Порядок перерахування кошторисної документації, пов’язаний зі зростанням вартості матеріальних ресурсів

Редакція
1402
22 Червня 2015
Порядок перерахування кошторисної документації, пов’язаний зі зростанням вартості матеріальних ресурсів
1402
22 Червня 2015

Нині поширеною є проблема визначення учасниками вартості будівництва, у тому числі перерахування у зв’язку зі зростанням вартості матеріальних ресурсів.

Лист Мінрегіонбуду від 2 квітня 2015 року роз’яснює порядок перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі зростанням вартості матеріальних ресурсів у сучасних економічних умовах. У даному листі Мінрегіонбуд зазначає, що Положеннями ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва» передбачено врахування коштiв на покриття додаткових витрат, пов’язаних з iнфляцiйними процесами, якi призначенi для вiдшкодування поточного збiльшення вартостi будiвництва, що вiдбувається у процесi реалiзацiї проекту будiвництва. Згiдно з п. 6.2.12 ДСТУ, до складу цiни пропозицiї учасника конкурсних торгiв включають також кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з iнфляцiйними процесами, розмiр яких визначають як i при складаннi iнвесторської кошторисної документацiї.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
ЛИСТ
02 квітня 2015 року
Щодо порядку перерахування кошторисної документації, пов’язаного зі зростанням вартості матеріальних ресурсів у сучасних економічних умовах

На численнi звернення учасникiв будiвництва щодо визначення вартостi будiвництва на стадiї складання iнвесторської кошторисної документацiї, цiни пропозицiї учасника конкурсних торгiв та проведення взаєморозрахункiв за обсяги виконаних робiт в умовах iнфляцiйних процесiв, що вiдбуваються в Українi, Мiнрегiон з питань компетенцiї роз’яснює.

Вартiсть будiвництва, що здiйснюється iз залученням бюджетних коштiв, коштiв державних i комунальних пiдприємств, установ та органiзацiй, а також кредитiв, наданих пiд державнi гарантiї, обчислюється згiдно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартостi будiвництва» (далi — ДСТУ).

Вiдповiдно до ДСТУ вартiсть будiвництва визначається на стадiї складання iнвесторської документацiї, визначення виконавця робiт (проведення тендера) та проведення взаєморозрахункiв.

Положеннями ДСТУ передбачено врахування коштiв на покриття додаткових витрат, пов’язаних з iнфляцiйними процесами, якi призначенi для вiдшкодування поточного збiльшення вартостi будiвництва, що вiдбувається у процесi реалiзацiї проекту будiвництва.

При цьому, враховуючи економiчну ситуацiю у країнi, при визначеннi коштiв на покриття додаткових витрат, пов’язаних з iнфляцiйними процесами, доцiльно використовувати вiдповiднi показники iндексiв цiн виробникiв промислової продукцiї, що встановлені Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.08.2014 № 404 «Про схвалення Прогнозу економiчного i соцiального розвитку України на 2015 рiк та основних макропоказникiв економiчного i соцiального розвитку України на 2016 i 2017 роки та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України» (зi змiнами), зокрема на 2015 рiк — 126,5 %; на 2016 рiк — 112 %; на 2017 рiк — 109,4 %.

Слiд зазначити, що формула для визначення у складi iнвесторської кошторисної документацiї розмiру коштiв на покриття додаткових витрат, пов’язаних з iнфляцiйними процесами, наведена в листi Держбуду України вiд 23.10.2000 № 7/7-1083 та Мiнiстерства економiки України вiд 24.10.2000 № 64-28/900, розрахована для умов розвитку економiки, коли рiчнi iндекси змiни вартостi промислової продукцiї складають до 10 % i носять лiнiйний характер. При кризових явищах в економiцi коефiцiєнт 0,5, передбачений зазначеною формулою, не повинний враховуватися.

По проектах будiвництва, якi вже розробленi та затвердженi в установленому порядку, але не вiдбулися процедури закупiвлi через недостатнiсть коштiв, кошторисну документацiю доцiльно скоригувати шляхом уточнення коштiв на iнфляцiйнi процеси, виходячи з передбачених у зазначенiй Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України iндексiв цiн виробникiв на поточний рiк та прогнозних на 2016 та 2017 роки. Така скоригована проектна документацiя пiдлягає перезатвердженню в установленому порядку.

Згiдно з п. 6.2.12 ДСТУ до складу цiни пропозицiї учасника конкурсних торгiв включаються також кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з iнфляцiйними процесами, розмiр яких визначається як i при складаннi iнвесторської кошторисної документацiї.

Витрачання зазначених коштiв при проведеннi взаєморозрахункiв за обсяги виконаних робiт можливо за вiдповiдно обґрунтованими розрахунками в порядку, передбаченому умовами договору.

Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО