Постанова НКРЕКП “Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії”

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
ПОСТАНОВА
27.12.2017  № 1470

Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1229 від 18.10.2018
№ 2155 від 25.11.2020
№ 218 від 10.02.2021
№ 643 від 14.04.2021
№ 1811 від 20.10.2021
№ 832 від 02.08.2022}

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 01 травня 2018 року, але не раніше дня її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», та вводиться в дію з 01 грудня 2018 року, крім глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, яка вводиться в дію з 01 травня 2018 року.

Голова НКРЕКПД. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.12.2017 № 1470

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

{У тексті Ліцензійних умов після слів «у власності» доповнено словами та символами «, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1229 від 18.10.2018}

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (далі – ліцензіат), зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

доступ третіх сторін до системи розподілу – право всіх користувачів системи на використання систем розподілу відповідно до заздалегідь визначених і оприлюднених умов згідно з принципами прозорості та недискримінаційності;

засоби провадження господарської діяльності – система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата), будівлі (приміщення) для організації прийому і обслуговування споживачів (абонентів), засоби комунікації зі споживачами (кол-центр, вебсайт у мережі Інтернет, E-mail), зазначені в документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом в установленому цими Ліцензійними умовами порядку). За умови використання ліцензіатом на об’єкті електроенергетики установки зберігання енергії у випадках, передбачених статтею 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», така установка включається до засобів провадження господарської діяльності;

{Абзац третій пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 643 від 14.04.2021, № 832 від 02.08.2022}

місце провадження господарської діяльності – територія адміністративно-територіальної одиниці, в межах якої розташовані система розподілу електричної енергії, що перебуває у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії (ліцензіата), та електричні мережі інших власників, які не здійснюють розподіл електричної енергії відповідно до закону та приєднані безпосередньо або через електричні мережі інших власників до системи розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (ліцензіата), до якої (яких) приєднано не менше 50000 споживачів (абонентів), а також територія, на якій розташовані електричні мережі інших власників (а також їх субспоживачів), приєднаних до мереж оператора системи передачі, які не здійснюють розподіл електричної енергії відповідно до закону (далі – власники електромереж) та з якими було укладено договір про постачання електричної енергії або договір про спільне використання технологічних електричних мереж до здійснення заходів з відокремлення. Вимога щодо кількості підключених споживачів (абонентів) поширюється виключно на здобувачів ліцензії.

{Абзац четвертий пункту 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 643 від 14.04.2021; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

Для ліцензіата (здобувача ліцензії), який є власником найбільшої (за кількістю умовних одиниць енергетичного обладнання) системи розподілу електричної енергії на території відповідної області (м. Києва, м. Севастополя), місцем провадження господарської діяльності є також територія в межах цієї області (м. Києва, м. Севастополя), на якій розташовані електричні мережі власників електромереж (крім мереж виробників електричної енергії, приєднаних до мереж оператора системи передачі на ступені напруги вище 154 кВ, та субспоживачів, приєднаних до цього виробника на ступені напруги вище 154 кВ, а також власників електромереж, у яких існував договір про постачання електричної енергії або договір про спільне використання технологічних електричних мереж до здійснення заходів з відокремлення, укладений з постачальником за регульованим тарифом, правонаступником якого є інший ліцензіат (здобувач ліцензії) відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії»).

{Абзац пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

план розвитку системи розподілу – документ, який передбачає здійснення ліцензіатом заходів з розвитку системи розподілу на наступні п’ять років, розроблений ліцензіатом та затверджений НКРЕКП;

перехресне субсидіювання – переміщення доходу від провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії для фінансової підтримки іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання;

програма відповідності – документ, розроблений ліцензіатом (який входить до складу вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання) і погоджений НКРЕКП, в якому визначені заходи, які мають бути вжиті ліцензіатом з метою виконання та дотримання вимог щодо відокремлення та незалежності;

тариф на послуги з розподілу електричної енергії – плата за послуги з розподілу електричної енергії, яка розрахована згідно з затвердженою НКРЕКП методикою (порядком);

цільове призначення (використання) коштів – використання коштів, отриманих від здійснення ліцензованого виду діяльності у напрямках та обсягах, визначених структурою тарифу на розподіл електричної енергії.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про ринок електричної енергії», «Про ціни і ціноутворення», «Про захист економічної конкуренції», інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

1.4. Здобувач ліцензії, який має намір провадити господарську діяльність з розподілу електричної енергії, подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою, наведеною в додатку 1.

1.5. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) копії схем та актів розмежування балансової належності, узгоджені з іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється надходження та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів);

{Підпункт 2 пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2155 від 25.11.2020}

3) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 2), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище) (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється надходження та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів)) та електронні копії документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності (напругою 6 кВ та вище) (крім тих, що занесені до державних паперових чи електронних інформаційних ресурсів, по яких необхідно вказати реквізити пошуку на відповідному ресурсі);

{Підпункт 3 пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2155 від 25.11.2020}

4) інформація, яка надається за підписом керівника здобувача ліцензії, про точки комерційного обліку, прилади та автоматизовані системи, що забезпечують комерційний облік електричної енергії на межі розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється надходження та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів): місце встановлення приладів та автоматизованих систем обліку, їх тип та клас точності, інформація про власників приладів та автоматизованих систем обліку електричної енергії;

{Підпункт 4 пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2155 від 25.11.2020}

5) розрахунок тарифу на розподіл електричної енергії, здійснений відповідно до вимог нормативно-правових актів НКРЕКП;

6) інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3).

{Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим підпунктом 6 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2155 від 25.11.2020}

1.6. Якщо здобувач ліцензії відповідає таким критеріям:

має чинну ліцензію на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або розподілу електричної енергії;

має встановлені НКРЕКП тарифи на розподіл/передачу електричної енергії;

не змінює місця провадження господарської діяльності відповідно до чинної ліцензії,

то для отримання нової ліцензії з розподілу електричної енергії здобувач ліцензії до заяви про отримання ліцензії додає:

1) відомість про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (додаток 2), до якої додаються електронні географічні карти відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць (область, район, місто, село тощо) на електронному носії із нанесеними на них системами розподілу електричної енергії здобувача ліцензії (напругою 6 кВ та вище) (із зазначенням точок розмежування балансової належності між ліцензіатом та іншими власниками електричних мереж (ліцензіатами з виробництва, передачі та розподілу електричної енергії та суб’єктами господарювання, через електричні мережі яких здійснюється надходження та/або віддача електричної енергії від інших ліцензіатів)), без надання інших документів, визначених пунктом 1.5 глави 1 цих Ліцензійних умов;

{Підпункт 1 пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2155 від 25.11.2020}

2) заяву про анулювання чинної на момент звернення ліцензії на право провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами або розподілу електричної енергії з дати набрання чинності новою ліцензією.

{Главу 1 доповнено новим пунктом 1.6 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1229 від 18.10.2018}

1.7. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 4 до цих Ліцензійних умов.

{Пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2155 від 25.11.2020}

1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії за формою, наведеною в додатку 5.

Якщо дія ліцензії зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви ліцензіат додає такі документи:

відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії повністю або частково;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням НКРЕКП, якщо дія ліцензії зупинена повністю або частково на підставі відповідного рішення НКРЕКП.

{Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з розподілу електричної енергії

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог, зокрема щодо оформлення трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до цих Ліцензійних умов;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії та документах, що додавалися до неї, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін, крім відомостей про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії, географічних карт відповідних територій адміністративно-територіальних одиниць та електронних копій документів на електронному носії, що підтверджують перебування на законних підставах у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, здобувача ліцензії засобів провадження господарської діяльності напругою 6 кВ та вище, які ліцензіат може надавати протягом року з дня настання змін;

{Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

3) провадити ліцензовану діяльність виключно за місцем провадження господарської діяльності ліцензіата та із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП (в установленому законом порядку) перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

6) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються НКРЕКП;

7) надавати до НКРЕКП достовірні документи (їх копії) та інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією;

{Підпункт 7 пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 643 від 14.04.2021}

8) забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата у мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення, адресу електронної пошти для прийому повідомлень) та іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства;

9) письмово повідомити НКРЕКП із відповідним обґрунтуванням про намір вчинення по відношенню до засобів провадження господарської діяльності таких дій, як продаж, передача, переуступка, дарування, надання в оренду, кредит, іпотеку, поручительство, на збереження, обмеження або припинення використання тощо, якщо такі дії призведуть до неспроможності виконувати функції та обов’язки, визначені цими Ліцензійними умовами, або якщо вартість заміщення (відтворення) відповідного засобу з урахуванням фізичного зносу та коефіцієнта оптимізації становитиме понад 1 (один) млн грн;

10) у разі придбання ліцензіатом товарів і послуг у вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, до складу якого він входить, чи у суб’єктів господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або надання ліцензіатом товарів і послуг вертикально інтегрованому суб’єкту господарювання, до складу якого він входить, чи суб’єктам господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, та/або спільного використання товарів і послуг ліцензіатом та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого він входить, чи суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, таке придбання та/або надання, та/або використання має здійснюватися на підставі відповідних договорів з дотриманням вимог, передбачених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

11) надавати НКРЕКП доступ до умов договорів (у тому числі щодо цін (вартості) товарів і послуг) на придбання/надання/спільне використання товарів і послуг, які укладаються між ліцензіатом та вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання, до складу якого він входить, чи з суб’єктами господарювання, що входять до складу або є афілійованими до такого вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання;

12) надавати послуги з розподілу електричної енергії та доступ до своїх електричних мереж на недискримінаційній та прозорій основі за тарифами, встановленими НКРЕКП;

13) укладати договори, які є обов’язковими для здійснення ліцензованої діяльності, та виконувати умови цих договорів;

14) дотримуватися визначених напрямків та обсягів використання коштів за статтями витрат відповідно до встановленої рішенням НКРЕКП структури тарифу на розподіл електричної енергії;

15) здійснювати ліцензовану діяльність за принципом економічної доцільності для забезпечення досягнення найнижчої вартості послуг з розподілу електричної енергії;

16) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з розподілу електричної енергії, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

17) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл за двосторонніми договорами у порядку, визначеному правилами ринку.

Ліцензіат має право купувати електричну енергію за двосторонніми договорами з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами, крім обсягів, які з цією метою відповідно до норм законодавства підлягають обов’язковій купівлі на ринку «на добу наперед»;

18) складати добові графіки електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами на добу постачання та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;

19) купувати/продавати небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії з метою компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами;

20) при застосуванні процедур зміни/заміни електропостачальника надавати новому електропостачальнику інформацію про споживачів, приєднаних до його системи розподілу, яким здійснював продаж електричної енергії попередній електропостачальник, в обсягах та порядку, визначених НКРЕКП;

21) зберігати інформацію, необхідну для аналізу якості послуг з розподілу електричної енергії, включаючи інформацію щодо надійності електропостачання, якості електричної енергії, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, у порядку, встановленому НКРЕКП;

22) оприлюднювати та оновлювати на своєму офіційному веб-сайті:

нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, згідно з якими ліцензіат здійснює ліцензовану діяльність;

інформацію про умови надання послуг з розподілу електричної енергії та послуг з приєднання до системи розподілу, показники якості послуг з розподілу електричної енергії та іншу інформацію відповідно до законодавства;

інформацію про тарифи на послуги з розподілу електричної енергії в порядку та строки, визначені нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

програму відповідності в установленому НКРЕКП порядку;

щорічний звіт про виконання програми відповідності;

усю необхідну інформацію про умови приєднання до системи розподілу;

діючі ставки плати за приєднання;

перелік показників якості послуг з розподілу електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

звіт щодо показників якості послуг з розподілу електричної енергії;

іншу інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України;

23) дотримуватись показників якості послуг з розподілу електричної енергії, які характеризують рівень надійності (безперервності) електропостачання, комерційної якості надання послуг з розподілу електричної енергії, а також якість електричної енергії, перелік та величини яких затверджено НКРЕКП, у тому числі загальних стандартів якості електропостачання;

{Підпункт 23 пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 218 від 10.02.2021}

24) здійснювати компенсацію та/або відшкодування збитків користувачу системи та/або споживачу у разі недотримання ліцензіатом показників якості послуг з розподілу електричної енергії, визначених НКРЕКП та договором про надання послуг з розподілу;

25) забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

26) надавати послуги з приєднання електроустановки замовника до системи розподілу електричної енергії з урахуванням положень статті 21 Закону України «Про ринок електричної енергії» за умови дотримання замовником вимог кодексу систем розподілу та кодексу системи передачі. Розраховувати плату за приєднання до електричних мереж оператора системи розподілу на підставі методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу, затвердженої НКРЕКП;

{Підпункт 26 пункту 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

27) забезпечувати безоплатну видачу технічних умов на приєднання за зверненням замовника;

28) щороку до 01 лютого надавати до НКРЕКП розширений звіт за результатами надання послуг з приєднання електроустановок замовників до електричних мереж упродовж попереднього календарного року відповідно до методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу;

29) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом систем розподілу, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

30) зберігати всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку протягом п’яти років;

31) припиняти електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку;

32) відновлювати електроживлення споживача у порядку та у випадках, визначених кодексом системи розподілу та правилами роздрібного ринку;

33) здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії на ринку електричної енергії виключно для компенсації технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії.

Купівля електричної енергії для забезпечення ліцензованої діяльності, крім обсягів технологічних витрат електричної енергії на її розподіл електричними мережами та врегулювання небалансів електричної енергії, здійснюється ліцензіатом як споживачем за договором постачання електричної енергії споживачу;

34) мати у власності, володінні, користуванні або розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії у випадках, передбачених статтею 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», та за умови отримання згоди НКРЕКП відповідно до порядку, визначеного кодексом систем розподілу;»;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом 34 згідно з Постановою Національнлї комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 832 від 02.08.2022}

35) подавати запит про необхідність надання ліцензіату права мати у власності, володінні, користуванні або розробляти, управляти чи експлуатувати установки зберігання енергії у порядку, визначеному кодексом систем розподілу;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом 35 згідно з Постановою Національнлї комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 832 від 02.08.2022}

36) здійснювати закупівлю установок зберігання енергії відповідно до керівних принципів, затверджених (погоджених) НКРЕКП;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом 36 згідно з Постановою Національнлї комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 832 від 02.08.2022}

37) використовувати установки зберігання енергії, які є у власності, управлінні, володінні, користуванні ліцензіата або розробляються та/або експлуатуються виключно для виконання зобов’язань щодо забезпечення ефективної, надійної та безпечної роботи системи розподілу у випадках, передбачених кодексом системи розподілу, та не використовувати їх для купівлі та/або продажу електричної енергії на ринку електричної енергії, та/або для надання послуг з балансування, та/або допоміжних послуг;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом 37 згідно з Постановою Національнлї комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 832 від 02.08.2022}

38) припинити діяльність ліцензіата, зазначену у частині дев’ятій статті 46 Закону України «Про ринок електричної енергії», у порядку, визначеному кодексом систем розподілу, та у строки, визначені Регулятором (але не більше 18 місяців), крім випадків, коли установки зберігання енергії є повністю інтегрованими елементами мережі ліцензіата та не використовуються для балансування або управління перевантаженнями;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом 38 згідно з Постановою Національнлї комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 832 від 02.08.2022}

39) вести та розміщувати на власному офіційному вебсайті реєстр приєднаних до мереж оператора системи розподілу установок зберігання енергії у порядку, визначеному кодексом систем розподілу;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом 39 згідно з Постановою Національнлї комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 832 від 02.08.2022}

40) забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від учасників ринку електричної енергії, що використовується ним для здійснення своїх функцій на ринку та становить комерційну таємницю, відповідно до вимог законодавства;

41) забезпечувати конфіденційність інформації щодо своєї діяльності, розкриття якої може надавати комерційні переваги учасникам ринку електричної енергії;

42) дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

43) розробити, погодити в НКРЕКП, впровадити та оприлюднити програму відповідності, а також надати до НКРЕКП інформацію про особу, яка претендує на посаду уповноваженої особи з питань відповідності, пропозиції щодо умов її трудового договору та призначити за погодженням з НКРЕКП уповноважену особу з питань відповідності відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП;

44) надавати до НКРЕКП щорічний звіт про виконання програми відповідності;

45) розробляти та подавати на схвалення НКРЕКП плани розвитку систем розподілу на наступні п’ять років відповідно до вимог кодексу систем розподілу, Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 04 вересня 2018 року № 955 (далі – Порядок формування), та інших нормативно-правових актів;

{Підпункт пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

{Підпункт пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

46) розробляти інвестиційну програму відповідно до Порядку формування та подавати її на схвалення НКРЕКП не пізніше 30 вересня року, що передує прогнозному періоду;

{Підпункт пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

47) виконувати заходи ремонтної програми з ремонтів основних фондів у повному обсязі відповідно до обсягів фінансування, передбачених відповідною статтею структури тарифу, у тому числі ремонти для усунення аварійних відключень, на виконання приписів контролюючих органів та обґрунтованих скарг споживачів;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1229 від 18.10.2018}

48) виконувати інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих згідно зі схваленою НКРЕКП інвестиційною програмою етапів, обсягів робіт, джерел та обсягів фінансування;

{Підпункт пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

49) зареєструватися в адміністратора комерційного обліку як постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії.

Ліцензіат може залучати для забезпечення комерційного обліку інших постачальників послуг комерційного обліку електричної енергії;

50) не відмовляти учасникам ринку у наданні послуг комерційного обліку електричної енергії на території здійснення своєї ліцензованої діяльності.

Плата за послуги комерційного обліку, що надаються ліцензіатом на території здійснення його ліцензованої діяльності, розраховується відповідно до методики, затвердженої НКРЕКП;

51) забезпечити безперешкодний доступ до засобів та систем комерційного обліку електричної енергії, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та межах, визначених кодексом комерційного обліку;

52) дотримуватися стандартів операційної безпеки та своєчасно і ефективно здійснювати обмін інформацією про функціонування електричних мереж згідно із стандартами операційної безпеки;

53) виконувати заходи для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачені законодавством;

54) надавати до НКРЕКП на її вимогу фінансову звітність разом з аудиторським висновком, зокрема в частині перевірки дотримання вимог щодо уникнення дискримінаційної поведінки та перехресного субсидіювання;

55) розміщувати на власному вебсайті річну фінансову звітність ліцензіата, яка відповідно до законодавства підлягає обов’язковій перевірці аудитором, вимоги до якого встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та у порядку, встановленому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та аудиторський звіт;

{Підпункт пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2155 від 25.11.2020}

56) урегульовувати спори, що виникають між ліцензіатом та учасниками ринку, згідно з правилами врегулювання спорів, які виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженими НКРЕКП.

Ліцензіат повинен виконувати рішення НКРЕКП, прийняте за результатом розгляду спору, учасником якого є ліцензіат;

57) не передавати ліцензію, отриману для провадження діяльності з розподілу електричної енергії, або не перекладати відповідальність за будь-якими обов’язками оператора системи розподілу, передбаченими законодавством, третім особам;

58) укладати з основними споживачами договір про спільне використання технологічних електричних мереж відповідно до кодексу систем розподілу та правил роздрібного ринку електричної енергії (за типовою формою, затвердженою НКРЕКП);

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2155 від 25.11.2020}

59) у строки, передбачені Порядком ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженим постановою НКРЕКП від 03 березня 2020 року № 548, звернутися із письмовою заявою до НКРЕКП щодо проведення перевірки додержання ним ліцензійних умов та законодавства у сферах енергетики та комунальних послуг, якщо:

ліцензіат має намір передати цілісний майновий комплекс іншому суб’єкту господарювання (якщо статутними документами не передбачено, що до суб’єкта господарювання, якому передається цілісний майновий комплекс, переходять усі права і обов’язки попереднього ліцензіата);

ліцензіат, що здійснює господарську діяльність на цілісному майновому комплексі, має намір анулювати ліцензію;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 218 від 10.02.2021}

60) своєчасно та в повному обсязі сплачувати за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та за послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 643 від 14.04.2021}

61) інформувати НКРЕКП про укладені двосторонні договори, якщо сторони договору входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта або є афілійованими між собою, у порядку та строки, встановлені НКРЕКП.

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}

2.3. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) мати у власності, господарському віданні (щодо державного або комунального майна) або в управлінні на підставі договору управління активами, укладеного з Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, засоби провадження господарської діяльності;

2) забезпечувати та здійснювати комерційний облік електричної енергії та обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку та кодексу комерційного обліку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

3) забезпечити інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням визначених законодавством вимог;

4) дотримуватися заходів для запобігання загрози безпеці критичної інфраструктури та реалізації системи захисту об’єктів критичної інфраструктури, передбачених законодавством.

2.4. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) забезпечувати виконання та дотримання вимог про відокремлення та незалежність оператора системи розподілу, установлених статтею 47 Закону України «Про ринок електричної енергії» (зокрема щодо заборони провадження діяльності з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії та/або зберігання енергії (крім випадків, передбачених статтею 46 Закону)), та повідомляти НКРЕКП про будь-які заплановані заходи, які можуть призвести до порушення вимог щодо відокремлення і незалежності оператора системи розподілу;

{Підпункт 1 пункту 2.4 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 832 від 02.08.2022}

2) не допускати перехресного субсидіювання;

3) вести окремо облік витрат та доходів господарської діяльності з розподілу електричної енергії та інших видів господарської діяльності, у тому числі під час виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії;

4) виконувати спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

5) не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;

6) не здійснювати діяльність з виробництва та/або передачі, та/або постачання електричної енергії, та/або із зберігання енергії, крім випадків, передбачених статтею 46 Закону України «Про ринок електричної енергії».

{Пункт 2.4 глави 2 новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 832 від 02.08.2022}

Начальник
Управління ліцензування

Ю. Антонюк

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з розподілу
електричної енергії
(пункт 1.4)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії з розподілу електричної енергії

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1229 від 18.10.2018}

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з розподілу електричної енергії
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ
про місця та засоби провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1229 від 18.10.2018; в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 643 від 14.04.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 832 від 02.08.2022}


Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з розподілу електричної енергії
(пункт 1.5)

ІНФОРМАЦІЯ
про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»

№ з/пПовне найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиКраїна реєстрації/ громадянствоКод за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації)Розмір частки (пая, акцій),
%
 
1. Особи (у тому числі фізичні), які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі здобувача ліцензії (ліцензіата) в розмірі більше ніж 5 відсотків 
1.1 
1.2 
1.3 
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата) 
2.1 
2.2 
2.3 
_______________________________
(підпис здобувача ліцензії/ліцензіата)

«___» _____________ 20__ р.
_____________________________________
(прізвище, ініціали)

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 3 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2155 від 25.11.2020}


Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської
діяльності з розподілу
електричної енергії
(пункт 1.6)

ОПИС
документів, що додаються до заяви

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з розподілу
електричної енергії
(пункт 1.8)

ЗАЯВА
про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 5 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1811 від 20.10.2021}