Постанова НКРЕКП Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.12.2017  № 1469

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 2002 від 21.12.2018
№ 271 від 24.02.2021
№ 794 від 20.07.2022}

Відповідно до статті 6 Закону України «Про ринок електричної енергії», статей 6 та 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні – газеті «Урядовий кур’єр», та вводиться в дію з 11 червня 2018 року, крім:

глави 1 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, яка вводиться в дію з 01 травня 2018 року;

підпунктів 17-26 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, які вводяться в дію з 01 липня 2019 року;

підпункту 50 пункту 2.2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, який діє з 11 червня 2018 року до 01 липня 2019 року;

підпунктів 5, 6 пункту 2.3 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, які вводяться в дію з 11 грудня 2018 року;

підпункту 13 пункту 2.3 та пункту 2.5 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, який діє з 11 червня 2018 року до 11 грудня 2018 року;

підпункту 4 пункту 2.7 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, який вводиться в дію з 10 червня 2020 року.

Голова НКРЕКПД. Вовк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.12.2017  № 1469

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік документів, які додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – ліцензована діяльність), а також визначають вичерпний перелік вимог, умов і правил, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованої діяльності.

1.2. Суб’єкт господарювання, який має намір отримати ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – здобувач ліцензії), має відповідати цим Ліцензійним умовам, а суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (далі – ліцензіат), зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов.

1.3. У цих Ліцензійних умовах терміни вживаються в таких значеннях:

засоби провадження господарської діяльності – будівлі (приміщення), що знаходяться у власності чи користуванні ліцензіата, для організації прийому і обслуговування споживачів та веб-сайт ліцензіата в мережі Інтернет, засоби комунікації зі споживачами та/або іншими учасниками ринку електричної енергії (телефон, факс, E-mail);

місце провадження господарської діяльності – постачання електричної енергії на території України, крім постачання універсальної послуги та постачання «останньої надії», для яких місцем провадження господарської діяльності є територія, визначена в умовах конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

перехресне субсидіювання – переміщення доходу від провадження господарської діяльності з постачання універсальних послуг та/або надання послуг з постачання постачальником «останньої надії» та діяльності, що здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України, для фінансової підтримки діяльності з постачання електричної енергії за вільними цінами (на ринкових засадах) та/або іншого виду господарської діяльності в межах одного або декількох суб’єктів господарювання;

ціна (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг – ціна, що сплачується ліцензіату побутовими та малими непобутовими споживачами за надані послуги з постачання, визначена за результатами проведення конкурсу з визначення постачальника універсальних послуг або встановлена НКРЕКП згідно із затвердженою нею методикою;

ціна (тариф) на послуги постачальника «останньої надії» – ціна, що сплачується постачальнику «останньої надії» споживачами за надані послуги з постачання електричної енергії, визначена за результатами конкурсу з визначення постачальника «останньої надії» або встановлена НКРЕКП згідно із затвердженою нею методикою;

цільове призначення (використання) коштів – використання коштів, отриманих від провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії постачальником універсальної послуги та/або постачальником «останньої надії», у напрямках та обсягах, визначених складовими ціни (тарифу) на послуги постачальника універсальних послуг та/або на послуги постачальника «останньої надії», встановленими НКРЕКП.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Господарському кодексі України, Цивільному кодексі України, законах України «Про ринок електричної енергії», «Про захист економічної конкуренції», Порядку ліцензування видів господарської діяльності, державне регулювання яких здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженому постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 березня 2020 року № 548, та інших нормативно-правових актах, що регулюють функціонування ринку електричної енергії.

{Абзац восьмий пункту 1.3 глави 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

1.4. Здобувач ліцензії подає до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП), заяву про отримання ліцензії за формою згідно з додатком 1.

1.5. До заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються документи згідно з переліком, який є вичерпним:

1) копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);

2) відомість про засоби провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (додаток 2);

3) інформацію про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» (додаток 3).

{Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим підпунктом згідно з Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

1.6. Документи до заяви про отримання ліцензії здобувачем ліцензії додаються відповідно до опису, складеного у двох екземплярах за формою згідно з додатком 4.

{Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

1.7. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою про зупинення дії ліцензії (додаток 5).

{Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

1.8. Для відновлення дії ліцензії, що була зупинена на підставі заяви ліцензіата або на інших підставах, визначених законодавством, ліцензіат подає до НКРЕКП заяву про відновлення дії ліцензії згідно з додатком 6.

Якщо дія ліцензії була зупинена не за заявою ліцензіата, до заяви про відновлення дії ліцензії ліцензіат додає такі документи:

відомості разом із підтвердними документами про усунення підстав, що стали причиною для зупинення дії ліцензії;

документ про сплату штрафу, передбаченого рішенням НКРЕКП, якщо дія ліцензії зупинена на підставі відповідного рішення НКРЕКП.

{Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

1.9. Форма заяви про переоформлення ліцензії на ім’я спадкоємця встановлена додатком 7.

{Главу 1 доповнено новим пунктом згідно з Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

2. Вимоги до провадження ліцензіатом господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

2.1. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися кадрових вимог, зокрема щодо оформлення трудових відносин з персоналом шляхом укладення трудових договорів відповідно до положень Кодексу законів про працю України, а також шляхом залучення інших осіб для виконання окремих робіт (послуг) на інших підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.2. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог:

1) зберігати протягом дії ліцензії документи, копії яких подавалися до НКРЕКП відповідно до вимог цих Ліцензійних умов;

2) повідомляти НКРЕКП про всі зміни даних, які були зазначені в заяві про отримання ліцензії  та в документах, що додавалися до заяви, не пізніше одного місяця з дня настання таких змін;

{Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

3) провадити ліцензовану діяльність виключно із застосуванням заявлених засобів провадження господарської діяльності, зазначених у документах, що додаються до заяви про отримання ліцензії (з урахуванням змін до документів, поданих ліцензіатом до НКРЕКП);

4) забезпечити присутність керівника ліцензіата, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення НКРЕКП в установленому законом порядку перевірки дотримання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов;

5) виконувати рішення НКРЕКП у строки, встановлені відповідним рішенням та законодавством;

6) сплачувати щоквартально, протягом перших 30 днів кварталу, наступного за звітним, внески на регулювання, що визначаються рішенням НКРЕКП;

7) надавати до НКРЕКП документи (їх копії), інформацію (дані, відомості, звітність), необхідні для виконання НКРЕКП своїх повноважень та функцій, в обсягах та у строки (не менше десяти робочих днів для надання копій документів, пояснень тощо), встановлені НКРЕКП.

При наданні інформації до НКРЕКП ліцензіат повинен чітко вказувати, яка конкретна частина інформації вважається конфіденційною інформацією;

8) забезпечити функціонування веб-сайту ліцензіата в мережі Інтернет, в якому, зокрема, вказати засоби комунікації (поштову адресу, номер телефону для звернення споживачів, адреси та телефони центрів обслуговування споживачів, електронну пошту для прийому електронних повідомлень від споживачів), розмістити нормативно-правові акти, що регулюють діяльність на ринку електричної енергії, згідно з якими електропостачальник здійснює ліцензовану діяльність, інформацію щодо порядку подання споживачами звернень, скарг, претензій, надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляду;

9) до укладення договору постачання електричної енергії споживачу надавати споживачу інформацію про істотні умови договору та про наявний вибір порядку та форм виставлення рахунка і здійснення розрахунків;

10) при формуванні договорів постачання електричної енергії споживачу керуватися примірним договором постачання електричної енергії споживачу, затвердженим НКРЕКП, та забезпечити наявність у договорі умов постачання електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії»;

11) забезпечити справедливість та прозорість положень та умов договорів зі споживачами, викладених чітко і ясно, що є доступними для розуміння споживачем, не містять процедурних перешкод, що ускладнюють здійснення прав споживача, у тому числі права споживача на зміну електропостачальника;

12) стати учасником ринку відповідно до правил ринку електричної енергії;

13) укладати договори, обов’язкові для здійснення діяльності на ринку електричної енергії, та виконувати умови таких договорів;

14) здійснювати постачання електричної енергії за вільними цінами (крім випадків, передбачених нормативно-правовими актами) за договором постачання електричної енергії споживачу та з дотриманням правил роздрібного ринку;

15) при підготовці та/або подачі заявок (пропозицій) на ринку електричної енергії не вчиняти дії, які можуть призвести до маніпулювання цінами або до інших спотворень конкуренції на ринку;

16) здійснювати експорт-імпорт електричної енергії за вільними цінами з урахуванням вимог щодо продажу всього обсягу імпортованої електричної енергії з держав, що не є сторонами Енергетичного Співтовариства, виключно на ринку «на добу наперед» та балансуючому ринку;

17) для забезпечення постачання електричної енергії споживачам здійснювати купівлю-продаж електричної енергії за двосторонніми договорами та/або на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку і на балансуючому ринку, а також шляхом імпорту відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії;

18) укладати двосторонні договори з урахуванням обмежень, передбачених статтею 66 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

19) інформувати НКРЕКП про укладення двостороннього договору, якщо сторони договору входять до складу одного вертикально інтегрованого суб’єкта, або є афілійованими між собою, у порядку та строки, встановлені НКРЕКП;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом 19 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

20) у разі  зупинення дії ліцензії припинити господарську діяльність з постачання електричної енергії споживачу на строк зупинення дії ліцензії;

{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом 20 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

21) укладати двосторонні договори на строк, що не перевищує максимальний строк дії двосторонніх договорів, установлений НКРЕКП;

22) забороняється надавати пропозиції та укладати договори, які містять положення, що суперечать Закону України «Про ринок електричної енергії» та цим Ліцензійним умовам;

23) надавати повідомлення про договірні обсяги купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами, зокрема імпортованої та експортованої електричної енергії, у порядку, визначеному правилами ринку;

24) бути стороною, відповідальною за баланс своїх споживачів на роздрібному ринку;

25) складати добові графіки електричної енергії для доби постачання згідно з обсягами купленої та проданої електричної енергії та надавати їх оператору системи передачі відповідно до правил ринку;

26) виконувати акцептовані оператором системи передачі добові графіки електричної енергії;

27) нести фінансову відповідальність за небаланси електричної енергії за цінами, визначеними відповідно до правил ринку, у разі невиконання ним акцептованих оператором системи передачі погодинних графіків електричної енергії;

28) зберігати всі відомості про укладені двосторонні договори та договори купівлі-продажу електричної енергії на організованих сегментах ринку та імпорту, експорту протягом п’яти років;

29) сплачувати своєчасно та в повному обсязі за електричну енергію, куплену на ринку електричної енергії, та послуги, що надаються на ринку електричної енергії;

30) відкрити в установах одного з уповноважених банків поточні рахунки із спеціальним режимом використання для здійснення розрахунків;

31) надавати у виставленому споживачу електричної енергії рахунку (або у додатках до нього) у формі та порядку, визначених НКРЕКП, інформацію щодо:

частки кожного джерела енергії у загальній структурі балансу електричної енергії, купленої ним та/або виробленої на власних електроустановках за попередній рік;

посилання на доступні джерела інформації (веб-сторінки тощо) про вплив на навколишнє природне середовище, спричинений виробництвом електричної енергії всіма джерелами енергії, з балансу електричної енергії, купленої ним за попередній рік. Щодо електричної енергії, придбаної на ринку «на добу наперед» та/або внутрішньодобовому ринку, та/або балансуючому ринку та/або імпортованої, можуть застосовуватися зведені дані щодо балансу електричної енергії, надані, відповідно, оператором ринку, оператором системи передачі, імпортером;

адрес, телефонів, веб-сторінок для отримання інформації про подання звернень, скарг та претензій та надання повідомлень про загрозу електробезпеці;

32) надавати споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, дані про споживання ними електричної енергії;

33) надавати за запитом споживача інформацію, необхідну для здійснення переходу споживача до іншого електропостачальника, відповідно до правил роздрібного ринку;

34) надсилати споживачу остаточний рахунок не пізніше шести тижнів після зміни електропостачальника;

35) розглядати відповідно до порядку, визначеного НКРЕКП, звернення, скарги та претензії споживачів щодо надання послуг з постачання електричної енергії та надавати вмотивовані відповіді;

36) надавати послуги з постачання електричної енергії споживачам із дотриманням установлених показників якості послуг з постачання електричної енергії, які характеризують рівень комерційної якості надання послуг з постачання електричної енергії, перелік та величини яких затверджуються НКРЕКП, у тому числі загальних та гарантованих стандартів якості електропостачання;

{Підпункт 36 пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

37) оприлюднювати перелік показників якості послуг з постачання електричної енергії, порядок та розмір компенсації за їх недотримання, визначені НКРЕКП;

38) зберігати інформацію, необхідну для аналізу якості послуг з електропостачання, та здійснювати моніторинг показників якості послуг з постачання електричної енергії у порядку, встановленому нормативно-правовими актами НКРЕКП;

39) здійснювати компенсацію та (або) відшкодування збитків споживачу у разі недотримання електропостачальником показників якості послуг, визначених договором та НКРЕКП;

40) не пізніше ніж за 15 днів до початку здійснення діяльності з постачання електричної енергії оприлюднити правила роздрібного ринку на своєму веб-сайті, а в разі внесення змін та доповнень до них забезпечити їх актуалізацію;

41) надавати учасникам ринку інформацію, необхідну для виконання ними функцій на ринку електричної енергії, в обсягах та порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом системи розподілу, кодексом комерційного обліку, правилами роздрібного ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

42) у чіткий та прозорий спосіб інформувати своїх споживачів:

про вартість та умови надання послуг;

про методи оплати;

про право споживачів безоплатно обирати і змінювати електропостачальника;

про зміну будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір;

про будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови, у порядку, встановленому законом;

43) розміщувати на власному веб-сайті приклади-роз’яснення виставлення рахунків із поясненням кожного елемента рахунка;

44) у процесі зміни електропостачальника споживачем забезпечувати постачання електричної енергії споживачу на умовах чинного договору до припинення дії договору постачання електричної енергії споживачу;

45) взаємодіяти з оператором системи розподілу або з оператором системи передачі з питань відключення (обмеження) споживачів у порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії» та правилами роздрібного ринку;

46) забезпечити функціонування центрів обслуговування споживачів та кол-центру згідно з вимогами, встановленими нормативно-правовими актами НКРЕКП;

47) щорічно до 01 квітня надавати до НКРЕКП та оприлюднювати на своєму веб-сайті звіт щодо показників якості послуг з постачання електричної енергії;

48) взаємодіяти з оператором системи передачі або оператором системи розподілу з питань відключення (обмеження) захищених споживачів виключно в порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії», правилами роздрібного ринку, та з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

49) ліцензіат, неспроможний постачати електричну енергію, має повідомити про дату припинення постачання електричної енергії постачальника «останньої надії», споживачів, НКРЕКП, оператора системи передачі та оператора системи розподілу у строки, визначені правилами роздрібного ринку;

50) дотримуватися вимог щодо надання, захисту, розкриття та оприлюднення інформації на ринку електричної енергії, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії» та іншими нормативно-правовими актами, нормативними документами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

51) забезпечувати безперешкодний та безоплатний доступ споживачів до інформації відповідно до Закону України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»;

{Підпункт 52 пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

52) дотримуватися Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності), затверджених постановою НКРЕКП від 27 грудня 2017 року № 1468, у разі провадження господарської діяльності з перепродажу електричної енергії (трейдерської діяльності).{Пункт 2.2 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 794 від 20.07.2022}

2.3. Крім вимог, установлених пунктом 2.2 цієї глави, постачальники універсальної послуги мають також дотримуватися таких організаційних вимог:

1) надавати універсальні послуги виключно побутовим та малим непобутовим споживачам у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах типового договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, затвердженого НКРЕКП;

2) надавати універсальні послуги виключно за місцем провадження господарської діяльності.

Для електропостачальників, які виконують функції постачальника універсальних послуг на закріпленій території, місцем провадження господарської діяльності є відповідна область, міста Київ та Севастополь, Автономна Республіка Крим, на якій до відокремлення оператора системи розподілу, кількість приєднаних споживачів до системи розподілу якого перевищує 100 тисяч, провадив свою діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом вертикально інтегрований суб’єкт господарювання;

3) здійснювати постачання електричної енергії вразливим споживачам відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України, та правил роздрібного ринку;

4) ліцензіат не може відмовити побутовому та малому непобутовому споживачу, які знаходяться на території здійснення його діяльності, в укладенні договору постачання електричної енергії споживачу;

5) застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника універсальних послуг, визначену за результатами конкурсу або встановлену у випадках, передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії», НКРЕКП згідно із затвердженою НКРЕКП методикою;

6) надавати універсальні послуги за економічно обґрунтованими, прозорими та недискримінаційними цінами, сформованими ним відповідно до методики (порядку), затвердженої НКРЕКП;

7) здійснювати закупівлю електричної енергії на ринку електричної енергії за вільними цінами з дотриманням принципів прозорості, недискримінаційності та економічної обґрунтованості з метою досягнення найнижчої можливої вартості електричної енергії для споживачів;{Пункт 2.3 глави 2 доповнено новим підпунктом 7 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2002 від 21.12.2018}

8) оприлюднювати та оновлювати на веб-сайті ліцензіата:

типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг;

інформацію про умови постачання, ціни на електричну енергію, а також про право споживача на вибір електропостачальника;

щорічний звіт про господарську діяльність постачальника універсальних послуг, який, зокрема, має містити інформацію про кількість споживачів постачальника універсальних послуг, загальний обсяг поставленої електричної енергії;

ціни на універсальні послуги не пізніше ніж за 20 днів до їх застосування;

9) інформувати споживачів про їхнє право отримувати універсальні послуги та умови отримання таких послуг відповідно до правил роздрібного ринку;

10) купувати електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру об’єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватних домогосподарств, величина встановленої потужності яких не перевищує 30 кВт, за «зеленим» тарифом в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії такими приватними домогосподарствами, відповідно до правил роздрібного ринку;

11) одночасно з виконанням обов’язку щодо купівлі електричної енергії за «зеленим» тарифом у приватних домогосподарств надавати оператору системи передачі послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

12) вести реєстри споживачів, яким здійснюється постачання універсальних послуг, у тому числі вразливих споживачів;

13) використовувати кошти, отримані за рахунок діяльності з постачання універсальних послуг, за цільовим призначенням та з дотриманням принципів здійснення закупівель відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі»;

14) здійснювати постачання електричної енергії споживачам за цінами, що встановлюються НКРЕКП.

2.4. Крім вимог, установлених пунктом 2.2 цієї глави, постачальники «останньої надії» мають також дотримуватися таких організаційних вимог:

1) надавати послуги виключно в межах території, визначеної в умовах конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

2) застосовувати ціну (тариф) на послуги постачальника «останньої надії», визначену за результатами конкурсу або встановлену у випадку, передбаченому Законом України «Про ринок електричної енергії», НКРЕКП згідно із затвердженою НКРЕКП методикою;

3) постачати електричну енергію споживачам за економічно обґрунтованими, прозорими цінами, сформованими ним відповідно до методики (порядку), затвердженої НКРЕКП;

4) здійснювати постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, на умовах типового договору постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», що затверджується НКРЕКП;

5) оприлюднити та оновлювати на своєму офіційному веб-сайті:

типовий договір постачання електричної енергії постачальником «останньої надії», затверджений НКРЕКП;

інформацію про умови постачання, ціни на електричну енергію, а також про право споживача на вибір електропостачальника;

щорічний звіт про господарську діяльність постачальника «останньої надії», який, зокрема, має містити інформацію про кількість споживачів постачальника «останньої надії», загальний обсяг поставленої електричної енергії та середню тривалість постачання;

6) постачати електричну енергію споживачу протягом строку, що не може перевищувати 90 днів;

7) припиняти електропостачання споживачу у разі настання подій, визначених Законом України «Про ринок електричної енергії».{Пункт 2.5 глави 2 виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

2.5. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких технологічних вимог:

1) здійснювати обмін даними комерційного обліку відповідно до правил ринку, кодексу комерційного обліку, правил роздрібного ринку, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;

2) забезпечити інформаційну безпеку та кібербезпеку засобів провадження ліцензованої діяльності (інформаційно-телекомунікаційних систем, автоматизованих систем управління тощо), а також інформації, яка використовується ліцензіатом під час провадження ліцензованої діяльності, з урахуванням визначених законодавством вимог;

3) забезпечити безперешкодний доступ до засобів та систем комерційного обліку електричної енергії, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та межах, визначених кодексом комерційного обліку;

4) забезпечити необхідні умови доступності для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель, в яких здійснюється обслуговування споживачів та/або отримуються звернення або скарги від споживачів, відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.{Пункт 2.5 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

2.6. При провадженні ліцензованої діяльності ліцензіат повинен дотримуватися таких спеціальних вимог:

1) посадові особи ліцензіата не мають права бути посадовою особою оператора системи передачі;

2) не здійснювати одноосібний або спільний контроль над оператором системи передачі;

3) не мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) оператора системи передачі;

4) не мати на праві власності чи в управлінні акції (частки у статутному капіталі) оператора системи розподілу;

5) не здійснювати перехресне субсидіювання (для постачальників універсальних послуг, постачальників «останньої надії»);

6) вести окремий облік витрат та доходів у рамках виконання спеціальних обов’язків для забезпечення загальносуспільного інтересу (зокрема надання універсальних послуг, послуг постачальника «останньої надії», надання послуг із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії) від діяльності з постачання електричної енергії за вільними цінами та/або інших видів господарської діяльності;

7) виконувати спеціальні обов’язки для забезпечення загальносуспільного інтересу у випадку їх покладення Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про ринок електричної енергії»;

8) не допускати здійснення над ліцензіатом (здобувачем ліцензії) контролю у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

Начальник Управління
ліцензування

Ю. Антонюк

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії
споживачу
(пункт 1.4)

ЗАЯВА
про отримання ліцензії
з постачання електричної енергії споживачу

Здобувач ліцензії ____________________________________________________________

(для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження,
перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі наявності))

____________________________________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дані про місце проживання, серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон _____________, факс ____________, електронна адреса ______________

                                                                 (за наявності)

Ідентифікаційний код ___________________________________________________

                                                              (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті)_____________________________________________________________

                                                                    (для фізичної особи-підприємця)

Банківські реквізити ____________________________________________________

                                                   (№ рахунка, найменування банку, МФО)

Просить видати ліцензію на провадження господарської діяльності з:___________________________________________________________________

(вказати вид господарської діяльності)

Надана в заяві та доданих до неї документах інформація – достовірна.

З порядком отримання ліцензії, Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу ознайомлений і зобов’язуюсь їх виконувати.

_________________________           _____________            __________________
(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)                   (підпис)                                 (прізвище, ініціали)

“___” _______________ 20__ р.

Згода на обробку персональних даних (для фізичної особи-підприємця):

____________________                                                        ______________________

 (підпис здобувача ліцензії)                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії
споживачу
(пункт 1.5)

ВІДОМОСТІ

про засоби провадження господарської діяльності

з постачання електричної енергії споживачу

____________________________________________________________________________________

(повне найменування суб’єкта господарювання відповідно до статуту або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця)

1. Інформація про наявність власного веб-сайту: _______________________________________

                                                                                                                                                    (вказати електронну адресу веб-сайту)

2. Засоби комунікації зі споживачами:  _______________________________________________

                                                                                                             (вказати номер телефону для звернення споживачів)

________________________________________________________________________

                         (вказати електронну пошту для прийому електронних повідомлень від споживачів)

3. Інформація про наявні будівлі та приміщення кол-центру (центру обслуговування споживачів) для обслуговування споживачів:

№ з/пАдресаПлоща, м2Режим роботиДокумент, що підтверджує право власності або інше речове право на нерухоме майно
1….   
2….   
     

4. Доступність будівель та приміщень кол-центру (центру обслуговування споживачів) для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення    __________(так/ні).______________
                                                                                                                        (потрібне підкреслити)

________________________________      _____________        __________________

(посада уповноваженої особи здобувача ліцензії)              (підпис)                              (прізвище, ініціали)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу
(пункт 1.5)

ІНФОРМАЦІЯ
про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України»

№ з/пПовне найменування юридичної особи/ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особиКраїна реєстрації/ громадянствоКод за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків (для юридичних осіб-нерезидентів вказати наявні реквізити реєстрації)Розмір частки (пая, акцій), %
1. Особи (у тому числі фізичні), які прямо або опосередковано володіють часткою (паєм, акціями) у статутному (складеному, пайовому) капіталі здобувача ліцензії (ліцензіата) в розмірі більше ніж 5 відсотків
1.1
1.2
1.3
2. Інформація про кінцевих бенефіціарів здобувача ліцензії (ліцензіата)
2.1
2.2
2.3

__________________________
(підпис здобувача ліцензії/ліцензіата)

«___» _____________ 20__ р.
___________________
(прізвище, ініціали)

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 3 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з постачання електричної енергії
споживачу
(пункт 1.6)

ОПИС

документів, що додаються до заяви №____________ від ___________

на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

від __________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання – для юридичної особи; прізвище, ім’я та по батькові, серія, номер паспорта, ким і коли виданий – для фізичної особи-підприємця)

№ з/пНазва документаКількість аркушів
123
   
   
   
   

Загальна кількість документів: ______________________________________________

Документи здав: ________            ________________________________________

                                         (підпис)                   (ініціали та прізвище представника суб’єкта господарювання)

Документи перевірив та прийняв: _________        _________________________________________

                                                                             (підпис)            (ініціали та прізвище посадової особи НКРЕКП)

“___” _______________ 20__ р.             _____ год ______ хв

Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу
(пункт 1.7)

____________________________________________________________________

       (найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про зупинення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

Ліцензіат_______________________________________________________________

          (найменування юридичної особи  або  прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця,  серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Ідентифікаційний код: _______________________________

                                                           (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, і має відмітку в паспорті. У такому випадку подається копія цієї відмітки)___________________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця)

просить зупинити дію  ліцензії

на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, отриманої згідно з рішенням ___________________________________

                                                                           (дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії)

Зазначити причину зупинення дії ліцензії:__________________________________

 

Надана в заяві та доданих до неї документах інформація – достовірна.

До заяви додаються такі документи:

1)

2)

______________________                                                    ______________________

           (підпис заявника)                                                                                                          (прізвище, ініціали)        

{Ліцензійні умови доповнено новим додатком 5 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу
(пункт 1.8)

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про відновлення дії ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу

Ліцензіат_______________________________________________________________

          (найменування, посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи або  прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця,  серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Ідентифікаційний код: ____________________________                                                  

                                                                         (для юридичної особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, і має відмітку в паспорті. У такому випадку подається копія цієї відмітки) ________________________________________________________________________

(для фізичної особи-підприємця)

просить відновити  дію ліцензії

 

на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, зупинену згідно з рішенням _____________________________________

                                                                        (вказати дату прийняття та номер рішення про зупинення дії ліцензії)

До заяви додаються такі документи:

1)

2)

Надана в заяві та доданих до неї документах інформація – достовірна.

 ______________________                                                     ______________________
                      (підпис заявника )                                                                                                    (прізвище, ініціали)

«___» _______________ 20__ р.

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 6 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}

Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з постачання
електричної енергії споживачу
(пункт 1.9)

___________________________________________________________________

(найменування органу ліцензування)

ЗАЯВА

про переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності  з постачання електричної енергії споживачу на ім’я спадкоємця

Спадкоємець_______________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця,  серія, номер паспорта, ким і коли виданий)

Телефон __________, факс __________ , електронна адреса________________________________

  _(за наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, і має відмітку в паспорті. У такому випадку подається копія цієї відмітки) _____________________________________________________________
Банківські реквізити________________________________________________________________
                                                                                                    (№ рахунку, найменування банку, МФО)

___________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, якій було видано ліцензію)

Дата прийняття та  номер рішення про видачу ліцензії: ___________________________________

Орган, що видав ліцензію: ____________________________________________________________

Просить переоформити ліцензію з ___________________________________ на ім’я спадкоємця.

                                                                             (назва виду господарської діяльності)

До заяви додаються такі документи, що підтверджують право на спадкування:

1)

2)

Надана в заяві інформація – достовірна.

____________________________                                                  _______________________
                      (підпис заявника )                                                                                                     (прізвище, ініціали)

«___» _______________ 20__ р.

Згода на обробку персональних даних:

__________________                                                                                   _______________________
       (підпис заявника )                                                                                                                 (прізвище, ініціали)

«___» _______________ 20__ р.

{Ліцензійні умови доповнено новим Додатком 7 згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 271 від 24.02.2021}