Наказ Міністерства інфраструктури України Про затвердження Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
02.05.2022  № 273
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2022 р.
за № 527/37863

Про затвердження Правил визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

Відповідно до частини другої статті 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, що додаються.

2. Департаменту дорожніх перевезень та безпеки на транспорті забезпечити подання цього наказу у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Сектору зовнішніх комунікацій Міністерства інфраструктури України забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Найєма М.

МіністрО. Кубраков
ПОГОДЖЕНО:

Міністр розвитку громад та територій України


О. Чернишов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
02 травня 2022 року № 273
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 травня 2022 р.
за № 527/37863

ПРАВИЛА
визначення вартості будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування

І. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні підходи до визначення вартості нового будівництва, реконструкції, ремонтів та утримання автомобільних доріг загального користування (далі – дорожні роботи та послуги).

2. Основними завданнями під час визначення вартості дорожніх робіт та послуг є:

забезпечення визначення вартості дорожніх робіт та послуг з дотриманням принципів ринкового ціноутворення та із застосуванням вільних цін;

підвищення ефективності капітальних вкладень, забезпечення економії фінансових та інших ресурсів із упровадженням досягнень науки, техніки, передового вітчизняного і міжнародного досвіду, застосуванням нових матеріалів, технологій, виробів і конструкцій, організаційних заходів тощо.

3. Застосування цих правил, а також методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг є обов’язковим для визначення вартості дорожніх робіт та послуг, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії.

Застосування цих правил, а також методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг під час замовлень за рахунок інших джерел фінансування є добровільним та обумовлюється договором.

4. Формування, розроблення та затвердження методик визначення вартості дорожніх робіт та послуг здійснюються Міністерством інфраструктури України.

5. У цих Правилах терміни вживаються в таких значеннях:

методики визначення вартості дорожніх робіт та послуг – нормативно-технічні документи, що включають сукупність методичних підходів, показників, положень, вимог, вказівок, інструкцій, настанов, методичних рекомендацій тощо, що використовуються під час визначення вартості дорожніх робіт та послуг, проєктних, вишукувальних робіт та експертизи проєктної документації;

база даних об’єктів-аналогів (БОА) – інформаційно-аналітична система, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання вільного доступу до інформації про загальну вартість та складові вартості дорожніх робіт та послуг, у тому числі про укрупнений показник вартості;

база даних цін – інформаційно-аналітична система, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік та надання вільного доступу до інформації про ціни на дорожні роботи та послуги, в тому числі максимальні, мінімальні, середні ціни на матеріальні ресурси, машини та механізми, трудові ресурси (рівень заробітних плат), укрупнені показники вартості. Джерелами інформації бази даних цін можуть бути дані наукових, експертних організацій, профільних громадських об’єднань, замовників, підрядників дорожніх робіт та послуг тощо;

відомість обсягів робіт (BoQ) – документ встановленої форми, що складається відповідно до системи вимірювання дорожніх робіт та послуг або з використанням міжнародної системи вимірювання робіт, для фіксації обсягу дорожніх робіт та/або послуг, що підлягають виконанню відповідно до проєктної документації або дефектного акта та використовується під час погодження договірної ціни;

розрахунок витрат ресурсів – розрахунок витрат матеріально-технічних та трудових ресурсів (трудовитрат, часу роботи дорожніх машин та механізмів, витрат матеріалів, виробів і комплектів) на одиницю виміру обсягу роботи;

одиниця виміру обсягу роботи – визначений за системою вимірювання дорожніх робіт та послуг вимірник обсягу роботи, виражений у натуральних (фізичних) одиницях виміру (міліметр, метр, квадратний міліметр, квадратний метр, гектар, кубічний метр, кілограм, тонна, кількість шт., година, тиждень тощо);

укрупнений показник вартості (УПВ) – показник, виражений в грошових одиницях валюти, який включає в себе витрати на: заробітну плату робітників-будівельників, експлуатацію дорожніх машин та механізмів, матеріали, вироби та комплекти, загальновиробничі та адміністративні витрати, інші витрати, а також прибуток, та який визначається для одиниці виміру виду роботи, конструктивного елементу.

6. Система вимірювання дорожніх робіт та послуг, класифікація дорожніх робіт та послуг, принципи її застосування під час складання відомості обсягів робіт (BoQ), форма відомості обсягів робіт (BoQ) визначаються методиками визначення вартості дорожніх робіт та послуг.

II. Визначення вартості дорожніх робіт та послуг

1. Вартість дорожніх робіт та послуг визначається:

на стадії проєктування – у складі кошторисної частини проєктної документації або кошторисної документації, складеної за дефектним актом відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;

на стадії визначення ціни пропозиції учасника процедури закупівель та узгодження договірної ціни – в твердій договірній ціні за УПВ;

на стадії проведення взаєморозрахунків – в порядку, обумовленому в договорі.

2. Вартість дорожніх робіт та послуг на всіх стадіях, визначених пунктом 1 розділу II цих Правил, включає прямі, загальновиробничі, адміністративні витрати, прибуток, кошти на покриття ризиків, кошти на покриття додаткових витрат, пов’язаних з інфляційними процесами, податки, збори, обов’язкові платежі, інші витрати.

III. Стадія проєктування

1. Вартість будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг загального користування умовно розподіляється на безпосередні та супутні витрати.

До безпосередніх витрат належать кошти, які витрачаються на спорудження (ремонт) доріг загального користування, проєктні та вишукувальні роботи.

До супутніх витрат належать кошти, необхідні для будівництва, реконструкції, ремонтів автомобільних доріг загального користування в цілому, зокрема:

підготовка території будівництва;

зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд;

додаткові витрати під час виконання будівельних робіт у зимовий та літній періоди;

кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом;

кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об’єкт будівництва;

кошти на перебазування будівельних організацій або їх структурних виробничих підрозділів;

витрати на проведення науково-технічного супроводу;

аудит безпеки автомобільних доріг;

авторський нагляд;

утримання служби замовника, здійснення технічного нагляду, надання послуг інженера-консультанта;

підготовка експлуатаційних кадрів;

інші роботи та витрати.

2. Вартість дорожніх робіт та послуг, що визначається на стадії проєктування, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування дорожніх робіт та послуг, визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

3. Кошторисна вартість дорожніх робіт та послуг на стадії проєктування встановлюється з використанням витратного та/або порівняльного підходів у ціноутворенні, зміст і порядок застосування яких визначається методиками визначення вартості дорожніх робіт та послуг.

4. Розрахунки витрат ресурсів, які використовуються на стадії проєктування можуть розроблятися в складі кошторисної частини проєктної документації особами, які здійснюють проєктування відповідно до підходів, визначених методиками визначення вартості дорожніх робіт та послуг.

5. Під час розрахунку вартості дорожніх робіт та послуг з використанням витратного підходу у ціноутворенні адміністративні, загальновиробничі витрати та прибуток визначаються як відсоток від прямих витрат.

6. Вартість дорожніх робіт та послуг на стадії проєктування може визначатись із використанням УПВ на одиниці виміру обсягів робіт, що визначені відомістю обсягів робіт (BoQ).

7. Визначення поточних цін на стадії проєктування, а також під час експертизи проєктів будівництва, здійснюється з посиланням на джерела даних про ціни, в тому числі: базу даних цін, базу даних об’єктів-аналогів, комерційні пропозиції тощо.

8. Бази даних об’єктів аналогів та бази даних цін можуть створюватись Державним агентством автомобільних доріг України, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності. Примірні структури баз даних та вимоги до їх наповнення визначаються методиками визначення вартості дорожніх робіт та послуг.

IV. Стадія визначення ціни пропозиції учасника процедури закупівель  та узгодження договірної ціни

1. В усіх договорах про закупівлю дорожніх робіт та послуг застосовується твердий кошторис (договірна ціна) за укрупненими показниками вартості робіт.

2. Для визначення ціни тендерних пропозицій замовник надає відомість обсягів робіт (BoQ) без цін, креслення (за наявності) та технічну специфікацію із зазначенням технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, вимог до якості матеріалів. За рішенням замовника відомість обсягів робіт може бути складена за міжнародною системою вимірювання дорожніх робіт та послуг (у т.ч.: POMI Принципи вимірювання (міжнародні) для будівельних робіт, NRM (1,2,3) Нові правила вимірювань, опубліковані Королівським інститутом дипломованих геодезистів (RICS), CESMM4 міжнародна система вимірювання робіт, стандартний метод вимірювання цивільного будівництва, четверте видання, розроблений Інститутом інженерів-будівельників (The Institution of Civil Engineers (ICE)).

3. Ціна тендерної пропозиції розраховується з використанням укрупнених показників вартості робіт, обсяги та види яких передбачені Відомістю обсягів робіт (BoQ). Водночас укрупнені показники вартості робіт розраховуються учасником процедури закупівлі на власний розсуд.

4. Договірна ціна є кошторисом вартості підрядних робіт, який узгоджений замовником, і використовується під час проведення взаєморозрахунків.

Порядок погодження договірної ціни встановлюється замовником у тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної процедури закупівлі. Під час погодження договірної ціни документи та обґрунтування розрахунків укрупнених показників вартості не надаються.

V. Стадія проведення взаєморозрахунків

1. На стадії проведення взаєморозрахунків вартість виконаних дорожніх робіт / наданих послуг визначається із застосуванням укрупнених показників вартості, передбачених договірною ціною, без надання підтверджуючих документів.

2. Під час визначення вартості виконаних дорожніх робіт та послуг на стадії здійснення взаєморозрахунків уточнення загальної вартості таких робіт та послуг, визначених на попередніх стадіях, здійснюється в порядку, обумовленому в договорі.

Директор Департаменту
дорожніх перевезень
та безпеки на транспорті


О. Задорожний
ПОГОДЖЕНО:

Міністр оборони України


О. Резніков