Рекомендації НКРЕКП непобутовим споживачам щодо закупівлі електричної енергії за процедурами публічних закупівель

від 23.05.2023

Договір про постачання електричної енергії

Договір про постачання електричної енергії споживачу є примірним та розроблений на виконання статті 56 Закону України «Про ринок електричної енергії» (далі – Закон) і відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312 (далі – ПРРЕЕ), який поширюється на споживачів незалежно від їх приналежності до будь-яких установ, організацій.

Відповідно до частини третьої статті 184 Господарського кодексу України укладення господарських договорів на основі примірних і типових договорів повинно здійснюватися з додержанням умов, передбачених статтею 179 цього Кодексу, не інакше як шляхом викладення договору у вигляді єдиного документа, оформленого згідно з вимогами статті 181 цього Кодексу та відповідно до правил, встановлених нормативно-правовими актами щодо застосування примірного або типового договору.

При укладенні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору, зокрема на основі примірного договору, рекомендованого органом управління суб’єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст (частина четверта статті 179 Господарського кодексу України).

Таким чином, Примірний договір про постачання електричної енергії споживачу (додаток 5 до ПРРЕЕ) має рекомендаційний характер, що дає можливість сторонам змінювати його окремі умови або доповнювати його зміст.

Зміна та розірвання договору про постачання електричної енергії споживачу

Відповідно до частини першої статті 525 Цивільного кодексу України та статті 188 Господарського кодексу України одностороння відмова від зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або Законом.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо зміни (розірвання) договору або у разі неодержання відповіді у встановлений строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право передати спір на вирішення суду.

ПРРЕЕ встановлено, що електропостачальники мають інформувати своїх споживачів про зміну будь-яких умов договору про постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до її застосування з урахуванням інформації про право споживача розірвати договір. Також електропостачальники зобов’язані повідомляти споживачів в установленому порядку про будь-яке збільшення ціни і про право споживачів припинити дію договору, якщо вони не приймають нові умови (пункт 3.1.1 глави 3.1 ПРРЕЕ).

Пунктом 13.4 Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу визначено, що Постачальник має право розірвати цей договір достроково, повідомивши споживача про це за 20 днів до очікуваної дати розірвання, якщо інше не передбачено обраною споживачем комерційною пропозицією, у таких випадках:

 1. споживач прострочив оплату за постачання електричної енергії згідно з договором у розмірі, більшому ніж вартість електричної енергії, спожитої протягом двох попередніх місяців, за умови, що Постачальник попередив споживача про можливе розірвання цього договору;
 2. споживач іншим чином суттєво порушив умови цього договору і не вжив заходів щодо усунення такого порушення в строк, що становить 5 робочих днів.

Дія цього договору також припиняється в разі:

 • закінчення строку, призупинення дії ліцензії з провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії Постачальником або її анулювання;
 • банкрутства або припинення господарської діяльності Постачальником;
 • зміни власника об’єкта споживача та отримання від нового власника (користувача) або оператора системи розподілу документального підтвердження щодо укладення договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з новим власником (користувачем) – у частині постачання;
 • зміни Постачальника – у частині постачання;
 • неприйняття споживачем своєчасно запропонованих (за 20 днів до введення в дію) Постачальником змін до договору, що викликані змінами регульованих складових ціни (тарифу на послуги з передачі та/або розподілу електричної енергії) та/або змінами в нормативно-правових актах щодо формування цієї ціни або щодо умов постачання електричної енергії.

Отже, в усіх інших випадках та якщо це передбачено обраною споживачем комерційною пропозицією зміни до договору потребують згоди сторін (укладення додаткової угоди).

Вартість електричної енергії

Відповідно до положень частини шостої статті 72 Закону постачання електричної енергії споживачам здійснюється за вільними цінами, крім постачання електроенергії споживачам постачальниками універсальних послуг та постачальником «останньої надії».

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про ціни і ціноутворення» вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін.

Економічно обґрунтована вартість електричної енергії для кінцевого споживача включає в себе вартість її закупівлі на ринку електричної енергії, вартість послуги з передачі електричної енергії, вартість послуги з розподілу електричної енергії та вартість послуги постачальника електричної енергії.

Визначення ціни в договорі про постачання електричної енергії споживачу

Постачання електричної енергії за вільними цінами здійснюється за взаємною згодою двох сторін (електропостачальника та споживача) та при досягненні згоди з усіх істотних умов договору. Спосіб визначення ціни електричної енергії зазначається в комерційній пропозиції Постачальника та може бути фіксованою (вираженою у грошовій формі еквіваленту одиниці товару (з урахуванням усіх складових) або визначена у вигляді формули.

Водночас НКРЕКП постановою від 07.02.2023 № 244 внесено зміни до ПРРЕЕ, згідно з якими електропостачальник зобов’язаний з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні запропонувати споживачам квартальні та річні публічні комерційні пропозиції з фіксованою ціною на електричну енергію у грошовій формі. Такі комерційні пропозиції мають бути оприлюднені на офіційних сайтах електропостачальників не пізніше 30 днів до початку їх дії.

Оскільки ціна визначається за результатами торгів, то передусім замовник має враховувати усі особливості її визначення.

Так, відповідно до Закону та Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 308, Оператор ринку, за результатами торгів електричною енергією на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, оприлюднює на власному вебсайті інформацію щодо ціни та обсягів купівлі-продажу електричної енергії для кожного розрахункового періоду та інші показники, які можуть бути використані як індикатори для визначення ціни товару на ринку електричної енергії.

Також з цією інформацією можна ознайомитись на сайті НКРЕКП в розділі «Моніторинг ринку електричної енергії».

Інформація щодо середньозважених цін та обсягів купівлі-продажу електричної енергії за двосторонніми договорами для кожного розрахункового періоду публікується на сайті ТОВ «Українська енергетична біржа», яке за результатами конкурсного відбору отримало першочергове право на організацію та проведення аукціонів електронних аукціонів з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Крім цього, під час здійснення закупівлі електричної енергії слід врахувати, що коливання ціни електричної енергії має сезонний характер: як правило, влітку і навесні ціна нижче, ніж восени і взимку.

Щодо посилання компаній, які забезпечують споживачів електроенергією, на форс-мажорні обставини 

Згідно зі статтею 218 Господарського кодексу України у випадку, якщо інше не передбачено законом або договором, суб’єкт господарювання за порушення господарського зобов’язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних обставин за певних умов здійснення господарської діяльності.

Крім цього, звертаємо увагу, що главою 1.15 розділу І Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307, встановлено, що учасник ринку, який зазнав впливу форс-мажору, зобов’язаний негайно за допомогою будь-якого засобу зв’язку повідомити оператора системи передачі та Регулятора про настання форс-мажору не пізніше ніж через 2 робочі дні з моменту виникнення форс-мажору, а також надати у письмовій формі офіційне підтвердження настання форс-мажорних обставин.

Наявність обставин форс-мажору підтверджується відповідним документом Торгово-промислової палати України (далі – ТППУ) або відповідними територіальними відділеннями.

У зв’язку з введенням в Україні воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, ТППУ 28.02.2022 оприлюднила на своєму сайті загальний офіційний лист № 2024/02.0-7.1, яким засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) – військову агресію російської федерації проти України, та підтвердила, що зазначені обставини з 24.02.2022 до їх офіційного закінчення є надзвичайними, невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Цей лист особа, яка порушує свої зобов’язання у зв’язку із обставинами, пов’язаними із військовою агресією російської федерації проти України, у період дії введеного воєнного стану, має право долучати до свого повідомлення про форс-мажорні обставини, які унеможливили виконання зобов’язань за умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів у встановлений термін, для можливості обґрунтованого перенесення строків виконання зобов’язань та вирішення спірних питань мирним шляхом.

Водночас, у разі необхідності, сторона, яка порушила свої зобов’язання в період дії форс-мажорних обставин, також має право звертатися до ТПП України та уповноважених нею регіональних ТПП за отриманням відповідного Сертифіката про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), дотримуючись порядку, встановленого Регламентом за кожним зобов’язанням окремо.

Також слід зазначити, що, згідно з пунктом 12.4 Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу, сторони зобов’язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом 14 днів з дня їх виникнення надати підтверджувальні документи щодо їх настання відповідно до законодавства.

Отже, для отримання права посилатись на форс-мажорні обставини у господарських правовідносинах електропостачальник має дотримуватись вищенаведених норм.

Щодо заборони відключення

Відповідно до положень пункту 8 Положення про особливості постачання електричної енергії споживачам та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 13.04.2022 № 148, учаснику роздрібного ринку електричної енергії забороняється відключення споживача без погодження відповідною військовою адміністрацією на адміністративній території розташування об’єкта споживача у разі, якщо об’єкт споживача забезпечує роботу:

 • органів державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, органи судової влади тощо);
 • військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
 • військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (у тому числі об’єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);
 • телекомунікацій та зв’язку;
 • закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
 • об’єктів ДСНС;
 • об’єктів, що забезпечують тепло-, газо-, електро- та водопостачання;
 • установ та органів юстиції;
 • правоохоронних органів (органів внутрішніх справ, органів прокуратури, СБУ);
 • підприємств повітряного, водного, автомобільного та залізничного транспорту;
 • інших об’єктів, визначених відповідною військовою адміністрацією, у тому числі які виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва та постачання матеріально-технічних засобів, а також ті, які використовуються для надання життєво важливих послуг для населення, задіяні у сфері забезпечення продуктами харчування, лікарськими засобами, споживчими та побутовими товарами.

Водночас отримання погодження відповідною військовою адміністрацією має бути за зверненням ініціатора припинення електроживлення об’єкта споживача (електропостачальника або оператора системи розподілу).