Фінансова звітність. Оспорюємо рішення замовника

Ганна Довгая
3783
30 Серпня 2020
Фінансова звітність. Оспорюємо рішення замовника
3783
30 Серпня 2020

Рішення № 14721-р/пк-пз від 30.07.2020, оголошення № UA-2020-06-01-003060-b

Скаржник повідомляє про порушення Замовником порядку проведення Процедури закупівлі та просить, зокрема, зобов’язати Замовника скасувати рішення про відхилення його Пропозиції.

Підстави для відхилення

Відповідно до протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 01.07.2020 № 7 підставою відхилення Пропозиції Скаржника було, зокрема:

  • не надана копія фінансового звіту (форма № 1-м) за звітний період. Дана вимога прописана в Додатку №1 до ТД. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» мікропідприємства (як відомо з довідки Учасника № 115 від 18.06.2020р.) мають подавати проміжну фінансову звітність за результатами І кварталу, 1 півріччя, 9 місяців. Враховуючи дату закінчення прийому пропозицій 20.06.2020р. звітним періодом буде І квартал 2020р., який Учасник не надав.
  • не надана копія фінансового звіту (форма № 2-м) за звітний період. Дана вимога прописана в Додатку № 1 до ТД. Відповідно до ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» мікропідприємства (як відомо з довідки Учасника № 115 від 18.06.2020р.) мають подавати проміжну фінансову звітність за результатами І кварталу, 1 півріччя, 9 місяців. Враховуючи дату закінчення прийому пропозицій 20.06.2020р. звітним періодом буде І квартал 2020р., який Учасник не надав.

Позиція скаржника

Скаржник зазначає, що він надав копії фінансової звітності за останній звітний період 2019 рік у складі фінансового звіту форми 1-м та форми 2-м та надав пояснення № 115 від 18.06.2020 р. Останнім звітним періодом, в розумінні Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон № 996) є 2019 рік.

Скаржник, посилаючись на ч. 2 ст. 11 Закону № 996 та Постанову КМУ від 8 лютого 2000 р. № 419, якою затверджено Порядок подання фінансової звітності, зазначає, що з аналізу вказаних нормативно-правових актів, вбачається, що ТОВ “Л…” не зобов’язаний подавати фінансову звітність за І квартал, І півріччя, 9 місяців, звітним періодом являється календарний рік. Відтак, учасник підтвердив наявність фінансової спроможності, шляхом надання фінансової звітності за 2019 рік.

Проте, Замовник відхилив пропозицію з підстав неподання документів, які взагалі не передбачені законодавством для учасника.

Позиція Замовника

Замовник зазначає, що Суб’єкт оскарження мав право надати довідку в довільній формі з роз’ясненнями щодо комплектності фінансової звітності, яку згідно вимог тендерної документації вимагалося від учасників. Суб’єкт оскарження, при формуванні своєї тендерної пропозиції не надав довідки, але активно почав інформувати Замовника та виправляти допущені помилки через механізм подання вимог.

Відповідно до ч. 13 ст. 29 ЗУ «Про публічні закупівлі» ні Замовник ні Учасник не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої тендерної пропозиції. Всупереч діючої норми Закону було проведено засідання погоджувальної ради та постійної комісії з питань архітектури, будівництва та ЖКГ 3 липня 2020р. о 10:00, де розглядалось питання організації, проведення та визначення виконавців робіт щодо предмету даної закупівлі.

На дане засідання були запрошені представники Замовника листом № б/н від 02.07.2020р. за підписом 9-ти депутатів Барської міської ради 8-го скликання. На засіданні був присутній представник Томчук Мар’яна Анатоліївна, юрисконсульт ТОВ «Л…», який зазначений в протоколі засідання від 03.07.2020р. Представників інших замовників не було, відкриті торги по даним об’єктам перебувають в процесі кваліфікації і визначення переможця, все це є дискримінаційним по відношенню до інших Учасників через те, що їх не запрошено організаторами зібрання, чим порушено ЗУ «Про публічні закупівлі» та недотримано основних принципів закупівель.

Позиція органу оскарження

Відповідно до пункту 2 розділу 5 тендерної документації (далі-Документація) у разі якщо учасник або переможець не повинен складати або відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом / переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних в положеннях документації документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз’яснення/нь державних органів.

Додаток 1 Документації містить кваліфікаційні критерії та перелік інших вимог, які мають бути підтверджені учасниками, зокрема:

  • наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю:
  • копії балансу Учасника (форма № 1) за звітний період та три попередні роки.

Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 1-м) за звітний період та три попередні роки.

Для Учасників торгів – юридичних осіб — копії звіту про фінансові результати Учасника (форма № 2) за звітний період та три попередні роки.

Для суб’єктів малого підприємництва – копії фінансового звіту Учасника-суб’єкта малого підприємництва (форма № 2-м) за звітний період та три попередні роки.

Копія звіту про рух грошових коштів за звітний період та три попередні роки (відповідно до Закону № 996), завірену печаткою учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника.

Фінансова спроможність учасника закупівлі: середньорічний оборот коштів за останні 3 (три) роки (середнє арифметичне значення річних оборотів) має бути не менше 100% від суми пропозиції.

Відповідно до статті 13 Закону № 996 звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна фінансова звітність складається за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев’яти місяців. Крім того, відповідно до облікової політики підприємства фінансова звітність може складатися за інші періоди.

Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу, Процедуру закупівлі оголошено 01.06.2020. Згідно з інформацією, розміщеною на веб-порталі Уповноваженого органу, Скаржник подав свою Пропозицію 19.06.2020. Враховуючи викладене, останнім звітним періодом є 2019 рік.

У складі Пропозиції Скаржника містяться:

  • фінансова звітність малого підприємства ТОВ “Л…” (файл “фінансова звітність 1м, 2м. pdf”), зокрема, баланс на 31.12.2019 форма N 1 –м та звіт про фінансові результати за 2019 рік форма N 2-м;
  • лист-роз’яснення щодо неподання документу (файл “лист щодо фін.звітності.pdf”), у якому ТОВ “Л…” зазначає, що «в складі своєї пропозиції не надає – «Копія звіту про рух грошових коштів за звітний період та три попередні роки (відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»), завірену печаткою учасника та підписом уповноваженої посадової особи учасника».

Законодавчі підстави ненадання такого документу.

Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України від 16 липня 1999 року № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

Принципи складання, форма і склад статей фінансової звітності, вимоги до визнання і розкриття її елементів визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 (далі – П(С)БО 1). Відповідно до п. 1 розділу II П(С)Б01, фінансова звітність складається з: балансу (звіту про фінансовий стан) (далі – баланс), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові результати), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності.

Пункт 2 Розділу II П(С)Б01 визначає, що для мікропідприємств, малих підприємств, які визнані такими відповідно до Закону № 996, непідприємницьких товариств, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємств, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу і звіту про фінансові результати, форма і порядок складання яких визначаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39.

Статтею 2 Закону № 996, визначено, що мікропідприємствами є підприємства, показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають таким критеріям:

  • балансова вартість активів – до 350 тисяч євро;
  • чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – до 700 тисяч євро;
  • середня кількість працівників – до 10 осіб.

ТОВ “Л…” являється підприємством, яке за ознаками відноситься до категорії мікропідприємств та веде спрощений бухгалтерський облік.

Відтак, відповідно до норм вказаного законодавства, ТОВ “Л…” не складає та не подає Звіт про рух грошових коштів, у зв’язку із чим, не надає такий документ в складі своєї тендерної пропозиції, як такий що не передбачений чинним законодавством для учасника закупівлі. На підтвердження фінансової спроможності учасника, надано в складі пропозиції ті документи, які є для учасника документами фінансової звітності.

З огляду на те, що реєстрація ТОВ “Л…” в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відбулась 30 липня 2019 року (номер запису 11721020000000974), надати фінансову звітність за три попередні роки є неможливим. У зв’язку з чим, надається фінансова звітність учасника за звітний період 2019 рік.

Враховуючи наведене, Пропозиція Скаржника була неправомірно відхилена Замовником з наведеної вище підстави.

Додатково щодо фінансової звітності ознайомтесь на порталі RADNUK.COM.UA у статті «Чи може учасник визначити фінансовий звіт як конфіденційну інформацію?»

Не бійтесь відстоювати свої законні права та інтереси та підписуйтесь на портал RADNUK.COM.UA на Вас чекає багато пізнавальних рішень Уповноваженого органу, яка стане у нагоді як замовникам так і учасникам.

Практика АМКУ

Публікації щодо результатів розгляду скарг органом оскарження (Антимонопольний комітет України), зокрема, новини практики оскарження, приклади, коментарі, особливості, судова практика з цього питання

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО