Постанова КМУ “Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 грудня 2001 р. № 1702
Київ

Про затвердження Порядку формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 582 від 01.06.2011}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації (додається).

Прем’єр-міністр УкраїниА.КІНАХ
Інд. 49

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 грудня 2001 р. № 1702

ПОРЯДОК
формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації

1. Цей Порядок визначає механізм формування та виконання галузевої програми і проекту інформатизації (далі – програма).

2. Програма розробляється міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади як складова частина Національної програми інформатизації і погоджується з Генеральним державним замовником Національної програми інформатизації.

3. Програма складається з концепції, завдань на три роки, завдань (робіт) на наступний бюджетний рік і паспорта.

4. Концепцією програми передбачається:

аналіз стану інформатизації та пріоритетних напрямів розвитку галузі економіки (сфери діяльності);

визначення:

– головної мети, завдань та пріоритетних напрямів інформатизації галузі економіки (сфери діяльності);

– принципів формування і виконання програми;

– заходів організаційного забезпечення виконання програми;

– очікуваних результатів у сфері інформатизації та їх впливу на розвиток галузі економіки (сфери діяльності).

5. Суб’єктами програми є:

Генеральний державний замовник Національної програми інформатизації (далі – Генеральний державний замовник) – центральний орган виконавчої влади – визначається Кабінетом Міністрів України;

державний замовник програми (далі – державний замовник) – міністерство або інший центральний орган виконавчої влади, на який покладається організація виконання програми, – затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Генерального державного замовника.

Керівник програми призначається державним замовником і є за посадою заступником керівника відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади.

Виконавцями окремих завдань (робіт) програми (далі – виконавці) є підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, визначені державним замовником на конкурсних засадах.

Організація, що проводить експертизу проектів завдань (робіт) програми, визначається державним замовником.

При державному замовнику для розгляду питань формування і виконання програми утворюється науково-технічна рада.

6. Державний замовник має право:

здійснювати контроль за формуванням і виконанням програми;

припиняти дію договорів (контрактів) на виконання окремих завдань (робіт) програми на підставі даних, що свідчать про неможливість їх виконання у повному обсязі;

вносити Генеральному державному замовнику пропозиції щодо:

– включення до програми завдань (робіт) з інформатизації та їх узгодження з відповідними завданнями (проектами) Національної програми інформатизації;

– передачі замовлення на виконання завдань (робіт) програми нерезиденту за умови дотримання ним вимог, визначених законодавством;

– перегляду термінів виконання завдань (робіт) програми у разі недостатності їх фінансування у поточному році;

– передачі завдань (робіт) програми резидентам у повному обсязі за умови дотримання вимог, визначених законодавством;

виконувати інші функції відповідно до законодавства.

Державний замовник зобов’язаний:

забезпечувати комплексність, структурованість і цілісність програми та її інтегрованість у Національну програму інформатизації;

узгоджувати з Генеральним державним замовником концепцію та завдання (роботи) програми на наступний бюджетний рік і завдання на три роки;

подавати Генеральному державному замовнику щорічну доповідь про стан інформатизації галузі економіки (сфери діяльності);

відповідати за впровадження та використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, програмних продуктів тощо, створених під час виконання програми;

організовувати та проводити конкурси завдань (робіт) і тендери на визначення їх виконавців та укладати договори (контракти) на виконання.

7. Керівник програми має право:

здійснювати контроль за проведенням конкурсів (тендерів) на виконання завдань (робіт) програми та ходом виконання договорів (контрактів);

залучати в установленому порядку фахівців спеціалізованих підприємств, установ та організацій для забезпечення формування і виконання завдань (робіт) програми;

організовувати укладення договорів (контрактів) з виконавцями завдань (робіт) програми;

отримувати необхідні матеріали та документи від суб’єктів програми, а також від інших органів виконавчої влади, які беруть участь у її виконанні.

Керівник програми зобов’язаний:

вносити державному замовнику проекти завдань (робіт) на наступний бюджетний рік, а також проект щорічної доповіді про стан інформатизації галузі економіки (сфери діяльності);

організовувати проведення конкурсів завдань (робіт) та тендерів на визначення їх виконавців, експертизи завдань (робіт), оголошувати результати цих конкурсів (тендерів);

керувати роботою науково-технічної ради;

здійснювати нагляд за формуванням і виконанням завдань (робіт), організовувати приймання результатів виконання;

забезпечувати узгодженість програми з Національною програмою інформатизації, відповідними регіональними програмами і програмами органів місцевого самоврядування;

вносити пропозиції державному замовнику щодо:

– розподілу коштів між виконавцями у межах сум, виділених на виконання завдань (робіт);

– припинення виконання завдань (робіт), передачі їх резидентам і нерезидентам та перегляду термінів виконання.

8. Формування програми включає розроблення, узгодження та затвердження концепції програми та її завдань (робіт).

Державним замовником затверджується перелік документів, необхідних для організації формування і виконання програми.

Під час формування програми враховуються галузеві особливості завдань (проектів) Національної програми інформатизації, регіональних програм інформатизації та програм інформатизації органів місцевого самоврядування.

Концепція програми розробляється державним замовником і після погодження з Генеральним державним замовником затверджується колегією державного замовника. Концепцією керуються під час щорічного формування та виконання завдань (робіт) програми.

Коригування концепції програми здійснюється лише у разі приведення її у відповідність з новими цілями та пріоритетними напрямами розвитку інформатизації галузі економіки (сфери діяльності).

Завдання (роботи) програми розробляються за формами згідно з додатками 1 і 2.

Проекти завдань (робіт) програми готуються щороку з урахуванням результатів конкурсу, результатів виконання Національної програми інформатизації і галузевої програми за минулий рік.

Конкурси завдань (робіт) проводяться на етапі формування програми з метою відбору найбільш ефективних пропозицій.

Інвестиційні та інші завдання (роботи), які не передбачають використання державних коштів, включаються до програми за рішенням державного замовника на будь-якому етапі її формування та виконання.

Експертиза завдань (робіт) програми проводиться відповідно до законодавства.

Проект програми подається на розгляд науково-технічної ради державного замовника і після її схвалення завдання (роботи) подаються на погодження Генеральному державному замовнику, Мінекономіки та Мінфіну. Після погодження програма затверджується державним замовником.

Після затвердження Державного бюджету України на наступний рік державний замовник здійснює коригування програми згідно з виділеними обсягами її фінансування та формує паспорт програми згідно з додатком 3.

Затверджена програма надсилається Генеральному державному замовнику.

9. Організацію виконання програми здійснює структурний підрозділ, визначений державним замовником.

Після затвердження державним замовником завдань (робіт) програми він укладає договори (контракти) з виконавцями за результатами тендеру.

Відбір виконавців завдань (робіт) програми здійснюється державним замовником згідно із законодавством.

Укладення договорів (контрактів), супроводження завдань (робіт) програми, їх фінансування та впровадження результатів здійснюються відповідно до законодавства.

{Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ № 582 від 01.06.2011}

Для забезпечення відповідних функцій, пов’язаних з виконанням програми, на базі існуючих спеціалізованих підприємств визначається або формується інформаційно-аналітичний центр.

10. Джерелами фінансування програми можуть бути:

кошти державного бюджету;

кошти, отримані відповідними виконавцями окремих завдань (робіт);

інші джерела, не заборонені законодавством.

Фінансування кожного завдання (роботи) програми здійснюється окремо згідно з умовами договору (контракту) на його виконання в межах виділених коштів. Відповідальність за цільове та ефективне використання бюджетних коштів несе державний замовник.

11. Державний замовник подає Генеральному державному замовнику щоквартальні та щорічні звіти про хід виконання завдань (робіт) програми.

Щорічна доповідь про стан інформатизації в галузі економіки (сфері діяльності) складається з:

аналізу стану та тенденції розвитку інформатизації в галузі економіки (сфері діяльності);

аналізу стану виконання програми за звітний рік з переліком виконаних завдань (робіт), даних про фактичні обсяги та джерела фінансування з кожного завдання (роботи);

аналізу основних проблем інформатизації галузі економіки (сфери діяльності) та завдань (робіт) програми на наступний рік;

відомостей про наявні та необхідні ресурси для виконання завдань (робіт) програми у наступному році.

Фінансова та статистична звітність подається відповідно до законодавства.

12. У процесі формування та виконання програми державний замовник та керівник програми здійснюють контроль за ходом виконання договорів (контрактів) з метою своєчасного прийняття рішень щодо обсягів фінансування, зміни виконавців завдань (робіт) та умов їх виконання, призупинення чи закриття завдань (робіт) тощо.

Контроль за додержанням виконавцями вимог провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, здійснюється відповідно до законодавства уповноваженими на це органами.

Контроль за виконанням завдань (робіт) програми, які фінансуються державним замовником за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, здійснюється Генеральним державним замовником у частині, яка стосується лише їх узгодженості з Національною програмою інформатизації.


Додаток 1
до Порядку формування
та виконання галузевої програми
і проекту інформатизації

ЗАВДАННЯ
галузевої програми і проекту інформатизації на _____ роки
_______________________________________________________
(найменування галузі економіки (сфери діяльності)

Примітка.Завдання повинні охоплювати такі питання: нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в галузі економіки (сфері діяльності); створення та розвиток інформаційної інфраструктури; інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади; інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій.
Додаток 2
до Порядку формування
та виконання галузевої програми
і проекту інформатизації

Завдання (роботи)
галузевої програми і проекту
інформатизації на _________ бюджетний рік
_____________________________________________________
(найменування галузі економіки (сфери діяльності)

Примітка.Завдання повинні охоплювати такі питання: нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в галузі економіки (сфері діяльності); створення та розвиток інформаційної інфраструктури; інформаційне забезпечення діяльності органів державної влади; інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій.
Додаток 3
до Порядку формування
та виконання галузевої програми
і проекту інформатизації

ПАСПОРТ
галузевої програми і проекту інформатизації

Галузь економіки (сфера діяльності) __________________________________________________

Дата затвердження програми ________________________________________________________

Дата узгодження з Генеральним державним замовником _________________________________

Керівник програми
__________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, та по батькові, адреса,

__________________________________________________________________________________

номер телефону, факс, електронна адреса)

Науковий керівник програми

__________________________________________________________________________________

(посада, місце роботи, науковий ступінь,

__________________________________________________________________________________

вчене звання, прізвище, ім’я та по батькові,

__________________________________________________________________________________

адреса, номер телефону, факс, електронна адреса)

Інформаційно-аналітичний центр

__________________________________________________________________________________

(повна назва, форма власності, адреса,

__________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________________________________________________________________________________

номер телефону, факс, електронна адреса)

Кількість завдань (робіт) у поточному році _____________________________________________

Кількість завдань (робіт) на наступний рік _____________________________________________

Кількість завдань (робіт) на три наступні роки __________________________________________

Обсяги фінансування у поточному році,
у тому числі бюджетні/позабюджетні __________________________________________________

Обсяги фінансування на наступний рік,
у тому числі бюджетні/позабюджетні __________________________________________________

Обсяги фінансування на три наступні роки,
у тому числі бюджетні/позабюджетні __________________________________________________