Лист Мін’юсту щодо результатів розгляду запиту

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Мінʼюст

вул. Архітектора Городецького, 13, м. Київ, 01001
тел.: (044) 364-23-93, факс: (044) 271-17-83
E-mail: callcentre@minjust.gov.ua,
themis@minjust.gov.ua,
Web: http://www.minjust.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 00015622

Олегу ВОЛЯНСЬКОМУ

Щодо результатів розгляду запиту

Міністерство юстиції України розглянуло Ваш запит про надання публічної інформації1 від 25 вересня 2020 року (вх. №№ ПІ-В-3498, 28472-33-20 від 28 вересня 2020 року) щодо деяких питань, пов’язаних із поданням інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (далі – КБВ), та в межах компетенції
повідомляє.

Прийнятий 06 грудня 2019 року Верховною Радою України Закон України № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон № 361-IX) спрямований на захист прав та законних інтересів громадян, суспільства і держави шляхом визначення правового механізму запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та вносить зміни до низки нормативно-правових актів, зокрема, до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон про реєстрацію).

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону про реєстрацію (у редакції Закону № 361-ІХ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єдиний державний реєстр) має міститися
інформація про КБВ юридичної особи, у тому числі КБВ її засновника, якщо засновник – юридична особа (крім політичних партій, структурних утворень політичних партій, професійних спілок, їх об’єднань, організацій профспілок, передбачених статутом профспілок та їх об’єднань, творчих спілок, місцевих осередків творчих спілок, організацій роботодавців, їх об’єднань, адвокатських об’єднань, торгово-промислових палат, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, релігійних організацій, державних органів, органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, державних та
комунальних підприємств, установ, організацій), а саме: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є КБВ, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди,
інтересу, впливу).

У разі відсутності в юридичної особи КБВ, у тому числі КБВ її засновника, якщо засновник – юридична особа, вноситься обґрунтована причина його відсутності.

Слід зазначити, що згідно з частинами двадцять першою та двадцять другою статті 17 Закону про реєстрацію юридичні особи повинні мати інформацію про КБВ та структуру власності. Юридичні особи зобов’язані підтримувати інформацію про КБВ та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни.

Частиною четвертою Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 361-IX визначено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору інформацію про КБВ в обсязі, визначеному цим Законом, та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

Отже, всі юридичні особи, щодо яких в Єдиному державному реєстрі мають міститися відомості про КБВ та які зареєстровані до набрання чинності нормативноправовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності, з дня набрання чинності таким актом протягом трьох місяців мають подати державному реєстратору документи для оновлення в Єдиному державному реєстрі відомостей про КБВ.

Звертаємо Вашу увагу, що внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про КБВ до моменту затвердження форми та змісту структури власності є можливим, проте після затвердження форми та змісту структури власності все одно протягом трьох місяців необхідно буде подати державному реєстратору перелік документів для оновлення відомостей про КБВ у зазначеному реєстрі.

З аналізу положень Закону про реєстрацію можна дійти висновку, що інформація про КБВ в обсязі, визначеному Законом № 361-IX, отримується саме шляхом подання державному реєстратору:

  • структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
  • витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
  • нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є КБВ юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента.

Відповідно до частини четвертої статті 17 Закону про реєстрацію для того, щоб здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про КБВ, що містяться в Єдиному державному реєстрі, заявнику необхідно звернутися до суб’єкта державної реєстрації з:

заявою про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі – форма 2, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18 листопада 2016 року за № 1500/29630 (зі змінами), яка містить, зокрема блок «Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи»;

документом про сплату адміністративного збору;

витягом, випискою чи іншим документом з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження, – у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

нотаріально засвідченою копією документа, що посвідчує особу, яка є КБВ – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, – для фізичної особи – резидента;

структурою власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства.

Слід зазначити, що до дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності юридичної особи, подання державному реєстратору документів для встановлення відомостей про КБВ для проведення реєстраційних дій не вимагається.

Враховуючи викладене, відсутність затверджених форми та змісту структури власності впливає лише на перелік документів, які надаються державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, але не впливає на факт необхідності подання документів для відображення змін у відомостях про КБВ.

Звертаємо Вашу увагу, що оновлені форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (зокрема, форма 2) з можливістю їх завантаження розміщені у рубриці «Форми заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», яка розташована на головній сторінці вебсайту Міністерства юстиції України (за гіперпосиланням: https://minjust.gov.ua/m/formi-zayav-u-sferi-derjavnoireestratsii-yuridichnih-osib-fizichnih-osib-pidpriemtsiv-ta-gromadskih-formuvan).

Отже, до моменту затвердження форми та змісту структури власності внесення до Єдиного державного реєстру змін до відомостей про КБВ, якщо відбулися такі зміни, є обов’язковим.

При цьому, після затвердження відповідного нормативно-правового акта також протягом трьох місяців необхідно буде подати державному реєстратору пакет документів для оновлення відомостей про КБВ у зазначеному реєстрі. Враховуючи положення статті 36 Закону про реєстрацію таке оновлення буде здійснюватися безкоштовно. Разом з тим, у разі одночасного внесення інших змін до відомостей Єдиного державного реєстру про юридичну особу чи закінчення тримісячного строку з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та
зміст структури власності, адміністративний збір буде справлятися у розмірі, встановленому статтею 36 Закону про реєстрацію.

Перший заступник Міністра

Євгеній ГОРОВЕЦЬ