Постанова КМУ “Про затвердження загальних вимог допрограмних продуктів, які закуповуютьсята створюються на замовлення державних органів”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 12 серпня 2009 р. N 869
Київ

Про затвердження загальних вимог до
програмних продуктів, які закуповуються
та створюються на замовлення державних органів

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити загальні вимоги до програмних продуктів, які
закуповуються та створюються на замовлення державних органів, що
додаються.

2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади привести у
чотиримісячний строк власні нормативні акти у відповідність із
загальними вимогами, затвердженими цією постановою.

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування під час
укладання договорів про закупівлю, створення та технічну підтримку
програмних продуктів керуватися загальними вимогами, затвердженими
цією постановою.

Прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 2009 р. N 869

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
до програмних продуктів, які закуповуються
та створюються на замовлення державних органів

{ Назва загальних вимог із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 129 ( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }

1. Загальні вимоги до програмних продуктів, які закуповуються
та створюються на замовлення державних органів, у тому числі під
час виконання завдань (проектів) Національної програми
інформатизації, – це вимоги до процесів їх постачання, створення
або технічної підтримки, які, зокрема, визначаються у договорі про
закупівлю, створення або обслуговування таких програмних
продуктів.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 129
( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }

2. Терміни, що вживаються у цих загальних вимогах, мають таке
значення:

програмний продукт – програмний засіб, програмне
забезпечення, які призначені для постачання користувачеві
(покупцеві, замовникові);

програмний засіб – комп’ютерна програма, взаємопов’язана
сукупність комп’ютерних програм, процедур, правил, документації та
даних;

програмне забезпечення – програмний засіб або їх
взаємопов’язана сукупність;

технічна підтримка – це комплекс організаційних і технічних
заходів, спрямованих на забезпечення функціонування програмного
продукту, включаючи його встановлення, налаштування, оновлення та
відновлення.

3. Тендерною документацією та договором про закупівлю
програмного продукту повинне бути передбачено:

забезпечення продавцем комплектності поставки програмного
продукту, зазначеній у специфікації, яка додається до договору;

встановлення у разі потреби програмного продукту продавцем на
технічних засобах покупця;

надання продавцем гарантійних зобов’язань;

визначення строків та умов технічної підтримки програмного
продукту.

Специфікація на поставку програмного продукту, яка додається
до договору, повинна передбачати наявність:

електронного носія інформації з примірником програмного
продукту, до якого у разі потреби додаються засоби для його
встановлення на технічних засобах покупця;

програмної та експлуатаційної документації на програмний
продукт;

ліцензії або іншого документа, що підтверджує правомірність
використання програмного продукту.

Умови використання програмного продукту, що закуповується на
замовлення державного органу, для створення і (або) використання
інформаційно-аналітичних систем та державних електронних реєстрів
повинні передбачати, що строком ліцензії на використання
програмного продукту є строк чинності виключних майнових прав
інтелектуальної власності на відповідний програмний продукт.

{ Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 129
( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }

Закупівля програмного продукту, ліцензія на використання
якого передбачає виплату винагороди правовласнику у вигляді
відсотків плати за надані від імені держави послуги,
забороняється.

{ Пункт 3 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 129
( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }

Закупівля державним органом програмного продукту як об’єкта
права інтелектуальної власності здійснюється з дотриманням вимог
законодавства.

4. Тендерною документацією та договором про створення
програмного продукту повинне бути передбачено визначення:

умов використання створеного програмного продукту як об’єкта
права інтелектуальної власності;

майнових прав державного органу на створений програмний
продукт як на об’єкт права інтелектуальної власності;

стадій та етапів виконання необхідних робіт;

зобов’язання (у разі потреби) щодо технічної підтримки
програмного продукту.

До договору додається технічне завдання на створення
програмного продукту, яке складається з урахуванням вимог
державних, галузевих і чинних в Україні міжнародних стандартів,
норм та регламентів і містить технічні, якісні, функціональні
характеристики та перелік робіт, необхідних для створення
програмного продукту. Відповідно до законодавства про державну
мову в технічному завданні зазначаються вимоги щодо створення
україномовних інтерфейсів. У технічному завданні передбачається,
зокрема, виконання таких робіт: { Абзац шостий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 129 ( 129-2016-п ) від
24.02.2016 }

розроблення техніко-економічного обгрунтування на створення
програмного продукту;

обгрунтування вибору технічних параметрів та характеристик
програмного продукту з урахуванням потреб державного органу, а
також покладених на нього функцій, здійснення яких
забезпечуватиметься шляхом використання такого продукту;

проведення аналізу сумісності вибраних технічних параметрів
та характеристик створюваного програмного продукту з відповідними
параметрами та характеристиками програмних продуктів, які
використовуються державним органом;

розроблення у разі потреби навчальної програми з використання
(експлуатації, технічної підтримки) програмного продукту;

проведення випробувань, приймання та введення в експлуатацію
програмного продукту;

урахування положень нормативних документів з питань
технічного та криптографічного захисту інформації для програмного
продукту, що містить механізми захисту інформації.

У договорі також зазначається, що за результатами виконаних
робіт виконавець разом з програмним продуктом і комплектом
технічної, експлуатаційної та програмної документації до нього
передає державному органові звіт про його випробування. Склад,
зміст і форма подання зазначеної документації визначається
державним органом з урахуванням вимог державних, галузевих та
чинних в Україні міжнародних стандартів, норм та регламентів. До
складу зазначеної документації включаються, зокрема, інструкції з
використання (експлуатації) та технічної підтримки програмного
продукту, резервного копіювання даних та відновлення інформації у
разі виникнення позаштатних ситуацій під час його експлуатації, а
у разі потреби – методики проведення оновлення програмного
продукту. Зазначена документація створюється виконавцем з
урахуванням можливості забезпечення технічної підтримки
програмного продукту органом або іншим виконавцем.

Договір повинен містити положення щодо належності державному
органу майнових прав та прав інтелектуальної власності на
програмний продукт, що створюється на замовлення державного
органу. { Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 129
( 129-2016-п ) від 24.02.2016 }

5. У договорі про надання технічної підтримки програмного
продукту повинне бути передбачено:

перелік послуг з технічної підтримки програмного продукту з
обгрунтуванням кошторисної вартості надання кожної з таких послуг;

строки та порядок надання послуг;

перелік випадків (обставин), настання яких є підставою для
надання послуг на вимогу державного органу;

перелік послуг (у разі наявності), які надаються безоплатно.