Як стороні договору повідомити іншу сторону про форс-мажорні обставини?

Олег Підгірський
878
19 Травня 2022
Як стороні договору повідомити іншу сторону про форс-мажорні обставини?
878
19 Травня 2022

Думаю, умовами кожного договору, особливо під час дії правового режиму воєнного стану, встановлено умови щодо виконання, обмеження виконання чи невиконання зобов’язань за договором у зв’язку з виникненням обставин непереборної сили, або, як їх ще називають, форс-мажорних обставин. Тому в цій статті дізнаєтесь, як стороні договору повідомити іншу сторону про форс-мажорні обставини.

Не гаємо часу. Єдине законодавчо врегульоване визначення цим обставинам встановлено статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні». Відповідно до цієї норми форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили)  є   надзвичайні   та   невідворотні   обставини,   що   об’єктивно  унеможливлюють   виконання   зобов’язань,   передбачених   умовами  договору   (контракту,   угоди   тощо),   обов’язків   згідно   із  законодавчими  та  іншими  нормативними  актами,  а  саме: загроза  війни,  збройний  конфлікт  або серйозна погроза такого конфлікту,  включаючи,   але   не   обмежуючись  ворожими  атаками,  блокадами,  військовим  ембарго,  дії  іноземного  ворога,  загальна військова  мобілізація,  військові  дії,  оголошена та неоголошена війна, дії  суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства,  безлади,   вторгнення,  блокада,  революція,  заколот,  повстання,  масові заворушення, введення комендантської години, експропріація,  примусове    вилучення,   захоплення   підприємств,   реквізиція,  громадська  демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії  третіх  осіб,  пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту,  регламентовані  умовами  відповідних  рішень  та  актами державних  органів  влади,  закриття  морських  проток,  ембарго,  заборона  (обмеження)  експорту/імпорту  тощо, а також викликані винятковими  погодними  умовами  і  стихійним  лихом, а саме: епідемія, сильний  шторм,  циклон,  ураган,  торнадо,  буревій, повінь, нагромадження  снігу,  ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів,  перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув  ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Статтею 617 Цивільного кодексу України встановлено підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання. Так, особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

Сьогодні такими можуть бути надзвичайні, невідворотні та об’єктивні обставини, які виникли у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, який продовжено з 05 години 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 № 133/2022, затвердженого Законом України від 15.03.2022 № 2119-IX, що також продовжено з 05 години 30 хвилин 25.04.2022 строком на 30 діб Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18.04.2022 № 259/2022, затвердженого Законом України від 21.04.2022 № 2212-IX, які підтверджені листом Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 № 2024/02.0-7.1.

Рекомендуємо: якщо сторона договору з тих чи інших причин, з врахуванням обставин, зазначених вище, не в змозі виконувати умови договору, такій стороні, якщо інше не встановлено умовами договору, варто повідомити іншу сторону про ці причини.

Оскільки згадані вище обставини унеможливлюють виконання умов договору здебільшого виконавцем, постачальником чи підрядником за договором, редакція порталу RADNUK.COM.UA підготувала зразок листа-повідомлення щодо виникнення форс-мажорних обставин для цієї сторони, який можна завантажити за посиланням.

Читайте також публікації:

Воєнний стан

Публікації, що розкривають специфіку закупівель під час воєнного стану