Лист Мінекономіки “Щодо локалізації”

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
(Мінекономіки)

від 30.08.2022 № 3323-04/62315-06

Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства
та інші суб’єкти сфери публічних
закупівель

Щодо локалізації

Міністерство економіки України додатково до листа від 21.07.2022 № 3323-04/50717-06 “Щодо інформування про локалізацію у публічних закупівлях”, у зв’язку з набранням чинності з 04.08.2022 постанови Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 861 “Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва” (далі – постанова № 861, Порядок, Порядок моніторингу), на численні звернення суб’єктів сфери публічних закупівель щодо здійснення закупівель з урахуванням вимоги щодо локалізації повідомляє.

Щодо вартісних меж

Відповідно до пункту 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон), тимчасово, з 2022 року строком на 10 років, встановлюються такі особливості здійснення закупівель, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень:

1) замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 цього пункту, виключно якщо їх ступінь локалізації виробництва дорівнює чи перевищує зокрема у 2022 році – 10 відсотків;

2) особливості здійснення закупівель, визначені цим пунктом, застосовуються до таких товарів, що вказані у цьому пункті.

Водночас згідно з підпунктом 4 пункту 61 Розділу Х Закону у разі здійснення замовником закупівлі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом, процедури закупівлі таких робіт чи послуг здійснюються з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.

Отже, вимога про ступінь локалізації застосовується замовником до закупівель у разі якщо вартість предмета закупівлі, вказаного у переліку (у тому числі робіт чи послуг, якщо виконання таких робіт чи надання послуг передбачає набуття замовником у власність товарів, визначених цим пунктом), становить або перевищує 200 тисяч гривень.

Щодо переліку товарів

Формування переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації (далі – перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації) здійснюється на підставі переліку товарів, визначеного у підпункті 2 пункту 61 Розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення”, за результатами автоматичного опрацювання поданих виробником заявок на веб-порталі Уповноваженого органу.

Перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації оприлюднюється на веб-порталі та офіційному веб-сайті Мінекономіки за посиланнями:

https://prozorro.gov.ua/page/localisation

https://cutt.ly/SX8MmIQ

У переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації зазначається інформація як щодо товару (вид, марка товару, ступінь локалізації), так і щодо виробника товару (для юридичних осіб – найменування, код згідно з ЄДРПОУ; для виробників товару – фізичних осіб – підприємців – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

Таким чином, сформований перелік товарів з підтвердженим ступенем локалізації є автоматичним підтвердженням Мінекономіки ступеня локалізації.

Водночас забезпечення технічної реалізації подання заявки та можливості заповнення виробником товару форми калькуляції собівартості товару на веб- порталі здійснюється адміністратором електронної системи закупівель. Наказом Мінекономіки від 07.04.2020 № 648 веб-порталом Уповноваженого органу з питань закупівель визначено інформаційно-телекомунікаційну систему “PROZORRO” за адресою в мережі Інтернет: www.prozorro.gov.ua, а відповідальним за забезпечення функціонування та наповнення веб-порталу є державне підприємство “ПРОЗОРРО” (далі – ДП “ПРОЗОРРО”).

Тому з питань технічної реалізації суб’єктам слід звертатися до адміністратора системи ДП “ПРОЗОРРО”.

Щодо порядку розрахунку ступеня локалізації

Ступінь локалізації розраховується виробником товару самостійно за наведеною в Законі формулою та автоматично підтверджується шляхом математичної перевірки інформації, внесеної до форми калькуляції собівартості товару.

Виробник товару несе персональну відповідальність за зміст, достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, яка подається ним при заповненні форм заявки та калькуляції.

Щодо порядку підтвердження ступеня локалізації

Ступінь локалізації товарів має щорічно підтверджуватися виробником з урахуванням відсоткових меж, установлених для кожного року.

Так, підтвердження виробником відповідності товару критерію локалізації для закупівель 2022 року здійснюється в поточному році.

Для закупівель наступних років заявка виробника товару, у тому числі внесеного до переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації у попередні роки, має бути поданою до 1 січня у відповідності до пунктів 6 і 7 Порядку.

При цьому подання заявки разом з калькуляцією собівартості товару, належним їх оформленням, здійснюється виробником товару в електронній формі шляхом заповнення електронних форм з окремими полями на веб-порталі Уповноваженого органу з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису керівника виробника товару або уповноваженої ним особи.

Окремо слід зазначити про випадки, у разі яких Порядком передбачено автоматичне виключення товару з переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації, а саме: 1) неподання заявки на таке підтвердження; 2) виявлення недостовірності інформації, зазначеної виробником товару; 3) невідповідність товару критеріям локалізації поточного року; 4) за рішенням уповноважених органів, прийнятих в межах їх повноважень з проведення заходів нагляду та контролю, передбачених Законом; 5) за рішенням суду в межах господарського чи кримінального провадження в частині надання виробником товару недостовірної інформації про рівень локалізації товару.

Щодо порядку моніторингу

Здійснення Уповноваженим органом моніторингу з дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку, передбачає комплекс заходів, що забезпечує систематичний аналіз даних, що містяться в електронній системі закупівель, про результати проведених замовниками відповідно до Закону публічних закупівель за предметами закупівель, внесеними до переліку.

Моніторинг проводиться Мінекономіки один раз на півроку на підставі даних, отриманих від адміністратора електронної системи закупівель та даних з інших джерел.

Результати моніторингу мають містити, зокрема дані щодо оголошених закупівель предметів закупівель, внесених до переліку; замовників, що оголосили закупівлі за предметами закупівель, внесеними до переліку, та учасників таких закупівель; укладених договорів про закупівлю за предметами закупівель, внесеними до переліку; відмінених закупівель за предметами закупівель, внесеними до переліку.

Результати моніторингу також оприлюднюються Мінекономіки на офіційному веб-сайті: за перше півріччя – до 20 липня, за рік – до 30 січня року, що настає за звітним. До того ж узагальнена за рік інформація про результати моніторингу подається Мінекономіки до Кабінету Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним бюджетним роком.

Порядком установлено також, що учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

Щодо міжнародних угод

Пункт 61 Розділу Х Закону не застосовується до закупівель, які підпадають під дію положень Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, а також положень про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

При цьому згідно з пунктом 3 Порядку, його дія не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.

Так, на офіційному веб-сайті Мінекономіки розміщена інформація за посиланнями:

https://cutt.ly/bXOOz1H
https://cutt.ly/cXOQ4P1
https://cutt.ly/4XOWyAi

Водночас інформуємо, що у додатку до листа надано перелік угод про вільну торгівлю, у тому числі, яка вказана пунктом 3 порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, із зазначенням у таблиці відповідних порогових меж та суб’єктів, на яких поширюються такі угоди.

З огляду на викладене, у разі якщо закупівля конкретного замовника згідно порогів для такого суб’єкта підпадає під дію положень про державні закупівлі відповідного(них) міжнародного(их) договору(ів) України, на підтвердження походження товару з країни, яка є стороною такої угоди, у складі пропозиції учасник надає сертифікат про походження такого товару.

У наведеному випадку вимога стосовно підтвердження ступеню локалізації не застосовується до товару, країною походження якого є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася.

Щодо встановлення замовником вимог стосовно ступеню локалізації

Згідно з статтею 22 Закону у тендерній документації зазначаються такі відомості, як, зокрема, інструкція з підготовки тендерних пропозицій.

При цьому тендерна документація може містити іншу інформацію, вимоги щодо наявності якої передбачені законодавством та яку замовник вважає за необхідне включити до тендерної документації.

Разом з тим Уповноважений орган формує та веде перелік товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва, який оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Таким чином, для підтвердження відповідного ступеню локалізації згідно Закону замовник може встановити в тендерній документації вимогу про зазначення у тендерній пропозиції учасника інформації про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації, який формує та веде Уповноважений орган, або встановити вимогу вказати безпосередньо посилання на відповідний товар тощо.

Аналогічні вимоги встановлюються замовниками при проведенні переговорної закупівлі під час запрошення на переговори та замовниками, що визначені пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону, при проведенні спрощених закупівель, вартість яких дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, у оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, а також під час закупівель, що здійснюються замовниками згідно нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, якими охоплюються питання закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану.

Щодо договорів про закупівлю, укладених до набрання чинності Закону та
постанови № 861

Частиною першою статті 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов’язковим до виконання. Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати обов’язки відповідно до договору згідно з частиною першою статті 631 Цивільного кодексу України.

Своєю чергою, статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або скасовують відповідальність особи.

Разом з тим, відповідно до Рішення Конституційного Суду № 1-рп/99 від 09.02.99 надання зворотної дії в часі нормативно-правовим актам може бути передбачено шляхом прямої вказівки про це в законі або в іншому нормативно-правовому акті.

Ураховуючи, що така вказівка в Законі та постанові відсутня, їх дія не поширюється на правовідносини суб’єктів сфери публічних закупівель, які виникли до набрання ними чинності.

Додаток: на 5 арк. в 1 прим.

Директор департаменту публічних закупівель,
конкурентної політики та гуманітарної сфери

Олександр БІЛЯНСЬКИЙ

Додаток

Перелік інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України:

  1. Угода про вільну торгівлю між Україною та державами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) (ратифіковано Законом України № 4091-VI від 07.12.2011) – Розділ 6: Державні закупівлі).
  2. Угода про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами (ратифіковано Законом України № 1678-VII від 16.09.2014 – Глава 8: Державні закупівлі, Додаток ХХІ до Глави 8: Державні закупівлі).
  3. Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) (ратифіковано Законом України від 14.03.2017 року № 1917-VIII – Глава 10: Державні закупівлі).
  4. Угода про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (ратифіковано Законом України від 16.12.2020 № 1100-IX) – Глава 8: Державні закупівлі, Додаток ХVI до Глави 8 Державні закупівлі).
  5. Угода про вільну торгівлю між Україною та Республікою Македонія (ратифіковано Законом України від 05.07.2001 N 2599-III- стаття 29).

У таблиці зазначено перелік угод, які мають рівень покриття (за суб’єктами) та монетарні (вартісні) пороги.

Таблиця

Довідково: [1] Спеціальні права запозичення (СПЗ) (англ. special drawing rights, SDR, SDRs) — резервний та платіжний засіб, що емітується Міжнародним Валютним Фондом (МВФ). Існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках.

Розрахунок порогових значень базується на середньому денному курсі національної валюти в СПЗ за попередній дворічний період (наприклад, на 2022–2023 рр. розрахунок проводиться з урахуванням курсу з листопада 2019 року по жовтень 2021 року). На 2022–2023 рр. для України цей курс складатиме 1 СПЗ = 37,8442 грн. Наступне коригування порогових значень буде здійснено через два роки і набуде чинності з 01.01.2024.

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО