Річний план, зміни та додаток до нього: складаємо відповідно до Закону зі змінами від 30.09.2015

Ольга Терещенко
3176
5 Січня 2016
Річний план, зміни та додаток до нього: складаємо відповідно до Закону зі змінами від 30.09.2015
3176
5 Січня 2016

Після кардинальних та докорінних змін багатьох положень Закону України «Про здійснення державних закупівель» (далі — Закон, Закон про держзакупівлі) український прок’юремент взяв курс на європейський шлях розвитку.

Вітчизняне законодавство поступово гармонізують із законодавством ЄС шляхом імплементування таких інструментів, як електронна система державних закупівель, можливість формування довідок електронним шляхом, застосування електронного оригіналу, переведення всього документообігу на площину веб-ресурсів та низка інших. Чи матимуть дані нововведення позитивні результати, покаже тільки час та практика їх застосування.

У зв’язку із цим зазнав змін алгоритм дій замовника при плануванні проведення процедур закупівлі. У даній статті ми розглянемо порядок дій комітету з конкурсних торгів замовника (далі — комітет) при складанні річного плану, розглянемо внесення змін до нього, формування додатка до річного плану та особливості затвердження річного плану монополістами.

Складаємо річний план

Згідно з частиною 1 статті 4 Закону, закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі — веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.

У частині 2 статті 3 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» (далі — Закон про особливості) також ідеться про те, що річний план та зміни до нього (у разі наявності) обов’язково безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.

Отже, першим кроком є складання проекту річного плану, положення якого розглядатимуть на засіданні комітету з конкурсних торгів замовника. Складають річний план закупівель відповідно до регламентованої чинним законодавством форми. Форму річного плану закупівель затверджено наказом Мінекономрозвитку від 15.09.2014 № 1106 «Про затвердження форм документів у сфері державних закупівель», який зареєстровано в Мін’юсті 13.10.2014 за № 1241/26018 (далі — наказ № 1106).

Зверніть увагу! Абзац 4 пункту 1 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель/річного плану закупівель, що здійснюють без проведення процедур, затвердженої наказом № 1106 (далі — Інструкція наказу № 1106), містить застарілі та невідповідні чинному Закону положення, а саме: до річного плану включають закупівлі, очікувана вартість яких без урахування податку на додану вартість (далі — ПДВ) дорівнює або більше сум, що зазначені в частині першій статті 2 Закону.

Після змін Закону від 30.09.2015, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15 вересня 2015 р. № 679-VІІІ, положення абзацу 1 частини 1 статті 2 Закону викладено в такій редакції: «Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт — 1 мільйон 500 тисяч гривень». Попередня редакція вищезазначеної норми містила припис, що дані цінові межі вказано без врахування ПДВ. Відтепер дані цінові межі зазначено вже з урахуванням ПДВ.

Відтепер до річного плану включають закупівлі, очікувана вартість яких із врахуванням ПДВ дорівнює або перевищує суми, зазначені в частині 1 статті 2 Закону.

Нижче ви можете ознайомитися з формою річного плану закупівель (див. додаток 1).

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 15.09.2014 № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ на ______ рік
_____________________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівліКод КЕКВ (для бюджетних коштів)Очікувана вартість предмета закупівліПроцедура закупівліОрієнтовний початок проведення процедури закупівліПримітки
123456
У графі 1 вказують найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).
У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону в цій графі зазначають кількість лотів та найменування кожного з них
5 січня 2016 року набрав чинності наказ Мінекономрозвитку від 28 грудня 2015 року № 1782 «Про затвердження Змін до Порядку визначення предмета закупівлі», який затверджує порядок визначення предмета закупівлі і за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, і за основним словником національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, якими всі замовники мають керуватись при визначенні предмету закупівлі з 1 січня 2016 року.
Графа 2 є обов’язковою для заповнення в разі здійснення закупівель за рахунок бюджетних коштівУ графі 3 зазначають очікувану вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами)У графі 4 вказують процедуру закупівлі, передбачену статтею 12 Закону, яку заплановано проводитиУ графі 5 зазначають:
місяць поточного року, в якому замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі, — у разі складання річного плану
У графі 6 замовник може зазначити таку інформацію:
найменування головного розпорядника бюджетних коштів;
обґрунтування вибору процедури закупівлі;
іншу інформацію, яку вважає необхідною.
У графі 6 зазначають інформацію про намір укласти рамкову угоду за результатами процедури закупівлі. У разі укладення рамкової угоди генеральним замовником зазначають його найменування та рішення про визначення генерального замовника (генеральних замовників) для організації та проведення процедур закупівель в інтересах замовників за рамковими угодами

Затверджений рішенням
комітету з конкурсних торгів від _______ № _________

Голова комітету з конкурсних торгів
(підпис) ________________
(ініціали та прізвище) ________________
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____
(підпис) ________________
(ініціали та прізвище) ________________

Проаналізуємо зміст інформації кожної графи річного плану закупівель

 1. Предмет закупівлі: відповідно до пункту 2.1 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономрозвитку від 26.07.2010 № 921 (у редакції від 5 січня 2016 року), предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 20 і 27 частини першої статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та на основі Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, за показником п’ятого знака із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників третьої – п’ятої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також конкретної назви товару чи послуги.
  При цьому замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за показниками шостого – десятого знаків Державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457, із зазначенням у дужках предмета закупівлі відповідно до показників шостої – восьмої цифр основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року № 1749, а також за обсягом, номенклатурою та місцем поставки товарів, виконання робіт або надання послуг.
  Детальніше стосовно визначення предмета закупівлі після нововведень від 5 січня 2016 року читайте на сторінках 15–19 даного журналу.
  Відповідно до пункту 2 Інструкції наказу № 1106 графа 1 річного плану є обов’язковою графою для заповнення.
 2. Код КЕКВ (для бюджетних коштів): видатки одержувачів бюджетних коштів здійснюють за кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ) бюджету. Для визначення КЕКВ замовники керуються положеннями Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333.
  Відповідно до пункту 2 Інструкції наказу № 1106 графа 2 річного плану є обов’язковою графою для за повнення в разі здійснення закупівель за бюджетні кошти.
 3. Очікувана вартість предмета закупівлі: зазначають на момент, що передує проведенню відповідної процедури закупівлі, не потребує корегування за результатами здійснення такої процедури закупівлі. Якщо в подальшому від очікуваної вартості буде відрізнятись ціна пропозиції чи договору (шляхом внесення змін до істотних умов договору), то вносити корективи до річного плану не потрібно.
  Інформація щодо очікуваної вартості предмета закупівлі є відкритою та підлягає оприлюдненню.
  Відповідно до пункту 2 Інструкції наказу № 1106 графа 3 річного плану є обов’язковою графою для заповнення.
 4. Процедура закупівлі: вказують процедуру закупівлі, передбачену статтею 12 Закону, я ку заплановано проводити:
  • відкриті торги;
  • двоступеневі торги;
  • запит цінових пропозицій;
  • попередня кваліфікація учасників;
  • переговорна процедура закупівлі.
 5. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі: зазначають місяць поточного року, в якому замовник планує розпочати відповідну процедуру закупівлі, — у разі складання річного плану. Радимо в даному випадку зазначати той місяць, в якому ви плануєте подавати оголошення про початок закупівлі.
  Органи Держказначейства можуть не зареєструвати зобов’язання, якщо процедура закупівлі була проведена в грудні, а запланована — у листопаді.
  Органи Держказначейства можуть відмовляти в реєстрації зобов’язань, оскільки початком процедури закупівлі вважається дата оприлюднення оголошення про проведення на веб-порталі Уповноваженого органу (згідно з інформативним листом МЕРТУ від 05.10.2015 № 3302-05/32894-06).
  Відповідно до пункту 2 Інструкції наказу № 1106 графа 5 річного плану є обов’язковою графою для заповнення.
 6. Примітки: вказується додаткова інформація за необхідності. Наприклад, якщо замовник планує проводити процедуру закупівлі у грудні 2015 року на 2016 рік, то він може зазначити відповідну інформацію у примітках до процедури закупівлі.

Затверджуємо річний план

Відповідно до частини 5 статті 11 Закону про держзакупівлі рішення комітету з конкурсних торгів оформлюють протоколом, у якому відображено результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на засіданні, з кожного питання. Протокол підписують усі члени комітету, присутні на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол — про це зазначають у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

Як і будь-яке рішення комітету з конкурсних торгів замовника, затвердження річного плану відбувається шляхом прийняття протокольного рішення, що містить результати поіменного голосування всіх присутніх членів даного комітету. З прикладом поіменного протоколу та особливостями його складання ви маєте змогу ознайомитись у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (50) за листопад 2015 року на стор. 22–24.

Оприлюднюємо річний план

Річний план оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дня затвердження даного документа. Отже, щоб не порушувати вищезазначених строків, радимо замовникам подавати інформацію на оприлюднення в той же день, коли було затверджено документ.

За допомогою безкоштовного Веб-сервісу річний план розміщують у такому порядку:

 • щоб розпочати процедуру закупівлі, необхідно натиснути на посилання «Новий документ» у боковому меню;
 • річний план, зміни до нього розміщують за допомогою кнопки «Новий документ», яка знаходиться в правому боковому меню.

Зазначені документи оприлюднюють у вигляді сканованої кольорової копії оригіналу документа у форматі pdf.

Далі відкривається вікно «Створення нового документа», в якому необхідно натиснути кнопку «Створити» та обрати необхідний документ, після чого натиснути кнопку «Зберегти». Детальніше про розміщення річного плану на веб-порталі Уповноваженого органу за допомогою Веб-сервісу читайте у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 12 (39) за грудень 2015 року на стор. 26.

Стосовно «Кабінету замовника»: річний план, зміни до нього розміщують за допомогою кнопки «Плани закупівель». Зазначені документи оприлюднюють у вигляді сканованої кольорової копії оригіналу документа у форматі pdf.

Кнопка «Плани закупівель» розміщена в боковому меню веб-порталу та відображається без заходження в саме вікно «Кабінет замовника». Далі необхідно натиснути на кнопку «Створити план закупівлі», обрати бюджетний рік, тип документа (план закупівлі або зміни плану закупівлі) та «Обрати файл» з відповідної папки на комп’ютері, після чого натиснути на кнопку «Створити».

Раніше замовники були зобов’язані оприлюднювати річний план, окрім веб-порталу Уповноваженого органу, ще й на власному веб-сайті (головного розпорядника). Після змін Закону від 30.09.2015 комітети з конкурсних торгів замовника оприлюднюють даний документ лише на веб-порталі Уповноваженого органу.

Також відтепер органи Держказначейства перевіряють наявність річного плану шляхом перегляду документа, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. Тобто за процедурами, які розпочалися з 30.09.2015 року (а саме дати оприлюднення інформації про проведення процедури на веб-порталі Уповноваженого органу), замовник не надає органам Держказначейства річний план, вони перевіряють його зміст самостійно, завантаживши інформацію з веб-порталу www.tender.me.gov.ua.

Ще одним нововведенням є співпраця замовників з ДП «Зовнішторгвидав України». Відтепер замовники після подання на оприлюднення інформації на веб-портал не повинні надсилати на адресу ДП «Зовнішторгвидав України» документальні підтвердження.

Зміни до річного плану

Для того щоб внести зміни до річного плану, замовник може піти двома шляхами:

 1. оприлюднити річний план у новій редакції;
 2. оприлюднити лише змінені або додані процедури закупівлі.

Згідно з частиною 1 статті 4 Закону, зміни до річного плану закупівель оприлюднюють протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження. Усі графи заповнюють у порядку, закріпленому для річного плану.

У роз’ясненні Уповноваженого органу від 19.05.2014 [детальніше — у журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 7 (34) за липень 2014 року на стор. 38–39] зазначено, що частиною першою статті 4 Закону передбачено можливість внесення змін до річного плану закупівель. При цьому форма внесення змін до річного плану державних закупівель, періодичність і характер таких змін законодавством не визначені та не обмежені.

Тому замовник може періодично вносити зміни до річного плану закупівель відповідно до наявного фінансування, потреби в товарах, роботах, послугах тощо, але в будь-якому випадку до проведення відповідної процедури закупівлі.

Отже, зміни до річного плану рекомендуємо готувати за формою річного плану, але в шапці документа зазначати «Зміни до річного плану».

Додаток до річного плану

Після змін Закону від 30.09.2015, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері державних закупівель щодо приведення їх у відповідність із міжнародними стандартами та вжиття заходів з подолання корупції» від 15 вересня 2015 р. № 679-VІІІ, положення частини 1 статті 4 Закону про держзакупівлі було викладено в такій редакції:

«Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі — веб-портал Уповноваженого органу) протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього».

Отже, у новій редакції статті не встановлено жодних вимог щодо додатка до річного плану. Але звертаємо увагу на те, що відповідно до пункту 1 Інструкції наказу № 1106 якщо очікувана вартість предмета закупівлі є меншою від сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, то такий предмет закупівлі відображають у додатку до річного плану, що є його невід’ємною частиною, який складають за формою річного плану закупівель, що здійснюють без проведення процедур закупівель, та підписує уповноважена особа замовника (голова комітету з конкурсних торгів або особа, яка виконує його обов’язки).

Нижче ви можете ознайомитися з формою додатка до річного плану (див. додаток 2).

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
від 15.09.2014 № 1106

Додаток до річного плану
на ______ рік
_____________________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівліКод КЕКВ (для бюджетних коштів)Очікувана вартість предмета закупівліПроцедура закупівліОрієнтовний початок проведення процедури закупівліПримітки
123456
У графі 1 указують найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).
У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону в цій графі зазначають кількість лотів та найменування кожного з них
У графі 3 зазначають очікувану вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами)У графі 5 зазначають:
місяць поточного року, в у якому замовник планує укласти договір без проведення процедур закупівель, у разі складання річного плану закупівель, що здійснюють без проведення процедур закупівель
Зазначають кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг

Затверджений рішенням
комітету з конкурсних торгів від _______ № _________

Голова комітету з конкурсних торгів
(підпис) ________________
(ініціали та прізвище) ________________
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____
(підпис) ________________
(ініціали та прізвище) ________________

Також, згідно з п. 1 Інструкції наказу № 1106, додаток до річного плану замовник оприлюднює на власному веб-сайті або за його відсутності — на веб-сайті головного розпорядника бюджетних коштів щокварталу.

Роз’яснення Мінекономрозвитку від 16.12.2014 [детальніше — у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 1 (40) за січень 2015 року на стор. 40] зазначає, що замовник може складати «Додаток до річного плану» в цілому як на рік, так і поступово протягом року. У разі поступового планування або наявності змін (заплановано нові закупівлі тощо) «Додаток до річного плану» складають та оприлюднюють щокварталу, тобто в будь-який день кварталу, починаючи з початку року. Якщо змін щодо закупівель не відбувалось, то необхідність оприлюднення «Додатка до річного плану» повторно протягом цього року відсутня.

Таким чином, «Додаток до річного плану» може бути складений та оприлюднений на початку року або оприлюднений у будь-який день кожного кварталу протягом року як окремі зміни, так і як «Додаток до річного плану» зі змінами.

Алгоритм дій стосовно складання додатка до річного плану аналогічний затвердженню річного плану:

 1. комітет з конкурсних торгів замовника складає проект додатка до річного плану;
 2. протокольним рішенням комітету (поіменним) затверджують додаток до річного плану;
 3. додаток до річного плану можна оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу;
 4. додатково розміщують на власному веб-сайті (головного розпорядника).

Детальніше про розміщення додатка до річного плану на веб-порталі Уповноваженого органу за допомогою Веб-сервісу та «Кабінету змовника» читайте у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 11 (50) за листопад 2015 року на стор. 36–37.

Річний план без проведення процедур

Річний план закупівель, що здійснюють без проведення процедур закупівель, складають щодо закупівель, які здійснюють відповідно до частини першої статті 4 Закону про особливості.

Таким чином, річний план закупівель, що здійснюють без проведення процедур закупівель, складають виключно суб’єкти, які є замовниками в розумінні Закону про особливості.

Абзацом першим частини другої статті 3 Закону про особливості передбачено, що річний план закупівель, що здійснюють без проведення процедур закупівель, та зміни до нього обов’язково безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дня їх затвердження.

До річного плану закупівель, що здійснюють без проведення процедур закупівель, включають закупівлі, очікувана вартість яких з урахуванням ПДВ дорівнює або більше сум, що зазначені в частині третій статті 2 Закону про особливості.

Нижче наводимо форму річного плану без проведення процедур (див. додаток 3 на стор. 14).

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України про особливості річний план та зміни до нього (у разі наявності) обов’язково безоплатно оприлюднюють на веб-порталі Уповноваженого органу протягом п’яти робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього.

Через платний сервіс подання інформації на офіційний веб-портал «Кабінет замовника» річний план, зміни до нього розміщують за допомогою кнопки «Плани закупівель». Зазначені документи оприлюднюють у вигляді сканованої кольорової копії оригіналу документа у форматі pdf.

Кнопка «Плани закупівель» розміщена в боковому меню веб-порталу та відображається нижче вікна «Кабінет замовника». Далі необхідно натиснути на кнопку «Створити план закупівлі», обрати бюджетний рік, тип документа [план закупівлі (без процедури) або зміни плану закупівлі (без процедури)] та «Обрати файл» з відповідної папки на комп’ютері, після чого натиснути на кнопку «Створити». Детальніше про розміщення річного плану без проведення процедур закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу за допомогою «Кабінету замовника» читайте у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 1 (40) за січень 2015 року на стор. 29.

Через безкоштовний Веб-сервіс на офіційний веб-портал Уповноваженого органу зазначений документ оприлюднюють у вигляді сканованої кольорової копії оригіналу документа у форматі pdf. При цьому з’явиться форма «Створення нового документа», в якій необхідно натиснути кнопку «Створити» та обрати необхідний документ, після чого натиснути кнопку «Зберегти». Детальніше про розміщення річного плану без проведення процедур закупівель на веб-порталі Уповноваженого органу за допомогою Веб-сервісу читайте у випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 1 (40) за січень 2015 року на стор. 30.

При цьому більшість суб’єктів господарювання, які відносяться до поняття «замовники» в розумінні Закону про особливості, повинні готувати та оприлюднювати обидва види таких річних планів (річний план та річний план без проведення процедур закупівель).
Проте такі замовники стикаються із тим, що функції Веб-сервісу не розраховані на можливість оприлюднення двох вищезазначених річних планів одночасно.
На відміну від замовників, які користуються «Кабінетом замовника», в якому передбачено розміщення двох річних планів — річного плану закупівель та річного плану закупівель без процедур, замовники, які користуються безкоштовним Веб-сервісом (у ньому наразі даної сервісної послуги немає), можуть розмістити другий річний план тільки за допомогою функції «Зміни до річного плану закупівель».

Додаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного  розвитку і торгівлі України
від 15.09.2014 № 1106

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель
на ______ рік
_____________________________________________
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

123456
У графі 1 указують найменування предмета закупівлі, визначеного відповідно до пунктів 20, 21, 23 і 27 частини першої статті 1 Закону та в порядку, установленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних закупівель (із зазначенням за наявності показника десятого знака відповідного державного класифікатора).
У разі визначення замовником частин предмета закупівлі (лотів) відповідно до пункту 33 частини першої статті 1 Закону в цій графі зазначають кількість лотів та найменування кожного з них
У графі 3 зазначають очікувану вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами)У графі 5 зазначають:
місяць поточного року, в у якому замовник планує укласти договір без проведення процедур закупівель, у разі складання річного плану закупівель, що здійснюють без проведення процедур закупівель
У разі складання річного плану закупівель, що здійснюють без проведення процедур закупівель, у графі 6 обов’язково вказують відповідний пункт частини першої статті 4 Закону про особливості, що є підставою для укладення договору без застосування процедур закупівель, та кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг

Затверджений рішенням
комітету з конкурсних торгів від _______ № _________

Голова комітету з конкурсних торгів
(підпис) ________________
(ініціали та прізвище) ________________
М. П.
Секретар комітету з конкурсних торгів ____
(підпис) ________________
(ініціали та прізвище) ________________

Реєстр закупівель

Для багатьох замовників даний документ протягом багатьох років залишається загадковим та незрозумілим.

Складають реєстр закупівель відповідно до п. 1 Інструкції наказу № 1106. Якщо очікувана вартість предмета закупівлі є меншою від сум, зазначених у частині першій статті 2 Закону, та якщо замовник не утворює комітет з конкурсних торгів, то реєстр таких закупівель складають у довільній формі за підписом уповноваженої особи замовника. З прикладом реєстру закупівель ви маєте змогу ознайомитись на сторінці 33 випуску журналу «Радник в сфері державних закупівель» № 1 (40) за січень 2015 року.

Отже, основні питання, які можуть виникнути при плануванні комітетом з конкурсних торгів замовника діяльності щодо проведення процедур закупівлі, ми розглянули у вищенаведеному матеріалі.

Сподіваємось, що дана стаття допоможе вам спланувати діяльність комітету з конкурсних торгів таким чином, щоб весь нинішній рік закупівлі проходили вчасно та ефективно.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО