Постанова КМУ “Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 9 червня 2021 р. № 590
Київ

Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 188 від 04.03.2022
№ 210 від 06.03.2022
№ 240 від 10.03.2022
№ 308 від 17.03.2022
№ 322 від 19.03.2022
№ 346 від 21.03.2022
№ 381 від 29.03.2022
№ 420 від 09.04.2022
№ 469 від 19.04.2022
№ 520 від 03.05.2022
№ 572 від 13.05.2022
№ 613 від 20.05.2022

№ 765 від 07.07.2022
№ 831 від 22.07.2022}

Відповідно до підпункту 4 пункту 22 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, Закону України “Про правовий режим воєнного стану” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, що додається.

2. Державній казначейській службі забезпечити взаємодію із розпорядниками бюджетних коштів, залученими до виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, забезпечення недоторканності державного кордону та захисту держави, з метою реалізації цієї постанови.

Прем’єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 67

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2021 р. № 590

ПОРЯДОК
виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану

1. Цей Порядок визначає механізм виконання в особливому режимі повноважень Казначейством та органами Казначейства, пов’язаних із здійсненням казначейського обслуговування бюджетних коштів та коштів інших клієнтів в умовах воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях (далі – особливий режим).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України, інших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

3. Голова Казначейства на підставі Конституції України, закону та указу Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях може приймати рішення про виконання повноважень органами Казначейства в особливому режимі (без переміщення, з переміщенням та розгортанням на іншій території, з тимчасовим припиненням роботи, з відновленням роботи тощо).

4. Казначейство виконує свої повноваження як учасник системи електронних платежів Національного банку з урахуванням актів та положень Національного банку, які визначають особливості функціонування банківської системи України в разі введення воєнного стану, у тому числі здійснення розрахунків з використанням розрахункових документів, поданих на паперових носіях, у разі обмеження доступу до системи електронних платежів Національного банку.

5. Казначейство під час виконання повноважень в особливому режимі здійснює заходи щодо збереження резервних копій баз даних платіжної системи та інформаційно-телекомунікаційних ресурсів для забезпечення відновлення функціонування автоматизованих систем Казначейства.

6. В умовах виконання повноважень в особливому режимі Казначейство у разі потреби може самостійно приймати рішення щодо відключення від системи електронних платежів Національного банку, про що невідкладно будь-якими засобами зв’язку повідомляє Національному банку та Мінфіну.

Працівники Казначейства та органів Казначейства під час виконання повноважень в особливому режимі можуть у разі потреби залучатися до роботи у святкові, вихідні дні та неробочий час.

7. Органи Казначейства з моменту прийняття рішення про тимчасове припинення роботи не здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів.

8. Повноваження органів Казначейства, що не працюють у штатному режимі, щодо казначейського обслуговування бюджетних коштів за рішенням Казначейства можуть бути передані іншим органам Казначейства.

Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень бюджетів в особливому режимі

9. Казначейське обслуговування доходів та інших надходжень бюджетів здійснюється Казначейством та головними управліннями Державної казначейської служби в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – головні управління Казначейства) в особливому режимі в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

10. В особливому режимі бюджетне відшкодування податку на додану вартість здійснюється Казначейством та головними управліннями Казначейства з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка після проведення видатків, визначених підпунктами 1 і 2 пункту 19 цього Порядку.

11. Доходи загального фонду місцевих бюджетів населених пунктів, що перебувають на територіях, на яких введено воєнний стан, у розмірі 80 відсотків спрямовуються головними управліннями Казначейства в особливому режимі на погашення позик, наданих на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів (за наявності заборгованості за такими позиками) та обслуговування місцевого боргу.

{Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 420 від 09.04.2022}

Кошти загального фонду (після погашення заборгованості за позиками, наданими на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів) та спеціального фонду місцевих бюджетів акумулюються та обліковуються на відповідних аналітичних рахунках у Казначействі.

У разі припинення діяльності органів місцевого самоврядування залишки коштів місцевих бюджетів тимчасово, до скасування воєнного стану, зберігаються на рахунках таких місцевих бюджетів, відкритих у Казначействі, до прийняття рішення щодо їх спрямування та використання.

12. У разі прийняття рішення про тимчасове припинення виконання повноважень в особливому режимі головними управліннями Казначейства операції з бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджетів, погашення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів здійснюються Казначейством.

13. Повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі – населені пункти на тимчасово неконтрольованій території), головні управління Казначейства здійснюють за поданням (висновком) органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, погодженим з відповідною обласною адміністрацією або військово-цивільними адміністраціями відповідно до Закону України “Про військово-цивільні адміністрації” у разі їх утворення.

{Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 520 від 03.05.2022}

Розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, інших клієнтів в особливому режимі

14. Розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, інших клієнтів (далі – клієнти) здійснюється Казначейством та органами Казначейства в особливому режимі в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

15. Клієнти, які у зв’язку із введенням воєнного стану переміщені в населений пункт, на території якого органи державної влади здійснюють свої повноваження, звертаються до відповідного органу Казначейства, який працює у штатному режимі, щодо розрахунково-касового обслуговування.

Внесення відповідних змін до мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, відкриття рахунків, облік планових показників, реєстрація бюджетних зобов’язань таких клієнтів здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 381 від 29.03.2022}

16. Органи Казначейства забезпечують розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів у централізованому порядку в разі прийняття головним розпорядником бюджетних коштів відповідного рішення.

17. Головні розпорядники бюджетних коштів можуть звертатися до Казначейства щодо припинення здійснення видатків з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, які включені до їх мережі та розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території.

{Абзац перший пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 520 від 03.05.2022}

Казначейство негайно вживає заходів до припинення здійснення видатків відповідних розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів.

18. У разі виконання повноважень Казначейством в особливому режимі відкриття асигнувань із державного бюджету за видатками та наданням кредитів здійснюється в установленому законодавством порядку в такій черговості:

1) за видатками загального фонду державного бюджету:

на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, головних розпорядників бюджетних коштів, що здійснюють матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України та забезпечують обладнання робочих місць для виконання функціональних обов’язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки Верховного Головнокомандувача, а також головних розпорядників бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 613 від 20.05.2022№ 831 від 22.07.2022}

на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; на обслуговування державного та гарантованого державою боргу, виконання гарантійних зобов’язань, виплати за державними деривативами; на соціальне забезпечення; на виконання членських зобов’язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями, членом яких є Верховна Рада України; на поточні трансферти місцевим бюджетам; на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; на забезпечення продуктами харчування; на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; на підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти; на забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування; на наукову і науково-технічну діяльність; роботи та заходи, що здійснюються на виконання Загальнодержавної програми зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, та роботи з посилення бар’єрних функцій зони відчуження; на компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла; на обслуговування пільгових державних кредитів та договорів із часткової компенсації процентів; на заходи, пов’язані з обороноздатністю держави, що здійснюються за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету; на здійснення розвідувальної діяльності; на оплату послуг із охорони державних (комунальних) закладів культури; на оплату енергосервісу; на забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами; на закупівлю, реставрацію предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження; закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів; оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства; на програму державних гарантій медичного обслуговування населення; на середньострокові зобов’язання у сфері охорони здоров’я; на закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню; на оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; на оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування; на придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти;

{Абзац третій підпункту 1 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 520 від 03.05.2022№ 613 від 20.05.2022№ 831 від 22.07.2022}

2) за видатками спеціального фонду державного бюджету – на капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла;

3) за іншими видатками та наданням кредитів.

Виконання розпоряджень про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів під час виконання органами Казначейства повноважень в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 469 від 19.04.2022}

19. Казначейство та органи Казначейства здійснюють платежі за дорученнями клієнтів з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунка в такій черговості:

1) за видатками на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму воєнного стану, а також розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, розпорядників (одержувачів) коштів державного бюджету, які забезпечують обладнання робочих місць для виконання функціональних обов’язків оперативним складом пунктів управління у можливих місцях розгортання Ставки Верховного Головнокомандувача та здійснюють матеріально-технічне, транспортне, соціально-побутове та інше забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України;

{Підпункт 1 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 613 від 20.05.2022№ 831 від 22.07.2022}

2) за витратами на погашення та обслуговування державного (місцевого) боргу, виконання гарантійних зобов’язань, виплати за державними деривативами; видатками державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами, та дефіциту коштів Пенсійного фонду України; на виконання членських зобов’язань Верховної Ради України перед міжнародними організаціями, членом яких є Верховна Рада України; витрати Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування; витрати на покриття тимчасових касових розривів Пенсійного фонду України; на оплату послуг із забезпечення функціонування Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Мін’юст та Мінрегіон; забезпечення безперервної роботи, захисту та розвитку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури – національних електронних інформаційних ресурсів та державних інформаційно-комунікаційних систем;

{Абзац перший підпункту 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 613 від 20.05.2022№ 831 від 22.07.2022}

за витратами місцевих бюджетів на придбання державних цінних паперів за рахунок тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів та на обслуговування рахунка у цінних паперах;

{Підпункт 2 пункту 19 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 572 від 13.05.2022}

за видатками загального фонду державного та місцевих бюджетів на оплату праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; соціальне забезпечення; реалізацію програм державних гарантій медичного обслуговування населення; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; придбання води питної (зокрема бутильованої); забезпечення продуктами харчування; надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам – позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів; формування статутного капіталу Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві; оплату послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження; поточні трансферти місцевим бюджетам; інші захищені видатки; забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування, послугами з їх ремонту і технічного обслуговування; одноразову натуральну допомогу “пакунок малюка”; оплату послуг з оздоровлення і відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, в дитячих оздоровчих таборах державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек”, “Український дитячий центр “Молода гвардія” і в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку вищої категорії, які розташовані в гірських районах (районах, в яких розташовані населені пункти, віднесені до категорії гірських); оплату послуг з охорони території та об’єктів державних підприємств “Міжнародний дитячий центр “Артек” і “Український дитячий центр “Молода гвардія” та фінансову підтримку цих дитячих закладів; оплату соціальних послуг/компенсацію вартості соціальних послуг надавачам соціальних послуг, які були залучені до їх надання на договірній основі, зокрема шляхом соціального замовлення; придбання канцтоварів, миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту); оплату послуг зв’язку та поштових послуг, придбання засобів зв’язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; оплату інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в засобах масової інформації; оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання, доставки тіл померлих до моргів та бюро судово-медичної експертизи); придбання предметів ритуальної належності; оплату послуг з утримання місць поховання; оплату видатків із благоустрою населених пунктів; оплату послуг із захоронення біологічних відходів; оплату експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття); оплату послуг з технічного обслуговування установок з доочистки води та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод; заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах, утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів, охорону приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень; компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, оплату послуг з перевезення електротранспортом; послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення, інших послуг у сфері інформатизації; придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту і оренду автомобільного транспорту; придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, електробусів, метрополітену); оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту; оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом; оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту спеціалізованого обладнання для миття автотранспорту; оплату послуг з обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру; оплату послуг з очищення систем каналізації; оплату послуг з проведення контролю за якістю стічних вод, відбору проб та їх хімічного аналізу; оплату послуг з оренди електричного обладнання (генераторів); утримання та обслуговування електромереж; послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців; оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки вогнегасників; експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення); аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на період дії воєнного стану з урахуванням пропозицій Міноборони, ДСНС, Держприкордонслужби та сільських, селищних, міських голів; утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі; ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо); придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин; оплату кейтерингових послуг та/або послуг гарячого харчування; дослідження і розроблення, окремі заходи з виконання державних (регіональних) програм; субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; придбання одягу, взуття, м’якого інвентарю і обладнання для учнів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню; забезпечення пально-мастильними матеріалами протипожежної та аварійно-рятувальної техніки; забезпечення роботи спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної допомоги (забезпечення пально-мастильними матеріалами, запасними частинами, послугами зв’язку); оплату послуг спеціалізованого санітарного транспорту; надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам; поточний ремонт та придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж; програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони); підготовку кадрів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти; відшкодування різниці в тарифах на послуги тепло-, водопостачання (водовідведення); придбання гіпохлориту натрію для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення; придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції; відрядження працівників бюджетних установ; забезпечення, організацію та виконання літерних авіаційних рейсів повітряними суднами; закупівлю, реставрацію предметів, матеріалів та продукції, призначених для відзначення, нагородження, а також забезпечення проведення протокольних заходів; придбання державної та протокольної атрибутики; оплату послуг з перекладу; оплату готельних послуг; оплату послуг з обслуговування в залах офіційних делегацій; придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти; закупівлю санітарно-гігієнічних товарів та поліетиленової продукції для пакування відходів; оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв; виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, паспортів, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків інших документів, що відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, марок акцизного податку; видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету; оплату (відшкодування) коштів за отримання доступу до інформації з баз даних, реєстрів іноземних держав; оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування; придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання; придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом; оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення; виконання заходів і завдань державної та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту (організація і проведення спортивних заходів, участь у змаганнях, функціонування та фінансова підтримка закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту);

{Абзац підпункту 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 420 від 09.04.2022№ 520 від 03.05.2022№ 613 від 20.05.2022№ 831 від 22.07.2022}

за видатками спеціального фонду державного та місцевих бюджетів на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату; соціальне забезпечення; оплату комунальних послуг та енергоносіїв; підготовку об’єктів до опалювального сезону та заходи з енергозбереження; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; придбання води питної (зокрема бутильованої); забезпечення продуктами харчування; надання фінансової державної підтримки Фондом розвитку підприємництва суб’єктам підприємництва на компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу, а також фізичним особам – позичальникам на здешевлення вартості іпотечних кредитів; придбання та виготовлення бланків дипломів, свідоцтв та додатків до них для здобувачів освіти; придбання бланків для видачі ветеринарних та фітосанітарних документів; надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, придбання миючих та дезінфікуючих засобів (зокрема для закладів соціального захисту); оплату послуг зв’язку та поштових послуг, придбання засобів зв’язку, оплату за послуги інтернет-провайдерів за користування Інтернетом; придбання конвертів, марок для відправки службової кореспонденції; придбання комплектувальних виробів і деталей для ремонту виробничого та невиробничого обладнання; витратних та інших матеріалів до комп’ютерної техніки та оргтехніки; придбання матеріалів, будівельних матеріалів, обладнання, інвентарю та інструментів для господарської діяльності, а також для благоустрою території; придбання господарських, будівельних товарів та інвентарю для проведення ремонтно-реставраційних робіт та ліквідації аварійного стану на пам’ятках культурної спадщини та пам’ятках архітектури господарським способом; придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки (у тому числі придбання програмного забезпечення, яке передбачене разом з придбанням комп’ютерної техніки) для оцифрування музейних предметів; придбання засобів для реставрації та консервації робіт з музейними предметами; оплату послуг оренди приміщень; оплату за послуги із страхування орендованого приміщення; оплату послуг сторонніх фахівців; оплату послуг з монтажу, установки та ремонту охоронної та пожежної сигналізації, системи відеоспостереження; оплату послуг з пакування та транспортування музейних експонатів; оплату послуг з доступу в режимі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів; оплату послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування обладнання, техніки, механізмів, локальної мережі, охоронної сигналізації, систем вентиляції, технічного обслуговування та утримання в належному стані внутрішніх та зовнішніх мереж тепло-, водо-, електро-, газопостачання та водовідведення; оплату поточного ремонту об’єктів культурної спадщини та пам’яток архітектури; оплату інформаційних послуг, у тому числі з виготовлення та розміщення інформаційної продукції, послуг із розміщення інформації в засобах масової інформації; оплату ритуальних послуг (зокрема послуг з перевезення, поховання, доставки тіл померлих до моргів та бюро судово-медичної експертизи); придбання предметів ритуальної належності; оплату послуг з утримання місць поховання; оплату видатків із благоустрою населених пунктів; оплату послуг із захоронення біологічних відходів; оплату експлуатаційних послуг, пов’язаних з утриманням будинків і споруд та прибудинкових територій (зокрема вивіз сміття); оплату послуг з технічного обслуговування установок з доочистки води та біологічного очищення господарсько-побутових стічних вод; утримання та поточний ремонт світлофорних об’єктів, охорону приміщень бюджетних установ та заходи із захисту цих приміщень, заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, бюджетних установах, закладах; послуги з поточного ремонту та обслуговування комп’ютерної та організаційної техніки, оплату послуг з адміністрування (обслуговування) програмного забезпечення; відрядження працівників бюджетних установ; придбання пально-мастильних матеріалів (талонів), запчастин та матеріалів для ремонту і оренду автомобільного транспорту; придбання матеріалів та запчастин для міського електричного транспорту (трамваїв, тролейбусів, електробусів, метрополітену); оплату послуг з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту; оплату послуг з обслуговування автомобільним транспортом; утримання та обслуговування електромереж; послуги прання, придбання та виготовлення білизни (зокрема постільної), рушників, матраців; оплату послуг з обслуговування протипожежної сигналізації, придбання засобів пожежогасіння, оплату послуг з перезарядки вогнегасників; експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення відповідно до встановленого мобілізаційного завдання (замовлення); аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах відповідно до переліків, затверджених обласними військовими адміністраціями на період дії воєнного стану з урахуванням пропозицій Міноборони, ДСНС, Держприкордонслужби та сільських, селищних, міських голів; утримання мереж зовнішнього освітлення, утримання вулично-шляхової мережі, ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття, бомбосховища тощо); придбання ветеринарних препаратів, кормів для тварин; видатки, пов’язані з утриманням тварин; придбання реактивів, хімікатів, біопрепаратів (зокрема для науково-дослідних робіт, наукових цілей, лабораторних досліджень (випробувань) та навчального процесу); придбання спецодягу, захисного одягу тощо; оплату послуг за проведення акредитаційної процедури; плату за ліцензію, акредитацію (сертифікат) відповідно до законодавства, виплату роялті; оплату послуг, пов’язаних із забезпеченням діяльності лабораторій та наукових установ у галузі ветеринарної медицини, і послуг у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, карантину і захисту рослин, насінництва та розсадництва; субсидії та поточні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині оплати праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, стипендій, оплати комунальних послуг та енергоносіїв; капітальні трансферти підприємствам, установам та організаціям у частині збільшення статутного капіталу Держмолодьжитла; внески до статутного капіталу стратегічно важливих підприємств (централізоване водопостачання та водовідведення, теплопостачання, громадський транспорт, забезпечення наземного обслуговування повітряних суден); придбання матеріалів для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту приміщень для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб; придбання матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж; видатки на програми з підтримки Збройних Сил, заходи та роботи з територіальної оборони (зокрема матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони); придбання насіннєвого матеріалу, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, послуг, пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції; оплату послуг із страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту, водіїв відповідно до законодавства, оплату послуг із медичного огляду водіїв; виготовлення бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, паспортів, бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, бланків інших документів, що відповідно до законодавства України потребують використання спеціальних елементів захисту, марок акцизного податку; придбання джерел резервного живлення; закупівлю та монтаж медичного обладнання згідно з переліком, затвердженим МОЗ, систем постачання медичного кисню, виконання ремонтно-будівельних робіт з реконструкції та капітального ремонту систем (мереж) киснепостачання; видатки за рахунок коштів резервного фонду бюджету; оплату товарів, робіт та послуг, що закуповуються під час реалізації проектів, виконання програм допомоги, які підтримуються Європейським Союзом, урядами іноземних держав, іноземними фінансовими та донорськими установами і міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі на умовах співфінансування; виконання заходів і завдань державної та місцевих програм розвитку фізичної культури і спорту (організація і проведення спортивних заходів, участь у змаганнях, функціонування та фінансова підтримка закладів та організацій сфери фізичної культури і спорту);

{Абзац підпункту 2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 381 від 29.03.2022№ 420 від 09.04.2022№ 469 від 19.04.2022№ 520 від 03.05.2022№ 613 від 20.05.2022№ 831 від 22.07.2022}

за іншими коштами з небюджетних рахунків Фонду розвитку підприємництва за напрямами, визначеними підпунктами 1 та 3 пункту 5 Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 29 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 159); Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” за напрямками, що визначені Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” з подальшим спрямуванням на виконання Державної програми забезпечення молоді житлом на 2013-2023 роки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 488 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1456);

{Підпункт 2 пункту 19 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 469 від 19.04.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 520 від 03.05.2022}

{Підпункт 2 пункту 19 в редакції Постанови КМ № 346 від 21.03.2022}

3) за іншими видатками та наданням кредитів.

191. Казначейство та органи Казначейства можуть здійснювати платежі за дорученнями клієнтів за видатками загального та спеціального фондів державного і місцевих бюджетів на оплату за фактично поставлені товари, виконані роботи та надані послуги шляхом спрямування бюджетних коштів постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг на окремі небюджетні рахунки у разі відкриття таких рахунків на їх ім’я в Казначействі та органах Казначейства у встановленому законодавством порядку з подальшим використанням зазначених коштів постачальниками товарів, виконавцями робіт і надавачами послуг виключно з таких рахунків на сплату податків та зборів до бюджетів усіх рівнів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

{Порядок доповнено пунктом 191 згідно з Постановою КМ № 765 від 07.07.2022}

20. В особливому режимі розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів здійснюється Казначейством та органами Казначейства з урахуванням таких особливостей:

{Абзац перший пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 381 від 29.03.2022}

внесення інформації до бази даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів здійснюється на підставі поданої відповідним розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів реєстраційної картки (змін до реєстраційної картки), до якої додається копія належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа (для новостворених установ), засвідчена його керівником. Розпорядники бюджетних коштів, які діють на підставі законів, розпорядчих актів Президента України, установчих документів не подають;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 381 від 29.03.2022}

для відкриття рахунків та здійснення видатків до Казначейства або органу Казначейства надається картка із зразками підписів та відбитка печатки розпорядника (одержувача) бюджетних коштів, засвідчена її керівником, та копії наказів про надання права першого та другого підписів. У разі відсутності особи, яка має право другого підпису, платежі здійснюються за наявності підпису особи, яка має право першого підпису, при цьому до Казначейства або органу Казначейства подається картка із зразками підписів та відбитка печатки осіб, які мають право першого підпису (у графі картки, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про відсутність таких осіб);

{Абзац третій пункту 20 в редакції Постанови КМ № 381 від 29.03.2022}

реєстраційна картка (зміни до реєстраційної картки), копія установчого документа, заява про відкриття рахунків в період дії воєнного стану можуть бути подані до Казначейства або органу Казначейства у вигляді сканованої копії паперового документа за умови її підписання з використанням кваліфікованого електронного підпису керівника розпорядника (одержувача) бюджетних коштів;

{Абзац пункту 20 в редакції Постанови КМ № 381 від 29.03.2022}

вимоги законодавства щодо обов’язкового використання даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для перевірки інформації, що міститься в реєстраційній картці (змінах до реєстраційної картки) або картці із зразками підписів та відбитка печатки, не застосовуються у разі тимчасової відсутності доступу до зазначеного Єдиного державного реєстру або у разі тимчасового припинення внесення змін до відомостей, що в ньому містяться;

{Абзац пункту 20 в редакції Постанови КМ № 381 від 29.03.2022}

реєстрація бюджетних зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань та проведення платежів здійснюються в установленому законодавством порядку. Підтвердними документами для реєстрації бюджетних зобов’язань можуть бути договори та/або рахунки-фактури / накладні / акти виконаних робіт (наданих послуг) / тощо. Казначейство або орган Казначейства протягом одного операційного дня опрацьовує надані документи та здійснює платежі з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану;

{Абзац шостий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 381 від 29.03.2022}

платежі, які містять відомості, що становлять державну таємницю, незалежно від суми разового платежу здійснюються на підставі платіжних доручень без подання підтвердних документів;

{Пункт 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 188 від 04.03.2022}

у разі наявності виконавчого документа про безспірне списання коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, зупинення операцій на таких рахунках не застосовується до скасування воєнного стану;

зупинення операцій з бюджетними коштами за порушення бюджетного законодавства до скасування воєнного стану не застосовується до розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, залучених до вирішення завдань, пов’язаних із запровадженням і здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, про що органи Казначейства інформують органи, які прийняли розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами, та Казначейство (у разі прийняття органами Казначейства розпорядження про зупинення операцій з бюджетними коштами інформують відповідний орган Казначейства).

Реєстрація розпоряджень про зупинення операцій з бюджетними коштами здійснюється в установленому законодавством порядку.

21. У разі переміщення розпорядника (одержувача) бюджетних коштів у зв’язку із службовою необхідністю його розрахунково-касове обслуговування може здійснюватися органом Казначейства за місцем дислокації. Такому органу Казначейства надається Казначейством доступ до бази даних Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів і одержувачів бюджетних коштів, мережі, рахунків відповідного розпорядника (одержувача) бюджетних коштів.

22. Перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам здійснюється Казначейством в особливому режимі в установленому законодавством порядку.

У разі введення воєнного стану перерахування міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території Казначейством не здійснюється.

Місцевим бюджетам, за рахунок коштів яких здійснюється фінансування установ і закладів, що розташовані у населених пунктах на тимчасово неконтрольованій території, Казначейство перераховує субвенції в обсягах, що зменшені на обсяг бюджетних призначень, передбачених для таких установ і закладів. Розподіл асигнувань (з урахуванням зменшених обсягів) за такими бюджетами подається Казначейству головним розпорядником відповідної субвенції, що надається з державного бюджету, за день до встановленого для їх перерахування строку.

Неперераховані обсяги міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території можуть перерозподілятися шляхом збільшення обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам населених пунктів, на територію яких переміщуються особи (споживачі гарантованих послуг) з населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території.

Перерахування реверсної дотації до державного бюджету з місцевих бюджетів територій, на яких введено воєнний стан, Казначейством не здійснюється.

Казначейство веде облік обсягу реверсної дотації, не перерахованої до державного бюджету з місцевих бюджетів населених пунктів на тимчасово неконтрольованій території.

Особливості складання та подання звітності в особливому режимі

23. Складання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування фінансової та бюджетної звітності та подання її Казначейству та органам Казначейства в особливому режимі здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням особливостей, визначених цим Порядком.

24. У разі неможливості подання звітності розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів головний розпорядник бюджетних коштів до зведеної бюджетної та консолідованої фінансової звітності включає показники бюджетної та фінансової звітності таких розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, яка була подана ними за попередній звітний період.

25. Складання та подання фінансової і бюджетної звітності про виконання бюджетів здійснюється Казначейством та органами Казначейства в установленому законодавством порядку.

26. Повноваження органу Казначейства, що не працює у штатному режимі або діяльність якого припинена, щодо складання управлінської, бюджетної та фінансової звітності про виконання бюджетів за рішенням Казначейства може бути передано іншому органу Казначейства.

27. Казначейство та орган Казначейства за запитом головного розпорядника бюджетних коштів або розпорядника бюджетних коштів нижчого рівня для прийняття управлінських рішень та підготовки звітності надає інформацію про використання бюджетних коштів розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів.