Постанова КМУ “Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів (продукції)”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 20 грудня 2006 р. № 1764
Київ

Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів (продукції)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 543 від 30.06.2010
№ 347 від 22.03.2022
№ 1348 від 02.12.2022
№ 416 від 28.04.2023}

Відповідно до статті 5 Закону України “Про технічні регламенти та оцінку відповідності” Кабінет Міністрів України постановляє:

{Постановляюча частина в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

1. Затвердити Технічний регламент будівельних виробів (продукції) (далі – Технічний регламент), що додається.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 22.03.2022}

2. Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури забезпечити застосування Технічного регламенту, затвердженого цією постановою.{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 416 від 28.04.2023}

{Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

3. Установити, що вимоги до Технічного регламенту діють до 2025 року.

{Постанову доповнено пунктом 3 згідно з Постановою КМ № 1348 від 02.12.2022}

Прем’єр-міністр УкраїниВ. ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 грудня 2006 р. № 1764

ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ
будівельних виробів (продукції)

{Назва Технічного регламенту із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 347 від 22.03.2022}

{Щодо набрання чинності Технічним регламентом та змін до нього див. розділ III Закону № 3164-IV від 01.12.2005}{У тексті Технічного регламенту слово “Мінрегіон” в усіх відмінках замінено словом “Мінінфраструктури” згідно з Постановою КМ № 416 від 28.04.2023}

Загальні положення

1. Цей Технічний регламент встановлює вимоги до будівельних виробів (продукції) та їх обігу на території України.

{Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

2. У цьому Технічному регламенті терміни вживаються у такому значенні:

будівельні вироби (продукція) – будь-який матеріал, виріб або комплект, що виробляється та вводиться в обіг для застосування за призначенням протягом тривалого часу в будівлі або споруді, показники яких впливають на показники будівлі або споруди, пов’язані з основними вимогами до них;

регламентні технічні специфікації – національні стандарти та технічні свідоцтва;

технічне свідоцтво – документ, що видається Мінінфраструктури у разі підтвердження придатності будівельних виробів (продукції) для застосування за призначенням.

Інші терміни у цьому Технічному регламенті вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про стандартизацію”, “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”.

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

3. Будівельні вироби (продукція), на які поширюється дія інших технічних регламентів, повинні відповідати також вимогам таких технічних регламентів.

У разі коли виробник або його уповноважений представник (далі – виробник) наносить на будівельний виріб (продукцію) знак відповідності технічним регламентам згідно з одним чи кількома зазначеними технічними регламентами, у супровідних документах робиться відмітка про відповідність його таким технічним регламентам.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

4. Будівельні вироби (продукція) повинні відповідати призначенню та забезпечувати виконання основних вимог до будівель і споруд, визначених Законом України “Про будівельні норми”.

Перелік національних стандартів для цілей застосування цього Технічного регламенту (далі – перелік національних стандартів) затверджується та оприлюднюється відповідно до закону.

Відповідність будівельних виробів (продукції) стандартам з переліку національних стандартів або їх частинам надає презумпцію відповідності таких будівельних виробів (продукції) вимогам цього Технічного регламенту, які охоплюються такими стандартами чи їх частинами.

Нанесений на будівельний виріб (продукцію) знак відповідності технічним регламентам свідчить про відповідність його вимогам цього Технічного регламенту.

{Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

{Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

8. Мінінфраструктури складає та періодично поновлює перелік будівельних виробів (продукції), що мають незначний вплив на здоров’я та безпеку людей, надання на ринку яких дозволяється без проведення оцінки відповідності та складення декларації про відповідність будівельного виробу (продукції) (далі – декларація про відповідність).

{Пункт 8 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

9. Будівельні вироби (продукція), що відповідають вимогам цього Технічного регламенту, вільно надаються на ринку та застосовуються за призначенням на території України.

До припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів дозволяється введення в обіг та надання на ринку будівельних виробів (продукції), що ввозяться на митну територію України з держав – членів ЄС, на підставі декларації показників будівельних виробів (продукції), виданої іноземним суб’єктом господарювання мовою оригіналу (разом з копією такої декларації, складеною державною мовою), що підтверджує відповідність будівельних виробів (продукції) вимогам Регламенту (ЄС) 305/2011 Європейського Парламенту та Ради від 9 березня 2011 р., що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів та скасовує Директиву Ради 89/106/ЄЕС. При цьому складення декларації про відповідність, передбачене пунктом 18 цього Технічного регламенту, а також нанесення знака відповідності технічним регламентам відповідно до пункту 23 цього Технічного регламенту не вимагаються.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}{Розділ “Основні вимоги до споруд” виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}{Розділ “Регламентні технічні умови і будівельні норми” виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

Процедури оцінки відповідності

18. Перед введенням в обіг будівельних виробів (продукції) виробник забезпечує проведення оцінки відповідності за процедурами, визначеними у пункті 21 цього Технічного регламенту, з урахуванням модулів оцінки відповідності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 625), та складає декларацію про відповідність за формою, визначеною у додатку.

{Пункт 18 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

19. Усі застосовані процедури оцінки відповідності повинні бути задокументовані виробником.

До припинення або скасування воєнного стану в Україні та протягом наступних 90 календарних днів у разі неможливості провести оцінку відповідності із застосуванням процедур, визначених цим Технічним регламентом, виробник за погодженням з Мінінфраструктури може використовувати інші модулі оцінки відповідності, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 95 “Про затвердження модулів оцінки відповідності, які використовуються для розроблення процедур оцінки відповідності, та правил використання модулів оцінки відповідності”.

{Пункт 19 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

20. Вибір процедур оцінки відповідності залежить від:

1) наявності у виробника системи контролю виробництва, яка забезпечує відповідність будівельних виробів (продукції) вимогам цього Технічного регламенту;

2) органу оцінки, який залучено для проведення перевірки, нагляду, оцінки та аналізу системи контролю за виробництвом;

3) важливості ролі, яку відіграють такі будівельні вироби (продукція) у забезпеченні відповідності будівель і споруд основним вимогам до них;

4) особливостей будівельного виробу (продукції);

5) здатності будівельного виробу (продукції) до зміни характеристик під час експлуатації будівель і споруд;

6) імовірності виникнення дефектів під час виготовлення будівельного виробу (продукції).

{Пункт 20 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

21. Оцінка відповідності будівельних виробів (продукції) проводиться із застосуванням однієї з таких процедур:

1) згідно з модулем A1 (внутрішній контроль виробництва з проведенням випробувань продукції під наглядом):

випробування органом оцінки виробу певного типу;

випробування виробником виробу певного типу;

здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

2) згідно з модулем D1 (забезпечення якості виробничого процесу):

випробування виробником виробу певного типу;

здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

проведення органом оцінки перевірки та оцінки системи контролю за виробництвом;

3) згідно з модулем B (експертиза типу) в комбінації з модулем D (відповідність типові на основі забезпечення якості виробничого процесу) або модулем F (відповідність типові на основі перевірки продукції):

здійснення контролю за виробництвом на підприємстві;

випробування органом оцінки виробу певного типу;

подальше випробування виробником зразків виробу, відібраних на підприємстві відповідно до програми випробувань;

перевірка органом оцінки системи якості виробництва;

проведення органом оцінки постійного нагляду, аналізу та оцінки системи якості виробництва;

випробування органом оцінки зразків виробу, відібраних на підприємстві, ринку або будівельному майданчику відповідно до програми аудиту.

{Пункт 21 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

{Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}

23. Після складення декларації про відповідність будівельного виробу (продукції) виробник наносить знак відповідності технічним регламентам на будівельний виріб (продукцію) або на додану до нього етикетку, упаковку чи супровідну документацію згідно з правилами та умовами нанесення знака відповідності технічним регламентам, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1184 “Про затвердження форми, опису знака відповідності технічним регламентам, правил та умов його нанесення” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 6, ст. 299). Декларація про відповідність та інша документація, складена за результатами виконання процедур оцінки відповідності, зазначених у пункті 21 цього Технічного регламенту, повинні зберігатися виробником протягом 10 років після введення в обіг будівельного виробу (продукції) та надаватися для перевірки в установленому законодавством порядку.

{Пункт 23 в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}Додаток
до Технічного регламенту
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2022 р. № 347)

ДЕКЛАРАЦІЯ
про відповідність будівельного виробу (продукції)

{Додаток в редакції Постанови КМ № 347 від 22.03.2022}