Постанова КМУ “Про затвердження Положення про порядок передачі резидентам окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації у сфері національної безпеки та оборони держави”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 липня 1999 р. N 1354
Київ

Про затвердження Положення про порядок передачі резидентам
окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації
у сфері національної безпеки та оборони держави

Відповідно до статті 25 Закону України “Про Національну
програму інформатизації” ( 74/98-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

Затвердити Положення про порядок передачі резидентам окремих
завдань (проектів) Національної програми інформатизації у сфері
національної безпеки та оборони держави (додається).

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 56


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 липня 1999 р. N 1354

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок передачі резидентам окремих завдань (проектів)
Національної програми інформатизації
у сфері національної безпеки та оборони держави

Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок передачі резидентам окремих
завдань (проектів) Національної програми інформатизації (далі –
Програма) у сфері національної безпеки та оборони держави
(інформатизація стратегічних напрямів розвитку державності,
безпеки та оборони, інформатизація фінансової та грошової системи,
державного фінансово-економічного контролю) і є обов’язковим для
виконання всіма органами виконавчої влади, іншими суб’єктами, які
беруть участь у реалізації Програми.

2. У цьому Положенні терміни “Генеральний державний
замовник”, “державний замовник”, “резидент”, “окреме завдання”,
“проект інформатизації” вживаються у значеннях, наведених у Законі
України “Про Національну програму інформатизації” ( 74/98-ВР ).

Під терміном “виконавець окремого завдання (проекту)”
розуміється резидент, за кошти якого організовується та
здійснюється виконання окремого завдання (проекту) у сфері
національної безпеки та оборони держави, а також подальша
експлуатація його результатів з наданням послуг установам, що
фінансуються з державного бюджету чи відповідних місцевих
бюджетів, за фіксованими тарифами згідно з договором про передачу,
виконання та використання результатів окремого завдання (проекту).

Виконавець окремого завдання (проекту) повинен відповідати
таким вимогам:

не мати у своєму статутному фонді іноземних інвестицій та
іноземних громадян серед своїх засновників;

мати досвідчений і кваліфікований персонал для виконання
завдання (проекту);

володіти необхідними матеріально-технічними ресурсами;

мати належну ділову репутацію.

3. Об’єктами передачі окремих завдань (проектів) є:

окреме завдання Програми;

проект інформатизації.

4. Суб’єктами передачі окремих завдань (проектів) є:

Генеральний державний замовник;

державний замовник;

резидент;

виконавець окремого завдання (проекту).

5. Контроль за забезпеченням виконавцями окремих завдань
(проектів) охорони державної таємниці в ході їх виконання та
використання результатів завдань (проектів) і надання відповідних
послуг користувачам здійснюється відповідно до законодавства
уповноваженими на це органами.

Права та обов’язки суб’єктів передачі
окремих завдань (проектів)

6. Права та обов’язки Генерального державного замовника і
державного замовника визначаються Законом України “Про Національну
програму інформатизації”, Положенням про формування та виконання
Національної програми інформатизації, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 р. N 1352
( 1352-98-п ) (Офіційний вісник України, 1998 р., N 35, ст. 1308),
цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами, які
визначають права та обов’язки державних замовників щодо виконання
окремих завдань (проектів).

7. Права та обов’язки виконавця окремого завдання (проекту)
визначаються законодавством, що регулює правовідносини у сфері
інформатизації, цим Положенням і договором про передачу, виконання
та використання результатів виконаного завдання (проекту).

Виконавцю окремого завдання (проекту) згідно з відповідним
договором надається право здійснювати вибір співвиконавців
завдання (проекту), передавати результати його виконання для
використання іншим резидентам. При цьому переліки співвиконавців
та резидентів, яким можуть передаватися для подальшого
використання результати окремого завдання (проекту), повинні бути
узгоджені з Генеральним державним замовником.

Організація передачі резидентам
окремих завдань (проектів)

8. Ініціювання передачі резидентам окремих завдань (проектів)
здійснюється під час формування Програми згідно з Положенням про
формування та виконання Національної програми інформатизації
державними замовниками, які готують обгрунтовані пропозиції щодо
необхідності, доцільності та можливості такої передачі.

Необхідність передачі резидентам окремих завдань (проектів)
може бути зумовлена відсутністю бюджетних коштів для його
виконання.

Передача окремих завдань (проектів) може бути здійснена також
у випадках, коли результати виконаних завдань (проектів) необхідні
не тільки для потреб державних замовників, а й для інших
суб’єктів.

Передача окремих завдань (проектів) можлива за умови
встановлення у відповідних випадках контролю уповноваженими
державними органами за додержанням резидентами вимог щодо захисту
державної таємниці у процесі виконання цих завдань (проектів), а
також використання їх результатів.

9. Резиденти можуть звертатися до державних замовників з
пропозиціями щодо ініціювання передачі їм (резидентам) окремих
завдань (проектів) в повному обсязі або складових частин.
Пропозиції повинні містити концепцію та техніко-економічне
обгрунтування цих завдань (проектів).

Державні замовники визначають необхідність, доцільність та
можливість передачі резидентам окремих завдань (проектів) і
подальше використання ними результатів цих завдань (проектів). У
разі прийняття позитивних рішень державні замовники подають
Генеральному державному замовнику обгрунтовані пропозиції щодо
передачі резидентам завдань (проектів).

Пропозиції щодо можливості передачі окремих завдань
(проектів) повинні бути узгоджені державними замовниками із СБУ.

10. Узгоджені пропозиції подаються Генеральному державному
замовнику для підготовки загального переліку окремих завдань
(проектів), що пропонуються для передачі резидентам, і їх
включення до завдань Програми на наступні роки.

11. Генеральний державний замовник організовує розгляд
поданих державними замовниками матеріалів науково-технічною радою
Національної програми інформатизації.

Перелік окремих завдань (проектів), що пропонуються для
передачі резидентам, схвалений науково-технічною радою
Національної програми інформатизації, подається відповідно до
Закону України “Про Раду національної безпеки і оборони України”
( 183/98-ВР ) Генеральним державним замовником до Ради
національної безпеки і оборони України. Після розгляду у Раді
національної безпеки і оборони України відповідні завдання
(проекти) в установленому порядку включаються до Програми.

12. Передача резидентам окремих завдань (проектів)
здійснюється на конкурсній основі.

Конкурс претендентів на передачу їм окремих завдань
(проектів) організовує і проводить Генеральний державний замовник
разом з державними замовниками відповідно до Положення про
формування та виконання Національної програми інформатизації.

Загальний порядок організації і проведення конкурсу
визначається законодавством.

13. Окремі завдання (проекти), результати виконання яких
можуть містити інформацію, що становить державну таємницю,
передаються переважно резидентам, які є державними підприємствами,
установами, організаціями, лише за умови, що вони мають дозвіл
(ліцензію) на право здійснення діяльності, пов’язаної з державною
таємницею. У разі коли керівниками таких підприємств є іноземці
або особи без громадянства, яким не надано доступу до державної
таємниці, передача може здійснюватися лише після надання їм такого
доступу відповідно до частини четвертої статті 21 Закону України
“Про державну таємницю” ( 3855-12 ).

Окремі завдання (проекти), результатами виконання яких можуть
бути конкретні системи і засоби криптографічного та технічного
захисту інформації або спеціальні інформаційні та
телекомунікаційні системи, в яких використовуються ці системи і
засоби, передаються лише резидентам, які мають дозвіл (ліцензію)
на право здійснення діяльності у цій сфері.

14. Умовою участі резидентів у конкурсі на передачу окремого
завдання (проекту) є їх відповідність вимогам, що встановлені для
виконавців окремих завдань (проектів) згідно з пунктом 2 цього
Положення.

Крім того, резиденти повинні довести свою платоспроможність,
не перебувати в процесі ліквідації.

15. Державні замовники, які подали пропозиції щодо передачі
резидентам окремих завдань (проектів), готують та подають на
узгодження Генеральному державному замовнику проекти договорів на
передачу, виконання та використання результатів цих завдань
(проектів).

Укладення договорів здійснюється між державними замовниками
та резидентами – переможцями конкурсу, які після цього набувають
прав виконавця окремих завдань (проектів).

Особливі умови договорів стосуються порядку вибору
виконавцями окремих завдань (проектів) співвиконавців цих завдань
(проектів) з урахуванням можливості, порядку і способу передачі
права власності на окремі завдання (проекти) у ході їх виконання,
а також вимог, що пред’являються до резидентів згідно з пунктами
13 і 14 цього Положення.

Вибір співвиконавців виконавці окремих завдань (проектів)
проводять за погодженням з державними замовниками. Співвиконавці
окремих завдань (проектів) повинні відповідати особливим вимогам,
що пред’являються до виконавців цих завдань (проектів).

16. Порядок виконання окремих завдань (проектів) визначається
Положенням про формування та виконання Національної програми
інформатизації.

17. Приймання результатів виконаних окремих завдань
(проектів) організовується та здійснюється в установленому порядку
державними замовниками.

Фінансування робіт

18. Фінансування робіт, пов’язаних з виконанням окремих
завдань (проектів), може здійснюватися за рахунок виконавців або
за рахунок державного бюджету, інших джерел, не заборонених
законодавством, та виконавців цих завдань (проектів) – змішане
фінансування.

19. За рахунок виконавців окремих завдань (проектів)
здійснюється фінансування у повному обсязі робіт, пов’язаних з
виконанням цих завдань (проектів), а саме:

розроблення концепцій та технічних завдань;

проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт;

технічне та робоче проектування;

впровадження результатів виконаних окремих завдань (проектів)
та безпосереднє їх використання.

20. Змішане фінансування робіт, пов’язаних з виконанням
окремих завдань (проектів), обумовлюється договорами. При цьому
сторони визначають умови та порядок розподілу результатів
виконаних завдань (проектів) і викупу однією із сторін
результатів, одержаних за кошти іншої сторони.

Порядок використання результатів виконаних
окремих завдань (проектів)

21. Порядок використання результатів виконаних окремих
завдань (проектів) встановлюється договорами про передачу,
виконання та використання результатів цих завдань (проектів).
Договорами визначаються можливість, порядок і спосіб передачі
права власності на результати виконаних завдань (проектів) у ході
подальшого їх використання, а також фіксовані тарифи, за якими
надаються послуги установам, що фінансуються з державного бюджету
чи відповідних місцевих бюджетів. Фіксовані тарифи встановлюються
в порядку, передбаченому законодавством.

22. Надання послуг споживачам, не зазначеним у пункті 22
цього Положення, здійснюється виконавцями окремих завдань
(проектів) за договірними цінами. На такі послуги можуть
встановлюватися граничні ціни згідно із законодавством.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО