Приклад Заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

Редакція
863
15 Червня 2021
Приклад Заяви про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
863
15 Червня 2021

Ви та ще два учасники взяли участь у тендері. Та виявляється, що у цих двох забагато спільного: спільна адреса, спільні працівники, а може, одна й та сама матеріально-технічна база. Аж занадто скидається на порушення законодавства про захист економічної конкуренції, а замовник наче не бачить та не чує, і визнає одного з ваших конкурентів переможцем тендеру.

До вашої уваги приклад заяви до Антимонопольного комітету України про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (далі — Заява). Зверніть увагу, що Заява подається виключно в письмовому вигляді та розглядається протягом 30 календарних днів. У разі потреби одержання додаткової інформації, яка не може бути надана заявником, строк розгляду Заяви може бути подовжений на 60 календарних днів.

Фірмовий бланк
 
Вих. №
Від
Територіальне відділення __________
Антимонопольного комітету України
тел.:____________ факс:______________ 
Ел. пошта:  ___________ 
Адреса: _________________
 
2 екземпляр — Антимонопольний комітет України тел.: (044) 251-62-40, 62-66
Ел. Пошта: slg@amcu.gov.ua вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035
 
Заява про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Ми, ____________(назва заявника), надаємо заяву про порушення законодавства про захист економічної конкуренції відповідно до статті 18 «Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції», затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.04.1994 № 5 (z0090-94).

Інформація про ЗАЯВНИКА:
— ________________________ (найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові для фізичних осіб));
— ________________________ (ім’я контактної особи (для юридичних осіб), номер засобу зв’язку (телефон, факс тощо), а також, якщо така є, адреса електронної пошти);
— ________________________ (місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), інші реквізити сторін, зокрема поштова адреса, а також, якщо такі є, номер засобу зв’язку (телефон, факс тощо), адреса електронної пошти).
Примітка для заповнення: якщо Заява подається представником, у ній зазначаються найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові для фізичних осіб) представника, його поштова адреса, а також, якщо такі є, номер засобу зв’язку (телефон, факс тощо), адреса електронної пошти. Одночасно із заявою подається довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження представника, був посвідчений в інших державах і повинен бути легалізований в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України (частина 5 пункту 18 Правил розгляду справ).

Інформація про ВІДПОВІДАЧІВ:
1. ____________ (найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові для фізичних осіб — підприємців)) (далі — Відповідач-1), код ЄДРПОУ _____________, тел.+____________, ел. пошта: ________________ , місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб — підприємців): _____________________________; фактична адреса: __________________________________; поштова адреса: __________________________________.
2. ____________назва (далі — Відповідач-2), код ЄДРПОУ _____________, тел.+____________, ел. пошта: ________________, місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб — підприємців): _____________________________; фактична адреса: __________________________________; поштова адреса: __________________________________, разом — Відповідачі.

Зміст вимог, зокрема очікувані заявником від органів Комітету рішення:
— встановлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, допущених Відповідачами під час участі у процедурі закупівлі, яка проводилася відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», оголошення № ________________________;
— визначення участі у процедурі закупівлі Відповідачами як порушення пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме: спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів та наявності антиконкурентних узгоджених дій;
— встановлення покарання для Відповідачів у межах компетенції Антимонопольного комітету України.

Виклад обставин, якими заявник обґрунтовує свої вимоги:
Заявник звертається у строк, встановлений статтею 28 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» (заявник, права якого порушені недобросовісною конкуренцією, звертається до Антимонопольного комітету України, його територіальних відділень протягом шести місяців з дня, коли заявник дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав), — з _________ до ___________.
Замовником ___________ була проведена процедура закупівлі — _______________________(предмет закупівлі), ідентифікатор закупівлі / оголошення №_________________.
Відповідач-1 та Відповідач-2 взяли участь у зазначеній процедурі закупівлі, за результатом якої Замовник уклав договір про закупівлю № _______ від ______ р. з Відповідачем-1, чим порушив права Заявника, адже Заявник міг би перемогти і, як наслідок, укласти договір про закупівлю й отримати прибуток. Але Заявник позбавлений такої можливості, оскільки перемогу неправомірно отримав Відповідач-1, вчинивши разом з Відповідачем-2 антиконкурентні  узгоджені  дії та спотворивши цим результати торгів та аукціону.
Інформація стосовно звернення  до будь-якого іншого органу державної влади, зокрема до суду, з питань, порушених у заяві: _____________________ (наприклад, відсутня).

Про пов’язаність Відповідача-1 та Відповідача-2 свідчать (наприклад)
1. Відповідач-1 та Відповідач-2 мають спільне фактичне місцезнаходження: _________________________. Спільне приміщення свідчить про наявність у Відповідачів умов для обміну інформацією під час підготовки та участі у процедурі закупівлі.
2. Відповідач-1 та Відповідач-2 пов’язані господарськими відносинами, про що свідчать надані Відповідачами  договори користування  спільною матеріально-технічною базою (Договори №____ від ____).
3. Відповідач-1 та Відповідач-2 пов’язані господарськими відносинами, про що свідчить також_____________________________________________(перелік додаткових аргументів).
4. Відповідач-1 та Відповідач-2 мають рахунки в одному банку та у складі тендерних пропозицій надали забезпечення тендерної пропозиції у вигляді банківських гарантій, виданих одним банком в один день. Посадові особи відповідачів під час керування рахунками в банках, у тому числі під час проведення торгів, мали доступ до рахунків один одного та здійснювали контроль за рухом коштів по них.
5. Відповідач-1 та Відповідач-2 при підготовці тендерних пропозицій використовували один апарат для сканування копій документів, про що свідчить_____________________.
6. Окрім вищезазначеного, наявна схожість в оформленні документів відповідачів, синхронність дій відповідачів у часі, найімовірніше, була комунікація між відповідачами в період участі в торгах (наприклад, подання тендерних пропозицій та вхід в аукціон з однакової ІР-адреси).

Обґрунтування того, яким чином права заявника порушуються внаслідок дій чи бездіяльності відповідача, визначених законом як порушення законодавства про захист економічної конкуренції
Дії (пов’язаність) Відповідача-1 та Відповідача-2 негативно впливають на економічну конкуренцію та можуть бути розцінені як порушення норм законодавства у сфері публічних закупівель, визначених у пункті 4 частини 1 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
Антиконкурентні узгоджені дії — узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів (пункт 4 частини 2 статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).
Відповідачі порушили права Заявника та завдали Заявнику збитків, зокрема у вигляді упущеної вигоди, яку останній міг отримати за результатами проведених відкритих торгів, перемоги і укладання договору про закупівлю. Порушення Відповідачів мають відчутний негативний вплив та значні наслідки для конкуренції на ринку.

Перелік документів та інших матеріалів, які підтверджують обставини, викладені у Заяві, міститься за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/____________________ у загальному доступі.
 
Посада заявника          підпис/печатка                  ПІБ+++++-

Примітка щодо заповнення:
—      у Заяві можуть бути вказані й інші відомості, якщо вони можуть мати значення для її розгляду, зокрема ім’я (найменування) й інші відомі вам реквізити осіб, які можуть підтвердити обставини, з приводу яких подається заява, чи які можуть надати додаткову інформацію, що має значення для її розгляду;
—      у разі необхідності разом із Заявою ви  можете подати мотивоване клопотання про початок розгляду справи за власною ініціативою органів Комітету через можливість настання негативних для вас як заявника наслідків, пов’язаних із поданням Заяви (абзац 4 частини 1 статті 36 Закону України «Про захист економічної конкуренції»).

Більше цікавої інформації читайте на порталі RADNUK.COM.UA та у статтях:

Тендери

Публікації для учасників щодо особливостей участі при проведенні замовниками відкритих торгів (в тому числі відкритих торгів з публікацією англійською мовою), торгів з обмеженою участю та конкурентного діалогу: алгоритм, поради, кейси з практики, тощо.