оскаржуються;
 • номер оголошення про проведення процедури, яке оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу;
 • підстави подання скарги, посилання на порушення процедури закупівлі або прийняті рішення, дії або бездіяльність замовника, генерального замовника, фактичні обставини, що це можуть підтверджувати, дату, коли суб’єктові оскарження стало відомо про такі рішення, дії або бездіяльність;
 • вимоги суб’єкта оскарження та їх обґрунтування.

При поданні скарги до АМКУ також додатково необхідно подати платіжне доручення і документ, що підтверджує здійснення оплати.

Слід зазначити, що до скарги мають додаватися документи (у разі наявності), що підтверджують порушення процедури закупівлі або неправомірність рішень, дій або бездіяльності замовника, генерального замовника.

Відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону про держзакупівлі за подання скарги до органу оскарження справляється плата, яка зараховується до спеціального фонду державного бюджету. Розмір такої плати визначено постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2010 за № 773, який наразі становить 5 тис. грн у разі оскарження процедури державної закупівлі товарів або послуг та 15 тис. грн у разі оскарження процедури закупівлі робіт. Зарахування коштів за подання скарги здійснюється на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, для зарахування надходжень за кодом класифікації доходів бюджету за місцем знаходження платника податків.

Кошти, які були оплачені за розгляд скарги АМКУ, не повертаються (навіть за умови задоволення скарги органом оскарження).

Також на сайті АМКУ в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель» є підпункт «Вимоги до заяв», де міститься інформація щодо переліку рахунків, на які необхідно перераховувати вищевказані кошти.

Внесення плати є обов’язковою складовою процесу оскарження, тому пам’ятайте, що при поданні скарги до АМКУ вам також необхідно подати і документ, що підтверджує здійснення такої оплати. Згідно з інформацією сайту АМКУ, при поданні скарги до органу оскарження разом із платіжним дорученням суб’єкта оскарження необхідно надати документальне підтвердження зарахування коштів за подання скарги до органу оскарження, тобто до Державного бюджету України.

Такими документами можуть бути:

 • лист Державного казначейства України (або Державної податкової адміністрації України) з підтвердженням зарахування коштів до Державного бюджету України з посиланням на відповідне платіжне доручення суб’єкта оскарження, за яким справлялась плата за подання скарги, або завірена належним чином відмітка зазначених вище установ на платіжному дорученні про відповідне зарахування коштів;
 • відмітка кредитної установи на примірнику платіжного доручення, який подається разом із скаргою до органу оскарження, з такими словами: «Зараховано в дохід бюджету ___ грн (дата)». Цей напис скріплюється першим і другим підписами посадових осіб і відтиском печатки кредитної установи з відміткою дати виконання платіжного доручення.

Практичні особливості подання скарги та пояснень щодо скарги

Подавати скарги необхідно за адресою: вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035.

Датою подання суб’єктом оскарження скарги до АМКУ вважається дата її реєстрації органом оскарження. Також важливим є й те, що скарги, подані до органу оскарження до 15:00, будуть зареєстровані в день подання скарги. А скарги, подані після 15:00, будуть зареєстровані лише наступного робочого дня після їх подання.

Варто додати, що подання скарг учасників та пояснень замовника здійснюється не через канцелярію АМКУ, а шляхом залишення такого документа в скриньці «Оскарження державних закупівель», що розміщена при вході до приміщення АМКУ.

Проте на практиці були такі випадки, що документи зі скриньки виймали раніше 15:00, а відповідно документи, що були подані після здійсненого виймання, були зареєстровані наступного робочого дня. Тому рекомендуємо і учасникам, і замовникам з метою дотримання строків, установлених Законом про держзакупівлі, залишати такі документи в скриньці до 12:00 — з метою їх реєстрації поточного дня.

Також орган оскарження повинен у строк, що не перевищує трьох робочих днів з дня реєстрації скарги, повідомити скаржникові, замовникові, генеральному замовникові про час і місце розгляду скарги та в той же строк подати для оприлюднення таке повідомлення на веб-портал Уповноваженого органу. Рішення АМКУ щодо поданої скарги оприлюднюється на сайті http://www.tender.me.gov.ua поряд з оскаржуваною процедурою, а тому стає доступним для загального ознайомлення.

Слід наголосити, що Законом не встановлено обов’язку скаржника щодо попереднього звернення до замовника, генерального замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі. Тобто на відміну від судово-претензійного порядку суб’єкт оскарження може одразу звертатися до органу оскарження. Хоча на виконання норми абз. 4 ч. 5 ст. 18 Закону при поданні скарги до органу оскарження суб’єкт оскарження повинен надіслати копію скарги замовникові, генеральному замовникові, рішення, дія чи бездіяльність якого оскаржуються. Якщо ж замовник, генеральний замовник усе ж отримав звернення учасника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі, то перший має право на добровільній основі вжити належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні. Надсилання звернення замовникові, генеральному замовникові не позбавляє особу права звернутися зі скаргою до органу оскарження.

Детальніше про ініціативу замовника щодо призупинення процедури закупівлі ви можете прочитати в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (38) за листопад 2014 року на сторінках 22–23.

Обов’язок замовника оприлюднити всі звернення учасників разом з прийнятими рішеннями

Замовник, генеральний замовник повинні повідомити всім зацікавленим особам про рішення, прийняті за результатами розгляду звернення, та одночасно подати для оприлюднення таке рішення разом із зверненням на веб-портал Уповноваженого органу.

Відповідно до листа ДП «Зовнішторгвидав України» від 02.12.2014 № 206/6689/04 [з його текстом ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 3 (42) за березень 2015 року на сторінці 34] за результатами розгляду звернення з вимогою усунення порушень під час проведення процедури закупівлі замовник може прийняти одне з двох таких рішень:

 • звернення відхилено: у такому разі замовник подає на веб-портал інформацію щодо причин відхилення звернення у формі роз’яснення до документації конкурсних торгів (РДКТ подається у вигляді файла), до якого прикріплює відповідне звернення (у вигляді файла);
 • звернення прийнято: у такому разі замовник подає на веб-портал зміни до документації конкурсних торгів (ЗДКТ подається у вигляді файла), до якого прикріплює відповідне звернення (у вигляді файла).

При цьому ані Закон про держзакупівлі, ані отримана відповідь ДП «Зовнішторгвидав України», як офіційного утримувача веб-порталу Уповноваженого органу, не визначає строків для оприлюднення таких документів, а тому предметом перевірки контролюючих органів може стати лише факт оприлюднення замовником свого рішення разом із зверненням учасника на веб-портал Уповноваженого органу.

Дотримуємося строків для подання скарги до АМКУ

Ще однією важливою умовою є те, що, згідно з частиною 4 статті 18 Закону про держзакупівлі, скарги подаються до органу оскарження не пізніше 10 днів з дня, коли суб’єкт оскарження дізнався або повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів прийнятим рішенням, дією чи бездіяльністю замовника, генерального замовника, але до дня укладення договору про закупівлю.

Тобто учасникові потрібно зважати на те, що строк від дати, коли він дізнався або повинен був дізнатися про рішення або дію замовника, яку він планує оскаржити до АМКУ, до дати подання ним скарги до АМКУ, не повинен бути більшим за 10 календарних днів.

Варто вкотре нагадати, що відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов’язано його початок. А згідно зі статтею 255 Цивільного кодексу України, якщо строк встановлено для вчинення дії, то вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку.

Тобто саме з наступного дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи інтересів, починається відлік 10-денного строку, а скарга, подана включно в останній, десятий, календарний день, буде вважатися поданою вчасно.

Наприклад, якщо учасник бажає оскаржити дії замовника, вчинені під час розкриття пропозицій конкурсних торгів, то 10-денний строк для подання скарги слід відраховувати з наступного календарного дня за днем здійснення процедури розкриття пропозицій за умови, що уповноважена особа учасника була присутня на процедурі розкриття. Якщо жоден із представників учасника не брав участі в процедурі розкриття пропозицій, то відлік строку для нього розпочнеться з наступного дня за днем оприлюднення протоколу розкриття на веб-порталі Уповноваженого органу або отримання протоколу розкриття поштовим листом (якщо учасник надсилав замовникові запит на отримання такого протоколу). При цьому в разі отримання учасником протоколу розкриття в паперовому варіанті та оприлюднення такого протоколу на веб-порталі Уповноваженого органу відлік строку АМКУ буде відраховувати від події, що настала раніше.

Аналогічним чином здійснюється відрахування строків для оскарження рішення замовника щодо відхилення пропозиції учасника. На практиці інформація про відхилення пропозицій оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу раніше, ніж копія такого документа надходить на поштову адресу учасника, тож саме від дати оприлюднення такої інформації орган оскарження і розпочинає відлік 10-денного строку.

З огляду на те, що дата оприлюднення протоколу розкриття на веб-порталі є недоступною для загального перегляду, а також з метою отримання офіційної інформації щодо дати, коли скаржник повинен був дізнатися про порушення його прав чи законних інтересів, АМКУ звертається з офіційним запитом до ДП «Зовнішторгвидав України», як утримувача загальнодержавного веб-порталу з питань державних закупівель, щодо дати оприлюднення документа, що є предметом оскарження.

При цьому в разі виявлення, що скарга подана з порушенням 10-денного строку, АМКУ приймає рішення про припинення розгляду скарги в порядку, визначеному частиною 7 статті 18 Закону про держзакупівлі.

Разом із цим, згідно з частиною 4 статті 18 Закону про держзакупівлі, скарги, які стосуються документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації, запиту цінових пропозицій), можуть подаватися в будь-який строк після оприлюднення оголошення про їх проведення, але не пізніше закінчення строку, установленого для подання пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних, цінових пропозицій). А скарги щодо укладених договорів про закупівлю взагалі розглядаються лише в судовому порядку.

ІІ Другий етап: залишення скарги без розгляду або прийняття скарги учасника

Частина 6 ст. 18 Закону про держзакупівлі передбачає, що орган оск арження залишає скаргу без розгляду в разі, якщо:

 • суб’єкт оскарження подає скаргу щодо того самого порушення, у тій самій процедурі закупівлі і з тих самих підстав, які вже були предметом розгляду органу оскарження і щодо яких органом оскарження було прийнято відповідне рішення;
 • скарга не відповідає вимогам частини першої або четвертої цієї статті;
 • суб’єктом оскарження не внесено плату, передбачену абзацом третім частини п’ятої цієї статті;
 • замовником, генеральним замовником відповідно до цього Закону усунено порушення, зазначені в скарзі, про що було надано документальне підтвердження.

Орган оскарження зобов’язаний поі нформувати суб’єкта оскарження, замовника, генерального замовника про залишення скарги без розгляду не пізніше наступн ого робочого дня після прийняття такого рішення та в той же строк подати для оприлюднення таке рішення на веб-портал Уповноваженого органу.

Також до розгляду скарги по суті АМКУ може прий няти рішення про припинення розгляду скарги в разі, якщо:

 • обставини, підстави для залишення заяви без розгляду, встановлені органом оскарження після прийняття скарги до розгляду;
 • замовником, генеральним замовником прийнято рішення про відміну торгів чи визнання їх такими, що не відбулися, відміну переговорної процедури, крім випадку оскарження будь-якого із цих рішень;
 • у разі відкликання скарги скаржником.

Дії замовника при неможливості вчасного надіслання пояснень та документів

Якщо при поданні скарги суб’єктом оскарження дотримано всіх необхідних вимог та відсутні будь-які підстави для залишення скарги без розгляду, то АМКУ своїм рішенням приймає таку скаргу і встановлює дату й час її розгляду в комітеті. Дане рішення надсилають усім зацікавленим сторонам у даному спорі. Замовникові, генеральному замовникові одночасно з таким рішення АМКУ надсилає запит про надання інформації, в якому встановлюється вимога щодо надання пояснень з приводу скарги та копій документів, необхідних для її детального на належного розгляду.

Згідно з частиною 11 статті 18 Закону про держзакупівлі, протягом трьох робочих днів з дня отримання такого запиту замовник, генеральний замовник зобов’язаний виконати всі вимоги органу оскарження та відправити на його адресу необхідні документи. У разі ненадання інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедури державних закупівель у встановлений строк орган оскарження розглядає скаргу та приймає рішення на її підставі та в межах одержаної за скаргою інформації.

Проте на практиці доволі часто виявляється, що дотриматися таких строків стає неможливим, якщо кількість документів, копії яких потрібно направити на запит АМКУ (зазвичай це копії пропозицій учасників), є занадто великою, а замовник територіально віддалений від органу оскарження. У такому випадку рекомендуємо замовникам не порушувати встановлених Законом про держзакупівлі строків та направити на адресу АМКУ проміжне повідомлення про неможливість направлення всіх документів у триденний строк.

Далі пропонуємо вам ознайомитися з прикладом підготовки та оформлення такого повідомлення до АМКУ (див. додаток 1).

Додаток 1
Приклад звернення щодо перенесення строку подання документів

Прийняття АМКУ скарги учасника до розгляду

Також орган оскарження має право залучати для отримання консультацій та експертних висновків представників державних органів (за погодженням з керівниками державних органів), експертів та спеціалістів, які не можуть бути пов’язаними особами та мають спеціальні знання, необхідні для професійного та неупередженого розгляду скарги. Суб’єкт оскарження та замовник (генеральний замовник) можуть самі надавати висновки експертів та спеціалістів, які мають спеціальні знання. Висновки таких представників державних органів, експертів та спеціалістів оформлюють у письмовій формі та долучають до матеріалів справи про розгляд скарги.

Відповідно до ч. 8 ст. 18 Зак ону подання скарги до органу оскарження не призупиняє процедуру закупівлі, за винятком випадку, коли орган оскарження сам приймає таке рішення. АМКУ має право за власною ініціативою або за заявою суб’єкта оскарження прийняти рішення про призупинення процедури закупівлі на строк до винесення рішення за скаргою, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду.

Протягом одного робочого дня орган оскарження повідомляє про призупинення процедури закупівлі центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Уповноваженому органові, замовникові, генеральному замовникові та суб’єктові оскарження та в той же строк подає на оприлюднення таке рішення на веб-портал Уповноваженого органу. Призупинення процедури закупівлі передбачає зупинення замовником, генеральним замовником будьяки х дій та прийняття будь-яких рішень щодо даної закупівлі, у тому числі укладення договору, крім дій, спрямованих на усунення порушень, зазначених у скарзі.

У разі усунення порушень, зазначених у скарзі, замовник (генеральний замовник) протягом одного робочого дня з моменту усунення порушення повинен повідомити про це органові оскарження та надати документальне підтвердження.

Варто звернути увагу й на те, що, згідно з ч. 9 ст. 18 Закону про держзакупівлі, розгляд скарги зупиняє перебіг строків, установлених Законом для укладення договору. Пе ребіг цих строків продовжується із дня, наступного за днем прийняття рішення органом оскарження за результатами розгляду скарги, рішення про припинення розгляду скарги або рішення про залишення скарги без розгляду. У будь-якому разі укладення договору про закупівлю під час процедури оскарження заборонено.

Також під час розгляду скарги органом оскарження Уповноважений орган повинен забезпечити неприйняття для оприлюднення інформації про закупівлю за призупиненою процедурою закупівлі, яка підлягає оприлюдненню згідно із Законом, крім випадків усунення замовником, генеральним замовником порушень, зазначених у скарзі.

ІІІ Третій етап: розгляд скарги

Варто зазначити, що ч. 13 ст. 18 Закону про держзакупівлі встановлено строк у 30 робочих днів з дня реєстрації скарги в АМКУ для прийняття органом оскарження обґрунтованого рішення за скаргою.

Розгляд скарг АМКУ відбувається на його засіданнях у робочі дні. Скаржник, замовник, генеральний замовник мають право взяти участь у розгляді скарги, який є відкритим. Усі охочі можуть бути на ньому присутніми та можуть використовувати засоби фото-, кінозйомки, відео- та звукозапису. Інформація щодо дати та часу розгляду скарги міститься в рішеннях органу оскарження, які оприлюднюються на офіційному веб-порталі АМКУ в розділі «Діяльність у сфері державних закупівель» — «Інформація про рішення щодо оскарження процедур державних закупівель».

Слід відзначити, що своїми рішенням АМКУ завжди запрошує скаржника та замовника на 11:00 для розгляду. Однак сам розгляд конкретної скарги насправді може відбуватися в будь-який час до кінця робочого дня працівників АМКУ.

Представники сторін обов’язково повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, та довіреність на представництво інтересів сторони чи інший документ, що надає їм право виступати від імені останньої під час розгляду скарги.

Для розгляду скарги представників сторін запрошують до зали, де відбуваються слухання. Членів колегії знайомлять із представниками обох сторін, після чого працівник-доповідач органу оскарження зачитує суть скарги. Розглядається кожне питання скарги окремо по черзі. Члени колегії ознайомлюються зі змістом скарги учасника та змістом пояснення замовника, після чого, у разі необхідності, можуть звернутися до представників однієї або обох сторін для отримання додаткових пояснень з приводу певного питання. Представникові кожної зі сторін надається можливість надати додаткові пояснення або висловити заперечення.

Після цього члени колегії можуть попросити вийти всіх присутніх із зали засідань для закритої наради, за результатами якої шляхом відкритого або закритого голосування ухвалюють рішення щодо кожного конкретного питання скарги та в цілому.

Та майте на увазі, що орган оскарження, у разі необхідності, може додатково досліджувати й інші питання, безпосередньо пов’язані з оскаржуваною процедуро ю закупівлі. Наприклад, здійснити перевірку пропозицій конкурсних торгів усіх інших учасників, окрім скаржника, а також детально перевірити пропозицію переможця. Тому радимо замовникам бути уважними при прийнятті того чи іншого рішення чи вчиненні певної дії під час проведення процедур державних закупівель.

ІV Четвертий етап: прийняття рішення АМКУ

У рішенні АМКУ має бути зазначено:

 • висновок органу оскарження про наявність або відсутність порушення процедури закупівлі;
 • висновок органу оскарження про задоволення скарги або про відмову в її задоволенні повністю чи частково;
 • підстави та обґрунтування прийняття саме такого рішення та зобов’язання замовника, генерального замовника щодо усунення порушення процедури закупівлі та/або відновлення процедури закупівлі з моменту попереднього законного рішення чи правомірної дії останнього;
 • інформацію щодо найменування органу оскарження;
 • короткий зміст скарги;
 • мотивувальну та резолютивну частини рішення;
 • інформацію про строк оскарження даного рішення.

Скорочений зміст рішення, прийнятого органом оскарження, проголошується представникам сторін одразу на засіданні. А протягом трьох робочих днів з дня прийняття засвідчені в установленому порядку копії рішення орган оскарження надсилає скаржникові, замовникові, генеральному замовникові, центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та Уповноваженому органові.

Рішення органу оскарження підлягають обов’язковому оприлюдненню після їх прийняття на вебпорталі Уповноваженого органу. Та не пізніше наступного робочого дня також оприлюднюються на офіційному веб-порталі Антимон опольного комітету України.

V П’ятий етап: оскарження рішень АМКУ

Частиною 16 статті 18 Закону встановлено, що рішення органу оскарження набирають чинності з дня їх при йняття та є обов’язковими для виконання замовниками, генеральними замовниками, а також іншими особами, яких вони стосуються.

Але замовникам, генеральним замовникам, а також скаржникам слід пам’ятати, що рішення АМКУ не є рішенням останньої інстанції, а тому кожна сторона скарги має повне право, у разі незгоди з рішенням, звернутися з позовною заявою до суду по захист своїх прав. Для таких дій ч. 17 ст. 18 Закону про держзакупівлі встановлено строк для можливості оскарження рішення АМКУ терміном у 30 днів з дня, коли особа дізналася про його прийняття, тобто з дня присутності на розгляді скарги, на якому було проголошено короткий зміст рішення, або з дня оприлюднення такого рішення на веб-порталі АМКУ, або отримання копії рішення (за умови, що це сталося раніше).

Оскільки АМКУ є органом державної влади, то розгляд скарг щодо оскарження його рішень здійснюється в адміністративному суді, оскільки завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб’єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, у тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ. Тож суд є вже другою інстанцією з розгляду скарг у сфері державних закупівель.

Відповідно до ч. 3 ст. 19 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи з приводу оскарження рішень Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері державних закупівель вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ.

Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що можливість оскарження будь-якого рішення або дії замовника, генерального замовника у сфері державних закупівель має важливе значення для забезпечення дотримання принципу законності під час проведення торгів та дає змогу учасникам захистити свої порушені права та інтереси, а замовників спонукає до проведення процедур закупівель відповідно до вимог чинного законодавства.

Практика оскарження закупівель

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання