Проект наказу Мінекономіки Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАТА УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

НАКАЗ

Київ

Про затвердження форми і вимог
до забезпечення тендерної
пропозиції/пропозиції

Відповідно до пункту 11 частини першої статті 9 Закону України “Про публічні закупівлі” (у редакції Закону України від 19 вересня 2019 року № 114-IX “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”)

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Форму забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, що додається.
 2. Затвердити Вимоги до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, що додаються.
 3. Департаменту сфери публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 4. Цей наказ набирає чинності з дня введення в дію Закону України від 19  вересня 2019 року  № 114-IX “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель”, але не раніше дня його офіційного опублікування. 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України

Тимофій МИЛОВАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
    ____________________ № _____

ФОРМА
забезпечення тендерноїпропозиції/пропозиції

_________________________ ГАРАНТІЯ №

                                       (назва у разі необхідності )    

(далі – Гарантія)

________________                                                  __________________

  (місце складання)                                                      (дата складання/видачі)

І. Реквізити.

1. Назва гаранта/страховика.

2. Назва принципала/страхувальника.

3. Назва бенефіціара/вигодонабувача.

4. Сума гарантії.

5. Назва іноземної валюти, у якій надається гарантія (у разі потреби).

6. Дата початку дії гарантії (набрання чинності).

7. Дата закінчення дії гарантії.

8. Номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

9. Інформація щодо тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі.

10. Строк сплати коштів за гарантією.

11. Договір, відповідно до якого видається гарантія страховою організацією (у разі наявності).

ІІ. Ця гарантія застосовується для цілей забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон).

ІІІ. За цією гарантією гарант/страховик безвідклично зобов`язаний сплатити бенефіціару/ вигодонабувачу суму гарантії протягом 5 (п’яти) робочих/банківських днів після дня отримання гарантом/страховиком письмової вимоги бенефіціара/ вигодонабувача про сплату суми гарантії.

Вимога надсилатися (надається) на поштову адресу гаранта/страховика та повинна бути отримана ним протягом строку дії гарантії.

Вимога повинна супроводжуватись копіями документів, засвідчених бенефіціаром/вигодонабувачем та скріплених печаткою бенефіціаром/вигодонабувачем (у разі наявності), що підтверджують повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу або, у разі, якщо гарантом є банк, бути передана через банк бенефіціара/вигодонабувача, який підтвердить автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу банку-гаранта достовірність підписів та печатки бенефіціара/вигодонабувача (у разі наявності) на вимозі та повноваження особи (осіб), що підписала(и) вимогу.

Вимога повинна містити посилання на дату видачі і номер цієї гарантії та умову (підставу), за наявності однієї з яких надається право вимагати платіж за гарантією, що свідчать про порушення принципалом/страхувальником зобов’язань, передбачених його тендерною пропозицією/пропозицією, а саме принципал/страхувальник:

а) відкликав тендерну пропозицію/пропозицію після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції/пропозиції вважаються чинними;

б) відмовився від підписання договору про закупівлю як такий, що став переможцем тендеру/спрощеної закупівлі;

в) не надав як переможець процедури торгів/спрощених закупівель забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією/оголошенням про проведення спрощеної закупівлі;

г) не надав як переможець процедури торгів/спрощених закупівель у строк, визначений частиною шостою статті 17 Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону.

ІV. Строком дії гарантії є період з дати початку дії гарантії до дати закінчення дії гарантії (включно) або до настання однієї з наступних подій, в залежності від того, що наступить раніше:

а) сплата бенефіціару/вигодонабувачу суми гарантії;

б) отримання гарантом/страховиком письмової заяви бенефіціара/вигодонабувача про звільнення гаранта від зобов’язань за цією гарантією;

в) отримання гарантом/страховиком повідомлення принципала/страхувальника про настання однієї з обставин, що підтверджується відповідною інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу, а саме:

ненадання або відкликання принципалом/страхувальником тендерної пропозиції/пропозиції до закінчення строку її подання;

укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем тендеру/ спрощеної закупівлі;

закінчення тендеру/спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції/пропозиції.

V. У разі дострокового звільнення гаранта/страховика від зобов’язань за цією гарантією, заява бенефіціара/вигодонабувача про звільнення
гаранта/страховика від зобов’язань за цією гарантією має бути складена в формі електронного документа та підписана представником(ами) бенефіціара/вигодонабувача із накладанням кваліфікованого електронного
                                                                  4
підпису представника(ів) бенефіціара/вигодонабувача, та подається безпосередньо на електронну адресу гаранту/страховику разом із засвідченими кваліфікованим електронним підписом представника(ів) бенефіціара/вигодонабувача копіями документів, що підтверджують повноваження представника(ів) бенефіціара/вигодонабувача.

VІ. Зміни до цієї гарантії можуть бути унесені у порядку, передбаченому чинним законодавством України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії.

VІІ. Ця гарантія надається виключно бенефіціару/вигодонабувачу і не може бути передана або переуступлена будь-кому.

Ця гарантія підпадає під дію і тлумачиться відповідно до “Уніфікованих правил для гарантій за вимогою” Міжнародної Торгової Палати в публікації
МТП № 758 від 2010 року. Відносини за цією гарантією регулюються чинним законодавством України.

Зобов’язання та відповідальність гаранта/страховика перед бенефіціаром/вигодонабувачем обмежується сумою гарантії.

Цю гарантію надано в формі електронного документа та підписано шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта/страховика та його печатки відповідно.*

Посада уповноваженої особи     ________________   ПІП уповноваженої особи

                                                   (підпис, у разі надання

                                                    у письмовій формі)

КЕП (у разі надання в електронній формі)

*  – зазначається у разі, якщо гарантія надається  в електронній формі

________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку
економіки, торгівлі та сільського
господарства України
____________________ № _____

ВИМОГИ
до забезпечення тендерноїпропозиції/пропозиції

1. Ці Вимоги визначають обов’язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 1 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – гарантія).

2. Терміни, зазначені у цих Вимогах і в формі забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції (далі – Форма), затвердженої цим наказом, застосовуються у значеннях, визначених Цивільним кодексом України, Законом України “Про публічні закупівлі”, постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639 “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах” та іншими нормативно–правовими актами.

3. Реквізити гарантії, визначені у Формі, є обов’язковими для складання гарантії.

4. В реквізитах гарантії:

1) щодо назви гаранта/страховика, зазначається інформація:

повне найменування гаранта/страховика, його код згідно з ЄДРПОУ;

 код МФО (у разі наявності);

адреса місцезнаходження; 

поштова адреса для листування;

адреса електронної пошти гаранта/страховика, на яку отримуються документи;

 SWIFT-адреса гаранта (у разі, якщо гарантом є банк);

2) щодо назви принципала/страхувальника, яким є учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, зазначається інформація:

 повне найменування принципала/страхувальника – для юридичної особи;  

прізвище, ім’я та по батькові принципала/страхувальника (у разі наявності) – для фізичної особи;

код згідно з ЄДРПОУ – для принципала/страхувальника юридичної особи-резидента;

реєстраційний номер облікової картки платника податків – для принципала/страхувальника фізичної особи-резидента або серія (у разі наявності);

номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта);

адреса місцезнаходження;

3) щодо назви бенефіціара/вигодонабувача, яким є замовник, зазначається інформація:

повне найменування бенефіціара/вигодонабувача юридичної особи;

код згідно з ЄДРПОУ;

адреса місцезнаходження.

4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти – словами;

5) у разі потреби зазначається назва іноземної валюти, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.1998 № 34.

6) датою початку дії гарантії зазначається дата видачі або набрання чинності гарантії;

7) зазначається дата закінчення дії гарантії включно;

8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/оголошення про проведення спрощеної закупівлі,  присвоєний електронною системою закупівель, у форматі: UA-XXXX-XX-XX-XXXXХX-X та назва і веб-адреса інформаційно-телекомунікаційної системи “Prozorro”;

9) в інформації щодо тендерної документації/оголошення про проведення спрощеної закупівлі зазначаються:

дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація, або дата оголошення про проведення спрощеної закупівлі;

назва предмету закупівлі/частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі/оголошенням про проведення спрощеної закупівлі;

10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих/банківських днях;

11) у разі, якщо надавачем гарантії є страхова організація, зазначається назва договору, відповідно до якого надається гарантія, його номер та інші реквізити договору, у разі їх наявності.

5.  Гарантія не може містити  додаткових умов щодо:

посилання на будь-які договори між гарантом та принципалом та/або положення таких договорів, крім випадку, передбаченого підпунктом 13 пункту 3 цих Вимог;

вимог надання принципалом/страхувальником листів або інших документів (крім випадків надання повідомлення
принципалом/страхувальником гаранту/страховику про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у пункті в) розділу ІV Форми);

вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку.

6. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта/страховика та його печатки відповідно.

7. Гарантія не має передбачати можливість часткової сплати суми гарантії. 8. Зміни до гарантії можуть бути внесені у порядку, передбаченому законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії.

Заступник директора департаменту
сфери публічних закупівель –
начальник відділу професіоналізації
сфери публічних закупівель

Тетяна МІШТА

  Приєднуйся до авторів
  load
  Реєстрація
  Вітаємо!
  Реєстрація пройшла успішно
  В особистий кабінет
  load
  Відновлення паролю
  Вітаємо!
  Реєстрація пройшла успішно
  Вітаємо!
  Тепер ви підписані на інформаційну розсилку Радника у сфері публічних закупівель