Постанова КМУ “Про затвердження Порядку проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 16 червня 2021 р. № 625
Київ

Про затвердження Порядку проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що додається.

Прем’єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 червня 2021 р. № 625

ПОРЯДОК
проведення маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення державними замовниками у сфері оборони маркетингових досліджень ринку товарів, робіт і послуг оборонного призначення, які плануються до закупівлі (далі – маркетингові дослідження), зокрема за імпортом, з метою відбору постачальника (виконавця).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

комерційна пропозиція – це підготовлена презентація продукції оборонного призначення з наведеними кількісними, якісними, ціновими, технічними, часовими, виробничими та сервісними показниками;

маркетингові дослідження – збирання, оброблення і проведення аналізу даних з метою зниження ризику і невизначеності, що супроводжує ухвалення рішень з вибору товарів, робіт і послуг оборонного призначення та їх постачальників (виконавців);

уповноважений суб’єкт господарювання – вітчизняній суб’єкт господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення імпорту відповідних видів товарів, робіт і послуг оборонного призначення, у тому числі ті, які містять відомості, що становлять державну таємницю.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України “Про оборонні закупівлі” та “Про публічні закупівлі”.

3. Діяльність з проведення маркетингових досліджень провадиться з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

4. Маркетингові дослідження товарів, робіт і послуг оборонного призначення (далі – предмет закупівлі) проводяться державними замовниками у сфері оборони постійно, в результаті чого створюється та періодично оновлюється база даних про:

суб’єктів господарювання, що можуть залучатися до закупівлі;

номенклатуру предметів закупівлі, що виробляються/постачаються такими суб’єктами господарювання;

кількісні показники та орієнтовні ціни на предмети закупівлі;

правові, фінансово-економічні особливості закупівлі за імпортом, умови логістичного забезпечення, експортного контролю, митного режиму.

5. Результати маркетингових досліджень використовуються під час розроблення пропозицій до планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, а також під час відбору виконавців без застосування конкурентних процедур у разі, коли така закупівля становить державну таємницю і здійснюється в іноземних суб’єктів господарювання.

6. Для організації проведення маркетингових досліджень державним замовником у сфері оборони визначається:

мета досліджень – визначення потенційних постачальників предметів закупівлі;

завдання досліджень – збір інформації про предмети закупівлі, проведення її аналізу, складення переліку потенційних постачальників (виконавців) за показниками критеріїв оцінки. Методика оцінки та критерії затверджуються державними замовниками у сфері оборони;

виконавці та співвиконавці робіт з проведення маркетингових досліджень (виконавець відповідає за підготовку вихідних даних та якість проведення визначеного дослідження).

Під час проведення маркетингових досліджень державний замовник у сфері оборони може звертатися до інших центральних органів виконавчої влади, розвідувальних органів держави, установ та організацій незалежно від форми власності щодо отримання (сприяння отриманню) інформації про можливих постачальників/виробників предметів закупівлі, перелік продукції, наявні комерційні пропозиції тощо.

7. Маркетингові дослідження проводяться кількома етапами.

Перший етап – вивчення завдань, умов, встановлення проблем і формування цілей, розроблення плану та напрямів дослідження.

У рамках етапу:

вивчається і усвідомлюється мета дослідження;

здійснюється формування вимог до вихідних даних досліджень (кількісні, якісні, цінові, технічні, часові, виробничі та сервісні показники, інформація про постачальників/виробників, джерела інформації та методи її збору тощо);

уточнюються (у разі потреби) критерії досліджень;

визначаються спроможності проведення аналізу – можливість отримання необхідної інформації, часу і ресурсів, прогнозу результатів тощо.

Другий етап – відбір джерел і збір інформації про визначений тип (вид, зразок) предмета закупівлі і потенційних іноземних постачальників/виробників.

У рамках етапу:

використовуються всі доступні інформаційні ресурси, у тому числі Головний каталог посилань для логістики НАТО (NATO Master Catalogue of References for Logistics (NMCRL), база даних боєприпасів НАТО (NATO Ammunition Database (eNADB) тощо;

здійснюється пошук інформації про номенклатурні номери НАТО предметів закупівлі, їх основні позначення, можливості використання цих позначень під час закупівлі в конкретних (певних) виробників та інформації про країни, у яких ці предмети перебувають в експлуатації (використанні). Використовується Каталог предметів постачання в системі кодифікації НАТО;

оформляється пропозиція щодо необхідності включення до контракту на закупівлю вимог відповідно до угоди НАТО із стандартизації STANAG 4177 (у разі відсутності номенклатурного номера НАТО (NSN) за результатами маркетингового дослідження);

розміщується інформація про потреби в предметах закупівлі в місцях їх виробництва або продажу, організовується офіційне листування з виробниками такої продукції або з їх уповноваженими представництвами, з компетентними органами з питань оборони іноземних держав, в яких вона виробляється/закуповується, порушуються відповідні питання під час офіційних візитів з метою отримання комерційних пропозицій тощо;

формується перелік іноземних суб’єктів господарювання, які можуть залучатися до постачання предметів закупівлі (у тому числі ті, які містять відомості, що становлять державну таємницю);

створюються відповідні бази даних за визначеними категоріями, у тому числі за комерційними пропозиціями постачальників/виробників.

Порядок обміну інформацією з обмеженим доступом з компетентними органами з питань оборони іноземних держав та іноземними суб’єктами господарювання під час проведення маркетингових досліджень та відповідних закупівель визначається державними замовниками у сфері оборони відповідно до вимог законодавства України з охорони інформації з обмеженим доступом, зокрема міжнародних договорів про взаємну охорону інформації з обмеженим доступом, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Третій етап – маркетинговий аналіз.

У рамках етапу:

аналізується інформація, що міститься в Інтернеті, засобах масової інформації, отримана у відповідях на офіційні запити від Агенції НАТО з підтримки та постачання, Агенції НАТО із зв’язку та інформації та їх структур, а також з інших джерел;

здійснюється вивчення, проводяться дослідження та аналіз комерційних пропозицій і розподіл їх від найбільш привабливих за сукупністю показників. За наявності єдиного постачальника/виробника проводяться дослідження та аналіз комерційної пропозиції на її відповідність вимогам державного замовника у сфері оборони та світового ринку озброєнь.

Для проведення аналізу комерційних пропозицій потенційних постачальників/виробників предметів закупівлі враховуються такі основні критерії оцінки:

ціна;

якість;

відповідність вимогам (перебуває на озброєнні або допущено до експлуатації у Збройних Силах України чи в країнах НАТО);

строки та умови виробництва і постачання предметів закупівлі;

наявність і умови сервісного та логістичного забезпечення;

можливість отримання експортних ліцензій;

можливість та умови укладення компенсаційних (офсетних) договорів;

відповідність спроможностей і можливостей потенційних постачальників/виробників предметів закупівлі та їх системи менеджменту та якості вимогам угоди НАТО із стандартизації STANAG 4177 (стандарти НАТО серії AQAP контрактного типу).

У підсумку проводиться узагальнення результатів досліджень, складаються акти проведення маркетингових досліджень ринку для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за формою згідно з додатком, визначаються обґрунтовані варіанти закупівлі.

Додаток
до Порядку

АКТ
проведення маркетингових досліджень ринку для закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення