Постанова КМУ “Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури”

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 травня 2011 р. № 554
Київ

Деякі питання професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 23.06.2021}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 955 від 25.12.2013
№ 869 від 15.11.2017
№ 327 від 25.04.2018
№ 850 від 25.09.2019
№ 219 від 13.03.2020
№ 559 від 01.07.2020
№ 303 від 29.03.2021
№ 651 від 23.06.2021
№ 384 від 29.03.2022
№ 1160 від 14.10.2022
№ 416 від 28.04.2023
№ 488 від 12.05.2023}

Відповідно до статті 17 Закону України “Про архітектурну діяльність” та статті 31 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури;

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 23.06.2021}

перелік видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, виконавці яких проходять професійну атестацію.

{Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 23.06.2021}

2. Установити, що виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р. або виконували на законних підставах відповідні роботи без отримання кваліфікаційного сертифіката, можуть за результатами проходження професійної атестації отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт (послуг).

{Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 651 від 23.06.2021}

21. Під час дії воєнного стану виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, які отримали кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р. та відповідають умовам, визначеним пунктом 2 цієї постанови, можуть отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії протягом п’яти робочих днів з дня надходження до саморегулівної організації у сфері архітектурної діяльності відповідної заяви з наступним поданням необхідних документів та проведенням професійної атестації у двомісячний строк після припинення чи скасування воєнного стану.

{Постанову доповнено пунктом 21 згідно з Постановою КМ № 384 від 29.03.2022}

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. № 79 “Про затвердження Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 11, ст. 324).

4. Міністерству розвитку громад та територій забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 23.06.2021}

Прем’єр-міністр УкраїниМ.АЗАРОВ
Інд. 70
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2011 р. № 554
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 23 червня 2021 р. № 651)

ПОРЯДОК
проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури

{У Порядку слово “Мінрегіон” в усіх відмінках замінено словом “Мінінфраструктури” згідно з Постановою КМ № 416 від 28.04.2023}

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення професійної атестації виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

виконавці окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури (далі – виконавці), – архітектор, інженер-проектувальник, інженер технічного нагляду та експерт, які здобули вищу освіту за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог та мають стаж роботи за фахом не менш як три роки;

кваліфікаційний сертифікат – документ, що підтверджує відповідність виконавця кваліфікаційним характеристикам професій працівників або відповідним професійним стандартам та його спроможність виконувати окремі роботи (надавати послуги), пов’язані із створенням об’єктів архітектури, що зазначені в такому документі і належать до видів робіт (послуг), перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1668);

професійна атестація – процедура, під час проведення якої підтверджується професійна спеціалізація, рівень кваліфікації і знань виконавця.

3. Професійна атестація проводиться Мінінфраструктури та/або саморегулівною організацією у сфері архітектурної діяльності, якій відповідно до Закону України “Про архітектурну діяльність” делеговано повноваження щодо проведення професійної атестації за відповідним напрямом (далі – саморегулівна організація), на підставі кваліфікаційних характеристик професій працівників або відповідних професійних стандартів.

4. Мінінфраструктури та/або саморегулівною організацією для проведення професійної атестації може утворюватися атестаційна архітектурно-будівельна комісія.

Інформація про проведення професійної атестації оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури або на веб-сайті саморегулівної організації, а також на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Професійна атестація проводиться незалежно від членства виконавця в саморегулівній організації.

Збір та обробка Мінінфраструктури та саморегулівною організацією персональних даних здійснюється відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

5. Для проведення професійної атестації виконавець подає Мінінфраструктури або саморегулівній організації (у разі набуття нею делегованих повноважень) заяву про допуск до проведення професійної атестації (далі – заява про допуск) у паперовій або в електронній формі через електронний кабінет користувача Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (далі – електронна система) та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, в якій зазначає свої прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) та контактні дані.

До заяви про допуск додаються:

копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (не подаються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному податковому органу і мають відмітку в паспорті);

засвідчені в установленому порядку копії:

– документа (документів) про вищу освіту (про здобуття ступеня бакалавра або магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за напрямом професійної атестації відповідно до кваліфікаційних вимог;

– документів про трудову діяльність та стаж роботи за фахом;

– документа про підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років за відповідними програмами за напрямом професійної атестації;

– стислий звіт про професійну діяльність та/або творчі досягнення виконавця.

Копії документів, які додаються до заяви про допуск, засвідчуються виконавцем.

Виконавець також може подавати інші документи, що підтверджують професійну спеціалізацію, рівень кваліфікації та знань виконавця (зокрема, державні нагороди, звання, дипломи містобудівних і архітектурних конкурсів, документи про наукові досягнення, рекомендації двох атестованих виконавців або професійної організації за відповідним напрямом).

Формування та подання виконавцем заяви про допуск разом із зазначеними документами здійснюється з урахуванням вимог, визначених статтею 261 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”.

6. Заява про допуск разом з доданими до неї документами у разі подання у паперовій формі приймається за описом, копія якого видається виконавцю з відміткою про дату прийняття документів.

7. Про зміну відомостей, зазначених у поданих документах, виконавець зобов’язаний повідомити протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін письмово в паперовій формі або в електронній формі через електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою. До такого повідомлення додаються копії документів, засвідчені виконавцем, що підтверджують відповідні зміни.

8. Розгляд заяви про допуск разом з поданими документами здійснюється Мінінфраструктури або саморегулівною організацією протягом десяти робочих днів з дня їх отримання.

У разі коли за результатами розгляду заяви про допуск разом з поданими документами виявлено невідповідність виконавця кваліфікаційним вимогам та/або недостовірну інформацію, приймається рішення про відмову виконавцю в допуску до проведення професійної атестації з обґрунтуванням причин відмови.

За відсутності підстав для відмови в допуску до проведення професійної атестації і за наявності документа або інформації (реквізитів платежу) про внесення плати за її проведення приймається рішення про допуск до проведення професійної атестації та проведення іспиту.

9. Іспит проводиться з використанням паперових або електронних носіїв за допомогою програмних засобів та включає виконання тестових завдань, у тому числі не менше 25 завдань загального та 25 завдань спеціального характеру. Іспит додатково може включати виконання не більше трьох ситуаційних завдань.

Порядок проведення іспиту, зразки тестових та ситуаційних завдань, інформація про дату, час та місце проведення іспиту, відомості про виконавців, які успішно склали іспит, оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінінфраструктури та/або веб-сайтах саморегулівних організацій, а також на порталі електронної системи.

Іспит вважається складеним за умови надання виконавцем не менш як по 70 відсотків правильних відповідей загальної кількості тестових та ситуаційних завдань загального та спеціального характеру.

Результати іспиту оформляються протоколом.

На вимогу виконавця він повинен бути ознайомлений з результатами наданих ним відповідей на тестові та ситуаційні завдання.

10. За результатами складення виконавцем іспиту Мінінфраструктури або саморегулівною організацією приймається рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі.

Підставою для відмови у видачі кваліфікаційного сертифіката за результатами іспиту є непідтвердження професійної спеціалізації, рівня кваліфікації та знань виконавця.

Видача кваліфікаційного сертифіката здійснюється на підставі прийнятого рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката шляхом внесення запису до Реєстру будівельної діяльності – складова електронної системи.

Виконавці, які пройшли професійну атестацію, набувають права на виконання відповідних видів робіт (послуг) з дня внесення до Реєстру будівельної діяльності запису про кваліфікаційний сертифікат.

Строк проведення іспиту та прийняття рішення про видачу кваліфікаційного сертифіката або про відмову в його видачі за результатами складення іспиту не може перевищувати одного місяця з дня отримання заяви про допуск та поданих документів.

11. Рішення Мінінфраструктури або саморегулівної організації про допуск/відмову в допуску до проведення професійної атестації, видачу/відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката виготовляються з використанням Реєстру будівельної діяльності та доводяться до відома виконавців, які подали заяву про допуск, шляхом оприлюднення відповідного рішення на порталі електронної системи та через електронний кабінет користувача зазначеної системи (у разі його наявності) та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою. Рішення про допуск/відмову в допуску до проведення професійної атестації за зверненням виконавців, які подали заяву про допуск, надається у паперовій формі протягом двох робочих днів з дня прийняття такого рішення.

Рішення про відмову в допуску до проведення професійної атестації та відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржене до Апеляційної комісії Мінінфраструктури або саморегулівної організації (у разі набуття нею делегованих повноважень) та/або в судовому порядку.

12. Виконавець має право повторно подати заяву про допуск, але не раніше ніж через шість місяців після прийняття рішення про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката.

13. За зверненням виконавця кваліфікаційний сертифікат надається у паперовій формі.

14. Виконавці, які одержали кваліфікаційний сертифікат, можуть виконувати роботи (послуги) щодо об’єктів класу наслідків (відповідальності), що визначаються кваліфікаційними вимогами, які діють на час виконання робіт (послуг) для відповідної або нижчої категорії працівників.

15. Строк дії кваліфікаційного сертифіката для осіб, які не мають перерви в роботі за фахом понад три роки та підвищують кваліфікацію відповідно до законодавства не рідше ніж один раз на п’ять років, не обмежується. Відомості про дотримання зазначених вимог вносяться до Реєстру будівельної діяльності.

Встановлення наявності перерви у роботі за фахом строком понад три роки здійснюється на підставі інформації виконавця про його професійну діяльність, яка подається щороку Мінінфраструктури або саморегулівній організації у довільній формі через електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, протягом місяця, що настає за датою видачі кваліфікаційного сертифіката, починаючи з наступного року, та протягом п’яти робочих днів вноситься до Реєстру будівельної діяльності.

У разі відсутності в Реєстрі будівельної діяльності відомостей про дотримання виконавцем вимог, зазначених в абзаці першому цього пункту, програмними засобами електронної системи автоматично вноситься запис про порушення виконавцем таких вимог з одночасним відображенням на порталі електронної системи.

У разі перерви у роботі за фахом понад три роки виконавець повинен пройти професійну атестацію в установленому порядку. При цьому роботою за фахом вважається також викладацька та наукова діяльність, робота в державних органах або органах місцевого самоврядування за умови виконання функцій за напрямом професійної спеціалізації.

Після усунення виконавцем порушень, зазначених в абзаці третьому цього пункту, та надходження відповідної інформації, що документально підтверджує факт їх усунення, дія кваліфікаційного сертифіката автоматично поновлюється.

Кваліфікаційний сертифікат діє на всій території України.

На території іноземних держав кваліфікаційний сертифікат діє відповідно до міжнародних договорів України.

16. Виконавець має особисту печатку із зазначенням, зокрема, прізвища, власного імені, по батькові (за наявності) виконавця та номера кваліфікаційного сертифіката.

17. Рішення про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката може бути прийнято Мінінфраструктури або саморегулівною організацією (в разі набуття нею делегованих повноважень) за наявності не менш як однієї з таких підстав:

1) заяви виконавця про позбавлення кваліфікаційного сертифіката, поданої особисто або через представника у паперовій формі або в електронній формі через електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою;

2) рішення суду, яке набрало законної сили, про обмеження дієздатності особи (виконавця), визнання її недієздатною, безвісно відсутньою;

3) рішення суду, що набрало законної сили, за яким виконавця притягнуто до відповідальності внаслідок неналежного виконання ним робіт (послуг), право виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом та/або позбавлено права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

4) встановлення за результатами заходів архітектурно-будівельного контролю факту вчинення виконавцем двох і більше порушень вимог законодавства, будівельних норм, нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері містобудування, обов’язковість застосування яких встановлено законодавством;

5) встановлення факту подання виконавцем для проведення професійної атестації недостовірних документів або інформації, що в них міститься.

18. Рішення про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката приймається протягом 15 робочих днів з дня отримання відомостей про настання обставин, визначених пунктом 17 цього Порядку.

19. Мінінфраструктури або саморегулівна організація протягом трьох робочих днів з дня отримання відомостей, визначених підпунктами 1, 3-5 пункту 17 цього Порядку, але не пізніше ніж за два робочих дні до дати розгляду питання про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката, інформує виконавця про дату розгляду такого питання, у тому числі шляхом розміщення оголошення на порталі електронної системи та через електронний кабінет користувача такої системи (у разі його наявності) та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

Неявка виконавця, який належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду питання про позбавлення кваліфікаційного сертифіката, не є перешкодою для такого розгляду, проте Мінінфраструктури або саморегулівна організація може визнати присутність виконавця обов’язковою.

20. Виконавець має право:

1) ознайомлюватися з документами про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката;

2) подавати обґрунтовані заперечення до документів про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката у строк не пізніше ніж за один робочий день до дати розгляду питання про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката;

3) бути присутнім під час розгляду питання про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката;

4) оскаржувати рішення за результатами розгляду питання про позбавлення його кваліфікаційного сертифіката до Апеляційної комісії протягом 15 днів з дати його оприлюднення.

Виконавець також має інші права, передбачені законодавством та цим Порядком.

21. За результатами розгляду питання про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката Мінінфраструктури або саморегулівна організація приймає рішення про:

позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката;

відсутність підстав для позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката.

Рішення про відсутність підстав для позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката приймається в разі відсутності безспірного підтвердження наявності підстав, визначених пунктом 17 цього Порядку.

22. Рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката із зазначенням підстав його прийняття виготовляється з використанням Реєстру будівельної діяльності та доводиться до відома виконавця шляхом оприлюднення відповідного рішення на порталі електронної системи та протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття надсилається виконавцю у паперовій формі.

Кваліфікаційний сертифікат втрачає чинність з дати внесення до Реєстру будівельної діяльності запису про позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката. Для потреб завершення виконання робіт (надання послуг) за раніше укладеними договорами такий кваліфікаційний сертифікат може бути використаний до заміни відповідального виконавця, але не більш як протягом 30 календарних днів.

Рішення про позбавлення кваліфікаційного сертифіката може бути оскаржене до Апеляційної комісії Мінінфраструктури або відповідної саморегулівної організації (у разі набуття нею делегованих повноважень).

Виконавець, якого позбавили кваліфікаційного сертифіката, має право повторно подати заяву про допуск не раніше ніж через 12 місяців, якщо судовим рішенням не встановлено більшого строку позбавлення виконавця права обіймати певні посади або провадити певну діяльність.

23. Відомості про припинення дії кваліфікаційного сертифіката внаслідок смерті виконавця вносяться до Реєстру будівельної діяльності протягом трьох робочих днів з дати отримання документально підтвердженої інформації про настання зазначеної обставини.

24. Зберігання документів, поданих для проведення професійної атестації, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Саморегулівні організації та заклади освіти, які здійснюють підвищення кваліфікації виконавців, розробляють програми підвищення кваліфікації за напрямом професійної атестації.

{Абзац перший пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1160 від 14.10.2022}

Програми підвищення кваліфікації за напрямом професійної атестації погоджуються саморегулівною організацією (у разі набуття нею делегованих повноважень) або Мінінфраструктури та оприлюднюються на порталі електронної системи, офіційному веб-сайті Мінінфраструктури, а також на веб-сайтах саморегулівної організації та закладів освіти.

{Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1160 від 14.10.2022}

Інформація про заплановані заходи з підвищення кваліфікації розміщується на веб-сайтах саморегулівних організацій, закладів освіти або офіційному веб-сайті Мінінфраструктури не пізніше ніж за десять робочих днів до їх початку.

Відомості про підвищення кваліфікації виконавцем вносяться Мінінфраструктури або саморегулівною організацією (у разі набуття нею делегованих повноважень) до Реєстру будівельної діяльності протягом п’яти робочих днів з дати видачі документа про підвищення кваліфікації:

заклади освіти надсилають в електронній формі Мінінфраструктури або саморегулівній організації (у разі набуття нею делегованих повноважень) перелік осіб, які пройшли підвищення кваліфікації, разом з копіями документів про підвищення кваліфікації протягом трьох робочих днів з дня їх видачі;

{Абзац п’ятий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1160 від 14.10.2022}

протягом двох робочих днів з дати отримання інформації від закладів освіти Мінінфраструктури або саморегулівна організація (у разі набуття нею делегованих повноважень) вносить відомості про виконавців, які пройшли підвищення кваліфікації за програмами, що відповідають установленим цим пунктом вимогам, до Реєстру будівельної діяльності.

{Абзац шостий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1160 від 14.10.2022}

26. Апеляційна комісія утворюється для кожного напряму професійної атестації Мінінфраструктури або саморегулівною організацією (у разі набуття нею делегованих повноважень) у складі голови апеляційної комісії та її членів в кількості не менше п’яти осіб. До її складу включаються не менш як по одному представнику від Мінінфраструктури, відповідної саморегулівної організації та від закладів освіти, які здійснюють підвищення кваліфікації виконавців за відповідним напрямом професійної атестації.

З числа членів Апеляційної комісії обираються голова, заступник (заступники) голови та секретар Апеляційної комісії.

Член Апеляційної комісії (крім секретаря Апеляційної комісії, представників Мінінфраструктури) повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня за напрямом професійної атестації та не менше п’яти років досвіду виконання робіт (надання послуг) за відповідним напрямом або не менше п’яти років досвіду фахового викладання у закладах освіти за таким напрямом.

Організаційною формою роботи Апеляційної комісії є засідання, що проводяться за потреби у разі надходження скарг.

Рішення Мінінфраструктури та/або саморегулівної організації про відмову в допуску до проведення професійної атестації або про відмову у видачі кваліфікаційного сертифіката можуть бути оскаржені протягом 15 днів з дня набрання оскаржуваним рішенням законної сили. Для цього особа, права якої порушені, подає скаргу у паперовій або в електронній формі через електронний кабінет користувача електронної системи та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

У скарзі зазначаються:

прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) скаржника, його місце проживання чи перебування, а також найменування (прізвище, власне ім’я, по батькові) представника скаржника, – якщо скарга подається представником;

реквізити рішення, яке оскаржується;

зміст оскаржуваного рішення та норми законодавства, які, на думку скаржника, порушено;

викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення;

підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги додаються засвідчені скаржником копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника у результаті прийняття рішення (за наявності). У разі коли скарга подається представником скаржника, додається також довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Скаржник може відкликати подану ним скаргу до прийняття Апеляційною комісією рішення щодо неї. Відкликана скарга залишається без розгляду.

Скаржник має право особисто або через уповноважену особу брати участь у засіданні Апеляційної комісії.

Апеляційна комісія не пізніше ніж за два робочих дні до дати розгляду скарги повідомляє скаржнику про час і місце засідання, у тому числі шляхом розміщення оголошення на порталі електронної системи та через електронний кабінет користувача такої системи (у разі його наявності) та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою.

Апеляційна комісія знайомиться з матеріалами скарги, аналізує і перевіряє викладені факти, за потреби збирає додаткові матеріали щодо питань, порушених у скарзі, та приймає одне з таких мотивованих рішень про:

задоволення скарги та допуск скаржника до проведення професійної атестації;

задоволення скарги та видачу скаржнику кваліфікаційного сертифіката;

задоволення скарги та про скасування рішення щодо позбавлення кваліфікаційного сертифіката;

відмову в задоволенні скарги.

Підставами для відмови у задоволенні скарги є:

оформлення скарги без дотримання вимог, визначених цим пунктом;

наявність інформації про судове провадження у зв’язку із предметом скарги;

наявність рішення Апеляційної комісії з того самого питання;

розгляд в Апеляційній комісії скарги з того ж питання від того самого скаржника;

подання скарги особою, яка не має на це повноважень;

закінчення встановленого цим Порядком строку подання скарги;

порушення у скарзі питань, що не належать до компетенції Апеляційної комісії;

прийняття оскаржуваного рішення відповідно до законодавства.

Розгляд скарги здійснюється у строк до 15 робочих днів з моменту її реєстрації.

Рішення Апеляційної комісії виготовляються з використанням електронної системи та доводяться до відома скаржників шляхом оприлюднення відповідного рішення на порталі електронної системи та через електронний кабінет користувача такої системи (у разі його наявності) та/або іншу державну інформаційну систему, інтегровану з електронною системою, в режимі реального часу після підписання такого рішення головою та секретарем Апеляційної комісії шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису.

Рішення Апеляційної комісії підлягають виконанню у строк до п’яти робочих днів.

Рішення Апеляційної комісії за зверненням скаржника надається у паперовій формі.

Рішення Апеляційної комісії можуть бути оскаржені до суду.

{Порядок в редакції Постанови КМ № 651 від 23.06.2021}
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2011 р.  №554

ПЕРЕЛІК
видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, виконавці яких проходять професійну атестацію

{Назва Переліку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 651 від 23.06.2021}

1. Розроблення містобудівної документації.

2. Архітектурне та інженерно-будівельне проектування.

3. Експертиза та обстеження у будівництві.

4. Технічний нагляд.

5. Інжинірингова діяльність у сфері будівництва в частині координації дій всіх учасників будівництва.

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 303 від 29.03.2021

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 303 від 29.03.2021

8. Виконання робіт із технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 219 від 13.03.2020, № 488 від 12.05.2023}