Постанова КМУ Про утворення Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн. гривень

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 10 березня 2021 р. № 194
Київ

Про утворення Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн. гривень

Відповідно до частини тринадцятої статті 18 Закону України “Про оборонні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Міжвідомчу комісію щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн. гривень, у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн. гривень, що додається.

Прем’єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 21


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2021 р. № 194

СКЛАД
Міжвідомчої комісії щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн. гривень

Перший заступник Міністра з питань стратегічних галузей промисловості, голова Комісії

Заступник Міністра оборони, заступник голови Комісії

Директор департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони, секретар Комісії

Заступник Міністра внутрішніх справ

Заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства

Заступник Голови СБУ (за згодою)


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 березня 2021 р. № 194

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу комісію щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн. гривень

1. Міжвідомча комісія щодо розгляду доцільності застосування процедури закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення (далі – закупівлі) у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн. гривень (далі – Комісія), утворюється як дорадчий орган для розгляду доцільності застосування визначеної державним замовником у сфері оборони (далі – державний замовник) закритої закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення та надання висновків щодо підтвердження доцільності закупівлі у єдиного постачальника (застосування неконкурентної процедури) (далі – висновок).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

розгляд звернень щодо доцільності застосування визначеної державним замовником процедури закупівлі у єдиного виконавця, якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 млн. гривень;

надання висновків.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює вивчення наданих документів щодо застосування процедури закупівлі у єдиного постачальника (застосування неконкурентної процедури);

проводить засідання з дотриманням вимог законодавства про державну таємницю.

5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

8. Персональний склад Комісії затверджує її голова, який у разі потреби вносить до нього зміни.

9. Формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії скликається державним замовником у разі потреби для виконання покладених на неї завдань.

Головуючим на засіданні є голова Комісії, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії.

Головуючий визначає порядок денний засідання Комісії, приймає рішення щодо запрошених, які залучаються до обговорення питань порядку денного.

Секретарем засідання є секретар Комісії, а в разі його відсутності – інший член Комісії.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує його секретар, а за його відсутності – член Комісії.

Засідання Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

10. Протягом трьох робочих днів з дня надходження звернення від державного замовника секретар Комісії складає проект порядку денного, який містить:

1) дату, час та місце проведення засідання;

2) предмет розгляду на засіданні Комісії.

Затверджений проект порядку денного надсилається членам Комісії не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення засідання.

Секретар Комісії письмово інформує державного замовника про дату, час та місце проведення засідання щодо розгляду його звернення не пізніше ніж за три робочих дні до дня проведення такого засідання.

11. На своїх засіданнях Комісія розглядає доцільність застосування визначеної державним замовником процедури закупівлі.

Рішення Комісії стосовно надання висновку приймаються простою більшістю голосів членів Комісії, присутніх на засіданні.

Кожен член Комісії голосує “за” або “проти” відповідного рішення.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Член Комісії, який не підтримує надання висновку, викладає в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії стосовно надання висновку фіксуються у протоколі засідання.

Протокол засідання підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається в електронній формі всім членам Комісії та Кабінетові Міністрів України протягом трьох календарних днів після проведення засідання Комісії.

Не пізніше ніж за три робочих дні після дня проведення засідання Комісія доводить свою позицію стосовно підтвердження доцільності закупівлі у єдиного постачальника (застосування неконкурентної процедури) до відома державного замовника шляхом надсилання листа, до якого додається висновок або інформація про причини його ненадання.

12. Висновок повинен містити:

1) дату розгляду;

2) найменування державного замовника;

3) предмет закупівлі, орієнтовну ціну контракту, найменування суб’єкта господарювання, який розглядається державним замовником як єдиний постачальник.

Висновок підписується головою Комісії, а в разі його відсутності – заступником голови Комісії.

13. Висновок не є обов’язковим, має рекомендаційний характер та підлягає обов’язковому розгляду.

14. Інформаційне, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінстратегпром.