Постанова КМУ Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 березня 2021 р. № 234
Київ

Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції

Відповідно до абзацу третього пункту 1 частини першої статті 4 Закону України “Про оборонні закупівлі” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції, що додається.

2. Міністерствам та іншим органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти щодо розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції у відповідність із цією постановою.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 120 “Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 16, ст. 559);

пункт 114 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 р. № 916 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 90, ст. 3000).

Прем’єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 234

ПОРЯДОК
розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм розроблення, освоєння та випуску нових зразків озброєння, військової і спеціальної техніки, спеціальних комплектувальних виробів для їх виготовлення, ремонту та експлуатації, матеріалів та обладнання, спеціально призначених для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальних технічних засобів, технічних засобів розвідки, засобів протидії технічним розвідкам, космічної техніки військового та подвійного призначення на виконання державних контрактів (договорів) з оборонних закупівель, а також припинення випуску зразків продукції оборонного призначення, характеристики яких не відповідають сучасним вимогам або потреба в постачанні яких задоволена в повному обсязі і не планується подальша їх закупівля державними замовниками у сфері оборони (далі – державні замовники).

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1) аванпроект – комплект визначених технічними регламентами або національними стандартами технічних документів, які містять обґрунтування необхідності розроблення складного зразка або зразка, що розробляється в інтересах двох і більше державних замовників, його техніко-економічні та інші показники, вихідні вимоги і пропозиції щодо його розроблення, виробництва та експлуатації, складовими частинами якого є пояснювальна записка, креслення, схеми, розрахунки та проект тактико-технічного (технічного) завдання на розроблення зразка;

2) боєприпаси військового призначення (далі – боєприпаси) – технічні пристрої одноразового застосування (включаючи їх складові частини та елементи), що призначені виключно для ураження живої сили противника, знищення його озброєння, військової і спеціальної техніки, руйнування укріплень, споруд та інших об’єктів, виконання інших завдань (з освітлення або задимлення місцевості, розкидання агітаційної літератури тощо) та не мають іншого цільового призначення (спорт, полювання);

3) військова техніка – технічні пристрої і засоби (системи, комплекси, зразки виробів), що призначені для ведення та забезпечення бойових дій, управління і забезпечення функціонування військових підрозділів Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, навчання їх особового складу, обладнання та апаратура для випробування і контролю таких пристроїв і засобів, а також інші технічні засоби, пристрої, обладнання і предмети, спеціально виготовлені та/або конструктивно призначені для кінцевого використання у військових цілях;

4) дослідний зразок – зразок, виготовлений (в тому числі шляхом модернізації існуючого) згідно із спеціально розробленою робочою конструкторською документацією за технологією дослідного виробництва для перевірки шляхом випробувань його відповідності тактико-технічному (технічному) завданню і правильності прийнятих технічних рішень з метою прийняття рішення про використання зразка за призначенням і впровадження у виробництво;

5) ескізний проект зразка – комплект визначених національними стандартами технічних документів, які містять принципові конструктивні рішення, достатні для створення загального уявлення про конструкцію та принцип дії зразка, а також його основні параметри і габаритні розміри;

6) єдиний наскрізний план створення зразка – комплект документів з планування, організації та контролю виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення зразка (далі – дослідно-конструкторська робота) відповідно до вимог тактико-технічного (технічного) завдання, призначений для її узгодження за строками, обсягом витрат і технічними результатами;

7) зброя військового призначення – технічні пристрої та предмети, що є видом (складовою) озброєння, які спеціально виготовлені та/або конструктивно призначені виключно для оснащення Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань та правоохоронних органів для забезпечення їх бойової та повсякденної діяльності, не мають іншого цільового призначення (спорт, полювання) і застосовуються разом з боєприпасами або безпосередньо для ураження живої сили противника, знищення його озброєння, військової і спеціальної техніки, руйнування укріплень, споруд та інших об’єктів;

8) зняття зразка з озброєння (постачання) – процедура прийняття шляхом видання відповідного нормативно-правового акта органом, який прийняв рішення про прийняття зразка на озброєння (постачання), рішення про припинення забезпечення ним державного замовника;

9) конструкторська документація – частина технічної документації, до складу якої входять графічні і текстові документи, які в сукупності або окремо визначають склад і будову зразка та містять дані, необхідні для його розроблення, виготовлення, випробування, експлуатації і ремонту;

10) матеріали для створення військової техніки – речовини і напівфабрикати, які застосовуються для виготовлення деталей військової техніки, нанесення покриття, насичування речовинами, а також під час експлуатації виробів військової техніки та не мають іншого виробничого чи господарсько-побутового призначення;

11) модернізація зразка – комплекс заходів з технічного вдосконалення зразка з метою поліпшення його тактико-технічних характеристик, підвищення рівня надійності функціонування та ефективності використання за цільовим призначенням шляхом зміни конструкції та/або складових частин обладнання чи його елементів;

12) озброєння – сукупність усіх видів зброї військового призначення та боєприпасів до неї, якими укомплектовується військова техніка та/або оснащується особовий склад Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань. Не є озброєнням мисливська та спортивна зброя, а також боєприпаси до неї, крім окремих екземплярів такої зброї та боєприпасів, якими оснащуються Збройні Сили та інші утворені відповідно до законів військові формування та правоохоронні органи;

13) освоєння випуску (виробництва) зразка – сукупність заходів з виготовлення зразка, за результатами здійснення яких оцінюється готовність підприємства до випуску зразків відповідно до заданих вимог щодо якості і заявленої кількості;

14) поставлення на виробництво зразка – комплекс заходів з підготовки підприємства до випуску розробленого зразка, які забезпечують його відповідність вимогам технічної документації і нормативних документів стосовно якості та заявленої кількості;

15) прийняття на озброєння (постачання) зразка – процедура прийняття шляхом видання відповідного нормативно-правового акта органом, який раніше прийняв рішення про розроблення (модернізацію) зразка, рішення про забезпечення розробленим (модернізованим) зразком державного замовника;

16) продукція оборонного призначення – озброєння, військова та спеціальна техніка, боєприпаси, спеціальні комплектувальні вироби для їх виготовлення та експлуатації, матеріали та обладнання, спеціально призначені для їх розроблення, виготовлення або використання, спеціальні технічні засоби, технічні засоби розвідки, засоби протидії технічним розвідкам, космічної техніки військового та подвійного призначення;

17) робоча конструкторська документація – частина конструкторської документації, розроблена на основі технічного проекту зразка після його затвердження, що включає робочі креслення деталей зразка із зазначенням параметрів, згідно з якими здійснюється виготовлення, проводяться випробування, експлуатація та ремонт зразка;

18) серійна модернізація – масові однотипні зміни у зразках, що здійснюються відповідно до розробленої технічної документації;

19) складний зразок – зразок озброєння, військової та спеціальної техніки (система, комплекс, одиниця озброєння, військової та спеціальної техніки), розроблення якого потребує розв’язання складних науково-технічних проблем, залучення значних матеріальних і фінансових ресурсів та який не є складовою частиною та/або комплектувальним виробом загальнотехнічного призначення інших зразків;

20) складова частина озброєння, військової і спеціальної техніки – виріб, призначений для виконання певних технічних функцій складного зразка;

21) тактико-технічне (технічне) завдання на виконання дослідно-конструкторських робіт (далі – тактико-технічне (технічне) завдання) – вихідний технічний документ, затверджений державним замовником, яким встановлюється комплекс тактико-технічних вимог до створюваного зразка, вимоги до змісту, обсягу та строків виконання дослідно-конструкторських робіт;

22) технічна документація – сукупність документів, необхідних і достатніх для виготовлення зразка та його безпосереднього використання за призначенням на кожній стадії життєвого циклу;

23) технічний проект зразка – комплект визначених національними стандартами технічних документів, які містять остаточні технічні рішення, що дають повне уявлення про конструкцію зразка, який розробляється, та початкові дані для розроблення робочої конструкторської документації;

24) технічний проект корабля – комплект визначених національними стандартами технічних документів, які містять остаточні технічні рішення, що дають повне уявлення про конструкцію і характеристики корабля, та є вихідними даними для розроблення робочої конструкторської документації на будівництво корабля;

25) технологічна документація – частина технічної документації, до складу якої входять документи, що визначають процес виготовлення зразка, основними з яких є маршрутні, операційні і комплексні технологічні карти, карта типового (групового) технологічного процесу, карта типової (групової) операції.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про оборонні закупівлі”.

3. Діяльність з розроблення та випуску нових видів продукції оборонного призначення, складовими частинами яких є засоби інформатизації, провадиться з додержанням вимог у сфері інформатизації.

Діяльність з розроблення, поставлення на виробництво та виробництва зразків у разі потреби провадиться з додержанням вимог законодавства про державну таємницю.

4. Забезпечення високого технічного рівня та конкурентоспроможності розроблюваних зразків здійснюється уповноваженими Кабінетом Міністрів України особами – генеральними конструкторами із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави (далі – генеральний конструктор) у взаємодії з державними замовниками відповідно до Положення про генерального конструктора із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. № 392 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 17, ст. 757).

5. Розроблення, поставлення на виробництво та виробництво зразків під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції здійснюється відповідно до Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого періоду, введення надзвичайного стану, проведення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у період проведення антитерористичної операції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2015 р. № 345 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 44, ст. 1372), – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 162.

6. Забезпечення справності озброєння, військової і спеціальної техніки вітчизняного та іноземного виробництва, за якою не здійснюється авторський нагляд, шляхом її відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу, продовження призначеного строку служби (зберігання) здійснюється відповідно до Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 135 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 26, ст. 749; 2018 р., № 62, ст. 2140), за участю генеральних конструкторів.

7. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється державними замовниками за участю генеральних конструкторів.

Прийняття рішення про розроблення зразка

8. Рішення про розроблення зразка, який розробляється в інтересах двох і більше державних замовників, погоджується всіма заінтересованими державними замовниками на підставі аванпроекту.

9. Рішення про розроблення інших зразків, крім зазначених у пункті 8 цього Порядку, приймається державними замовниками в разі, коли відповідні завдання передбачені державними цільовими програмами, іншими документами з оборонного планування щодо розвитку Збройних Сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, Держспецтранслужби, правоохоронних органів спеціального призначення, сил цивільного захисту, Держспецзв’язку, оборонно-промислового комплексу.

10. З метою прийняття рішення про розроблення або модернізацію зразка за ініціативою державного замовника може бути проведена науково-технічна експертиза тактико-технічного (технічного) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу”.

11. У разі прийняття рішення про розроблення зразка державний замовник подає Мінстратегпрому пропозиції до трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення та/або зведеного трирічного плану закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями щодо розроблення такого зразка.

12. Рішення щодо відкриття дослідно-конструкторської роботи приймається державним замовником з урахуванням висновків науково-технічної експертизи тактико-технічного (технічного) завдання на виконання дослідно-конструкторської роботи, проведеної головною науково-дослідною установою державного замовника. У разі відсутності такої установи зазначене рішення приймається з урахуванням результатів розгляду науково-технічною радою тактико-технічного (технічного) завдання або висновків головної науково-дослідної установи іншого державного замовника.

Розроблення зразка

13. Розроблення зразка здійснюється виконавцем державного контракту (договору) з оборонних закупівель (далі – виконавець) шляхом виконання дослідно-конструкторської роботи відповідно до умов укладеного з державним замовником державного контракту на виконання дослідно-конструкторської роботи (далі – державний контракт).

Розроблення зразка може здійснюватися іншим суб’єктом господарювання за власні обігові кошти на підставі затвердженого державним замовником тактико-технічного (технічного) завдання.

14. Умови державного контракту визначаються відповідно до Типового державного контракту на виконання дослідно-конструкторської (науково-дослідної, технологічної) роботи оборонного призначення за закритими закупівлями, форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Умовами державного контракту може передбачатися розроблення за тактико-технічним (технічним) завданням державного замовника зразка, його складових частин та/або комплектувальних виробів загальнотехнічного призначення, які входять до складу зразка.

15. Державний замовник і виконавець забезпечують від початку переговорів щодо визначення умов проекту державного контракту до завершення його виконання захист інформації з обмеженим доступом, захист інформації про предмет такого контракту, хід його виконання та досягнення відповідних результатів.

16. Технічні, економічні та інші вимоги до зразка викладаються в тактико-технічному (технічному) завданні на виконання дослідно-конструкторської роботи. Тактико-технічне (технічне) завдання, крім інших, повинне містити вимоги щодо передбачення технічних можливостей для утилізації (знищення) зразка.

17. У разі виконання дослідно-конструкторської роботи з розроблення нових зразків озброєння, військової техніки та спеціальної техніки, їх складових частин, а також модернізації існуючих зразків державні замовники погоджують тактико-технічні (технічні) завдання на виконання таких робіт з Міноборони.

18. Дослідно-конструкторська робота виконується такими етапами:

розроблення ескізного проекту зразка (модернізованого зразка);

розроблення технічного проекту зразка (модернізованого зразка);

розроблення робочої конструкторської документації для виготовлення дослідного зразка;

виготовлення дослідного зразка (дослідної партії зразків) та проведення попередніх випробувань;

проведення державних випробувань дослідного зразка (дослідної партії зразків);

корегування робочої конструкторської документації та дороблення дослідного зразка (дослідної партії зразків) за результатами державних випробувань.

Кожний з етапів є самостійною частиною зазначеної роботи та об’єктом планування і фінансування. Залежно від характеру та складності етапи дослідно-конструкторської роботи визначаються у тактико-технічному (технічному) завданні.

19. У разі коли строк виконання етапу дослідно-конструкторської роботи перевищує бюджетний період або запланований на такий період обсяг фінансування дослідно-конструкторської роботи менший, ніж необхідно для виконання такого етапу, цей етап за погодженням з Мінстратегпромом може поділятися на самостійні складові частини. Державний контракт укладається на виконання дослідно-конструкторської роботи в повному обсязі.

20. Єдиний наскрізний план створення зразка розробляється виконавцем у порядку та строки, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 449 “Про затвердження Порядку складання єдиного наскрізного плану створення зразка (системи, комплексу) озброєння, військової і спеціальної техніки” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1793), – із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 161. Один примірник зазначеного плану подається державному замовникові.

21. Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі ціни, визначеної умовами державного контракту, та відповідно до передбачених такими умовами строків і сум платежів з урахуванням виконання сторонами договірних зобов’язань, включаючи повноту розрахунків і якість робіт.

У разі визначення вартості дослідно-конструкторської роботи на підставі орієнтовної ціни остаточні розрахунки проводяться сторонами з урахуванням обсягу виконаних дослідно-конструкторських робіт згідно з умовами державного контракту за договірною ціною, яка складається із собівартості визначених відповідно до даних бухгалтерського обліку фактичних витрат, очікуваних витрат на виконання прийнятих державним замовником робіт або їх етапу та прибутку, рівень якого встановлений рішенням Кабінету Міністрів України.

Орієнтовна ціна обчислюється виконавцем або державним замовником відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань планування, обліку і розрахунку собівартості робіт та уточнюється за результатами аналізу виконання єдиного наскрізного плану створення зразка і є базовою для визначення вартості дослідно-конструкторської роботи на момент укладення державного контракту та визначення договірної ціни.

22. Порядок здавання виконавцем та приймання державним замовником науково-технічної продукції, отриманої в результаті виконання дослідно-конструкторської роботи або окремих її етапів (звітних складових частин), визначається умовами державного контракту. Результати здавання виконавцем та приймання державним замовником науково-технічної продукції оформляються актом приймання-передачі.

23. Інформація про робочу конструкторську документацію на виробництво розроблених зразків вноситься до реєстру конструкторської документації, який ведеться державним замовником.

24. Дослідно-конструкторська робота з розроблення (переобладнання чи модернізації) корабля закінчується на етапі розроблення технічного проекту. Робоча конструкторська документація на будівництво, переобладнання та модернізацію корабля у такому разі розробляється згідно з державним контрактом на будівництво головного корабля або переобладнання чи модернізацію наявного корабля.

25. Попередні випробування дослідного зразка проводить комісія, склад якої визначається виконавцем.

26. Державні випробування дослідного зразка проводить державна комісія, порядок роботи та склад якої визначаються державним замовником.

27. Державна комісія перевіряє відповідність характеристик (показників) дослідного зразка вимогам тактико-технічного (технічного) завдання, у тому числі в частині захисту інформації з обмеженим доступом, і робить висновок стосовно доцільності затвердження конструкторської документації на серійне виробництво (серійну модернізацію) такого зразка та прийняття його на озброєння (постачання).

Порядок розроблення програм і методик попередніх випробувань дослідного зразка та державних випробувань дослідного зразка визначається нормативними документами (технічними регламентами, національними стандартами).

28. Під час приймання головного корабля державна комісія перевіряє його відповідність характеристикам (показникам) та вимогам щодо комплектності, передбаченим технічним проектом будівництва корабля.

29. Орган, який прийняв рішення про розроблення (модернізацію) зразка, приймає рішення про прийняття його на озброєння (постачання) на підставі позитивного висновку державної комісії за результатами державних випробувань та затвердженої робочої конструкторської документації на серійне виробництво (серійну модернізацію) такого зразка та подає Мінстратегпрому орієнтовний обсяг необхідних видатків для закупівлі зразків.

30. У разі отримання негативних результатів державних випробувань державний замовник приймає рішення про дороблення (виготовлення нового) дослідного зразка.

31. Дослідно-конструкторська робота може бути припинена в разі:

зміни або скасування планів закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення, на виконання яких укладено державний контракт;

істотної зміни обставин, що унеможливлює подальше виконання роботи, або в разі ймовірності отримання негативного результату;

її невідповідності потребам оборони та безпеки держави або втрати актуальності;

припинення діяльності виконавця унаслідок його ліквідації та відсутності правонаступника з відповідним науково-технічним потенціалом.

32. З метою визначення обґрунтованості рішення про припинення дослідно-конструкторської роботи може бути призначена в установленому порядку науково-технічна експертиза пропозиції про припинення такої роботи.

33. Рішення про припинення дослідно-конструкторської роботи приймається тим органом, що прийняв рішення про розроблення зразка.

Виробництво зразка

34. Рішення щодо початку підготовки виробництва продукції оборонного призначення приймає заінтересований державний замовник разом з генеральним конструктором/радою генеральних конструкторів, розробником і потенційним виробником за результатами завершеного етапу технічного проекту дослідно-конструкторської роботи.

35. Поставлення на виробництво зразка здійснюється шляхом виконання виробниками заходів з підготовки та освоєння виробництва для виготовлення продукції оборонного призначення, передбачених технічними регламентами і діючими стандартами системи розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки, що координується генеральним конструктором.

36. Державний контракт на виконання робіт з підготовки та освоєння виробництва для виготовлення продукції оборонного призначення укладається державним замовником (службою державного замовника) з виконавцем після прийняття рішення про прийняття такого зразка на озброєння (постачання) у разі, коли зазначені роботи передбачені основними показниками закупівель товарів, робіт і послуг оборонного призначення за закритими закупівлями на відповідний бюджетний період.

37. Умовами державного контракту з поставлення на виробництво зразка може передбачатися здійснення таких заходів:

1) на етапі підготовки виробництва:

забезпечення виконавця повним комплектом конструкторської і технологічної документації та засобами технологічного оснащення;

відпрацювання конструкції розробленого зразка щодо технологічності з урахуванням заданої державним замовником граничної та проектної трудомісткості;

розроблення проекту програми випробувань установчої партії зразків;

розроблення типових технологічних процесів;

проведення інших робіт, передбачених нормативними документами;

2) на етапі освоєння виробництва:

виготовлення установчої серії зразків;

проведення кваліфікаційних випробувань установчої серії зразків;

подальше відпрацювання конструкції зразка щодо його технологічності;

корегування конструкторської та технологічної документації;

закладення технічної та нормативної документації до страхового фонду документації;

проведення інших робіт, передбачених нормативними документами.

38. Державний контракт на виконання робіт з поставлення на виробництво зразка може укладатися до завершення дослідно-конструкторської роботи в разі, коли вона перебуває на етапі технічного проектування, за рішенням Кабінету Міністрів України на підставі вмотивованого клопотання заінтересованого державного замовника, погодженого Мінстратегпромом.

39. Готовність підприємства до випуску розробленого зразка оцінюється за результатами кваліфікаційних випробувань (приймання установчої серії), які проводяться відповідно до вимог нормативних документів, у разі наявності комплекту конструкторської і технологічної документації та засобів технологічного оснащення.

40. Будівництво головного корабля розпочинається після затвердження технічного проекту корабля.

Модернізація зразка

41. Модернізація зразка проводиться в порядку, передбаченому для його розроблення.

42. Умовами державного контракту на виконання робіт з модернізації зразка можуть передбачатися етапи дослідно-конструкторської роботи, визначені в пункті 18 цього Порядку.

43. Серійна модернізація зразка проводиться в порядку, передбаченому для виконання робіт (надання послуг) оборонного призначення.

44. Умовами державного контракту на виконання робіт із серійної модернізації зразка у разі потреби може передбачатися одночасне проведення ремонту такого зразка. Порядок проведення ремонту зразка визначається технічною документацією та відповідними нормативними документами.

Припинення випуску зразка

45. Припинення випуску зразка здійснюється шляхом прийняття рішення про зняття його з виробництва для потреб оборони і безпеки держави.

46. Рішення про зняття зразка з виробництва приймається органом, який прийняв рішення про його розроблення, та доводиться до відома виробника, розробника зразка та заінтересованих державних замовників.

47. Рішення про зняття зразка з виробництва приймається в разі:

зняття зразка з озброєння (постачання);

поставлення на виробництво зразка, що має кращі тактико-технічні характеристики та/або техніко-економічні показники;

скорочення номенклатури та типорозмірів зразків, що використовуються для виконання завдань оборони і мають однакові тактико-технічні (технічні) характеристики.

48. У рішенні про зняття зразка з виробництва зазначаються:

індекс, повне та скорочене (умовне) найменування зразка, що підлягає зняттю з виробництва;

причини зняття з виробництва;

потреба в подальшому виробництві запасних частин та комплектувальних виробів, що входять до його складу;

порядок подальшого зберігання технічної та іншої документації, технологічного обладнання та оснащення, що використовувалися під час його виготовлення і належать державному замовникові;

посадові особи (органи), на яких покладаються завдання із здійснення заходів щодо зняття зразка з виробництва;

інші відомості.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО