Зміни до Постанови КМУ № 117: попередня оплата в договорах за капітальними видатками та державними контрактами

Олена Жадан
3686
6 Лютого 2019
Зміни до Постанови КМУ № 117: попередня оплата в договорах за капітальними видатками та державними контрактами
3686
6 Лютого 2019

Товари, роботи або послуги, необхідні для забезпечення потреб та виконання функціональних обов’язків розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів (надалі – Розпорядники), ті можуть закуповувати на двох умовах розрахунків:

  • на підставі накладної (акта виконання робіт, надання послуг), тобто після отримання товарів (робіт, послуг);
  • або на умовах попередньої оплати.

Видатки за договорами про закупівлю робіт з капітального ремонту, будівництва, реконструкції здійснюють на підставі актів виконаних робіт. У результаті чого виконавець отримує кошти тільки після виконання робіт та прийняття їх розпорядником, тобто після підписання цих актів та реєстрації в органах казначейства фінансових зобов’язань. Однак для проведення робіт виконавцеві необхідно закуповувати певні матеріали, обладнання тощо, вартість яких є значною, і у виконавця може не бути в наявності вільної суми коштів, щоб оплатити ці товари самостійно та своєчасно розпочати виконувати основні роботи, передбачені укладеним договором.

У зв’язку із цим розпорядники в договорах про закупівлю товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти можуть передбачати відповідно до належним чином оформленого рішення головного розпорядника бюджетних коштів попередню оплату, умови здійснення якоївизначено нормами Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».

При цьому до грудня 2018 року нормативно-правовими актами не було визначено механізм проведення та використання коштів попередньої оплати, які надає розпорядник виконавцеві. Для врегулювання цього питання та взяття під контроль держави використання бюджетних коштів, що надають як передплату, Постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2018 року № 1074, яка набула чинності 18.12.2018, внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 (надалі — Постанова № 117), відповідно до яких відтепер попередню оплату розпорядники (одержувачі) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюють, спрямувуючи бюджетні кошти виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їхні імена в органах Державної казначейської служби України (надалі — Казначейства) у встановленому законодавством порядку (з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг лише з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг). Отже, підприємствам, які планують бути підрядниками за договорами про закупівлю, укладеними з Розпорядниками, необхідно відкривати небюджетні рахунки в органах Казначейства для перерахування Розпорядниками на ці рахунки коштів попередньої оплати.

Відкриття юридичними та фізичними особами-підприємцями небюджетних рахунків для зарахування попередньої оплати: нормативно-правове забезпечення

Далі розглянемо особливості відкриття юридичними та фізичними особами-підприємцями (виконавцями робіт) небюджетних рахунків, призначених для зарахування попередньої оплати.

Відповідно до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за № 1206/21518 (надалі — Порядок № 758), небюджетні рахунки — це рахунки, які відкривають органи Казначейства у випадках, передбачених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, розпорядникам бюджетних коштів та одержувачам бюджетних коштів, відокремленим структурним підрозділам розпорядників бюджетних коштів, підприємствам, установам, організаціям та фізичним особам-підприємцям за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів. До небюджетних рахунків належать депозитні рахунки, рахунки для зарахування коштів єдиного соціального внеску, які підлягають розподілу за видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, рахунки державних цільових фондів, рахунки для операцій з коштами від приватизації майна, коштами фінансового резерву та інші рахунки клієнтів за операціями, що не належать до операцій з виконання бюджетів.

Рахунки відкривають згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, який забезпечує відображення в бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з виконанням функцій, які покладають на органи Казначейства України та фінансові органи, тобто касове виконання державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками тощо, яке здійснюють зазначені органи.

Пунктом 5.1 Порядку № 758 передбачено документи, які подають підприємства, установи, організації до органів Казначейства для відкриття небюджетних рахунків, а саме:

  • заяву про відкриття рахунків за зразком, установленим додатком 6 до цього Порядку, за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки зі зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів;
  • копію належним чином зареєстрованого (затвердженого) установчого документа, засвідчену в установленому законодавством порядку. Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, установчі документи в паперовій формі не подають. Положення про юридичних осіб публічного права, які затверджують розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Клієнти, які діють на підставі законів, установчі документи не подають;
  • картку зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) і перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені в картці (тимчасовій картці) особи, у двох примірниках.

Згідно з пунктом 5.2 Порядку № 758, для відкриття небюджетних рахунків фізичні особи-підприємці подають до органів Казначейства такі документи:

  • заяву про відкриття рахунків (додаток 6 до цього Порядку);
  • копію паспорта, засвідчену підписами працівника органу Казначейства та фізичної особи-підприємця;
  • картку зі зразками підписів та відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) у двох примірниках.

При цьому пунктом 5.7 Порядку № 758 визначено, що документи на відкриття всіх рахунків подають до органу Казначейства особи, які мають відповідні повноваження та право першого або другого підпису.

Потрібно зауважити, що відповідно до пункту 1.9 Порядку № 758 для клієнтів, які є суб’єктами господарювання, організаціями та не існують за бюджетні кошти, використання печатки відповідно до законодавства не є обов’язковим.

Відповідно до пункту 27 Порядку відкриття аналітичних рахунків для обліку операцій з виконання бюджетів у системі Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Державної казначейської служби України 27 грудня 2013 року № 217 (у редакції наказу Державної казначейської служби України від 30 травня 2018 року № 186), який регламентує організацію роботи у процесі відкриття рахунків на балансі Казначейства та його територіальних органів відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, а також встановлює правила кодування аналітичних рахунків бухгалтерського та управлінського обліку, небюджетні рахунки іншим клієнтам відкривають за балансовим рахунком 3712 «Рахунки інших клієнтів Казначейства України», який, згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженим наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 року № 119, призначений для обліку руху коштів на відповідних рахунках. За кредитом цього рахунка відбувається зарахування коштів на рахунки інших клієнтів Казначейства України, а за дебетом — списання коштів з рахунків таких клієнтів.

Контроль органів Казначейства за дотриманням бюджетного законодавства при здійсненні видатків на попередню оплату

Вимогою Постанови № 117 є те, що використання виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг коштів передплати, які вони отримали від розпорядників, повинне бути спрямоване виключно на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг. У зв’язку із цим органи Казначейства, здійснюючи контроль за належною бюджетною дисципліною розпорядників, перевіряють дотримання вимог пункту 21 Постанови № 117, а саме: заповнення реквізиту платіжного доручення «Призначення платежу», який повинен містити реквізити договору (дату, номер) та інформацію про цілі, на які спрямовують кошти, отримані як попередня оплата. Платіжні доручення, які не містять зазначеної інформації, не будуть зареєстрованими та проведеними в органах Казначейства.

Висновок

Таким чином, юридичним та фізичним особам-підприємцям, які є виконавцями робіт або надавачами товарів і послуг за договорами про закупівлю, що передбачають оплату капітальних видатків, необхідно відкривати окремі казначейські рахунки для отримання бюджетних коштів передплати за такими договорами (контрактами), з дотриманням при цьому вимог чинного законодавства. Органам же Казначейства необхідно здійснювати належний контроль за спрямуванням та використанням таких коштів.

Статті автора публікації щодо ролі органів Казначейства в закупівлях:
– «Контрольні функції органів Держказначейства у сфері публічних закупівель» — випуск журналу № 11 (62) за листопад 2016 року, стор. 30–34;
– «Особливості продовження дії договору про закупівлю на наступний бюджетний період» — випуск журналу № 12 (63) за грудень 2016 року, стор. 20–22;
– «Розрахунки за договорами, що передбачають оплату в іноземній валюті» — випуск журналу № 8 (71) за серпень 2017 року, стор. 31–33;
– «Застосування кодів економічної класифікації видатків (КЕКВ) у бюджетному процесі» — випуск журналу № 9 (72) за вересень 2017 року, стор. 24–27;
– «Особливості реєстрації бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та застосування законодавства у сфері публічних закупівель» — випуск журналу № 12 (75) за грудень 2017 року, стор. 24–33;
– «Проведення операцій з коштами тендерного забезпечення в разі настання гарантійного випадку при здійсненні закупівель за бюджетні кошти» — випуск журналу № 6 (81) за червень 2018 року, стор. 29–32;
– «Проведення торгів за окремими частинами предмета закупівлі (лотами)» — випуск журналу № 7 (82) за липень 2018 року, стор. 26–29;
– «Використання коштів субвенцій з державного бюджету (на прикладі субвенцій для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти)» — випуск журналу № 9 (84) за вересень 2018 року, стор. 20–27;
– «Механізм реєстрації бюджетних зобов’язань за договорами про закупівлю для потреб наступного бюджетного періоду» — випуск журналу 12 (87) за грудень 2018 року, стор. 16–17;
– «Здійснення закупівель товарів (послуг), частину вартості яких відшкодовують» — випуск журналу № 1 (88) за січень 2019 року, стор. 18–23.  

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО