Постанова КМУ “Деякі питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері оборони службою державного замовника”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 листопада 2023 р. № 1142
Київ

Деякі питання здійснення закупівель товарів, робіт і послуг у сфері оборони службою державного замовника

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 1232 від 24.11.2023}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання державним підприємством Міністерства оборони України “Агенція закупівель у сфері оборони” коштів, передбачених у державному бюджеті для оборонних закупівель, що додається.

2. Установити, що до одержувача бюджетних коштів, уповноваженого на виконання функцій служби державного замовника Міністерства оборони для здійснення оборонних закупівель, не застосовуються вимоги пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414; 2019 р., № 58, ст. 1997), щодо критеріїв визначення одержувача бюджетних коштів, крім вимог про наявність бездефіцитного фінансового плану на поточний рік, фінансово-економічного розрахунку (обґрунтування) здійснення заходів бюджетної програми.

3. Міністерству оборони:

за результатами діяльності державного підприємства Міністерства оборони України “Агенція закупівель у сфері оборони” у I кварталі 2024 р. поінформувати Кабінет Міністрів України щодо обґрунтованості запроваджених цією постановою нових підходів до оборонних закупівель;

щороку до 30 грудня подавати Кабінету Міністрів України звіт за результатами діяльності державного підприємства Міністерства оборони України “Агенція закупівель у сфері оборони”;

вжити необхідних заходів щодо чіткого визначення та розподілу функцій із здійснення закупівель у сфері оборони між структурними підрозділами Міністерства та службами державного замовника з метою усунення їх дублювання.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу четвертого пункту 3 Порядку, затвердженого цієї постановою, який набирає чинності з 1 січня 2024 року.

Прем’єр-міністр УкраїниД. ШМИГАЛЬ
Інд. 21
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 листопада 2023 р. № 1142

ПОРЯДОК
використання державним підприємством Міністерства оборони України “Агенція закупівель у сфері оборони” коштів, передбачених у державному бюджеті для оборонних закупівель

1. Цей Порядок визначає механізм використання державним підприємством Міністерства оборони України “Агенція закупівель у сфері оборони” (далі – Агенція), яке уповноважено на здійснення оборонних закупівель та укладення державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг, коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою КПКВК 2101020 “Забезпечення діяльності Збройних Сил України, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни” (далі – бюджетні кошти), та встановлює особливості виконання Агенцією функцій служби державного замовника.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міноборони.

Одержувачем бюджетних коштів є Агенція, яка одержує кошти на виконання відповідної бюджетної програми в частині виконання функцій служби державного замовника у сфері оборони.

Агенція включається до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету Міноборони у встановленому законодавством порядку.

3. Агенція у встановленому законодавством порядку здійснює перерахування бюджетних коштів:

на закупівлю товарів, робіт і послуг та інших пов’язаних послуг (зокрема логістичних, транспортних, митно-брокерських послуг, послуг із супроводження товарів, банківських послуг, обслуговування фінансових інструментів, зокрема акредитиву) (далі – інші пов’язані послуги) за відповідною бюджетною програмою в сумі укладених державних контрактів (договорів) на рахунки постачальників (виконавців) таких контрактів (договорів), відкриті в органах Казначейства та/або у банках;

{Абзац третій пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ № 1232 від 24.11.2023}

на покриття витрат з утримання служби державного замовника у сфері оборони на рахунок, відкритий на її ім’я у державному банку, відповідно до фінансового плану в розмірі, що становить 0,4 відсотка суми державних контрактів (договорів) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, укладених Агенцією, але не більше 250 млн. гривень на рік. Такі кошти є цільовим фінансуванням для досягнення цілей виконання бюджетної програми.

За бюджетні кошти, отримані на покриття витрат на утримання служби державного замовника у сфері оборони та забезпечення здійснення заходів відповідної бюджетної програми, відповідає Агенція.

4. У рамках забезпечення здійснення службою державного замовника закупівель товарів, робіт і послуг бюджетні кошти:

1) передбачені абзацом другим пункту 3 цього Порядку, спрямовуються на виконання контрактів (договорів) із закупівель товарів, робіт і послуг та інших пов’язаних послуг;

2) передбачені абзацом четвертим пункту 3 цього Порядку, спрямовуються на покриття витрат на утримання Агенції як служби державного замовника, у тому числі на оплату:

{Абзац перший підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1232 від 24.11.2023}

здійснення заходів за напрямами використання бюджетних коштів протягом відповідного бюджетного періоду, зокрема оплату праці, нарахування на оплату праці, предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, видатків на відрядження, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, інших поточних видатків, придбання обладнання і предметів довгострокового користування;

придбання (створення) оборотних та необоротних матеріальних та нематеріальних активів (зокрема із залученням державних гарантій).

5. Використання бюджетних коштів на закупівлю товарів, робіт і послуг здійснюється:

у мирний час – у межах затвердженого трирічного/річного плану закупівель товарів, робіт і послуг;

у період дії правового режиму воєнного стану – у межах переліку та обсягів товарів, робіт і послуг, затверджених Міноборони.

6. Розподіл бюджетних коштів, що спрямовуються на закупівлю товарів, робіт і послуг та інших пов’язаних послуг, здійснюється Міноборони за напрямами використання бюджетних коштів.

7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

8. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Закупівля товарів, робіт і послуг та інших пов’язаних послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законодавством порядку.

Постачання товарів, робіт і послуг здійснюється у порядку, визначеному умовами державного контракту (договору), на підставі актів приймання-передачі товарів, робіт і послуг, актів приймання-передачі етапів незавершеного будівництва, підписаних між постачальником (виконавцем), службою державного замовника у сфері оборони і отримувачем, визначеним державним замовником, без переходу права власності на них до служби державного замовника у сфері оборони.

У державних контрактах (договорах) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг та інших пов’язаних послуг може передбачатися попередня оплата на строк не більше одного року.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг та інших пов’язаних послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

10. Агенція має право у встановленому законодавством порядку укладати довгострокові державні контракти (договори) щодо закупівлі товарів, робіт і послуг та інших пов’язаних послуг, загальний строк дії яких не може перевищувати трьох років.

11. У державних контрактах (договорах) на закупівлю товарів і послуг та інших пов’язаних послуг з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості на кінець року зазначається умова щодо можливості коригування визначеної в такому договорі суми в разі зменшення бюджетних призначень.

12. Агенція в межах компетенції здійснює контроль за своєчасним укладенням та виконанням державних контрактів (договорів) на закупівлю товарів, робіт і послуг та інших пов’язаних послуг, претензійно-позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості, а також ефективним, результативним та цільовим використанням бюджетних коштів.