Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.05.2011  № 45

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2011 р.
за № 651/19389

Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
№ 122 від 23.03.2012
№ 198 від 20.05.2013
№ 492 від 11.10.2013
№ 190 від 10.08.2015
№ 125 від 19.05.2017
№ 174 від 12.07.2018
№ 112 від 17.05.2019
Наказом Міністерства розвитку громад та територій
№ 314 від 17.12.2019}

На виконання частини першої статті 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, що додається.

2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В.:

2.1. Подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра

Ю.Є. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Заступник Міністра
соціальної політики України –
керівник апарату

Г.М.Яцишина

В.М.Коломієць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
16.05.2011  № 45
(у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
від 23 березня 2012 року № 122 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2011 р.
за № 651/19389

ПОРЯДОК
розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

автор проекту – архітектор або інженер, який є розробником затвердженого проекту;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

будівництво – нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

генеральний проектувальник (далі – генпроектувальник) – проектувальник, який за згодою замовника залучає до виконання робіт третіх осіб (субпроектувальників);

головний архітектор проекту (далі – ГАП) – архітектор, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з архітектурно-об’ємного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації;

головний інженер проекту (далі – ГІП) – інженер, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації;

коригування проектної документації – внесення змін до затвердженого (схваленого) проекту будівництва на підставі завдання на коригування (далі – завдання на проектування);

{Пункт 1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 }

об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та/або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

{Абзац восьмий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 }

проектні роботи – роботи, пов’язані зі створенням проектної документації для об’єктів будівництва;

проектувальник –  юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), або фізична особа, яка згідно з законодавством має такий кваліфікаційний сертифікат (далі – сертифікований виконавець);

{Абзац десятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

субпідрядний проектувальник (далі – субпроектувальник) – проектувальник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеного з генпроектувальником, залучається до виконання робіт.

об’єкт – будинок, будівля, споруда, їх частина, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

комплекс (будова ) – сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється за єдиною проектною документацією.

{Пункт 1 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

Інші терміни застосовуються в значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про будівельні норми», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

{Абзац чотирнадцятий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 , Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

2. Цей Порядок визначає процедуру розроблення проектної документації на будівництво об’єктів та поширюється на суб’єктів містобудування.

3. Для забезпечення проектування об’єкта будівництва замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування.

4. Основними складовими вихідних даних є:

містобудівні умови та обмеження;

технічні умови;

завдання на проектування.

4.1. Завдання на проектування об’єктів будівництва складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником).

Для об’єктів нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, завдання на проектування (коригування проекту) складається на підставі схваленого або відібраного в установленому законодавством порядку інвестиційного проекту, яким обґрунтовано доцільність такого будівництва.

{Підункт 4.1 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

{Підпункт 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 }

4.2. Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень (вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в завданні окремим пунктом).

{Абзац перший підпункту 4.2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 , № 112 від 17.05.2019 }

У завданні на проектування можуть встановлюватися вимоги щодо обґрунтування використання імпортних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування (з порівнянням технічних та цінових характеристик відповідних вітчизняних матеріально-технічних ресурсів).

4.3. Вимоги щодо складу та змісту науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, у тому числі складання реставраційного завдання, встановлено ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування.

{Підпункт 4.3 пункту 4 в редакції Наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 , № 174 від 12.07.2018 }

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 }

5. Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт здійснюються у порядку, встановленому Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668.

6. Вибір генпроектувальника (проектувальника) для розроблення проектної документації об’єктів будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

7. Вартість будівництва об’єктів визначається відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.

8. Назва об’єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування.

9. Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2017 року № 1050, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 року за № 1111/30979, державних стандартів і правил, у тому числі вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 , № 112 від 17.05.2019 }

Проектна документація, у складі якої відповідно до завдання на проектування можуть бути передбачені черги та пускові комплекси, розробляється на об’єкт будівництва в цілому. Проектна документація стадії «Проект» або «Робочий проект» може розроблятись на окрему чергу та бути затвердженою у встановленому порядку, якщо зазначене передбачено завданням на проектування та знайшло відображення у схваленій у встановленому порядку попередній стадії проектування: техніко-економічне обґрунтування (далі – стадія ТЕО), техніко-економічний розрахунок (далі – стадія ТЕР) або «Ескізний проект» (далі – стадія ЕП). Проектні рішення щодо можливості автономного функціонування черг та пускових комплексів мають бути відображені у всіх розділах проектної документації.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 ; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 ; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 ; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

10. Склад та зміст проектної документації об’єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.

11. Генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об’єкта (об’єктів, що входять до складу комплексу (будови)), на підставі якого встановлюється кількість стадій проектування.

11.1. Клас наслідків (відповідальності) визначається відповідно до вимог будівельних норм, стандартів, нормативних документів і правил, затверджених згідно із законодавством.

Клас наслідків (відповідальності) визначається для кожного об’єкта – будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

11.2. Стадії проектування:

1) для об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), а також комплексів (будов), до яких входять лише об’єкти з незначними наслідками (СС1), проектування може здійснюватися:

{Абзац перший підпункту 1 підпункту 11.2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

в одну стадію – стадія робочий проект (далі – стадія РП) або;

{Абзац другий підпункту 1 підпункту 11.2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

у дві стадії – для об’єктів невиробничого призначення – стадія ЕП, а для об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – стадія ТЕР та для обох – стадія РП;

2) для об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2), а також комплексів (будов), до складу яких входить хоча б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із середніми наслідками (СС2), за рішенням замовника проектування може здійснюватися у дві або три стадії:

{Абзац перший підпункту 2 підпункту 11.2 пункту 11 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

при двостадійному проектуванні:

стадія проект (далі – стадія П);

стадія робоча документація (далі – стадія Р);

при тристадійному проектуванні:

для об’єктів невиробничого призначення – стадія ЕП або за відповідним обґрунтованим рішенням замовника стадія ТЕО, а для об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – стадія ТЕО та для обох:

{Абзац шостий підпункту 2 підпункту 11.2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

стадія П;

стадія Р;

3) для об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів зі значними наслідками (СС3), а також комплексів (будов), до складу яких входить хоча б один об’єкт, що за класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів із значними наслідками (СС3), проектування виконується в три стадії:

{Абзац перший підпункту 3 підпункту 11.2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

для об’єктів невиробничого призначення – стадія ЕП або за рішенням замовника стадія ТЕО, а для об’єктів виробничого призначення та лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури – стадія ТЕО та для обох:

{Абзац другий підпункту 3 підпункту 11.2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

стадія П;

стадія Р.

11.3. Замовник та генпроектувальник (проектувальник) можуть прийняти узгоджене рішення щодо зміни кількості стадій або стадійності проектування.

При капітальному ремонті об’єктів допускається здійснювати проектування в одну стадію – РП.

При виконанні будівельних робіт з капітального ремонту об’єктів з незначними наслідками (СС1), пов’язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, допускається розроблення лише дефектного акта, у якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація, що має бути передбачено завданням на проектування.

У дефектному акті окремим розділом обов’язково зазначаються обсяги робіт щодо створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

{Абзац четвертий підпункту 11.3 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 112 від 17.05.2019 }

{Підпункт 11.3 пункту 11 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

{Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

12. Генпроектувальник (проектувальник) визначає розпорядчим документом ГАПа та/або ГІПа.

При проектуванні об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2) та  зі значними наслідками (СС3), можуть одночасно призначатись ГАП та ГІП з визначенням одного з них головним виконавцем.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

Проект розробляється під керівництвом ГАПа (ГІПа).

Окремі розділи або частини проектної документації розробляються під керівництвом відповідальних виконавців, які мають кваліфікаційний сертифікат.

{Абзац четвертий пункту 12 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

Титульний аркуш проекту підписується та скріплюється печаткою ГАПа (ГІПа). Окремі розділи або частини проектної документації підписуються виконавцями, які мають кваліфікаційний сертифікат, які є безпосередніми розробниками цих розділів або частин проектної документації.

{Абзац п’ятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

Проектна документація на будівництво об’єкта, розроблена в електронній формі, підписується кваліфікованим електронним підписом виконавця.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

{Пункт 12 в редакції Наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 , № 492 від 11.10.2013 }

13. Стадії ТЕО (ТЕР), ЕП після схвалення та/або стадія П після затвердження є підставою для розроблення наступних стадій проектування.

13.1. Проектні рішення, передбачені проектною документацією, на стадії, що підлягає затвердженню, мають відповідати проектним рішенням, що були схвалені на попередніх стадіях проектування ЕП, ТЕО, ТЕР.

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 13.1 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 112 від 17.05.2019 }

13.2. Проектні рішення на стадіях проектування, які підлягають затвердженню, розробляються з максимальною деталізацією, необхідною для достовірного визначення кошторисної вартості будівництва, що дозволить реалізувати проект будівництва за цією вартістю.

{Абзац другий підпункту пункту 13 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 492 від 11.10.2013 }

{Пункт 13 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 }

13.3. У випадках, передбачених договором підряду, за рішенням замовника та генпроектувальника (проектувальника) стадія Р може розроблятися до затвердження стадії П.

13.4. Матеріали стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П, РП та Р генпроектувальник (проектувальник) передає замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках, субпроектувальник – генпроектувальнику в п’ятьох примірниках та на електронних носіях або у вигляді електронних документів. Необхідність виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях, а також формат електронних документів визначаються умовами договору.

{Підпункт 13.4 пункту 13 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

13.5. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за яким на одному майданчику має здійснюватись будівництво кількох однакових об’єктів, передаються на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об’єктів, а для інших – у двох примірниках або у вигляді електронних документів. Документація на частину, що змінюється, передається замовнику на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках або у вигляді електронних документів у повному обсязі на кожен об’єкт.

{Підпункт 13.5 пункту 13 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

14. Інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, які не включаються в склад проектної документації на будівництво об’єктів, а також матеріали інженерних вишукувань та обстежень зберігаються у генпроектувальника (проектувальника) і надаються на вимогу замовникові відповідно до умов договору підряду або організації, яка відповідно до законодавства здійснює експертизу проектів будівництва, у тимчасове користування.

15. Тривалість будівництва визначається при розробленні стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П або РП у розділі проекту з організації будівництва, враховуючи вид будівництва, складність будови, технічні та технологічні рішення, обсяг будівництва, трудові та технічні ресурси.

15.1. Після затвердження стадії П за рішенням замовника робочі креслення можуть розроблятись автором проекту або іншою проектною організацією. Розроблення робочих креслень іншою проектною організацією здійснюється з дотриманням авторських рішень затвердженої стадії П та авторських прав. У разі використання в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проекту надається посилання на них.

15.2. При проектуванні об’єктів з класом наслідків (відповідальності) СС2, СС3 можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки, що обов’язково має бути обґрунтовано у пояснювальній записці проекту.

{Підпункт 15.2 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 ; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

15.3. Вимоги щодо імпортного обладнання і креслення на обладнання індивідуального виготовлення проектувальнику надаються замовником до початку розроблення стадії Р, якщо інше не передбачено умовами договору підряду та/або завданням на проектування.

Розроблення проектно-конструкторської документації на обладнання і конструкції індивідуального виготовлення, включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання, виконується виробником на підставі вихідних даних і технічного завдання, розробленого генпроектувальником. Розроблення проектно-конструкторської документації на вказане обладнання і конструкції може виконуватися генпроектувальником за окремим договором підряду.

{Абзац другий підпункту 15.3 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

15.4. У разі прийняття рішення щодо коригування проектної документації проектною організацією, яка не є її розробником, скоригована проектна документація підлягає погодженню з проектувальником – розробником проекту, крім випадку передачі відповідно до законодавства авторських майнових прав іншій особі.

{Підпункт 15.4 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

{Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 }

15.5. Проектна документація на об’єкт будівництва має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та стандартів, чинних на дату передання її замовнику.

{Абзац другий підпункту 15.5 пункту 15 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

Проектна документація на об’єкти будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли таке коригування зумовлено підвищенням у нових нормативних актах таких вимог безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, енергоефективності об’єкта та вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

{Абзац другий підпункту 15.5 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

Зазначений виняток не застосовується до об’єктів будівництва, спорудження яких здійснюється на підставі документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та у строки, визначені проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних робіт.

{Абзац третій підпункту 15.5 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

{Пункт 15 доповнено новим підпунктом 15.5 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 112 від 17.05.2019 }

16. Стадії ТЕО, ТЕР, ЕП, П та РП підписуються:

Титульний лист пояснювальної записки до проекту:

керівником генеральної проектної організації (проектної організації);

ГАПом та/або ГІПом.

Креслення:

ГАПом та/або ГІПом;

сертифікованими виконавцями, які є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.

{Абзац сьомий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

У пояснювальній записці до проекту зазначаються прізвища, ім’я та по батькові і підписи сертифікованих виконавців по кожному розділу та частині проекту, а також найменування субпідрядників (у разі їх наявності) та розділів або частин проекту, що виконуються ними.

{Абзац восьмий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 }

Стадія Р підписується:

ГАПом та/або ГІПом;

сертифікованими виконавцями, які є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.

{Абзац одинадцятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

16.1. Перелік осіб, які підписують проектну документацію, може уточнюватися залежно від складу і структури проектної організації (генпроектувальника, проектувальника). Технічні, технологічні та конструктивні рішення підписуються сертифікованими виконавцями згідно з державними стандартами, відповідальними за їх прийняття.

Кошторисна документація підписується відповідно до вимог, встановлених будівельними нормами та державними стандартами з питань ціноутворення.

17. Замовник і генпроектувальник (проектувальник) визначають в умовах договору виконавця авторського нагляду, який здійснює авторський нагляд відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм.

18. Проектна документація на будівництво об’єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.

19. Обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку.

20. Оформлення проектної документації має відповідати державним стандартам щодо проектної документації на будівництво об’єктів, крім випадків розроблення проектної документації із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання, із зазначенням у пояснювальній записці до проекту будівництва особливостей оформлення проектної документації.

{Пункт 20 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

21. Проектна документація затверджується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560.

Перед затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється оцінка впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

{Порядок в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 122 від 23.03.2012 }

Начальник Управління ціноутворення, експертизи та контролю вартості у будівництві Мінрегіонбуду

П.І.Губень