Чи обов’язково до складу комітету з конкурсних торгів замовника нають входити саме посадові (службові) особи?

Редакція
904
14 Серпня 2015
Чи обов’язково до складу комітету з конкурсних торгів замовника нають входити саме посадові (службові) особи?
904
14 Серпня 2015

 Питання складу комітету з конкурсних торгів ми вже неодноразово порушували в нашому журналі. Однією з корисних статей на цю тему є публікація в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 4 (43) за квітень 2015 року на сторінках 20–23.

З огляду на те, що законодавство чітко не конкретизує того, чи до комітету з конкурсних торгів можуть входити лише посадові (службові) особи, редакція вирішила звернутися до Мінекономрозвитку із цим питанням. З відповіддю знайомимо вас далі.

Витяг з роз’яснення Мінекономрозвитку № 3302-05/18308-07 від 08.06.2015 
Відповідно до частини першої статті 11 Закону комітет з конкурсних торгів утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення процедур закупівель.
Визначення терміну «комітет з конкурсних торгів» наведено у пункті 12 частини першої статті 1 Закону.
Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затверджуються рішенням замовника (генерального замовника) відповідно до вимоги частини другої статті 11 Закону.
При цьому до складу комітету з конкурсних торгів входить не менше п'яти осіб. У разі якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою, ніж п'ять осіб, кількість членів комітету з конкурсних торгів повинна дорівнювати штатній чисельності замовника (абзац 2 частини другої статті 11 Закону).
Наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 916 затверджено Типове положення про комітет з конкурсних торгів, розділом II якого передбачений порядок створення та організація діяльності комітету.
Ураховуючи викладене, склад комітету з конкурсних торгів формується зі штатної чисельності працівників замовника, до якого повинні входити службові (посадові) особи замовника.

Коментар від редакції:

Виходячи з отриманої відповіді Уповноваженого органу, доходимо висновку, що комітет з конкурсних торгів має складатися зі службових (посадових) осіб у кількості не менше п’яти. Якщо штатна чисельність працівників замовника є меншою, аніж п’ять осіб, то до комітету з конкурсних торгів повинні входити всі службові (посадові) особи замовника.

З роз’ясненням Державної інспекції України з питань праці від 24.07.2014 щодо категорії «посадова особа» в трудовому законодавстві ви можете ознайомитися в журналі «Радник в сфері державних закупівель» № 5 (44) за травень 2015 року на сторінці 24. А з роз’ясненням Міністерства юстиції України щодо цього питання знайомимо вас нижче.

Витяг з листа Мін’юсту № 13215-0-33-14/11 від 26.08.2014 
При цьому зазначаємо, що для вирішення питання, чи є особа посадовою, слід ураховувати правозастосовну практику, відповідно до якої головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність в неї організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.
Так, Пленум Верховного Суду України у постанові від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» вказав, що організаційно-розпорядчими обов'язками є обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
Водночас під адміністративно-господарськими обов'язками слід розуміти обов'язки з управління або розпорядження державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.
Тією самою постановою Пленуму Верховного Суду України передбачено, що особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відповідні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням,за умови, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомочним органом або правомочною службовою особою.
Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад, водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із цими функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські обов'язки.
Журнали

Публікації, що вийшли друком у паперовій версії журналу «Радник в сфері державних закупівель» (з посиланням на номер журналу)

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО