Очистити

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від ____  _______________ 2020 р. №

м. Київ

Деякі питання функціонування Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій щодо організації та проведення аукціонів, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів)

Відповідно до частин чотирнадцятої, п’ятнадцятої статті 13, підпункту 3 пункту 7 “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про оренду державного та комунального майна”, частини першої статті 15 Закону України “Про приватизацію державного і комунального майна”, статті 9-3 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”, частини третьої статті 68 Кодексу України з процедур банкрутства Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок подання та розгляду скарг та пропозицій, формування, функціонування та повноваження Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій щодо організації та проведення аукціонів, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів), що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2019 р. № 865 “Питання функціонування електронної торгової системи з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність)” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 81, ст. 2774) і від 27 грудня 2019 р.
№ 1175 “Про запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 10, ст. 388) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

О. ГОНЧАРУК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                   2020 р. №

ПОРЯДОК
подання та розгляду скарг та пропозицій, формування, функціонування та повноваження Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій щодо організації та проведення аукціонів, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів)

І. Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру подання та розгляду скарг та пропозицій щодо організації і проведення аукціонів, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів) (далі – аукціони) в електронній торговій системі, та прийняття рішень за результатами розгляду таких скарг та пропозицій, формування, функціонування та повноваження Комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій щодо організації та проведення аукціонів, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів) (далі – Комісія).

2. Комісія є постійно діючим колегіальним органом, що утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів та здійснює контроль за її реалізацією (далі – центральний орган виконавчої влади)з метою розгляду скарг та пропозицій стосовно організації і проведення аукціонів, та прийняття рішень за результатами розгляду таких скарг та пропозицій.

Комісія не розглядає скарги, пропозиції щодо організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України “Про оренду державного та комунального майна”, “Про приватизацію державного та комунального майна”, “Про альтернативні джерела енергії”, Кодексі України з процедур банкрутства та інших нормативно-правових актах у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на аукціонах в електронній торговій системі.

4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює центральний орган виконавчої влади.

5. Комісія під час виконання своїх завдань керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, цим Порядком та наказами центрального органу виконавчої влади.

ІІ. Основні завдання Комісії

         6. Основними завданнями Комісії є:

 • розгляд скарг та пропозицій стосовно порядку організації (підготовки) і проведення аукціонів, дій користувачів, учасників, замовників (організаторів), операторів електронних майданчиків у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів в електронній торговій системі;
 • прийняття рішень за результатом розгляду скарг та пропозицій;
 • виконання інших завдань, визначених законодавством.

ІІІ. Організаційні засади діяльності Комісії

7. Центральний орган виконавчої влади затверджує персональний склад Комісії та призначає її голову.

8. До складу Комісії входять представники таких органів державної влади:

чотири представники центрального органу виконавчої влади;

один представник Міністерства фінансів України;

один представник Міністерства юстиції України;

один представник Міністерства енергетики та захисту довкілля України;

один представник Фонду державного майна України;

два представники адміністратора електронної торгової системи.

Розгляд Комісією скарг, пропозицій щодо електронних аукціонів з розподілу квоти підтримки для стимулювання виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газу, а з використанням гідроенергії — лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) здійснюється із залученням представника Міністерства енергетики та захисту довкілля України.

9. Комісія має право залучати експертів, консультантів та представників неурядових організацій з правом дорадчого голосу. Як експерти, консультанти та представники неурядових організацій не можуть бути залучені представники операторів електронних майданчиків.

Експерти, консультанти та представники неурядових організацій, залучені Комісією, не можуть виступати одночасно скаржниками/заявниками.

10. Керівництво та організація роботи Комісії здійснюються її головою.

11. Голова Комісії:

 • приймає рішення про призначення засідання та визначає дату проведення засідання Комісії;
 • головує на засіданнях Комісії;
 • підписує протоколи засідань Комісії;
 • вносить на розгляд центрального органу виконавчої влади пропозиції щодо зміни складу Комісії.

12. Заступник Голови та секретар Комісії обираються з числа її членів за пропозицією Голови Комісії на першому засіданні Комісії шляхом відкритого голосування більшістю від складу Комісії.

13. У разі відсутності голови Комісії на засіданні його функції виконує заступник голови.

14. Секретар Комісії забезпечує підготовку проведення засідань Комісії та матеріалів, що підлягають розгляду на засіданнях Комісії, ведення протоколів засідань Комісії та здійснює інші повноваження, передбачені цим Порядком.

У разі відсутності секретаря Комісії його обов’язки виконує один з членів Комісії, що обирається за пропозицією голови Комісії або заступника голови Комісії.

15. Члени Комісії мають право:

вивчати матеріали, подані на розгляд Комісії;

брати участь в обговоренні питань порядку денного засідання Комісії та вносити відповідні пропозиції;

брати участь у прийнятті Комісією рішень за результатом розгляду скарг та пропозицій;

у разі незгоди з прийнятим Комісією рішенням викладати письмово свою окрему думку, що є додатком до протоколу засідання Комісії та його невід’ємною частиною.

16. Члени Комісії, в тому числі голова Комісії, заступник голови та секретар Комісії, зобов’язані:

брати участь у засіданнях Комісії особисто або віддалено за допомогою засобів дистанційного зв’язку;

ознайомлюватись з матеріалами щодо питань, включених до порядку денного засідання Комісії;

брати участь у голосуванні під час засідання Комісії;

не допускати розголошення конфіденційної інформації, банківської таємниці, персональних даних та інших відомостей, що стали їм відомі під час виконання ними своїх обов’язків згідно з цим Порядком, та не використовувати їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

повідомляти Комісію про наявність конфлікту інтересів із скаржником/заявником або особами, дії/бездіяльність яких є предметом розгляду Комісії;

дотримуватись вимог законодавства України та цього Порядку.

IV. Процедурні засади діяльності Комісії

17. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутня більшість від загальної кількості її членів. Члени Комісії можуть брати участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку, які забезпечують усім учасникам можливість чути один одного, спілкуватися між собою та ідентифікувати результати голосування.

18. Засідання Комісії проводяться у разі надходження однієї або більше скарг, пропозицій.

Про засідання Комісії (дату, час, місце проведення засідання Комісії та перелік питань, що виносяться на її розгляд) члени Комісії повідомляються секретарем Комісії не пізніше ніж за три календарних дні до дати його проведення, із відповідним наданням Порядку денного у письмовій та/або електронній формі.

Скаржники/заявники, у разі прийняття рішення про запрошення їх для участі у засіданні з метою надання усних та/або письмових пояснень щодо поданих ними скарг, пропозицій, повідомляються про засідання Комісії (дату, час, місце проведення засідання Комісії) секретарем Комісії не пізніше ніж за три календарних дні до дати його проведення у письмовій та/або електронній формі.

19. Розгляд Комісією скарги, пропозиції здійснюється в такій послідовності:

1) доповідь голови Комісії по суті скарги, пропозиції;

2) надання усних та/або письмових пояснень скаржником/заявником, запрошеним для розгляду відповідної скарги, пропозиції;

3) обговорення Комісією скарги, пропозиції;

4) винесення головою Комісії питання на голосування за результатом розгляду скарги, пропозиції;

5) голосування Комісією за результатом розгляду скарги, пропозиції.

Скаржники/заявники, запрошені для розгляду відповідних скарг, пропозицій, можуть бути присутніми на засіданні Комісії виключно під час надання усних та/або письмових пояснень по суті таких скарг, пропозицій.

20. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів членів Комісії, які беруть участь у її засіданні. Під час участі у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку результати голосування членів Комісії, що голосують дистанційно, мають бути такими, що чітко ідентифікуються (“за”, “проти”, “утримався”) засобами дистанційного зв’язку. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

21. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписують голова та секретар Комісії.

22. Протокол засідання Комісії повинен містити перелік осіб, які присутні на засіданні або які беруть участь у засіданні за допомогою засобів дистанційного зв’язку, порядок денний засідання, питання, що розглядались на засіданні, перелік осіб, які виступали під час засідання, прийняті Комісією рішення (у тому числі результати голосування), пропозиції та/або рекомендації щодо кожного питання, що виносилися на розгляд.

23. Витяг з протоколу Комісії оприлюднюється на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади не пізніше 5 (п’яти) робочих днів після проведення відповідного засідання з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних та надсилається супровідним листом скаржнику/заявнику на вказану ним адресу.

V. Порядок подання та розгляду Комісією скарг та пропозицій

24. Скарги подаються до центрального органу виконавчої влади за формою, визначеною Додатком 1 до цього Порядку.

Скарги подаються виключно:

 • учасником аукціону;
 • користувачем, який не зміг взяти участь в аукціоні з незалежних від нього причин;
 • замовником (організатором) відповідного аукціону;
 • оператором електронного майданчика.

25. Пропозиції подаються до центрального органу виконавчої влади будь-якою особою, за формою, визначеною Додатком 2 до цього Порядку.

26. Скарги та пропозиції реєструється не пізніше наступного робочого дня з дня їх надходження до центрального органу відповідно до вимог законодавства з організації діловодства у державних органах за умови підписання їх скаржником (заявником), зокрема з використанням кваліфікованого електронного підпису.

У разі якщо копії документів, що додаються до скарг, пропозицій подаються в електронній формі, такі документи виготовляються шляхом сканування з обов’язковим накладенням відповідним скаржником (заявником) кваліфікованого електронного підпису.

27. Комісія розглядає скарги, пропозиції протягом двадцяти робочих днів з дати їх реєстрації центральним органом виконавчої влади.

Строк розгляду скарг, пропозицій може бути продовжений за рішенням Комісії на 10 (десять) робочих днів з обґрунтуванням причин продовження строку у протоколі засідання Комісії.

28. В межах виконання завдань, зазначених у пункті 6 цього Порядку, Комісія встановлює наявність обставин, якими обґрунтовано скаргу, пропозицію та інших обставин, які мають значення для її об’єктивного розгляду, та приймає рішення за результатами її розгляду.

У разі недостатності інформації для прийняття рішення, Комісія може зобов’язати осіб, визначених пунктом 24 цього Порядку, надати документи (матеріали) та/або надати роз’яснення щодо здійснених дій/бездіяльності або фактів/обставин та перенести розгляд скарги, пропозиції на наступні засідання Комісії з обов’язковим їх включенням до порядку денного.

29. Комісія може прийняти рішення про встановлення або відсутність порушень порядку організації (підготовки), проведення аукціонів, та про вжиття заходів для усунення таких порушень, зокрема зобов’язати:

1) замовника (організатора):

повністю або частково скасувати, змінити свої рішення;

надати необхідні документи (матеріали), роз’яснення щодо здійснених дій/бездіяльності або фактів/обставин;

повернути гарантійний та/або реєстраційний внесок та/або вчинити дії щодо повернення такого внеску відповідно до вимог законодавства;

усунути будь-які дискримінаційні умови в оголошенні про проведення аукціону;

привести оголошення про проведення аукціону у відповідність із вимогами законодавства;

вжити заходів для приведення аукціону у відповідність до вимог законодавства, у тому числі, відмінити аукціон у разі неможливості виправити допущені порушення;

вчинити інші дії, що стосуються процедур організації (підготовки), проведення аукціонів.

2) оператора електронного майданчика:

повністю або частково скасувати, змінити свої рішення;

надати необхідні документи (матеріали), роз’яснення щодо здійснених дій/бездіяльності щодо здійснених дій/бездіяльності або фактів/обставин;

повернути гарантійний та/або реєстраційний внесок та/або вчинити дії щодо повернення такого внеску відповідно до вимог законодавства;

вчинити інші дії, що стосуються процедур організації (підготовки), проведення аукціонів.

3) адміністратора:

вчинити дії щодо вжиття заходів, зокрема, стосовно усунення технічних збоїв в електронній торговій системі.

30. Комісія за результатами розгляду скарг, пропозицій може:

довести до відома адміністратора електронної торгової системи обставини та факти, викладені у скарзі або пропозиції;

надати рекомендації щодо удосконалення процесу проведення аукціонів;

прийняти рішення з інших питань, що стосуються процедур організації (підготовки), проведення аукціонів в межах виконання своїх завдань, зазначених у пункті 6 цього Порядку.

31. Скарга, пропозиція залишається без розгляду Комісією у разі якщо:

1) скаржник подає скаргу щодо того самого порушення, по тому самому аукціону та/або лоту аукціону та з тих самих підстав, що вже були предметом розгляду Комісією і щодо яких Комісією було прийнято відповідне рішення (крім випадку, якщо у повторній скарзі наявні факти та обставини, які не були предметом розгляду на засіданні Комісії);

2) скарга, пропозиція не містить достатньої інформації відповідно до Додатку 1 або Додатку 2 до цього Порядку, що не дає можливості розглянути скаргу, пропозицію по суті;

3) замовником/організатором аукціону відповідно до вимог цього Порядку усунені порушення, зазначені в скарзі, пропозиції;

4) до дня подання скарги замовником/організатором прийнято рішення про відміну аукціону чи визнання його таким, що не відбувся, крім випадку оскарження будь-якого з цих рішень;

5) подання скарги іншою особою, ніж вказана у пункті 24 цього Порядку.

32. У разі відкликання скарги, пропозиції скаржником/заявником Комісія припиняє розгляд скарги, пропозиції.

33. Скарги, пропозиції щодо аукціонів за результатами яких було укладено правочини та завершено процедуру проведення, розглядаються в судовому порядку. 34. Рішення Комісії набирають чинності з дня їх прийняття та є обов’язковими для виконання замовниками/організаторами, операторами електронних майданчиків, особами, яких вони стосуються згідно з вимогами цього Порядку.

Додаток 1 до Порядку

ФОРМА
подання скарги

№ з/п Найменування Зміст
1 Реквізити скаржника ПІБ/найменування; номер реєстраційної картки платника податків або серія і номер паспорта*/код ЄДРПОУ; місце проживання/місцезнаходження; контактний номер телефону (за наявності); адреса електронної пошти (за наявності)
2 Реквізити особи щодо якої подається скарга найменування; код ЄДРПОУ; місцезнаходження; контактний номер телефону (за наявності); адреса електронної пошти (за наявності)
3 Предмет оскарження** відсутня інформація про проведення аукціону та/або лот на сайті оператора електронного майданчика; на сайті оператора електронного майданчика розміщена недостовірна інформація про предмет проведення аукціону та/або лот; порушення оператором електронного майданчика, організатором (замовником) аукціону вимог, встановлених нормативно-правовими актами у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів (з посиланням на відповідний пункт, який, на думку скаржника, порушено); оператор електронного майданчика не допускає до участі в аукціоні; учасник не має можливості подати цінову пропозицію/закриту цінову пропозицію на участь в аукціоні/зробити ставку через електронний майданчик оператора; внесення несанкціонованих змін до договорів, що підлягають публікації в електронній торговій системі; наявність дискримінаційних умов в оголошенні про проведення аукціону; інше (вказати)
4 Інформація про лот, що є предметом оскарження номер аукціону в електронній торговій системі/номер лота в електронній торговій системі; дата проведення аукціону; статус аукціону; назва лота; початкова ціна/початкова ціна реалізації лота; фактична ціна продажу лота (якщо аукціон відбувся)
5 Зміст скарги  
6  Вимога (прохальна частина)  
7 Додаткові матеріали (файли) щодо предмета скарги (за потреби)  
8 Дата подання скарги  
9 Підпис  

__________

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку в паспорті.

**Обрати необхідне.

Додаток 2 до Порядку

ФОРМА
подання пропозиції

№ з/п Найменування Зміст
1 Реквізити заявника ПІБ/найменування; номер реєстраційної картки платника податків або серія і номер паспорта*/код ЄДРПОУ; місце проживання/місцезнаходження; контактний номер телефону (за наявності); адреса електронної пошти (за наявності)
2 Реквізити особи, щодо якої подається пропозиція найменування; код ЄДРПОУ; місцезнаходження; контактний номер телефону (за наявності); адреса електронної пошти (за наявності)
3 Предмет пропозиції** відсутня інформація про проведення аукціону та/або лот на сайті оператора електронного майданчика; на сайті оператора електронного майданчика розміщена недостовірна інформація про предмет проведення аукціону та/або лот; порушення оператором електронного майданчика, організатором (замовником) аукціону вимог, встановлених нормативно-правовими актами у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів (з посиланням на відповідний пункт, який, на думку заявника, порушено); оператор електронного майданчика не допускає до участі у аукціоні; учасник не має можливості подати цінову пропозицію/закриту цінову пропозицію на участь в аукціоні/зробити ставку через електронний майданчик оператора; внесення несанкціонованих змін до договорів, що підлягають публікації в електронній торговій системі; наявність дискримінаційних умов в оголошенні про проведення аукціону; інше (вказати)
4 Інформація про лот, що є предметом пропозиції номер аукціону в електронній торговій системі/номер лота в електронній торговій системі; дата проведення аукціону; статус аукціону; назва лота; початкова ціна/початкова ціна реалізації лота; фактична ціна продажу лота (якщо аукціон відбувся)
5 Зміст пропозиції  
6 Додаткові матеріали (файли) щодо предмета пропозиції (за потреби)  
7 Дата подання пропозиції  
8 Підпис  

__________

*Зазначаються тільки для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відповідну відмітку в паспорті.

**Обрати необхідне.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від                   2020 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 02 жовтня 2019 р. № 865 і від 27 грудня 2019 р. № 1175

1. У Порядку організації та проведення аукціонів з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2019 р. № 865:

1) у розділу ІІІ:

пункт 19 викласти в такій редакції:

“19. З метою здійснення відбору операторів, підключення їх до електронної торгової системи функціонує комісія, утворена адміністратором (далі – комісія). Авторизація електронних майданчиків здійснюється  на підставі рішення комісії про надання рекомендації адміністратору щодо проведення тестування електронного майданчика оператора або непроведення тестування електронного майданчика, крім операторів електронних майданчиків, авторизованих відповідно до законодавства на дату набрання чинності цим Порядком.”;

у пункті 32 слова “на адреси оператора та адміністратора та оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мін’юсту та адміністратора” замінити словами “на адресу оператора та оприлюднюється на офіційному веб-сайті адміністратора”.

2. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р.
№ 1175 викласти у такій редакції:

“3. Установити, що до утворення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів та здійснює контроль за її реалізацією, комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій щодо організації та проведення аукціонів, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів) тимчасово функціонує комісія, утворена адміністратором електронної торгової системи.”.

3. У пункті 5 Порядку відбору операторів електронних майданчиків для проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1175:

1) абзац перший викласти в такій редакції:

“5. Розгляд скарг та пропозицій стосовно порядку організації (підготовки) і проведення аукціонів здійснює Комісія з розгляду скарг та підготовки пропозицій щодо організації та проведення аукціонів, у тому числі електронних аукціонів (відкритих торгів (аукціонів), що утворюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері реалізації майна (майнових прав, інших активів) або прав на нього на конкурентних засадах у формі аукціонів, у тому числі електронних аукціонів, та здійснює контроль за її реалізацією.”.

2) доповнити абзацом другим такого змісту:

“З метою здійснення відбору операторів, підключення їх до електронної торгової системи функціонує комісія, утворена адміністратором (далі – комісія).”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.                   ___________________________________

Приєднуйся до авторів
load
Реєстрація
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
В особистий кабінет
Вам потрібно авторизуватися!
Якщо ви хочете використовувати можливості сайту на 100% вам потрібно авторизуватися
load
Відновлення паролю
Вітаємо!
Реєстрація пройшла успішно
Вітаємо!
Тепер ви підписані на інформаційну розсилку Радника у сфері публічних закупівель