Постанова НКРЕКП “Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії”

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
22.04.2019  № 585

Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2609 від 06.12.2019
№ 1644 від 02.09.2020
№ 1995 від 04.11.2020
№ 2025 від 10.11.2021
№ 705 від 12.07.2022
№ 1306 від 11.10.2022
№ 1816 від 04.10.2023}

Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

1) постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України:

від 26 грудня 2003 року № 1456 «Про затвердження Процедури встановлення (перегляду) тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами» (зі змінами);

від 04 травня 2006 року № 563 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, а також послуги з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою»;

2) постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг:

від 27 липня 2017 року № 978 «Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання»;

від 27 липня 2017 року № 980 «Про затвердження Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на передачу електричної енергії від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання».

3. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКПО. КривенкоЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
22.04.2019  № 585

ПОРЯДОК
встановлення (формування) тарифу на послуги з передачі електричної енергії

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок регулює відносини щодо формування ліцензіатом та/або суб’єктом господарювання, який планує здійснювати діяльність з передачі електричної енергії (далі – ліцензіат), тарифу на послуги з передачі електричної енергії та встановлення цього тарифу Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

амортизація – систематичний розподіл вартості основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів, які використовуються при здійсненні діяльності з передачі електричної енергії, що амортизуються протягом строку їх корисного використання (експлуатації);

базовий рік – період тривалістю календарний рік, який передує прогнозному року;

встановлення тарифу – встановлення, у тому числі перегляд, уточнення та коригування тарифу на послуги з передачі електричної енергії для ліцензіата;

загальний показник ефективності – цільове галузеве завдання щодо щорічного скорочення операційних контрольованих витрат у відсотках;

заява – офіційне письмове звернення ліцензіата до НКРЕКП щодо встановлення тарифу;

заявник – суб’єкт господарювання, який у встановленому порядку звернувся до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії;

коригування тарифу – встановлення для ліцензіата тарифу на послуги з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за базовий рік;

необхідний дохід – дохід, що визначається для ліцензіата згідно з цим Порядком та має забезпечувати здійснення діяльності з передачі електричної енергії;

операційні контрольовані витрати – операційні витрати, розмір яких залежить від управлінських рішень ліцензіата;

операційні неконтрольовані витрати – операційні витрати, на які ліцензіат не має безпосереднього впливу (податки, збори, обов’язкові платежі, розмір яких установлюється відповідно до законодавства України);

перегляд тарифу – встановлення для ліцензіата тарифу на послуги з передачі електричної енергії на перший рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу на прогнозний рік або регуляторний період;

перехідний період – це період незастосування стимулюючого регулювання при встановленні тарифу для ліцензіата у зв’язку із невиконанням ним умов переходу на стимулююче регулювання та/або неподання заяви на встановлення тарифу з урахуванням стимулюючого регулювання;

прогнозний рік – період тривалістю календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

регуляторний період – період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду, який становить 3 роки;

ставка плати за послуги з передачі електричної енергії до/з країн периметра – розмір плати за користування системою передачі для країн периметра (perimeter fee), що забезпечує відшкодування оператору системи передачі витрат за користування системою передачі у разі експорту/імпорту до/з країн периметра. Ставка плати є фіксованою та щорічно розраховується ENTSO-E в євро/МВт·год, відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 838/2010 від 23 вересня 2010 року;

{Пункт 1.2 розділу I доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

структура тарифу – складові економічно обґрунтованих витрат ліцензіата на здійснення господарської діяльності з передачі електричної енергії, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховується та встановлюється тариф на послуги з передачі електричної енергії (на перехідний період);

тариф на послуги з передачі електричної енергії (далі – тариф) – розмір плати в розрахунку на одиницю обсягу передачі електричної енергії електричними мережами визначеної якості, визначеного згідно з цим Порядком, що забезпечує відшкодування ліцензіату обґрунтованих витрат на здійснення діяльності, а також отримання прибутку;

{Абзац пункту 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

уточнення тарифу – встановлення для ліцензіата тарифу на послуги з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду, крім першого, на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених прогнозованих значень індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати, інвестиційної програми на цей рік тощо.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про природні монополії», «Про ціни і ціноутворення», «Про ринок електричної енергії», Кодексі системи передачі, затвердженому постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309 (далі – Кодекс системи передачі), Галузевих методичних рекомендаціях з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447, Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за № 27/4248 (далі – П(С)БО 16 «Витрати»).

{Абзац двадцятий пункту 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

1.3. Питання щодо встановлення тарифу розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання (далі – засідання), з урахуванням вимог Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2017 року № 866 (далі – Порядок проведення відкритого обговорення).

НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифу на офіційному веб-сайті у мережі Інтернет, у засобах масової інформації.

Під час засідання не оголошується інформація, визначена ліцензіатом як конфіденційна. Перелік конфіденційної інформації, у разі її наявності, з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від 09 серпня 1993 року № 611 «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» ліцензіат подає до НКРЕКП за 5 календарних днів до дня засідання НКРЕКП.

1.4. Вартісні показники в розрахунках надаються в тис. грн з округленням до цілого числа, обсяг електричної енергії – у МВт•год з округленням до цілого числа, тариф – у грн/МВт•год з округленням до двох знаків після коми.

Обсяг передачі електричної енергії визначається:

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

у період до приєднання оператора системи передачі до ІТС механізму:

{Абзац третій пункт 1.4 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1816 від 04.10.2023}

до 31 грудня 2023 року (включно) як сума обсягу передачі (споживання) електричної енергії та обсягу експорту електричної енергії;

{Абзац пункт 1.4 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1816 від 04.10.2023}

з 01 січня 2024 року як обсяг передачі (споживання) електричної енергії;

{Абзац пункт 1.4 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1816 від 04.10.2023}

у період після приєднання оператора системи передачі до ІТС механізму як обсяг передачі (споживання) електричної енергії.

{Пункт 1.4 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

1.5. Розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії та всіх його складових здійснюється без урахування податку на додану вартість.

2. Вимоги до оформлення заяви та документів, що додаються до неї

2.1. Для встановлення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, і такі документи у друкованій та електронній формах:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифу, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими;

2) загальну характеристику ліцензіата в динаміці за останні 5 років за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

3) розрахунок прогнозованого необхідного доходу ліцензіата від здійснення діяльності з передачі електричної енергії на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку), у тому числі розрахунок операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку), розрахунок фонду оплати праці ліцензіата з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 5 до цього Порядку), розрахунок операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії на кожен рік регуляторного періоду (за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку), розрахунок прибутку на регуляторну базу активів, що використовується при здійсненні діяльності з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення діяльності з передачі електричної енергії), які утворені після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку), розрахунок річної амортизації на активи (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), які були утворені на момент переходу до стимулюючого регулювання (за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку), розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були отримані ліцензіатом на безоплатній основі після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 10 до цього Порядку), та розрахунок амортизації активів (що використовуються для здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії), що були створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (за формою, наведеною в додатку 11 до цього Порядку), із додаванням до додатків 8, 10, 11 деталізованого реєстру активів по кожній групі в електронному вигляді, розрахунок прогнозованих витрат (доходів) за Договором ІТС;

{Підпункт 3 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

4) баланс електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 12 до цього Порядку);

5) джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період (за формою, наведеною в додатку 13 до цього Порядку), визначені з урахуванням Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 червня 2015 року № 1972, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 липня 2015 року за № 840/27285 (далі – Порядок формування інвестиційних програм);

6) розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 14 до цього Порядку);

7) динаміку технологічних витрат та обсягів передачі електричної енергії за останні 5 років (за формою, наведеною в додатку 15 до цього Порядку);

{Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1306 від 11.10.2022}

8) динаміку технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, що виникли у системі передачі внаслідок прийняття (передачі) міждержавних (транскордонних) перетоків електричної енергії, у тому числі для забезпечення перетікання електричної енергії до/з країн ІТС.

Обсяг таких технологічних витрат розраховується ENTSO-E відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 838/2010 від 23 вересня 2010 року;

{Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом 8 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

9) копію протоколу проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення;

{Підпункт пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

10) у разі коригування тарифу – розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії у зв’язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії (за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку);

{Підпункт пункту 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1306 від 11.10.2022}

11) інші обґрунтовуючі матеріали.

2.2. Для перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку), документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, та додатково такі документи:

1) звіт про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054;

2) рецензію звіту про незалежну оцінку активів, зроблену рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

4) копію звіту про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифу на 2020 рік та в подальшому);

5) розрахунок регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу на стимулююче регулювання, з урахуванням пунктів 2.2 та 2.3 глави 2 Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 979 (далі – Порядок визначення регуляторної бази активів) (у друкованій та електронній формах);

6) розрахунок базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат від діяльності з передачі електричної енергії (у друкованій та електронній формах).

2.3. Для уточнення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) та документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, у друкованій та електронній формах з уточненням даних на прогнозний рік регуляторного періоду, на який встановлюється тариф.

2.4. Для коригування тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку) та додатково:

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії за базовий рік, у тому числі розрахунок фактичної суми амортизації за формою, наведеною в додатку 3 до цього Порядку (у друкованій та електронній формах);

2) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії у зв’язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії за базовий рік за формою, наведеною в додатку 16 до цього Порядку (у друкованій та електронній формах);

{Підпункт 2 пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1306 від 11.10.2022}

3) довідку, завірену належним чином, щодо зміни користувачів системи передачі;

4) довідку, завірену належним чином, щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за базовий рік.

2.5. НКРЕКП може запросити у ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

2.6. Ліцензіат зобов’язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованими та іншими видами господарської діяльності відповідно до порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності, затвердженого відповідним наказом ліцензіата.

2.7. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цього Порядку у друкованій формі, мають бути підписані керівником або особою, яка виконує його обов’язки, а копії документів – завірені ліцензіатом належним чином.

2.8. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява про перегляд тарифу та додані до неї відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 90 днів до початку регуляторного періоду, з якого буде встановлюватися тариф.

3.2. Заява про уточнення тарифу та додані до неї відповідно до пункту 2.3 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП за 90 днів до початку кожного року регуляторного періоду.

3.3. Заява про коригування тарифу та додані до неї відповідно до пункту 2.4 глави 2 цього Порядку документи подаються до НКРЕКП до 01 квітня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифів.

3.4. Сума коригування необхідного доходу ураховується при коригуванні тарифу за відповідним рішенням НКРЕКП, як правило, протягом 12 місяців.

3.5. Якщо сума коригування необхідного доходу менша ніж 5 %, вона за рішенням НКРЕКП може враховуватися при черговому встановленні тарифів.

3.6. У разі якщо заява або додані до неї документи містять помилки, ліцензіат має усунути їх протягом 5 робочих днів з дня отримання письмового повідомлення НКРЕКП.

У разі якщо після виправлення помилок заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цього Порядку або якщо ліцензіат не виправляє помилки у встановлений строк, НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата про залишення заяви без розгляду.

Неподання згідно з вимогами Порядку формування інвестиційних програм оформленої належним чином інвестиційної програми на прогнозний рік регуляторного періоду та інші обґрунтовуючі випадки також є підставою для залишення заяви без розгляду.

3.7. У разі якщо заява та додані до неї документи не подані у встановлені пунктами 3.10-3.3 цієї глави строки, НКРЕКП може самостійно здійснювати розрахунки, що необхідні для встановлення тарифу (крім перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання).

При цьому неподання заяви та доданих до неї документів розглядається як порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 09 листопада 2017 року № 1388 (далі – Ліцензійні умови).

3.8. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених відповідно до вимог, визначених главою 2 цього Порядку, та надання ліцензіатом усіх додаткових матеріалів (у разі їх запиту) НКРЕКП приймає рішення щодо перегляду та уточнення тарифу не пізніше ніж за місяць до початку календарного року, з якого передбачається встановлення тарифу.

3.9. НКРЕКП приймає рішення щодо коригування тарифу не пізніше 01 червня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифів.

4. Підстави для встановлення тарифу за ініціативою НКРЕКП

4.1. НКРЕКП може встановлювати тариф у випадку, передбаченому пунктом 3.7 глави 3 цього Порядку, відповідно до наявної в НКРЕКП інформації. При цьому необхідний дохід ліцензіата (без урахування витрат на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів) за рішенням НКРЕКП може бути зменшений на суму до 10 % від розрахованого.

4.2. НКРЕКП може ініціювати, у тому числі на підставі річної звітності та/або за зверненням ліцензіата, встановлення тарифу як засіб державного регулювання у сфері енергетики:

1) у разі невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу;

2) у разі зміни сумарних обсягів передачі електричної енергії відносно врахованих при розрахунку діючого тарифу більше ніж на 5 %;

{Підпункт 2 пункту 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

3) у разі наявності дефіциту або профіциту коштів від здійснення діяльності з надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у році t-1, що підтверджується розширеним звітом ліцензіата та за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов;

4) у разі ненадання ліцензіатом звітності до НКРЕКП у терміни, встановлені нормативними актами НКРЕКП.

{Пункт 4.2 глави 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

4.3. У разі прийняття рішення щодо встановлення тарифу на підставі звітності з урахуванням пункту 4.2 цієї глави НКРЕКП може скоригувати тариф за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов.

{Главу 4 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

5. Визначення необхідного доходу

5.1. Розрахунок прогнозованого необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії здійснюється щороку до початку кожного року регуляторного періоду на поточний та всі наступні роки цього регуляторного періоду з урахуванням:

1) встановлених НКРЕКП параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, які є незмінними протягом цього регуляторного періоду:

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка визначена на дату переходу до стимулюючого регулювання;

регуляторної норми доходу для регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання;

показника ефективності для контрольованих операційних витрат;

коефіцієнта поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання;

параметра коригування необхідного доходу за недотримання цільових показників якості послуг;

2) прогнозованих значень параметрів розрахунку необхідного доходу відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку України, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних напрямів бюджетної політики:

індексу споживчих цін;

індексу цін виробників промислової продукції;

індексу зростання номінальної середньомісячної заробітної плати.

У разі відсутності зазначених прогнозованих значень на дату встановлення тарифу до розрахунку беруться його фактичні значення за ІІ півріччя попереднього до базового року та І півріччя базового року.

5.2. Щороку за фактичними даними базового року регуляторного періоду проводиться коригування необхідного доходу, яке враховує:

фактичні обсяги виконання інвестиційної програми;

фактичні значення параметрів розрахунку необхідного доходу;

відповідність фактичної якості послуг ліцензіата цільовим показникам якості послуг;

зміни в законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів;

зміну обсягів передачі електричної енергії;

{Абзац шостий пункту 5.2 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1306 від 11.10.2022}

зміну кількості умовних одиниць обладнання.

5.3. Прогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) від здійснення діяльності з передачі електричної енергії на рік t (НДnt) розраховується за формулою

 , тис. грн, (1)
депрогнозовані операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії (примірний перелік яких наведено в додатку 17 до цього Порядку) на рік t, тис. грн;
прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії (примірний перелік яких наведено в додатку 18 до цього Порядку) на рік t, тис. грн;
вартість прогнозованих витрат, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу, на рік t, що визначається за формулою

депрогнозований обсяг технологічних витрат електричної енергії на її передачу на рік t (з розбивкою по кварталах), що визначається з урахуванням Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергосистеми України на відповідний рік (за умови його наявності) та Методичних рекомендацій з визначення обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними мережами і витрат при її передачі, затверджених Міністерством палива та енергетики України 12 грудня 2005 року, МВт·год;
рівень прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, затвердженої НКРЕКП (проект рівня прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії), або рівень цін електричної енергії, що продається за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, балансуючому ринку та на ринку «на добу наперед» (у встановленому співвідношенні), на рік t, грн/МВт·год;
амортизація на рік t, тис. грн;
прогнозований прибуток на регуляторну базу активів на рік t після оподаткування, тис. грн;
прогнозований податок на прибуток на рік t, тис. грн;
прогнозовані витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, у тому числі прогнозовані витрати на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (ЗІnзел t) на рік t, тис. грн;
{Абзац дванадцятий пункту 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 705 від 12.07.2022}
Розмір витрат на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на прогнозний рік визначається з урахуванням фінансової підтримки, передбаченої законом про державний бюджет на відповідний рік.
Невиконання або виконання не в повному обсязі асигнувань, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік для фінансової підтримки учасників ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до законодавства України, є підставою для встановлення (перегляду) тарифу на послуги з передачі електричної енергії для врахування обсягу невиконаних асигнувань за відповідний рік»;
коригування доходу (витрат) (вилучення або компенсація ліцензіату за результатами діяльності ліцензіата) на прогнозний рік, тис. грн.

{Пункт 5.3 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1816 від 04.10.2023}

5.4. Прогнозовані операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії (ОКВnt) розраховуються перед початком регуляторного періоду на кожний рік регуляторного періоду за формулою

депрогнозовані операційні контрольовані витрати в році t-1, тис. грн;
прогнозований фонд оплати праці, що врахований у складі прогнозованих контрольованих витрат, у році t-1, тис. грн;
прогнозований індекс цін виробників промислової продукції для року t, %;
прогнозований фонд оплати праці (витрати на оплату праці) у році t, що розраховується відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на послуги з розподілу електричної енергії, передачі електричної енергії, диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, послуги постачальника універсальних послуг, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876 (далі – Порядок визначення витрат на оплату праці), тис. грн;
{Абзац шостий пункту 5.4 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2025 від 10.11.2021}
показник ефективності для операційних контрольованих витрат, встановлений НКРЕКП, %.

5.5. До складу операційних контрольованих витрат мають бути включені тільки операційні контрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії.

5.6. Базові рівні операційних контрольованих витрат для першого регуляторного періоду (ОКВ0) установлюються на рівні відповідних витрат, затверджених останньою структурою тарифу, з урахуванням принципів та положень Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затвердженого постановою НКРЕКП від 27 липня 2017 року № 975 (далі – Порядок розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіата).

Економія операційних контрольованих витрат протягом регуляторного періоду залишається в розпорядженні ліцензіата.

5.7. Базові рівні операційних контрольованих витрат на другий та наступні регуляторні періоди встановлюються з урахуванням частини економії контрольованих операційних витрат попереднього регуляторного періоду за формулою

депрогнозовані операційні контрольовані витрати в останньому році попереднього регуляторного періоду, тис. грн;
економія операційних контрольованих витрат за попередній регуляторний період (за винятком останнього року), що розраховується за формулою

деуточнені операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;
фактичні операційні контрольовані витрати у році t, тис. грн;
кількість років у попередньому періоді регулювання.

5.8. До складу операційних неконтрольованих витрат мають бути включені тільки операційні неконтрольовані витрати, що безпосередньо пов’язані зі здійсненням ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії.

5.9. Прогнозовані операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії на рік t (ОНВnt) визначаються за формулою

{Зміни до абзацу другого пункту 5.9 див. в Постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

депрогнозовані операційні неконтрольовані витрати в році t-1, тис. грн;
фактичний рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у році t-1, відносні одиниці;
прогнозований індекс споживчих цін для року t, %;
ITCntпрогнозовані витрати (доходи) за Договором ІТС, визначені з урахуванням розрахунку, отриманого від ENTSO-E та/або здійсненого ОСП, на прогнозний рік, тис. грн (доходи враховуються з від’ємним значенням). При розрахунку суми витрат (доходів) за Договором ІТС враховується дохід від застосування ліцензіатом ставки плати за послуги з передачі електричної енергії до/з країн периметра з від’ємним значенням;
ITCnt-1витрати (доходи) за Договором ІТС, ураховані в тарифах на послуги з передачі електричної енергії в році t-1, тис.грн (доходи враховуються з від’ємним значенням);
рівень єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на рік t, відносні одиниці.

{Пункт 5.9 глави 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

5.10. Базові рівні операційних неконтрольованих витрат для регуляторного періоду встановлюються на рівні відповідних витрат, затверджених останньою структурою тарифів, з урахуванням принципів та положень Порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами діяльності ліцензіатів.

5.11. При збільшенні (зменшенні) рівня операційних неконтрольованих витрат більше ніж на величину індексу споживчих цін + 5 % базовий рівень операційних неконтрольованих витрат переглядається.

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів.

5.12. Амортизація в році t регуляторного періоду (Аt) визначається відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів окремо на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання, та активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, за формулою

деамортизація в році t на активи, які створені на дату переходу до стимулюючого регулювання (додаток 9), тис. грн;
амортизація в році t на активи, які створені після переходу на стимулююче регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, яка розраховується поквартально згідно з додатком 8, тис. грн;
амортизація в році t на активи, які отримані ліцензіатами на безоплатній основі після переходу до стимулюючого регулювання, крім активів, що відносяться до підгрупи 1.1.3 групи 1, груп 3-6 активів, визначених у додатку до Порядку визначення регуляторної бази активів (додаток 10), тис. грн;
амортизація на активи, які створені за рахунок отримання плати від приєднання електроустановок до електричних мереж після переходу на стимулююче регулювання (додаток 11), тис. грн.

5.13. При визначенні амортизації в році t у відповідних складових ураховується фактична амортизація активів, що були створені після переходу до стимулюючого регулювання, за 4 звітні квартали року t-2.

5.14. Прибуток на регуляторну базу активів у році t (Пt) визначається за формулою

дерегуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, тис. грн;
встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці;
регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на рік t, тис. грн;
встановлена НКРЕКП регуляторна норма доходу на регуляторну базу активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, відносні одиниці.

5.15. Регуляторна база активів, яка створена на дату переходу до стимулюючого регулювання (РБА0), та регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, визначаються з урахуванням вимог Порядку визначення регуляторної бази активів.

5.16. Регуляторна база активів, яка створена на момент переходу до стимулюючого регулювання, може бути уточнена при коригуванні необхідного доходу на суму вартості активів, які були створені на момент переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, у роках, які передували року впровадження стимулюючого регулювання, але на момент переходу до стимулюючого регулювання були відсутні дані щодо їх фактичної вартості.

5.17. На початок першого року першого періоду регулювання регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання (РБАtнов), дорівнює 0.

5.18. Регуляторна база активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, на рік t (РБАtнов) визначається за формулою

дерегуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t-1 періоду регулювання, тис. грн;
регуляторна база активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, на початок року t-2 періоду регулювання, тис. грн;
вартість вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу на стимулююче регулювання, у році t-2, тис. грн;
фактична амортизація активів, які створені після переходу до стимулюючого регулювання, у році t-2, тис. грн;
фактична сума реінвестицій або додатково залучених інвестицій на виконання заходів інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, протягом року t-2, тис. грн без ПДВ.

При цьому до складу регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, не включаються:

активи, отримані на безоплатній основі;

активи, які створені за рахунок грантових коштів;

активи, створені за рахунок надання послуг з приєднання електроустановок замовників.

5.19. Податок на прибуток підприємств у році t (ППt) розраховується за формулою

деставка податку на прибуток підприємств у році t, відносні одиниці.

6. Коригування необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії

6.1. Скоригований необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії (НД tкор ) розраховується щороку на підставі фактичних даних у році t-1 за формулою

девідхилення уточненого необхідного доходу на рік регулювання t-1 від прогнозованого необхідного доходу, що визначається за формулою

необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії у році t-1;
уточнений необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії у році t-1.

6.2. Уточнений необхідний дохід від здійснення діяльності з передачі електричної енергії у році t-1 розраховується за формулою

 , тис. грн, (13)
деуточнені операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії у році t-1, що визначаються за формулою

деуточнені операційні контрольовані витрати з передачі електричної енергії у році t-2 (для першого періоду регулювання ОКВyt-2ОКВ0, при цьому ОКВ0 визначається з урахуванням пунктів 5.4 та 5.7 глави 5 цього Порядку), тис. грн;
середньорічний фонд оплати праці у році t-2, що врахований у складі уточнених операційних контрольованих витрат у році t-2 тис. грн;
середньорічний фонд оплати праці в році t-1, що розрахований відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, з урахуванням фактично застосованих параметрів, тис. грн;
фактичний індекс цін виробників промислової продукції в році t-1, %;
коефіцієнт поправки на зміну кількості умовних одиниць обладнання (0 < КУ < 1), встановлений НКРЕКП, відносні одиниці;
зміна кількості умовних одиниць обладнання у році t-1;
кількість умовних одиниць обладнання на початок базового року t-1;
уточнені операційні неконтрольовані витрати з передачі електричної енергії у році t-1, що визначаються за формулою

дефактичний рівень операційних неконтрольованих витрат у році t-1, тис. грн;
фактичний фонд оплати праці в році t-1, тис. грн;
фактичний рівень єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в році t-1, відносні одиниці;
вартість фактичних витрати, пов’язаних з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу, у році t-1, що визначається за формулою

дефактичний обсяг технологічних витрат електричної енергії (але не більше ніж обсяг нормативних витрат електричної енергії, розрахований за фактичним балансом електроенергії) на її передачу у році t-1, МВт год;
рівень фактичної закупівельної ціни електричної енергії або фактична ціна електричної енергії, купованої за двосторонніми договорами на електронних аукціонах або на балансуючому ринку, або на ринку «на добу наперед», у році t-1, грн/МВт·год.
амортизація в році t-1, що враховувалася при визначенні необхідного доходу, тис. грн;
уточнений прибуток у році t-1, розрахований відповідно до пункту 5.14 глави 5 цього Порядку з урахуванням фактичних даних щодо активів, утворених після переходу до стимулюючого регулювання, вартості вибуття активів із регуляторної бази активів, яка створена після переходу до стимулюючого регулювання, суми інвестицій у році t-1 відповідно до інвестиційної програми, затвердженої, погодженої та схваленої відповідно до Порядку формування інвестиційних програм, тис. грн;
уточнений податок на прибуток підприємства у році
t-1, розрахований відповідно до пункту 5.19 глави 5 цього Порядку, тис. грн;
фактичні витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, у тому числі фактичні витрати на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (ЗІфзел t-1) у році t-1, тис. грн;
{Абзац двадцять четвертий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 705 від 12.07.2022}
Розмір витрат на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на прогнозний рік визначається з урахуванням фінансової підтримки, передбаченої законом про державний бюджет на відповідний рік.
Невиконання або виконання не в повному обсязі асигнувань, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік для фінансової підтримки учасників ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до законодавства України, є підставою для встановлення (перегляду) тарифу на послуги з передачі електричної енергії для врахування обсягу невиконаних асигнувань за відповідний рік»;
дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних з наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (у разі профіциту коштів ПРt-1 є від’ємним), у році t-1, тис. грн;
коригування необхідного доходу за перевищення цільового індексу середньої тривалості відключень у системі та/або цільових значень показників якості електричної енергії в електричних мережах у році t-1, тис. грн;
коригування необхідного доходу у зв’язку зі зміною обсягів передачі  електричної енергії в році t-1, тис. грн, що визначається за формулою

{Абзац двадцять сьомий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

деmкількість змін тарифу на передачу електричної енергії протягом року t-1;
іперіод у році t-1, протягом якого тариф на передачу електричної енергії залишався незмінним;
тариф на передачу електричної енергії, що діяв протягом періоду i в році t-1, грн/МВт•год;
різниця між фактичним та прогнозованим, передбаченим при розрахунку відповідного тарифу обсягом передачі електричної енергії протягом періоду i в році t-1, МВт·год, що розраховується за формулою

{Абзац тридцять другий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

дефактичний обсяг передачі електричної енергії протягом періоду i в році t-1, МВт·год;
{Абзац тридцять четвертий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}
прогнозований обсяг, передбачений при розрахунку тарифу на передачу електричної енергії протягом періоду i в році t-1, МВт·год, що визначається за формулою

дерічний прогнозований обсяг передачі електричної енергії, передбачений при розрахунку тарифу на період і у попередньому році t-1, МВт·год;
{Абзац тридцять сьомий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}
річний фактичний обсяг передачі електричної енергії в році t-1, МВт·год;
{Абзац тридцять восьмий пункту 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}
коригування доходу (витрат) (вилучення або компенсація ліцензіату за результатами діяльності ліцензіата) у році t-1, тис. грн.

{Пункт 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1816 від 04.10.2023}

7. Вимоги до оформлення заяви, порядок та строки розгляду заяви, підстави для встановлення тарифу, механізм формування прогнозованого необхідного доходу (прогнозованих витрат) ліцензіата на перехідний період

7.1. Для встановлення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву (за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку), і такі документи у друкованій та електронній формах:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифу, що включає обґрунтування прогнозних витрат ліцензіата за їх складовими;

2) загальну характеристику ліцензіата в динаміці за останні 5 років (за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку);

3) розрахунок тарифу на послуги з передачі електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 14 до цього Порядку);

4) розрахунок прибутку від здійснення ліцензованої діяльності на прогнозний рік (за умови наявності такої пропозиції);

5) копію протоколу проведення відкритого обговорення (відкритого слухання) на місцях відповідно до Порядку проведення відкритого обговорення;

{Підпункт 5 пункту 7.1 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

6) розшифровку інших операційних витрат «інші витрати» (за формою, наведеною в додатку 19 до цього Порядку);

7) розрахунок витрат на оплату праці на прогнозний рік;

8) розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний рік, здійснений згідно зі стандартами бухгалтерського обліку та відповідно до Податкового кодексу України, та інформацію щодо сум фактичних амортизаційних відрахувань за податковим та бухгалтерським обліками за базовий рік;

9) розрахунок прогнозованих витрат (доходів) за Договором ІТС;

{Пункт 7.1 глави 7 доповнено новим підпунктом 9 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

10) копію фінансової звітності за останній звітний період;

11) звіт про аудит фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності діяльності ліцензіата, проведений незалежним аудитором за останній календарний рік (подається при наданні матеріалів на встановлення тарифу на 2020 рік та в подальшому);

12) копію порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження (при першому встановленні тарифу після отримання ліцензії та/або на вимогу НКРЕКП);

13) баланс електричної енергії на прогнозний рік (за формою, наведеною в додатку 12 до цього Порядку);

14) отримана від підприємства «зеленої» електрометалургії довідка про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії, видана центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики;

{Пункт 7.1 глави 7 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1644 від 02.09.2020; в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1995 від 04.11.2020, № 2025 від 10.11.2021}

15) інформацію щодо фактичних обсягів споживання електричної енергії підприємствами «зеленої» електрометалургії за останні 12 місяців (помісячно) та інформацію щодо прогнозованих обсягів споживання електричної енергії цими підприємствами;

{Пункт 7.1 глави 7 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1644 від 02.09.2020}

16) динаміку технологічних витрат електричної енергії на її передачу електричними мережами, що виникли у системі передачі внаслідок прийняття (передачі) міждержавних (транскордонних) перетоків електричної енергії, у тому числі для забезпечення перетікання електричної енергії до/з країн ІТС.

Обсяг таких технологічних витрат розраховується ENTSO-E відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) № 838/2010 від 23 вересня 2010 року.

{Пункт 7.1 глави 7 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

7.2. НКРЕКП може запросити в ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні документи протягом 5 робочих днів від дати отримання письмового запиту від НКРЕКП.

7.3. Ліцензіат зобов’язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованими та іншими видами господарської діяльності відповідно до порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності, затвердженого відповідним наказом ліцензіата.

7.4. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цього Порядку у друкованій формі, мають бути підписані керівником ліцензіата (або особою, на яку покладені обов’язки керівника), а копії документів – завірені належним чином.

7.5. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

7.6. Для встановлення тарифу на перехідний період (незастосування стимулюючого регулювання) ліцензіат має право, як правило, раз на рік звернутися до НКРЕКП із заявою щодо встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії.

7.7. Встановлення тарифу здійснюється за зверненням ліцензіата за наявності таких умов:

1) закінчення періоду, на який встановлювався тариф та його структура (або закінчення терміну врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);

2) необхідності оновлення (реконструкції) основних фондів стратегічно важливих об’єктів, які забезпечують передачу електричної енергії у загальнодержавних інтересах, погодженої з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі;

3) зміни сумарних обсягів передачі електричної енергії, урахованих при розрахунку тарифу на базовий рік, більше ніж на 5 %;

{Підпункт 3 пункту 7.7 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1644 від 02.09.2020, № 1306 від 11.10.2022}

4) зміни економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік відносно врахованих при розрахунку діючого тарифу, що склалася з причин, не залежних від ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж на 5 % від установленого рівня;

5) збиткової діяльності ліцензіата за базовий рік, що склалася з причин, не залежних від його діяльності;

6) отримання довідки від підприємства «зеленої» електрометалургії про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії, виданої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної промислової політики, та/або закінчення строку дії зазначеної довідки;

{Пункт 7.7 глави 7 доповнено новим підпунктом 6 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2025 від 10.11.2021}

7) в інших випадках за умови надання детальних обґрунтувань.

7.8. НКРЕКП може ініціювати, у тому числі на підставі річної звітності та/або за зверненням ліцензіата, встановлення тарифів як засіб державного регулювання у сфері енергетики у разі:

{Абзац перший пункту 7.8 глави 7 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

1) закінчення періоду, на який встановлювався тариф та його структура (або закінчення терміну врахування окремих елементів витрат у структурі тарифу);

2) за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов;

3) невиконання інвестиційної програми та/або недотримання структури тарифу, та/або надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірних даних, та/або помилок при розрахунку необхідного доходу;

{Підпункт 3 пункту 7.8 глави 7 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

4) порушення ліцензіатом порядку здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, визначених чинним законодавством України;

5) зміни сумарних обсягів передачі електричної енергії відносно врахованих при розрахунку тарифу на базовий рік більше ніж на 5 %;

{Підпункт 5 пункту 7.8 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1644 від 02.09.2020, № 1306 від 11.10.2022}

6) зміни економічно обґрунтованих витрат на здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік відносно врахованих при розрахунку діючого тарифу, що склалася з причин, не залежних від провадження діяльності з передачі електричної енергії, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж на 5 % від установленого рівня;

7) наявності дефіциту або профіциту коштів від здійснення діяльності з надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж у році t-1, що підтверджується розширеним звітом ліцензіата та за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов;

{Підпункт 7 пункту 7.8 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

8) ненадання ліцензіатом звітності НКРЕКП у терміни, встановлені нормативними актами та/або рішеннями  НКРЕКП;

{Пункт 7.8 глави 7 доповнено новим підпунктом 8 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

9) закінчення строку дії довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії;

{Пункт 7.8 глави 7 доповнено новим підпунктом 9 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2025 від 10.11.2021}

10) в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕКП.

7.9. У разі прийняття рішення щодо встановлення тарифу на підставі звітності з урахуванням пункту 7.8 цієї глави НКРЕКП може скоригувати тариф за результатами здійснення заходів контролю за дотриманням Ліцензійних умов.

{Пункт 7.9 глави 7 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

7.10. При недотриманні ліцензіатом структури тарифу та/або невиконанні інвестиційної програми НКРЕКП може зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу кошти за недотримання ліцензіатом структури тарифу та/або невиконання інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми.

7.11. Для встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії на прогнозний рік заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави та нормами Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень, подаються до НКРЕКП не пізніше 01 жовтня базового року.

{Абзац перший пункту 7.11 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

Для встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії серед прогнозного року заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави, та нормами Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 75 днів до запропонованої ліцензіатом дати набрання рішенням НКРЕКП чинності.

Для першого встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії відповідно до цього Порядку заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими пунктом 7.1 цієї глави, та нормами Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень подаються до НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до запропонованої дати набрання рішенням НКРЕКП чинності.

7.12. У разі якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам пункту 7.1 цієї глави, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 20 робочих днів з дати реєстрації заяви.

У разі порушення термінів подачі заяви та доданих до неї документів згідно з положеннями, передбаченими абзацами першим та другим пункту 7.11 цієї глави, НКРЕКП має право залишити заяву без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє ліцензіата протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви.

{Пункт 7.12 глави 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

7.13. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам пункту 7.1 цієї глави НКРЕКП розглядає:

заяву та документи, подані для встановлення тарифу на прогнозний рік – не більше 75 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП;

заяву та документи, подані для встановлення тарифу серед прогнозного року – не більше 60 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

7.14. У разі встановлення факту надання ліцензіатом до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення ліцензованої діяльності НКРЕКП має право відмовити ліцензіату у встановленні тарифу або встановити тариф за власною ініціативою, зменшивши необхідний дохід ліцензіата (без урахування витрат на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів) на суму до 10 % від розрахованого, з урахуванням ступеня завданої шкоди та потенційних наслідків.

7.15. Розрахунок тарифу здійснюється відповідно до структури тарифу, встановленої НКРЕКП. В основу формування тарифу на відповідний прогнозний рік покладено розрахунок прогнозованого доходу, який включає обґрунтовані витрати заявника та розрахунковий прибуток і розмір якого є достатнім для забезпечення діяльності з передачі електричної енергії та виконання інвестиційних програм.

7.16. Витрати, які можуть бути віднесені до витрат діяльності з передачі електричної енергії, визначаються та відображаються відповідно до Закону України «Про природні монополії», П(С)БО 16 «Витрати», Міжнародних стандартів, які регулюють бухгалтерський облік, Галузевих методичних рекомендацій з формування собівартості виробництва, передачі та постачання електричної і теплової енергії, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 20 вересня 2001 року № 447, Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, рішень ліцензіата щодо принципів і методів планування, ведення обліку витрат та калькулювання виробничої собівартості з урахуванням особливостей, установлених цим Порядком.

7.17. Ліцензіат має вести окремий облік витрат та доходів господарської діяльності з передачі електричної енергії та інших видів господарської діяльності.

7.18. Прогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) ліцензіата на провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік повинен забезпечувати покриття в межах провадження діяльності всіх економічно обґрунтованих витрат, які входять до складу виробничої собівартості, адміністративних витрат, інших операційних витрат, фінансових витрат, розрахункового прибутку, і розраховується за формулою

{Зміни до формули див. в Постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1644 від 02.09.2020

депрогнозований необхідний дохід (прогнозовані витрати) від провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн;
операційні витрати на провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн;
фінансові витрати при провадженні діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн;
прогнозовані витрати з прибутку для провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, що розраховуються за формулою

депрогнозований чистий прибуток для провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, що розраховується за формулою

депрогнозовані капітальні інвестиції при провадженні діяльності з передачі електричної енергії, тис. грн;
прогнозована сума коштів на повернення кредитних коштів, залучених у міжнародних фінансових організацій, тис. грн;
прогнозована сума коштів на інше використання прибутку, тис. грн;
відрахування частини прибутку на виплату дивідендів до державного бюджету на прогнозний рік, тис. грн;
прогнозований податок на прибуток, тис. грн;
прогнозовані витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів, у тому числі прогнозовані витрати на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (ЗІnзел t) на прогнозний рік, тис. грн;
{Абзац п’ятнадцятий пункту 7.18 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 705 від 12.07.2022}
Розмір витрат на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на прогнозний рік визначається з урахуванням фінансової підтримки, передбаченої законом про державний бюджет на відповідний рік.
Невиконання або виконання не в повному обсязі асигнувань, передбачених законом про державний бюджет на відповідний рік для фінансової підтримки учасників ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії відповідно до законодавства України, є підставою для встановлення (перегляду) тарифу на послуги з передачі електричної енергії для врахування обсягу невиконаних асигнувань за відповідний рік»;
ntпрогнозовані витрати на послугу зі зменшення навантаження виробником, який здійснює продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною, на прогнозний рік, тис. грн;
дефіцит або профіцит коштів у частині надходження та витрат, пов’язаних із наданням послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж (у разі профіциту коштів ПРє від’ємним), тис. грн.

З метою недопущення перехресного субсидіювання при розрахунку прогнозованого необхідного доходу (прогнозованих витрат) ліцензіата не враховуються витрати та доходи ліцензіата за іншими, крім діяльності з передачі електричної енергії, видами діяльності.

{Пункт 7.18 глави 7 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1644 від 02.09.2020, № 1816 від 04.10.2023}

7.19. Витрати суб’єкта господарювання на провадження діяльності з передачі електричної енергії визначаються виходячи з фактичних витрат заявника в попередньому періоді регулювання та його обґрунтованих пропозицій.

7.20. Розрахунок операційних витрат:

1) операційні витрати для забезпечення діяльності з передачі електричної енергії визначаються за такими економічними елементами та їх окремими складовими і розраховуються за формулою

 , тис. грн, (23)
{Зміни до абзацу другого пункту 5.9 див. в Постанові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}
дематеріальні витрати на провадження діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, тис. грн, які розраховуються за формулою
   , тис. грн, (24)
девитрати на оплату послуг виробничого характеру на прогнозний рік, тис. грн;
витрати на сировину і допоміжні матеріали на прогнозний рік, тис. грн;
витрати на паливно-мастильні матеріали на прогнозний рік, тис. грн;
витрати на ремонт на прогнозний рік, тис. грн;
витрати на купівлю електричної енергії для господарських потреб на прогнозний рік, тис. грн;
витрати на охорону праці на прогнозний рік, тис. грн;
прогнозовані витрати, пов’язані з купівлею електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її передачу, на рік t, що визначаються за формулою
   , тис. грн, (25)
депрогнозований обсяг технологічних витрат електричної енергії на її передачу на рік t (з розбивкою по кварталах),  що визначається з урахуванням затвердженого Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергосистеми України на відповідний рік, Кодексу системи передачі, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 309, МВтгод;
рівень прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії, затвердженої НКРЕКП (проект рівня прогнозованої оптової ринкової ціни електричної енергії), або рівень цін електричної енергії, що продається за двосторонніми договорами на електронних аукціонах, балансуючому ринку та на ринку «на добу наперед» (у встановленому співвідношенні), на рік t, грн/МВт·год;
витрати на оплату праці на прогнозний рік, тис. грн;
відрахування на соціальні заходи на прогнозний рік, тис. грн;
амортизація на прогнозний рік, тис. грн;
прогнозні витрати (доходи) від управління обмеженнями з розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину на прогнозний рік, тис. грн;
ITCntпрогнозовані витрати (доходи) за Договором ІТС, визначені з урахуванням розрахунку, отриманого від ENTSO-E та/або здійсненого ОСП, на прогнозний рік, тис. грн (доходи враховуються з від’ємним значенням). При розрахунку суми витрат (доходів) за Договором ІТС враховується дохід від застосування ліцензіатом ставки плати за послуги з передачі електричної енергії до/з країн периметра з від’ємним значенням;
інші операційні витрати на прогнозний рік, тис. грн;
коригування доходу (витрат) (вилучення або компенсація ліцензіату за результатами діяльності ліцензіата) на прогнозний рік, тис. грн;

{Підпункт 1 пункту 7.20 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

2) витрати на оплату праці визначаються відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці;

3) відрахування на соціальні заходи здійснюються в межах норм та нормативів, установлених законодавством;

4) амортизація визначається відповідно до норм діючого законодавства;

5) при розрахунку інших операційних витрат ураховуються витрати на дослідження та розробки, інші операційні витрати, у тому числі відрахування профспілкам.

Розрахунок розміру інших операційних витрат, здійснюється з урахуванням норм та нормативів, установлених законодавством.

{Пункт 7.20 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

7.21. До фінансових витрат заявника, що включаються до складу прогнозованого необхідного доходу (прогнозованих витрат) на прогнозний рік, можуть відноситися витрати на обслуговування залучених за погодженням з НКРЕКП кредитних коштів, у тому числі для реалізації інвестиційних програм.

7.22. Визначення розрахункових витрат з прибутку здійснюється з урахуванням капітальних інвестицій, що спрямовуються на розвиток виробничої діяльності в межах діяльності з передачі електричної енергії на прогнозний рік, вимог чинного законодавства щодо податку на прибуток та відрахувань частини прибутку на виплату дивідендів до державного бюджету, необхідності повернення у прогнозному році залучених кредитних коштів та інших витрат з прибутку.

{Пункт 7.22 глави 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019}

8. Розрахунок тарифу (у тому числі на перехідний період)

Тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії) на прогнозний рік (Т1t) розраховується за формулою

(26)

{Абзац другий глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 705 від 12.07.2022}

деЗІnзел tпрогнозовані витрати на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії (для приватних домогосподарств та крім приватних домогосподарств) на прогнозний рік, тис.грн;
{Главу 8 доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 705 від 12.07.2022}
прогнозований обсяг передачі електричної енергії на прогнозний рік, МВт·год;
{Абзац четвертий глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 705 від 12.07.2022, № 1306 від 11.10.2022}
прогнозований обсяг споживання підприємств «зеленої» електрометалургії на прогнозний рік, МВт·год.

Тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії на прогнозний рік (Т2t) розраховується за формулою

(27)

{Абзац сьомий глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 705 від 12.07.2022}

Прогнозований обсяг передачі електричної енергії визначається з урахуванням затвердженого Прогнозного балансу електроенергії об’єднаної енергосистеми України на відповідний рік, Кодексу системи передачі, інформації, наданої ліцензіатом, щодо прогнозованих та/або очікуваних фактичних (у базовому році) обсягів передачі (споживання), експорту електричної енергії на прогнозний рік.

{Абзац восьмий глави 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

{Абзац дев’ятий глави 8 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

{Абзац десятий глави 8 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

{Абзац одинадцятий глави 8 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

{Абзац дванадцятий глави 8 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1306 від 11.10.2022}

Прогнозований обсяг споживання електричної енергії підприємствами «зеленої» електрометалургії визначається з урахуванням інформації, наданої ліцензіатом, щодо фактичних обсягів споживання електричної енергії підприємствами «зеленої» електрометалургії та/або прогнозованих обсягів споживання електричної енергії цими підприємствами.

{Главу 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1644 від 02.09.2020}

З дати закінчення строку дії довідки про підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії для зазначеного підприємства застосовується тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств «зеленої» електрометалургії), встановлений НКРЕКП.

{Главу 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2025 від 10.11.2021}

У разі відсутності у НКРЕКП довідки, передбаченої частиною п’ятою статті 33 Закону України «Про ринок електричної енергії», яка є підставою для встановлення НКРЕКП тарифу на послуги з передачі електричної енергії для підприємства «зеленої» електрометалургії, тариф на послуги з передачі електричної енергії розраховується за формулою 26 цієї глави.

{Главу 8 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1995 від 04.11.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2025 від 10.11.2021}

{Глава 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1644 від 02.09.2020}

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетики


А. Гудаченко

{Додатки 1-19}

{Додатки 3, 14, 15 та 16 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2609 від 06.12.2019, № 1306 від 11.10.2022}

{Додаток 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1644 від 02.09.2020}