Зміна №1 до кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва»

КОШТОРИСНІ НОРМИ УКРАЇНИ


НАСТАНОВА
з визначення вартості будівництва


Зміна № 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України
30 квітня 2022 року № 67

ЗМІНА № 1
до Настанови з визначення вартості будівництва
Розділ IІ. Система ціноутворення.


У підпункті 3 пункту 2.3 слово «РЕКНр» замінити словами «КНУ РЕКНр».

У пункті 2.4:

після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

«До галузевих нормативних документів з ціноутворення та кошторисних норм підприємств прирівнюються у тому числі стандарти організації України з питань ціноутворення у будівництві (СОУ), що прийняті відповідно до законодавства.».

У зв’язку з цим абзаци 2, 3, 4 вважати абзаци 3, 4, 5;

абзац четвертий (третій) викласти в такій редакції:

«Індивідуальні кошторисні норми розробляються на окремі конструкції та роботи для об’єкта будівництва за даною проектною документацією у разі відсутності відповідних нормативів у кошторисних нормах. Рішення щодо розроблення індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм приймається замовником будівництва та оформлюється технічним завданням.»;

доповнити пункт новим останнім абзацом такого змісту:

«Кошторисні норми України, галузеві нормативні документи з ціноутворення, кошторисні норми підприємств, індивідуальні кошторисні норми (далі – РЕКН).

Розділ ІІІ. Визначення вартості будівництві при складанні інвесторської кошторисної документації

В абзаці першому пункту 3.15 слова «КНУ РЕКН, вказівки щодо застосування КНУ РЕКН, КНУ РКНЕМ» замінити словами «РЕКН, РКНЕМ, УКН та вказівки щодо їх застосування».

В абзаці першому пункту 3.19 слова «в КНУ РЕКН» замінити словами «в РЕКН та УКН».

У пункті 3.22 слова «КНУ РЕКН на будівельні роботи і монтаж устаткування, пусконалагоджувальні роботи» замінити словами «РЕКН на будівельні роботи і монтаж устаткування, пусконалагоджувальні роботи та УКН».

Перший абзац пункту 3.28 викласти в такій редакції:

«3.28. Для складання локальних та об’єктних кошторисних розрахунків застосовуються вартісні показники об’єктів-аналогів, УКН. Вибір аналогу має забезпечувати максимальну відповідність характеристик об’єкта, що проектується, та об’єкта-аналога за виробничо-технологічним та функціональним призначенням, за конструктивно-планувальною схемою та давати можливість забезпечити визначення вартості об’єкта будівництва з достатньою точністю.».

Розділ IV. Визначення окремих складових вартості об’єкта будівництва на етапі складання інвесторської кошторисної документації

У другому абзаці пункту 4.1 слова «за КНУ РЕКН» замінити словами «за РЕКН та УКН».

У пункті 4.7 слова «в КНУ РЕКН» замінити словами «в РЕКН та/або УКН».

У пункті 4.8:

слова «рекомендованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури» замінити словами «обчислених базовою організацією з науково-технічної діяльності з питань ціноутворення у будівництві»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Уточнення усереднених показників вартості експлуатації будівельних машин та механізмів можливе у наступних випадках:

  • замовник будівництва приймає рішення щодо врахування рівня заробітної плати, відмінного від врахованих усередненими показниками;
  • на момент складання документації відбулося зростання цін на паливно-мастильні матеріали, що були прийняті при розрахунку усереднених показників.».

Абзац другий пункту 4.9 викласти в такій редакції :

«Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються на підставі проведеного замовником аналізу цін за обґрунтованою ціною, яка не може бути вищою за середню ціну матеріальних ресурсів, що склалася на момент розроблення проектної документації.

Порядок здійснення аналізу поточних цін на матеріальні ресурси визначає замовник своїм відповідним організаційно-розпорядчим документом, в якому наводиться:

  • алгоритм збору інформації, в якому зазначається перелік матеріальних ресурсів, найменування виробників/постачальників, кількість цінових пропозицій для досягнення заданої точності розрахунку;
  • джерела інформації (відкриті вебресурси, комерційні пропозиції постачальників, бази даних цін, друковані інформаційні довідники тощо);
  • методика визначення діапазону цін та середньої ціни (використовується вибірка цін на матеріали з рівними якісними характеристиками та умовами постачання).».

У пункті 4.10 слова «враховано КНУ РЕКН за винятком випадків, застережених у технічних частинах збірників КНУ РЕКН» замінити словами «враховано РЕКН та УКН за винятком випадків, застережених у технічних частинах відповідних збірників».

У пункті 4.30 слова та цифри «глав 1-9 ЗКР» замінити словами та цифрами «глав 1-8».

В абзаці дванадцятому пункту 4.32 слова та цифри «глав 1 — 9.» замінити словами та цифрами «глав 1 —9 (графа 4).».

У пункті 4.37:

у підпункті першому слова «на підставі КНУ РЕКН» замінити словами «на підставі РЕКН та УКН»;

у підпункті другому слова «на підставі ПОБ та КНУ РЕКН» замінити словами «на підставі ПОБ, РЕКН та/або УКН».

Розділ V. Визначення вартості об’єкта будівництва при складанні ціни пропозиції учасника процедури закупівлі (договірної ціни)

Абзац другий пункту 5.1 доповнити новим реченням такого змісту:

«Укрупнені показники вартості робіт можуть розраховуватись ресурсним методом з використанням діючих РЕКН або УКН.».

У пункті 5.6 слова по тексту «рекомендованих центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури» замінити словами «обчислених базовою організацією з науково-технічної діяльності з питань ціноутворення у будівництві».

У пункті 5.4 слово «РЕКН» замінити словами «КНУ РЕКН».

У пункті 5.12 виключити слова «(крім витрати змінених матеріальних ресурсів)».

У пункті 5.15:

слова «включаються» та «(зокрема у відсотках від прямих витрат)» замінити словами «обчислюються» та «(зокрема у відсотках від прямих витрат) або за показниками, наведеними в Додатках 18 та 19 цієї Настанови» відповідно;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«При обчисленні загальновиробничих витрат за показниками, наведеними в Додатках 18 та 19 цієї Настанови, пункт 5.16 не застосовується.».

У пункті 5.17:

абзац другий пункту доповнити словами «або за показниками, наведеними в Додатку 26 цієї Настанови.»;

доповнити пункт новим останнім абзацом такого змісту:

«При обчисленні адміністративних витрат за показниками, наведеними в Додатку 26 цієї Настанови, пункт 5.18 не застосовується.».

Розділ VI. Визначення вартості виконаних робіт та витрат

У пункті 6.1 слова «Звіт про виконання робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період (місяць/рік)», «Підсумковий звіт про вартість виконаних робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період» та «Акт здавання-приймання виконаних будівельних робіт», які наведено у додатках 38, 39 та 40 цієї Настанови.» замінити словами «Акт приймання виконаних будівельних робіт за укрупненими показниками вартості» (форма № КБ-2в (УПВ) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма № КБ-3), які наведено у додатку 31.1 та додатку 37 цієї Настанови.».

Пункт 6.3 після абзацу третього доповнити новими трьома абзацами:

«За погодженням з замовником вартість будівельних робіт може визначатись із зміненими технічними ресурсами.

Якщо при такій заміні технологія виконання робіт та показники цих норм не змінюються, уточнена ресурсна елементна норма підлягає врахуванню під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних відповідних будівельних робіт без розробки індивідуальної норми та коригування проектної документації.

Якщо така заміна призводить до зміни технології виконання робіт та зміни інших показників цих норм, до затвердження скоригованої проектної документації у встановленому порядку, проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт може здійснюватися на підставі затверджених згідно з положеннями розділу 7 «Настанови з розробки РЕКН» для даного об’єкту будівництва відповідних індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм.».

Пункт 6.4 викласти в такій редакції:

«За динамічної договірної ціни вартість матеріальних ресурсів у складі прямих витрат при проведенні розрахунків за обсяги виконаних робіт визначається на підставі виконаних обсягів робіт, нормативних витрат матеріальних ресурсів, передбачених в договірній ціні, та їх уточненої вартості.

Якщо внаслідок об’єктивних причин виникає необхідність заміни окремих матеріальних ресурсів, передбачених договірною ціною, за погодженням з замовником вартість будівельних робіт може визначатись із заміненими матеріальними ресурсами.

Якщо при такій заміні технологія виконання робіт та показники цих норм не змінюються, уточнена ресурсна елементна кошторисна норма підлягає врахуванню під час проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт без розробки індивідуальної норми та коригування проектної документації.

Якщо така заміна призводить до зміни технології виконання робіт та зміни інших показників цих норм, до затвердження скоригованої проектної документації у встановленому порядку, проведення взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт може здійснюватися на підставі затверджених згідно з положеннями розділу 7 «Настанови з розробки РЕКН» для даного об’єкту будівництва відповідних індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм.».


Начальник Управління ціноутворення,
експертизи та договірних відносин у
будівництві

Інна ВАХОВИЧ