Наказ Менрегіонбуду Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.05.2011  № 45

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2011 р.
за № 651/19389

Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
№ 122 від 23.03.2012
№ 198 від 20.05.2013
№ 492 від 11.10.2013
№ 190 від 10.08.2015
№ 125 від 19.05.2017
№ 174 від 12.07.2018
№ 112 від 17.05.2019
Наказами Міністерства розвитку громад та територій
№ 314 від 17.12.2019
№ 343 від 21.12.2021
Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури
№ 140 від 10.03.2023}

На виконання частини першої статті 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, що додається.

2. Заступнику Міністра Ісаєнку Д.В.:

2.1. Подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник МіністраЮ.Є. Хіврич

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови –
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної політики
та підприємництва

Заступник Міністра
соціальної політики України –
керівник апарату

Г.М.Яцишина

В.М.Коломієць

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
16.05.2011  № 45
(у редакції наказу Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
від 23 березня 2012 року № 122 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2011 р.
за № 651/19389

ПОРЯДОК
розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

{У тексті Порядку слова «технічне переоснащення», «та технічне переоснащення», «технічне переоснащення діючих підприємств» у всіх відмінках виключено, а слова «державні стандарти» у всіх відмінках замінено словами «нормативні документи, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами» у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

автор проекту – архітектор або інженер, який є розробником затвердженого проекту;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва;

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

генеральний проектувальник (далі – генпроектувальник) – проектувальник, який за згодою замовника залучає до виконання робіт третіх осіб (субпроектувальників);

головний архітектор проекту (далі – ГАП) – архітектор, який має кваліфікаційний сертифікат та виконує роботу з архітектурно-об’ємного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації;

головний інженер проекту (далі – ГІП) – інженер, який має кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника з інженерно-будівельного проектування, крім сертифікатів щодо дотримання вимог забезпечення безпеки життя і здоров’я людини, захисту навколишнього природного середовища, виконання інженерних вишукувань, кошторисної документації, і виконує роботу з інженерно-будівельного проектування, очолює та/або координує розроблення окремих розділів проектної документації;

{Абзац шостий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

коригування проектної документації – внесення змін до затвердженого (схваленого) проекту будівництва на підставі завдання на коригування (далі – завдання на проектування);

{Пункт 1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 }

об’єкт будівництва – будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси та/або частини, лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

{Абзац восьмий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 }

проектні роботи – роботи, пов’язані зі створенням проектної документації для об’єктів будівництва;

проектувальник –  юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує спроможність виконання робіт щодо об’єктів відповідного класу наслідків (відповідальності), або фізична особа, яка згідно з законодавством має такий кваліфікаційний сертифікат (далі – сертифікований виконавець);

{Абзац десятий пункту 1 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

субпідрядний проектувальник (далі – субпроектувальник) – проектувальник, який у порядку, визначеному договором підряду та на підставі договору субпідряду, укладеного з генпроектувальником, залучається до виконання робіт.

об’єкт – будинок, будівля, споруда, їх частина, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом дванадцятим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

комплекс (будова ) – сукупність будинків, будівель, споруд будь-якого призначення, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, будівництво яких здійснюється за єдиною проектною документацією;

{Пункт 1 доповнено новим абзацом тринадцятим згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

примірник завдання на проектування, проектної документації, створений у формі електронного документа – файл, який містить набір даних, тотожний відповідному оригіналу електронного документа.

{Пункт 1 доповнено абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

Інші терміни застосовуються в значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, Законах України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про інвестиційну діяльність», «Про будівельні норми», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

{Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 , Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

2. Цей Порядок визначає процедуру розроблення проектної документації на будівництво об’єктів та поширюється на суб’єктів містобудування.

3. Для забезпечення проектування об’єкта будівництва замовник повинен надати генпроектувальнику (проектувальнику) вихідні дані на проектування.

4. Основними складовими вихідних даних є:

містобудівні умови та обмеження;

технічні умови;

завдання на проектування.

4.1. Завдання на проектування об’єктів будівництва складається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» і затверджується замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником).

Завдання на проектування може створюватися у формі електронного документа з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» з подальшим затвердженням його замовником за погодженням із генпроектувальником (проектувальником) шляхом накладання електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису замовника та генпроектувальника (проектувальника).

{Підпункт 4.1 пункту 4 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

Примірник завдання на проектування завантажується генпроектувальником (проектувальником) через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронний кабінет Електронної системи) до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – Реєстр будівельної діяльності) відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681. На примірник завдання на проектування накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідальних осіб, які підписували завдання на проектування, з використанням програмних засобів електронної системи.

{Підпункт 4.1 пункту 4 доповнено абзацом третім згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

Створені до введення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва завдання на проектування завантажуються до Реєстру будівельної діяльності в електронній формі у вигляді файлу відповідно до формату, встановленого Порядком ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681, та накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису генпроектувальника (проектувальника).

{Підпункт 4.1 пункту 4 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

Для об’єктів нового будівництва, реконструкції, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, завдання на проектування (коригування проекту) складається на підставі схваленого або відібраного в установленому законодавством порядку інвестиційного проекту, яким обґрунтовано доцільність такого будівництва.

{Підункт 4.1 пункту 4 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

{Підпункт 4.1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 }

4.2. Завдання на проектування визначає обґрунтовані вимоги замовника до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень об’єкта будівництва, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається з урахуванням технічних умов, містобудівних умов та обмежень (вимоги нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в завданні окремим пунктом).

{Абзац перший підпункту 4.2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 , № 112 від 17.05.2019 }

У завданні на проектування можуть встановлюватися вимоги щодо обґрунтування використання імпортних матеріалів, виробів, конструкцій та устаткування (з порівнянням технічних та цінових характеристик відповідних вітчизняних матеріально-технічних ресурсів).

4.3. Вимоги щодо складу та змісту науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування, у тому числі складання реставраційного завдання, встановлено ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування.

{Підпункт 4.3 пункту 4 в редакції Наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 , № 174 від 12.07.2018 }

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 }

5. Укладення та виконання договорів на виконання проектних робіт здійснюються у порядку, встановленому Загальними умовами укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 року № 668.

6. Вибір генпроектувальника (проектувальника) для розроблення проектної документації об’єктів будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії, проводиться відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

7. Вартість будівництва об’єктів (крім автомобільних доріг загального користування) визначається відповідно до кошторисних норм і нормативів із ціноутворення у будівництві.

Вартість будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загального користування визначається відповідно до Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 02 травня 2022 року № 273, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2022 року за № 527/37863.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 ; в редакції Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 140 від 10.03.2023 }

8. Назва об’єкта будівництва за проектною документацією має відповідати завданню на проектування, не змінюватися на всіх стадіях проектування та відображати вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) та його місце розташування.

9. Проектна документація на будівництво об’єктів розробляється з урахуванням вимог містобудівної документації, вихідних даних на проектування та дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2017 року № 1050, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 року за № 1111/30979, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами і правил, у тому числі вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (вимоги щодо створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення зазначаються в проектній документації окремим розділом).

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 , № 112 від 17.05.2019 }

Проектна документація, у складі якої відповідно до завдання на проектування можуть бути передбачені черги та пускові комплекси, розробляється на об’єкт будівництва в цілому. Проектна документація стадії «Проект» або «Робочий проект» може розроблятись на окрему чергу та бути затвердженою у встановленому порядку, якщо зазначене передбачено завданням на проектування та знайшло відображення у схваленій у встановленому порядку попередній стадії проектування: техніко-економічне обґрунтування (далі – стадія ТЕО), техніко-економічний розрахунок (далі – стадія ТЕР) або «Ескізний проект» (далі – стадія ЕП). Проектні рішення щодо можливості автономного функціонування черг та пускових комплексів мають бути відображені у всіх розділах проектної документації.

{Пункт 9 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 ; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 ; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 ; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

9.1. Проектна документація на будівництво об’єкта, яка відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» розробляється та створюється виключно у формі електронного документа з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», повинна бути з накладеним електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису генпроектувальника (проектувальника), ГАПа та/або ГІПа. На окремі розділи або частини проектної документації на будівництво об’єкта накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису осіб, відповідальних за їх розроблення. На примірник проектної документації на будівництво об’єкта накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідальних осіб, які підписували проектну документацію, з використанням програмних засобів електронної системи.

{Пункт 9 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

9.2. Генпроектувальник (проектувальник) завантажує проектну документацію, у тому числі відомості про координати поворотних точок меж контурів об’єктів будівництва, їх висотності, відомості про розрахунок класу наслідків (відповідальності), відомості про техніко-економічні показники об’єкта будівництва, генеральний план об’єкта будівництва на топографічній основі, через електронний кабінет Електронної системи до Реєстру будівельної діяльності відповідно до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681.

{Пункт 9 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

9.3. Проектна документація, створена до введення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, завантажується до Реєстру будівельної діяльності в електронній формі у вигляді файлів відповідно до формату, встановленого Порядком ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 681, з накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису генпроектувальника (проектувальника), субпроектувальника (за наявності).

{Пункт 9 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

10. Склад та зміст проектної документації об’єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються згідно з будівельними нормами і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.

У проектній документації на будівництво об’єкта зазначаються:

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

1) ідентифікатор об’єкта будівництва (для об’єктів нового будівництва, яким присвоєно ідентифікатор об’єкта будівництва до розроблення проектної документації) або ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта (для закінчених будівництвом об’єктів). У проектній документації на будівництво об’єкта ідентифікатор закінченого будівництвом об’єкта зазначається для об’єктів, яким присвоєно такий ідентифікатор до розроблення проектної документації;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

2) реєстраційний номер містобудівних умов та обмежень, якщо вони видані після 01 вересня 2020 року;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

3) реєстраційний номер технічних умов, якщо вони видані після 01 грудня 2021 року;

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

4) дата договору на розроблення проектної документації та номер (шифр) проектної документації, у разі розроблення проектної документації до запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

Реквізит адреси об’єкта, передбачений пунктом 10 частини четвертої статті 26 – 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», визначається замовником і зазначається генпроектувальником (проектувальником) у проектній документації на будівництво об’єкта (на планах поверхів) відповідно до Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року № 690.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

У разі поділу або об’єднання окремих частин об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна (квартир, житлових та нежитлових приміщень) реквізит адреси об’єкта будівництва, об’єкта нерухомого майна, передбачений пунктом 10 частини четвертої статті 26 – 3 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», визначається замовником відповідно до Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року № 690, та зазначається генпроектувальником (проектувальником) у проектній документації на будівництво об’єкта.

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

При внесенні відомостей техніко-економічних показників об’єктів будівництва перелік обов’язкових для внесення техніко-економічних показників в залежності від виду об’єкта (виробничого та невиробничого призначення, лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури) визначається з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (додатки И, К, Л), ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» (додаток М).

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

Доступ до проектної документації на будівництво об’єктів в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва здійснюється у режимі читання без можливості копіювання із застереженням, що така проектна документація є об’єктом авторського права відповідно до розділу VI Закону України «Про архітектурну діяльність».».

{Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

11. Генпроектувальник (проектувальник) і замовник визначають клас наслідків (відповідальності) об’єкта (об’єктів, що входять до складу комплексу (будови)) відповідно до вимог будівельних норм, нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами і правил, затверджених згідно із законодавством.

Клас наслідків (відповідальності) визначається для кожного об’єкта – будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

11.1. Проектна документація може розроблятися в одну, дві, три стадії. Склад та зміст проектної документації на будівництво за стадіями проектування встановлюється ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво».

Замовник та генпроектувальник (проектувальник) приймають рішення щодо кількості стадій або стадійності проектування об’єктів будівництва, незалежно від класів наслідків (відповідальності) об’єктів.

11.2. При виконанні будівельних робіт з капітального ремонту об’єктів з незначними наслідками (СС1), пов’язаних виключно з поліпшенням експлуатаційних показників, допускається розроблення лише дефектного акта, в якому визначаються фізичні обсяги робіт та умови їх виконання, а також складається кошторисна документація, що має бути передбачено завданням на проектування.

У дефектному акті окремим розділом обов’язково зазначаються обсяги робіт щодо створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

{Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

12. Генпроектувальник (проектувальник) визначає розпорядчим документом ГАПа та/або ГІПа.

При проектуванні об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми наслідками (СС2) та  зі значними наслідками (СС3), можуть одночасно призначатись ГАП та ГІП з визначенням одного з них головним виконавцем.

{Абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

Проект розробляється під керівництвом ГАПа (ГІПа), які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат.

{Абзац третій пункту 12 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

Окремі розділи або частини проектної документації розробляються під керівництвом відповідальних виконавців, які мають кваліфікаційний сертифікат.

{Абзац четвертий пункту 12 в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

При проектуванні комплексу (будови), до складу якого входять об’єкти з різними класами наслідків (відповідальності), або до складу якого входять об’єкти з одним класом наслідків (відповідальності), що за сукупними показниками перевищує рівень, встановлений для об’єктів, що входять до комплексу (будови), до проектування залучаються виконавці, кваліфікаційні сертифікати яких дозволяють виконувати роботи з проектування об’єкта, що відповідає класу наслідків (відповідальності), визначеному за сукупним показником.

{Пункт 12 доповнено абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

{Абзац шостий пункту 12 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

На проектну документацію на будівництво об’єкта, розроблену в електронній формі накладається електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису генпроектувальника (проектувальника) та замовника після її затвердження.

{Пункт 12 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 ; в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

{Пункт 12 в редакції Наказів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 , № 492 від 11.10.2013 }

13. Стадії ТЕО (ТЕР), ЕП після схвалення та/або стадія проект (далі – стадія П) після затвердження є підставою для розроблення наступних стадій проектування.

{Абзац перший пункту 13 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

13.1. Проектні рішення, передбачені проектною документацією, на стадії, що підлягає затвердженню, мають відповідати проектним рішенням, що були схвалені на попередніх стадіях проектування ЕП, ТЕО, ТЕР.

{Пункт 13 доповнено новим підпунктом 13.1 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 112 від 17.05.2019 }

13.2. Проектні рішення на стадіях проектування, які підлягають затвердженню, розробляються з максимальною деталізацією, необхідною для достовірного визначення кошторисної вартості будівництва, що дозволить реалізувати проект будівництва за цією вартістю.

{Абзац другий підпункту пункту 13 виключено на підставі Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 492 від 11.10.2013 }

{Пункт 13 доповнено підпунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 }

13.3. У випадках, передбачених договором підряду, за рішенням замовника та генпроектувальника (проектувальника) стадія робоча документація (далі – стадія Р) може розроблятися до затвердження стадії П.

{Підпункт 13.3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

13.4. Матеріали стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П, робочий проект (далі – стадія РП) та Р генпроектувальник (проектувальник) передає замовнику на паперових носіях у чотирьох примірниках, субпроектувальник – генпроектувальнику в п’ятьох примірниках та на електронних носіях або у вигляді електронних документів. Необхідність виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях, а також формат електронних документів визначаються умовами договору.

{Підпункт 13.4 пункту 13 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 ; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

13.5. Робочі креслення (креслення, призначені для виконання будівельних та монтажних робіт) проекту повторного використання, за яким на одному майданчику має здійснюватись будівництво кількох однакових об’єктів, передаються на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках лише для одного з цих об’єктів, а для інших – у двох примірниках або у вигляді електронних документів. Документація на частину, що змінюється, передається замовнику на електронних та паперових носіях у чотирьох примірниках або у вигляді електронних документів у повному обсязі на кожен об’єкт.

{Підпункт 13.5 пункту 13 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

14. Інженерно-технічні, техніко-економічні, екологічні та інші розрахунки, матеріали проектів-аналогів, які не включаються до складу проектної документації на будівництво об’єктів, зберігаються у генпроектувальника (проектувальника) та не завантажуються до Реєстру будівельної діяльності через електронний кабінет Електронної системи. Такі матеріали можуть надаватися генпроектувальником (проектувальником) на вимогу замовникові відповідно до умов договору підряду або організації, яка відповідно до законодавства здійснює експертизу проектів будівництва, у тимчасове користування.

Звіти про інженерні вишукування при здійсненні нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта будівництва завантажуються до Реєстру будівельної діяльності виконавцями окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, за напрямом «інженер-проектувальник з вишукувань» або підприємствами, установами чи організаціями, у складі яких є виконавці за таким напрямом.

Висновки про технічний стан несучих конструкцій за матеріалами обстежень при здійсненні реконструкції, капітального ремонту об’єкта будівництва виготовляються з використанням Реєстру будівельної діяльності сертифікованими фахівцями за напрямом «експерт з технічного обстеження будівель і споруд», або підприємствами, установами чи організаціями, у складі яких є виконавці за таким напрямом.

{Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

15. Тривалість будівництва визначається при розробленні стадій ТЕО (ТЕР), ЕП, П або РП у розділі проекту з організації будівництва, враховуючи вид будівництва, складність будови, технічні та технологічні рішення, обсяг будівництва, трудові та технічні ресурси.

15.1. Після затвердження стадії П за рішенням замовника робочі креслення можуть розроблятись автором проекту або іншою проектною організацією. Розроблення робочих креслень іншою проектною організацією здійснюється з дотриманням авторських рішень затвердженої стадії П та авторських прав. У разі використання в проектних рішеннях винаходів і патентів у відповідних розділах проекту надається посилання на них.

15.2. При проектуванні об’єктів з класом наслідків (відповідальності) СС2, СС3 можуть бути виконані робочі креслення на спеціальні допоміжні споруди, пристосування та установки, що обов’язково має бути обґрунтовано у пояснювальній записці проекту.

{Підпункт 15.2 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 ; в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

15.3. Вимоги щодо імпортного обладнання і креслення на обладнання індивідуального виготовлення проектувальнику надаються замовником до початку розроблення стадії Р, якщо інше не передбачено умовами договору підряду та/або завданням на проектування.

Розроблення проектно-конструкторської документації на обладнання і конструкції індивідуального виготовлення, включаючи нетипове та нестандартизоване обладнання, виконується виробником на підставі вихідних даних і технічного завдання, розробленого генпроектувальником. Розроблення проектно-конструкторської документації на вказане обладнання і конструкції може виконуватися генпроектувальником за окремим договором підряду.

{Абзац другий підпункту 15.3 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

15.4. У разі прийняття рішення щодо коригування проектної документації проектною організацією, яка не є її розробником, скоригована проектна документація підлягає погодженню з проектувальником – розробником проекту, крім випадку передачі відповідно до законодавства авторських майнових прав іншій особі.

{Підпункт 15.4 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

{Пункт 15 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 190 від 10.08.2015 }

15.5. Проектна документація на об’єкт будівництва має бути розроблена з урахуванням будівельних норм та нормативних документів, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами, чинних на дату передання її замовнику.

{Абзац перший підпункту 15.5 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

{Абзац другий підпункту 15.5 пункту 15 виключено на підставі Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

Проектна документація на об’єкти будівництва, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли таке коригування зумовлено підвищенням у нових нормативних актах таких вимог безпеки: забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо-, пожежобезпечності, енергоефективності об’єкта та вимог нормативів з питань створення умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

{Абзац другий підпункту 15.5 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

Зазначений виняток не застосовується до об’єктів будівництва, спорудження яких здійснюється на підставі документів, що дають право на виконання будівельних робіт, та у строки, визначені проектною документацією, якщо інше не передбачено договором на виконання будівельних робіт.

{Абзац третій підпункту 15.5 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

Зміна під час будівництва замовника будівництва не є підставою для коригування проектної документації на будівництво об’єктів.

{Підпункт 15.5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

{Пункт 15 доповнено новим підпунктом 15.5 згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 112 від 17.05.2019 }

16. Стадії ТЕО, ТЕР, ЕП, П та РП підписуються:

Титульний лист пояснювальної записки до проекту:

керівником генеральної проектної організації (проектної організації);

ГАПом та/або ГІПом.

Креслення:

ГАПом та/або ГІПом;

сертифікованими виконавцями, які є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.

{Абзац сьомий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

У пояснювальній записці до проекту зазначаються прізвища, ім’я та по батькові і підписи сертифікованих виконавців по кожному розділу та частині проекту, а також найменування субпідрядників (у разі їх наявності) та розділів або частин проекту, що виконуються ними.

{Абзац восьмий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 198 від 20.05.2013 }

Стадія Р підписується:

ГАПом та/або ГІПом;

сертифікованими виконавцями, які є безпосередніми розробниками розділів або частин проекту.

{Абзац одинадцятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 125 від 19.05.2017 }

16.1. Перелік осіб, які підписують проектну документацію, може уточнюватися залежно від складу і структури проектної організації (генпроектувальника, проектувальника). Технічні, технологічні та конструктивні рішення підписуються сертифікованими виконавцями, відповідальними за їх прийняття, згідно з нормативними документами, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами.

{Абзац перший підпункту 16.1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

Кошторисна документація (крім кошторисної документації на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг загального користування) підписується відповідно до вимог, установлених кошторисними нормами і нормативами з питань ціноутворення.

{Абзац другий підпункту 16.1 пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 ; в редакції Наказу Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 140 від 10.03.2023 }

Кошторисна документація на будівництво, реконструкцію, ремонт автомобільних доріг загального користування складається та підписується відповідно до Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 02 травня 2022 року № 273, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2022 року за № 527/37863.

{Підпункт 16.1 пункту 16 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури № 140 від 10.03.2023 }

17. Замовник і генпроектувальник (проектувальник) визначають в умовах договору виконавця авторського нагляду, який здійснює авторський нагляд відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм.

18. Проектна документація на будівництво об’єктів та зміни до неї не потребують погодження державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ та організацій, отримання будь-яких інших погоджень, узгоджень, висновків (у тому числі рішень архітектурно-містобудівної ради) тощо, не передбачених Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності».

{Пункт 18 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

19. Обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку.

20. Оформлення проектної документації має відповідати нормативним документам, обов’язковість застосування яких встановлена нормативно-правовими актами щодо проектної документації на будівництво об’єктів, крім випадків розроблення проектної документації із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання, із зазначенням у пояснювальній записці до проекту будівництва особливостей оформлення проектної документації.

{Пункт 20 в редакції Наказу Міністерства розвитку громад та територій № 314 від 17.12.2019 }

21. Проектна документація затверджується відповідно до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560.

Перед затвердженням проектів будівництва у випадках, визначених статтею 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», здійснюється оцінка впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 174 від 12.07.2018 }

Для об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля, розробляється звіт з оцінки впливу на довкілля. За наявності звіту з оцінки впливу на довкілля матеріали (розділ) оцінки впливу на навколишнє середовище у складі проектної документації розробляються тільки в частині заходів, не включених до звіту з оцінки впливу на довкілля.

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

Особливості отримання інформації та/або документів, необхідних для розроблення проектної документації на будівництво та/або технічне переоснащення електричних мереж зовнішнього електрозабезпечення електроустановок замовника (до точки приєднання електроустановок замовника) та проектної документації на будівництво електричних мереж лінійної частини приєднання, та особливості погодження такої проектної документації повинні визначатися відповідно до вимог, встановлених статтею 31 – 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

{Пункт 21 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства розвитку громад та територій № 343 від 21.12.2021 }

{Порядок в редакції Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства № 122 від 23.03.2012 }

Начальник Управління
ціноутворення, експертизи
та контролю вартості
у будівництві Мінрегіонбуду
П.І.Губень