Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інструментів системи державного фінансового контролю”

ПРОЕКТ
вноситься народними депутатами України
Василевською-Смаглюк О.М. (посвідчення №302)
Гетманцевим Д.О.  (посвідчення № 20)
Лабою М.М.  (посвідчення № 276)
Клочком А.А.  (посвідчення № 80)
Безгіним В.Ю.    (посвідчення № 25)
Шуляк О.О.    (посвідчення № 13)
Криворучкіною О.В.    (посвідчення № 247)
Забуранною Л.В.    (посвідчення № 417)
Люботою Д.В.   (посвідчення № 378)
Фрісом  І.П.   (посвідчення № 290)
Кінзбурзькрю В.О.   (посвідчення № 372)
Ковальчуком О.В.   (посвідчення № 353)
Бондаренком О.В.    (посвідчення № 59)
Гривком  С.Д.   (посвідчення № 110)
Гришиною Ю.М.   (посвідчення № 246)
Наталухою Д.А.    (посвідчення № 14)
Ткаченком О.М.    (посвідчення № 342)
Торохтієм  Б.Г. (посвідчення № 101)
Медяником В. А.    (посвідчення № 242)
Салійчуком О. В.    (посвідчення № 301)
Білозір Л. М.   (посвідчення № 230)
Кісєлем Ю. Г.    (посвідчення № 42)
Нікітіною М. В.   (посвідчення № 288)
Радуцьким М. Б.   (посвідчення № 18)
Третьяковою Г.М.    (посвідчення № 53)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інструментів системи державного фінансового контролю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2014 р., № 4, ст. 61):

1) частину другу статті 2 після слова “моніторингу” доповнити словом “процедури”;

2) у статті 10:

пункт 9 викласти в такій редакції:

“9) накладати на керівників та службових (посадових) осіб підконтрольних установ, інших підприємств, установ та організацій адміністративні стягнення у випадках, передбачених законодавчими актами”;

доповнити пунктами 16 –19 такого змісту:

“16) здійснювати фотозйомку, звукозапис, відеозапис під час заходів державного фінансового контролю з метою збору доказів, фіксації фактів порушень законодавства;

17) створювати інтегровані автоматизовані системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю, забезпечувати їх функціонування під час якого отримувати, обробляти, накопичувати та користуватися інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зокрема щодо управління та використання публічних коштів, діяльності суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки, та забезпечувати їх захист;

18) доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

19) під час державного фінансового контролю перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду осіб, які фактично здійснюють розрахункові операції, об’єкта, що контролюється”;

3) у статті 11:

пункт 1 частини чотирнадцятої викласти в такій редакції:

“1) направлення на ревізію, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державного фінансового контролю, мета, вид, підстави ревізії, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, прізвища, власні імена та по батькові посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію. Направлення на ревізію складається у електронній або у паперовій формі та підписується керівником органу державного фінансового контролю або уповноваженою ним посадовою особою шляхом накладання візуального або кваліфікованого електронного підпису”;

частину п’ятнадцяту виключити;

частину сімнадцяту викласти в такій редакції:

“Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є заходами державного фінансового контролю та проводяться в установленому законодавством порядку у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, підписаного керівником органу державного фінансового контролю або уповноваженою ним посадовою особою шляхом накладання візуального або кваліфікованого електронного підпису”;

4) статтю 14 викласти в такій редакції:

“Працівники правоохоронних органів зобов’язані сприяти посадовим особам органу державного фінансового контролю у виконанні їх обов’язків. У разі недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю на територію підприємства, установи, організації, відмови у наданні документів для проведення заходу державного фінансового контролю та будь-якої іншої протиправної дії органи Національної поліції на прохання цих посадових осіб зобов’язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої протидії, забезпечити нормальне проведення заходу державного фінансового контролю, охорону посадових осіб органу державного фінансового контролю, документів та матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Взаємодія органів державного фінансового контролю з правоохоронними органами здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України”;

5) у статті 15:

частину другу викласти в такій редакції:

“Законні вимоги посадових осіб органу державного фінансового контролю є обов’язковими для виконання службовими та посадовими особами об’єктів, що контролюються, та об’єктів зустрічних звірок”;

доповнити частиною п’ятою такого змісту:

“Перешкоджання діяльності посадових осіб органу державного фінансового контролю у здійсненні заходів державного фінансового контролю, а також пов’язаних з ними зустрічних звірок або збору інформації (у тому числі невиконання (неналежне виконання) законних вимог посадових осіб органів державного фінансового контролю щодо надання інформації та/або документів під час проведення заходів державного фінансового контролю, а також пов’язаних з ними зустрічних звірок або збору інформації, надання недостовірної (неправдивої, неточної) інформації та/або документів, надання інформації та/або документів не в повному обсязі, порушення встановлених строків надання інформації та/або документів, ненадання персональних даних для складання протоколу про адміністративне правопорушення, створення інших перешкод посадовим особам органів державного фінансового контролю під час виконання покладених на орган державного фінансового контролю завдань та функцій) тягнуть за собою кримінальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства”;

6) у тексті Закону слова “службова особа органу державного фінансового контролю” та “працівник органу державного фінансового контролю” в усіх відмінках і числах замінити словами “посадова особа органу державного фінансового контролю” у відповідному відмінку і числі, а слова “службових осіб нижчестоящого органу державного фінансового контролю” замінити словами “посадових осіб нижчестоящого органу державного фінансового контролю”.

2. У пункті 1 статті 18 Закону України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):

в абзаці першому слова “Державна контрольно-ревізійна служба ” замінити словами “органи державного фінансового контролю”;

підпункт “в” після слова “проводити” доповнити словами “відповідно до законодавства”.

3. Пункт 3 частини першої статті 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5—6, ст. 30 із наступними змінами) після слів “Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” доповнити словами “органам державного фінансового контролю”.

4. У Законі України “Про управління об’єктами державної власності” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):

1) у статті 16:

у частині першій слова “державної контрольно-ревізійної служби” замінити словами “державного фінансового контролю”;

частину сьому викласти в такій редакції:

“7. Органи державного фінансового контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводять заходи державного фінансового контролю у суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Невиконання визначених контрактом показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що встановлене за результатами проведення заходів державного фінансового контролю, перешкоджання діяльності посадових осіб органу державного фінансового контролю, невиконання письмової вимоги щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства, невиконання письмової вимоги щодо усунення виявлених перевіркою закупівель порушень законодавства, невиконання зобов’язання щодо усунення порушення (порушень), зазначених у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі, незабезпечення у визначений строк інформування органу державного фінансового контролю про стан та результати розгляду пропозицій та рекомендацій, зазначених у звіті про результати державного фінансового аудиту, є підставою розірвання контракту з такими керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Орган державного фінансового контролю у випадках, передбачених абзацом другим цієї частини статті, вносить відповідному суб’єкту управління об’єктами державної власності пропозиції щодо розгляду питання про розірвання контракту з такими керівниками”;

2) у частині першій статті 17 слова “податкового законодавства” замінити словами “податкового, бюджетного і фінансового законодавства”.

5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2017 р., № 48, ст. 436):

частину шосту статті 12 доповнити пунктом 12 такого змісту:

“12) надання дозволу на проведення позапланової ревізії, продовження строків проведення планової або позапланової ревізії, зобов’язання керівника підприємства (установи чи організації), в якому здійснюється державний фінансовий контроль, допустити посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізій та перевірок, провести інвентаризацію активів і зобов’язань, обстеження та контрольний обмір виконаних робіт, контрольний запуск у виробництво, контрольний аналіз готової продукції та інші аналогічні дії”;

частину четверту статті 257 доповнити пунктом 5 такого змісту:

“5) щодо оскарження висновку про результати моніторингу процедури закупівлі”;

статтю 263 доповнити частиною четвертою такого змісту:

“4. Справи, визначені пунктом 12 частини шостої статті 12 цього Кодексу, суд розглядає у строк не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі”;

ІІ. Прикінцеві положення.

  1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради                                               
України

Р. СТЕФАНЧУК


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інструментів системи державного фінансового контролю

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст положення (норми) запропонованого акта

Закон України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”

Стаття 2. Головні завдання органу державного фінансового контролю

Державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі.

Стаття 2. Головні завдання органу державного фінансового контролю

Державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, інспектування, перевірки закупівель та моніторингу процедури закупівлі.

Стаття 10. Права органу державного фінансового контролю

Органу державного фінансового контролю надається право:

9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підконтрольних установ, адміністративні стягнення;

Норма відсутня

Стаття 10. Права органу державного фінансового контролю

Органу державного фінансового контролю надається право:

9) накладати на керівників та службових (посадових) осіб підконтрольних установ, інших підприємств, установ та організацій адміністративні стягнення у випадках, передбачених законодавчими актами;

16) здійснювати фотозйомку, звукозапис, відеозапис під час заходів державного фінансового контролю з метою збору доказів, фіксації фактів порушень законодавства;

17) створювати інтегровані автоматизовані системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю, забезпечувати їх функціонування під час якого отримувати, обробляти, накопичувати та користуватися інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зокрема щодо управління та використання публічних коштів, діяльності суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки, та забезпечувати їх захист;

18) доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

19) під час державного фінансового контролю перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду осіб, які фактично здійснюють розрахункові операції, об’єкта, що контролюється.

 

Стаття 11. Проведення ревізій органами державного фінансового контролю

Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

6) у разі, коли вищестоящий орган державного фінансового контролю в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державного фінансового контролю здійснив перевірку актів ревізії, складених нижчестоящим органом державного фінансового контролю, та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом державного фінансового контролю лише у тому разі, коли стосовно посадових або службових осіб нижчестоящого органу державного фінансового контролю, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб’єктів господарської діяльності під розписку:

1) направлення на ревізію, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державного фінансового контролю, мета, вид, підстави, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, звання та прізвища посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію. Направлення на ревізію є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державного фінансового контролю, скріпленого печаткою органу державного фінансового контролю;

Ненадання цих документів посадовим особам підконтрольних установ та інших суб’єктів господарської діяльності або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною чотирнадцятою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізії.

Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю.

 

Стаття 11. Проведення ревізій органами державного фінансового контролю

Позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин:

6) у разі, коли вищестоящий орган державного фінансового контролю в порядку контролю за достовірністю висновків нижчестоящого органу державного фінансового контролю здійснив перевірку актів ревізії, складених нижчестоящим органом державного фінансового контролю, та виявив їх невідповідність вимогам законів. Позапланова виїзна ревізія в цьому випадку може ініціюватися вищестоящим органом державного фінансового контролю лише у тому разі, коли стосовно посадових або посадових осіб нижчестоящого органу державного фінансового контролю, які проводили планову або позапланову виїзну ревізію зазначеної підконтрольної установи, розпочато службове розслідування або у випадку повідомлення їм про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб’єктів господарської діяльності:

1)                        направлення на ревізію, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державного фінансового контролю, мета, вид, підстави ревізії, дата її початку та дата закінчення ревізії, посади, прізвища, власні імена та по батькові посадових осіб органу державного фінансового контролю, які проводитимуть ревізію. Направлення на ревізію складається у електронній або у паперовій формі та підписується керівником органу державного фінансового контролю або уповноваженою ним посадовою особою шляхом накладання візуального або кваліфікованого електронного підпису;

Виключити

Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є заходами державного фінансового контролю та проводяться в установленому законодавством порядку у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, підписаного керівником органу державного фінансового контролю або уповноваженою ним посадовою особою шляхом накладання візуального або кваліфікованого електронного підпису.

Стаття 12. Обов’язки і відповідальність службових осіб органу державного фінансового контролю

Службові особи органів державного фінансового контролю зобов’язані суворо додержувати Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ і організацій, що охороняються законом. За невиконання або неналежне виконання службовими особами органів державного фінансового контролю своїх обов’язків вони притягаються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Стаття 12. Обов’язки і відповідальність посадових осіб органу державного фінансового контролю

Службові особи органів державного фінансового контролю зобов’язані суворо додержувати Конституції України, законів України, прав та інтересів громадян, підприємств, установ і організацій, що охороняються законом. За невиконання або неналежне виконання посадовими особами органів державного фінансового контролю своїх обов’язків вони притягаються до дисциплінарної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Стаття 14. Взаємовідносини органу державного фінансового контролю з правоохоронними органами

Працівники правоохоронних органів зобов’язані сприяти службовим особам органу державного фінансового контролю у виконанні їх обов’язків. У разі недопущення працівників органу державного фінансового контролю на територію підприємства, установи, організації, відмови у наданні документів для ревізії та будь-якої іншої протиправної дії органи Національної поліції на прохання цих осіб зобов’язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої протидії, забезпечити нормальне проведення ревізії, охорону працівників органу державного фінансового контролю, документів та матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Норма відсутня

Стаття 14. Взаємовідносини органу державного фінансового контролю з правоохоронними органами

Працівники правоохоронних органів зобов’язані сприяти посадовим особам органу державного фінансового контролю у виконанні їх обов’язків. У разі недопущення посадових осіб органу державного фінансового контролю на територію підприємства, установи, організації, відмови у наданні документів для проведення заходу державного фінансового контролю та будь-якої іншої протиправної дії органи Національної поліції на прохання цих посадових осіб зобов’язані негайно вжити відповідних заходів для припинення такої протидії, забезпечити нормальне проведення заходу державного фінансового контролю, охорону посадових осіб органу державного фінансового контролю, документів та матеріалів, що перевіряються, а також вжити заходів для притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Взаємодія органів державного фінансового контролю з правоохоронними органами здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Стаття 15. Правове становище службових осіб органу державного фінансового контролю

Службові особи органу державного фінансового контролю є представниками органів виконавчої влади.

Законні вимоги службових осіб органу державного фінансового контролю є обов’язковими для виконання службовими особами об’єктів, що контролюються.

Працівник органу державного фінансового контролю при виконанні покладених на нього обов’язків керується чинним законодавством і виконує вказівки своїх керівників. Ніхто інший, за винятком передбачених законодавством випадків, не вправі втручатися в діяльність службової особи органу державного фінансового контролю.

Втручання в діяльність працівника органу державного фінансового контролю тягне за собою відповідальність, передбачену законодавчими актами.

Норма відсутня

Стаття 15.  Правове становище посадових осіб органу державного фінансового контролю

Посадові особи органу державного фінансового контролю є представниками органів виконавчої влади.

Законні вимоги посадових осіб органу державного фінансового контролю є обов’язковими для виконання службовими та посадовими особами об’єктів, що контролюються, та об’єктів зустрічних звірок.

Посадова особа органу державного фінансового контролю при виконанні покладених на нього обов’язків керується чинним законодавством і виконує вказівки своїх керівників. Ніхто інший, за винятком передбачених законодавством випадків, не вправі втручатися в діяльність службової особи органу державного фінансового контролю.

Втручання в діяльність посадової особи органу державного фінансового контролю тягне за собою відповідальність, передбачену законодавчими актами.

Перешкоджання діяльності посадових осіб органу державного фінансового контролю у здійсненні заходів державного фінансового контролю, а також пов’язаних з ними зустрічних звірок або збору інформації (у тому числі невиконання (неналежне виконання) законних вимог посадових осіб органів державного фінансового контролю щодо надання інформації та/або документів під час проведення заходів державного фінансового контролю, а також пов’язаних з ними зустрічних звірок або збору інформації, надання недостовірної (неправдивої, неточної) інформації та/або документів, надання інформації та/або документів не в повному обсязі, порушення встановлених строків надання інформації та/або документів, ненадання персональних даних для складання протоколу про адміністративне правопорушення, створення інших перешкод посадовим  особам органів державного фінансового контролю під час виконання покладених на орган державного фінансового контролю завдань та функцій) тягнуть за собою  кримінальну, адміністративну, дисциплінарну відповідальність відповідно до законодавства.

Стаття 16. Правовий захист службових осіб органу державного фінансового контролю

Службова особа органу державного фінансового контролю при виконанні своїх службових обов’язків перебуває під захистом закону.

Держава гарантує захист життя, здоров’я, честі, гідності та майна службової особи органу державного фінансового контролю і членів її сім’ї від кримінальних та інших протиправних дій.

Звільнення службової особи органу державного фінансового контролю з посади у зв’язку з вчиненням кримінального правопорушення під час виконання своїх обов’язків допускається лише після винесення щодо неї обвинувального вироку суду, який набрав чинності.

Стаття 16. Правовий захист посадових осіб органу державного фінансового контролю

Посадова особа органу державного фінансового контролю при виконанні своїх службових обов’язків перебуває під захистом закону.

Держава гарантує захист життя, здоров’я, честі, гідності та майна посадової особи органу державного фінансового контролю і членів її сім’ї від кримінальних та інших протиправних дій.

Звільнення посадової особи органу державного фінансового контролю з посади у зв’язку з вчиненням кримінального правопорушення під час виконання своїх обов’язків допускається лише після винесення щодо неї обвинувального вироку суду, який набрав чинності.

Стаття 17. Державне страхування та відшкодування заподіяної шкоди у разі загибелі або каліцтва службової особи органу державного фінансового контролю

Збитки, завдані майну службової особи органу державного фінансового контролю або членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, компенсуються в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Річне грошове утримання службової особи органу державного фінансового контролю, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які отримувала службова особа за час роботи в органі державного фінансового контролю за рік, що передував року загибелі або ушкодження здоров’я.

Суми одноразової допомоги та відшкодування майнових збитків оподатковуються відповідно до Податкового кодексу України.

Службові особи органу державного фінансового контролю підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Стаття 17. Державне страхування та відшкодування заподіяної шкоди у разі загибелі або каліцтва посадової особи органу державного фінансового контролю

Збитки, завдані майну посадової особи органу державного фінансового контролю або членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, компенсуються в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Річне грошове утримання посадової особи органу державного фінансового контролю, що береться для нарахування розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які отримувала посадова особа за час роботи в органі державного фінансового контролю за рік, що передував року загибелі або ушкодження здоров’я.

Суми одноразової допомоги та відшкодування майнових збитків оподатковуються відповідно до Податкового кодексу України.

Посадові особи органу державного фінансового контролю підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Закон України “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”

Стаття 18. Обов’язки державних органів, що мають контрольні повноваження

1. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Державна податкова служба, Державна контрольно-ревізійна служба, митні органи України, а також інші державні органи, що мають право контролю за дотриманням організаціями і громадянами законодавства України, з метою боротьби з організованою злочинністю зобов’язані:

а) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з’ясовувати неправомірні дії організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності;

б) передавати відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності;

в) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами;

г) розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства, спрямовані на усунення умов, що сприяють злочинній діяльності;

д) здійснювати інші заходи, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.

Стаття 18. Обов’язки державних органів, що мають контрольні повноваження

1. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Державна податкова служба, органи державного фінансового контролю, митні органи України, а також інші державні органи, що мають право контролю за дотриманням організаціями і громадянами законодавства України, з метою боротьби з організованою злочинністю зобов’язані:

а) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з’ясовувати неправомірні дії організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності;

б) передавати відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності;

в) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити відповідно до законодавства у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами;

г) розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства, спрямовані на усунення умов, що сприяють злочинній діяльності;

д) здійснювати інші заходи, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.

Закон України “Про банки і банківську діяльність”

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, – на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками:

3) органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, органам державного фінансового контролю – на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи – підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб – повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –  підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента;

Закон України “Про управління об’єктами державної власності”

Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності, використанням державного майна

1. Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності, уповноважені органи управління, органи державної контрольно-ревізійної служби, інші контролюючі органи шляхом проведення аналізу законності та оцінки ефективності виконання суб’єктами управління визначених обов’язків відповідно до законодавства України.

…..

7. Органи державної контрольно-ревізійної служби в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводять державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання державного сектору економіки, спрямований на запобігання фінансовим порушенням, забезпечення ефективного використання бюджетних коштів, державного майна.

Норма відсутня

 

Стаття 16. Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності, використанням державного майна

1. Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності здійснюють Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері управління об’єктами державної власності, уповноважені органи управління, органи державного фінансового контролю, інші контролюючі органи шляхом проведення аналізу законності та оцінки ефективності виконання суб’єктами управління визначених обов’язків відповідно до законодавства України.

7. Органи державного фінансового контролю в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводять заходи державного фінансового контролю у суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

 

 

Невиконання визначених контрактом показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що встановлене за результатами проведення заходів державного фінансового контролю, перешкоджання діяльності посадових осіб органу державного фінансового контролю, невиконання письмової вимоги щодо усунення виявлених ревізією порушень законодавства, невиконання письмової вимоги щодо усунення виявлених перевіркою закупівель порушень законодавства, невиконання зобов’язання щодо усунення порушення (порушень), зазначених у висновку про результати моніторингу процедури закупівлі, незабезпечення у визначений строк інформування органу державного фінансового контролю про стан та результати розгляду пропозицій та рекомендацій, зазначених у звіті про результати державного фінансового аудиту, є підставою розірвання контракту з такими керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки.

Орган державного фінансового контролю у випадках, передбачених абзацом другим цієї частини статті, вносить відповідному суб’єкту управління об’єктами державної власності пропозиції щодо розгляду питання про розірвання контракту з такими керівниками.

Стаття 17.  Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об’єктами державної власності

1. За невиконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів з питань управління об’єктами державної власності та податкового законодавства до винних осіб застосовуються заходи фінансової, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законом.

Стаття 17.  Відповідальність за порушення законодавства з питань управління об’єктами державної власності

1. За невиконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів з питань управління об’єктами державної власності та податкового, бюджетного і фінансового законодавства до винних осіб застосовуються заходи фінансової, адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законом.

Кодекс адміністративного судочинства України

Стаття 12. Форми адміністративного судочинства

6. Для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи щодо:

11) перебування іноземців або осіб без громадянства на території України.

Норма відсутня

Стаття 12. Форми адміністративного судочинства

6. Для цілей цього Кодексу справами незначної складності є справи щодо:

11) перебування іноземців або осіб без громадянства на території України.

12) надання дозволу на проведення позапланової ревізії, продовження строків проведення планової або позапланової ревізії, зобов’язання керівника підприємства (установи чи організації), в якому здійснюється державний фінансовий контроль, допустити посадових осіб органу державного фінансового контролю до проведення ревізій та перевірок, провести інвентаризацію активів і зобов’язань, обстеження та контрольний обмір виконаних робіт, контрольний запуск у виробництво, контрольний аналіз готової продукції та інші аналогічні дії.

Стаття 257. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного позовного провадження

4. За правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах:

4) щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Норма відсутня

Стаття 257. Справи, що розглядаються за правилами спрощеного позовного провадження

4. За правилами спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах:

4) щодо оскарження рішення суб’єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів у сумі, що перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

5) щодо оскарження висновку про результати моніторингу процедури закупівлі.

Стаття 263. Особливості розгляду окремих категорій справ незначної складності

3. У справах, визначених частиною першою цієї статті, заявами по суті справи є позов та відзив.

Норма відсутня

 

Стаття 263. Особливості розгляду окремих категорій справ незначної складності

3. У справах, визначених частиною першою цієї статті, заявами по суті справи є позов та відзив.

4. Справи, визначені пунктом 12 частини шостої статті 12 Кодексу, суд розглядає у строк не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі.

Народний депутат України    О.М. Василевська-Смаглюк (посв. 302), Д.О. Гетманцев (посв. № 20), М.М. Лаба  (посв. № 276) А.А. Клочко  (посв. № 80) В.Ю. Безгін  (посв. № 25) О.О. Шуляк  (посв. № 13) О.В. Криворучкіна  (посв. № 247) Л.В. Забуранна  (посв. № 417) Д.В. Любота  (посв. № 378)  І.П. Фріс  (посв. № 290) В.О. Кінзбурзька  (посв. № 372) О.В. Ковальчук  (посв. № 353) О.В. Бондаренко  (посв. № 59) С.Д. Гривко  (посв. № 110) Ю.М. Гришина  (посв. № 246) Д.А. Наталуха  (посв. № 14) О.М. Ткаченко  (посв. № 342)  Б.Г. Торохтій  (посв. № 101) В. А. Медяник  (посв. № 242) О. В. Салійчук  (посв. № 301) Л. М. Білозір  (посв. № 230) Ю. Г. Кісєль  (посв. № 42) М. В. Нікітіна  (посв. № 288) М. Б. Радуцький  (посв. № 18) Г.М. Третьякова  (посв. № 53)


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення інструментів системи державного фінансового контролю

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Від якості законодавчого, інформаційного забезпечення системи державного фінансового контролю залежить якість реалізації ними завдань щодо забезпечення  контролю за законністю та ефективністю управління (формування, розподілу) і використання публічних ресурсів, а також виявлення, усунення та запобігання порушенням при управлінні та використанні публічних ресурсів, забезпечення фінансової безпеки країни та фінансово-бюджетної дисципліни.

Наразі існує ряд законодавчих прогалин, які негативно впливають на подальший розвиток системи державного фінансового контролю.

Так, задля реалізації повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства згідно зі статтею 113 Бюджетного кодексу України у органів державного фінансового контролю виникла потреба в доступі до інформації, зокрема публічної. Відтак, постала потреба унормування права органу державного фінансового контролю створювати інтегровані автоматизовані системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю, забезпечувати їх функціонування під час якого отримувати, обробляти, накопичувати та користуватися інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, зокрема щодо управління та використання публічних коштів, діяльності суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки, та забезпечувати їх захист.

Також орган державного фінансового контролю відповідно до наданих повноважень забезпечує здійснення державного фінансового контролю, спрямованого на оцінку ефективного, законного, цільового, результативного використання та збереження державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів суб’єктів господарювання, зокрема суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі – суб’єкти господарювання).

Результати заходів державного фінансового контролю (ревізії, державні фінансові аудити, перевірки закупівель та моніторинг процедур закупівель) за останні 5 років дозволяють констатувати наявність порушень вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності суб’єктами господарювання, факти прийняття керівниками суб’єктів господарювання неефективних управлінських рішень, зокрема рішень щодо облікової політики, які мають негативні фінансові наслідки не лише для підприємства, але й для держави, яка не отримує належні їй надходження у вигляді дивідендів та частини чистого прибутку.

Низький рівень фінансово-бюджетної дисципліни, відсутність належної підзвітності керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки підтверджуються інформацією Міністерства економіки України, яке відповідно до норм Положення про Міністерство економіки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 459 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 124), забезпечує оцінку та єдиний моніторинг ефективності управління об’єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави.

Зазначений стан справ щодо неналежного управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів господарювання, недосягнення ними поставлених чітких цілей, низька ефективність використання державних ресурсів, збитки за результатами фінансово-господарської діяльності мають негативний вплив на економіку та безпеку держави.

З огляду на зазначене, потребує посилення відповідальності керівника за невиконання визначених контрактом показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану суб’єктів господарювання державного сектору економіки, що встановлене за результатами проведення заходів державного фінансового контролю.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Основною метою проекту є удосконалення інструментів системи державного фінансового контролю на державному, регіональному та місцевому рівні, яка сприятиме дотриманню законності та ефективності державного управління та управління державними фінансами, виявленню і попередженню порушень законодавства, які загрожують фінансовій безпеці держави, недопущенню зловживань у фінансовій сфері та шахрайства з державними ресурсами, посиленню контролю за найбільш ризиковими сферами, зокрема під час управління об’єктами державної власності.

Досягти зазначену мету законопроектупропонується шляхом внесення відповідних змін до Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”, Закону України “Про управління об’єктами державної власності” та деяких інших законодавчих актів України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

унормувати взаємодію правоохоронних органів та органів державного фінансового контролю;

унормувати право отримання доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів і банків (баз) даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування;

удосконалити процедуру збору доказової бази під час заходів державного фінансового контролю, зокрема запровадити фото-, відео-, аудіо-фіксацію;

спростити процедуру документування процесу організації ревізій та зустрічних звірок, судових проваджень та доступу до банківської інформації у разі виникнення потреби під час проведення заходів державного фінансового контролю;

посилити відповідальності посадових осіб об’єктів контролю за порушення законодавства з фінансових питань відповідно до змісту правопорушення, невиконання законних вимог та перешкоджання законній діяльності органу державного фінансового контролю, зокрема ненадання інформації або надання недостовірної (неповної) інформації на запит органів державного фінансового контролю тощо.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України “Про управління об’єктами державної власності” для встановлення підстав ініціювання розгляду питання щодо розірвання контракту з керівниками суб’єктів господарювання державного сектору економіки у разі недосягнення визначених контрактом показників ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Орган державного фінансового контролю у разі встановлення під час заходів державного фінансового контролю фактів невиконання показників, передбачених контрактом, вноситиме відповідному суб’єкту управління об’єктами державної власності пропозиції щодо розгляду питання про розірвання контракту з такими керівниками суб’єктів господарювання.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правове регулювання у цій сфері здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України “Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні”, Закону України “Про управління об’єктами державної власності”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект є збалансованим та не потребує додаткових витрат з  державного чи місцевого бюджетів. Водночас можливе збільшення надходжень до державного бюджету, обсяг якого неможливо визначити через відсутність константних вихідних даних, викликане притягненням до адміністративної відповідальності винних осіб.

Окремо варто зазначити, що реалізація законопроекту в частині розробки інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органом державного фінансового контролю не матиме впливу на видатки державного та/або місцевого бюджетів, оскільки на виконання пріоритетних напрямів та завдань (проекти) цифрової трансформації на період до 2023 року, що схвалені розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 365, вже зараз орган державного фінансового контролю забезпечує розроблення та впровадження Інтегрованої автоматизованої системи підтримки прийняття рішень органу державного фінансового контролю “е-аудитор” (далі – ІАСППР “е-аудитор”). Фінансування розробки та впровадження ІАСППР “е-аудитор” здійснюється за рахунок коштів Міністерства цифрової трансформації за КПКВК 3505050 “Цифрова трансформація у сфері державного фінансового контролю”.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Реалізація законопроекту матиме позитивний вплив на забезпечення захисту інтересів держави та громадян.

Запровадження норм законопроекту дозволить удосконалити законодавче забезпечення державного фінансового контролю, його подальший розвиток та якісний контроль за управління державними фінансами, зокрема послідовність, ефективність та прозорість реалізації політики у сфері державного фінансового контролю, зокрема контролю за дотримання принципів законності, економічності, ефективності, результативності та прозорості органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання під час провадження діяльності.

Головним комплексним результатом прийняття законопроекту стане функціональна можливість для підвищення спроможності та якості реалізації   державного фінансового контролю, що справить позитивний вплив на фінансово-бюджетну сферу.

Народний депутат України

Василевська-Смаглюк О.М.
(посв. № 302)

Д.О. Гетманцев

(посв. № 20)

М.М. Лаба

(посв. № 276)

А.А. Клочко

(посв. № 80)

В.Ю. Безгін

(посв. № 25)

О.О. Шуляк

(посв. № 13)

О.В. Криворучкіна

(посв. № 247)

Л.В. Забуранна

(посв. № 417)

Д.В. Любота

(посв. № 378)

І.П. Фріс

(посв. № 290)

В.О. Кінзбурзька

(посв. № 372)

О.В. Ковальчук

(посв. № 353)

О.В. Бондаренко

(посв. № 59)

С.Д. Гривко

(посв. № 110)

Ю.М. Гришина

(посв. № 246)

Д.А. Наталуха

(посв. № 14)

О.М. Ткаченко

(посв. № 342)

Б.Г. Торохтій

(посв. № 101)

В. А. Медяник

(посв. № 242)

О. В. Салійчук

(посв. № 301)

Л. М. Білозір

(посв. № 230)

Ю. Г. Кісєль

(посв. № 42)

М. В. Нікітіна

(посв. № 288)

М. Б. Радуцький

(посв. № 18)

Г.М. Третьякова

(посв. № 53)