Постанова КМУ “Про затвердження Порядку формування та виконаннярегіональної програми і проекту інформатизації”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 12 квітня 2000 р. N 644
Київ

Про затвердження Порядку формування та виконання
регіональної програми і проекту інформатизації

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 582 ( 582-2011-п ) від 01.06.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Затвердити Порядок формування та виконання регіональної
програми і проекту інформатизації (додається).

Прем’єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 16

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. N 644

ПОРЯДОК
формування та виконання регіональної програми
і проекту інформатизації

1. Цей Порядок визначає механізм формування та виконання
регіональної програми і проекту інформатизації (далі – програма).

2. Програма розробляється місцевим органом виконавчої влади
як складова частина Національної програми інформатизації
( 74/98-ВР ) і погоджується з Генеральним державним замовником
Національної програми інформатизації.

3. Програма складається з концепції, завдань на три роки,
завдань (робіт) на наступний бюджетний рік, а також паспорта
програми.

4. Концепцією програми передбачається:

аналіз стану інфраструктури інформатизації та пріоритетних
напрямів соціально-економічного розвитку регіону;

визначення:

– головної мети, завдань та пріоритетних напрямів
інформатизації регіону;

– принципів формування і виконання програми;

– заходів організаційного забезпечення виконання програми;

– очікуваних результатів у сфері інформатизації та їх впливу
на соціально-економічний розвиток регіону.

5. Суб’єктами програми є:

Генеральний державний замовник Національної програми
інформатизації (далі – Генеральний державний замовник) –
центральний орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів
України;

державний замовник програми (далі – державний замовник) –
місцевий орган виконавчої влади, на який покладається організація
виконання програми – затверджується Кабінетом Міністрів України за
поданням Генерального державного замовника.

Керівник програми призначається державним замовником і є за
посадою заступником голови відповідного місцевого органу
виконавчої влади.

Виконавці окремих завдань (робіт) програми (далі –
виконавці) – підприємства, установи, організації незалежно від
форми власності, визначені державним замовником на конкурсних
засадах.

Організація, що проводить експертизу проектів завдань (робіт)
програми, визначається державним замовником.

Науково-технічна рада програми утворюється при державному
замовнику для розгляду питань формування і виконання програми.

6. Державний замовник має право:

здійснювати контроль за формуванням і виконанням програми;

припиняти дію договорів (контрактів) на виконання завдань
(робіт) програми на підставі даних, що свідчать про неможливість
їх виконання у повному обсязі;

вносити Генеральному державному замовнику пропозиції щодо:

– включення до програми завдань (робіт) з інформатизації та
їх узгодження з відповідними завданнями (проектами) Національної
програми інформатизації;

– передачі замовлення на виконання завдань (робіт) програми
нерезиденту за умови дотримання ним вимог, визначених
законодавством;

– перегляду термінів виконання завдань (робіт) програми у
разі недостатності їх фінансування у поточному році;

– передачі завдань (робіт) програми резидентам у повному
обсязі за умови дотримання вимог, визначених законодавством;

виконувати інші функції відповідно до законодавства.

Державний замовник зобов’язаний:

забезпечувати комплексність, структурованість і цілісність
програми та її інтегрованість у Національну програму
інформатизації;

узгоджувати з Генеральним державним замовником концепцію та
завдання (роботи) програми на рік і на три роки;

подавати Генеральному державному замовнику щорічну доповідь
про стан інформатизації в регіоні;

відповідати за впровадження та використання інформаційних
систем, мереж, ресурсів, програмних продуктів тощо, створених під
час виконання програми;

організовувати конкурси завдань (робіт) програми та їх
виконавців і укладати договори (контракти) на виконання.

7. Керівник програми має право:

здійснювати контроль за проведенням конкурсів (тендерів) на
виконання завдань (робіт) програми та ходом виконання договорів
(контрактів);

залучати в установленому порядку фахівців спеціалізованих
підприємств, установ та організацій для забезпечення формування і
виконання завдань (робіт) програми;

організовувати укладення договорів (контрактів) з виконавцями
завдань (робіт) програми;

отримувати необхідні матеріали та документи від суб’єктів
програми, а також від інших органів, які беруть участь у її
виконанні.

Керівник програми зобов’язаний:

вносити державному замовнику проекти завдань (робіт) програми
на наступний бюджетний рік, а також проект щорічної доповіді про
стан інформатизації в регіоні;

організовувати проведення конкурсів завдань (робіт) програми
та їх виконавців, експертизи завдань (робіт), оголошувати
результати цих конкурсів;

керувати роботою науково-технічної ради програми;

здійснювати нагляд за формуванням і виконанням програми,
організовувати приймання результатів виконання завдань (робіт)
програми;

організовувати проведення експертизи завдань (робіт)
програми;

забезпечувати узгодженість програми з Національною програмою
інформатизації, відповідними галузевими програмами і програмами
органів місцевого самоврядування;

вносити пропозиції державному замовнику щодо:

– розподілу коштів між виконавцями у межах сум, виділених на
виконання завдань (робіт) програми;

– виконання завдань (робіт) програми суб’єктами
підприємницької діяльності – монополістами за погодженням з
Антимонопольним комітетом;

– припинення виконання завдань (робіт) програми, передачі їх
резидентам і нерезидентам та перегляду термінів виконання.

8. Формування програми включає розроблення, узгодження та
затвердження концепції програми та її завдань (робіт).

Державним замовником затверджується перелік документів,
необхідних для організації формування і виконання програми.

Під час формування програми враховуються регіональні
особливості завдань (проектів) Національної програми
інформатизації, регіональні аспекти галузевих програм
інформатизації та органів місцевого самоврядування.

Концепція програми розробляється державним замовником і після
погодження з Генеральним державним замовником та науково-технічною
радою програми подається на затвердження сесії місцевої ради.
Концепцією керуються під час щорічного формування та виконання
завдань (робіт) програми.

Коригування концепції програми здійснюється лише у разі
приведення її у відповідність з новими цілями та пріоритетними
напрямами розвитку інформатизації в регіоні.

Завдання (роботи) програми розробляються за формами згідно з
додатками 1 і 2.

Проекти завдань (робіт) щороку готуються головним розробником
програми з урахуванням результатів конкурсу, результатів виконання
Національної програми інформатизації і регіональної програми за
минулий рік, пропозицій структурного підрозділу державного
замовника.

Конкурси завдань (робіт) проводяться на етапі формування
програми з метою відбору найбільш ефективних пропозицій згідно з
положенням про конкурс завдань (проектів) Національної програми
інформатизації, затвердженим Генеральним державним замовником.

Інвестиційні та інші завдання (роботи), які не передбачають
використання коштів місцевих бюджетів, включаються до програми за
рішенням державного замовника на будь-якому етапі її формування та
виконання.

Експертиза завдань (робіт) програми проводиться відповідно до
законодавства.

Проект програми подається на розгляд науково-технічної ради і
після її схвалення завдання (роботи) погоджуються з відповідними
підрозділами державного замовника та подаються Генеральному
державному замовнику. Узгоджена програма разом з проектом
місцевого бюджету на наступний рік подається на розгляд сесії
місцевої ради.

Після затвердження місцевого бюджету на наступний рік
державний замовник здійснює коригування програми згідно з
виділеними у місцевому бюджеті обсягами її фінансування та формує
паспорт програми згідно з додатком 3.

Затверджена програма надсилається Генеральному державному
замовнику.

9. Організацію виконання програми здійснює структурний
підрозділ, визначений державним замовником.

Після затвердження завдань (робіт) програми структурний
підрозділ організовує укладення договорів (контрактів) з
виконавцями за результатами конкурсу.

Відбір виконавців завдань (робіт) програми здійснюється
державним замовником згідно з положенням про конкурси виконавців
завдань (проектів) Національної програми інформатизації,
затвердженим Генеральним державним замовником.

Укладення договорів (контрактів), супроводження завдань
(робіт) програми, їх фінансування та впровадження результатів
здійснюються відповідно до законодавства. { Абзац четвертий пункту
9 в редакції Постанови КМ N 582 ( 582-2011-п ) від 01.06.2011 }

Для забезпечення відповідних функцій, пов’язаних з виконанням
програми, на базі існуючих спеціалізованих підприємств
визначається або формується інформаційно-аналітичний центр.

10. Джерелами фінансування програми можуть бути:

кошти державного бюджету;

кошти місцевих бюджетів, передбачені окремим рядком для
фінансування програми;

кошти, отримані відповідними виконавцями окремих завдань;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Фінансування кожного завдання (роботи) програми здійснюється
окремо згідно з умовами договору (контракту) на його виконання в
межах виділених коштів. Відповідальність за цільове використання
бюджетних коштів несе державний замовник.

11. Державний замовник подає Генеральному державному
замовнику щоквартальні та щорічні зведені звіти про хід виконання
завдань (робіт) програми.

Щорічний звіт про стан інформатизації в регіоні
складається з:

аналізу стану та тенденцій розвитку інформатизації в регіоні;

аналізу стану виконання програми за звітний рік з переліком
виконаних завдань (робіт), даних про фактичні обсяги та джерела
фінансування кожного завдання (роботи);

аналізу основних проблем інформатизації регіону та завдань
(робіт) програми на наступний рік;

відомостей про наявні та необхідні ресурси для виконання
завдань (робіт) програми у наступному році.

Фінансова та статистична звітність подаються відповідно до
законодавства.

12. У процесі формування та виконання програми державний
замовник та керівник програми здійснюють контроль за ходом
виконання договорів (контрактів) з метою своєчасного прийняття
рішень щодо обсягів фінансування, зміни виконавців завдань (робіт)
та умов їх виконання, призупинення чи закриття завдань (робіт)
тощо.

Контроль за додержанням виконавцями вимог провадження
діяльності, пов’язаної з державною таємницею, здійснюється
відповідно до законодавства уповноваженими на це органами.

Контроль за виконанням завдань (робіт) програми, які
фінансуються державним замовником за рахунок інших джерел, не
заборонених законодавством, здійснюється Генеральним державним
замовником у частині, яка стосується лише їх узгодження з
Національною програмою інформатизації.

Додаток 1
до Порядку формування та виконання
регіональної програми і проекту
інформатизації

Примітка. Завдання повинні охоплювати такі питання:

нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення
інформатизації в регіоні;

створення та розвиток інформаційної інфраструктури;

інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів
виконавчої влади;

інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств,
установ та організацій.

Примітка. Завдання повинні охоплювати такі питання:

нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення
інформатизації в регіоні;

створення та розвиток інформаційної інфраструктури;

інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів
виконавчої влади;

інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств,
установ та організацій.

Додаток З
до Порядку формування та виконання
регіональної програми і проекту
інформатизації

ПАСПОРТ
регіональної програми і проекту інформатизації

Регіон
(Автономна Республіка Крим, область,
мм. Київ і Севастополь) __________________________________________
Дата затвердження програми _______________________________________
Дата узгодження з Генеральним державним
замовником ______________________________________________________
Керівник програми (посада, прізвище, ім’я та по
батькові, адреса, номер телефону, факс, електронна
адреса) __________________________________________________________
Науковий керівник програми
(посада, прізвище, ім’я та по батькові, адреса,
номер телефону, факс, електронна адреса) _________________________
Інформаційно-аналітичний центр
(повна назва, форма власності, адреса, прізвище,
ім’я та по батькові керівника, номер телефону, факс,
електронна адреса) _______________________________________________
Кількість завдань (робіт) у поточному році _______________________
Кількість завдань (робіт) на наступний рік _______________________
Кількість завдань на три наступні роки ___________________________
Обсяги фінансування у поточному році, у тому
числі бюджетні/позабюджетні ______________________________________
Обсяги фінансування на наступний рік, у тому
числі бюджетні/позабюджетні ______________________________________
Обсяги фінансування на три наступні роки, у тому
числі бюджетні/позабюджетні ________________________