Лист ДПС від 31.05.2022 № 3694/5/99-00-13-01-05 та ДП “Прозорро” від 10.06.2022 № № 206/01/659/11

Мiнiстерство економiки України
(код ЄДРПОУ 37508596)

Державна податкова служба України розглянула лист Мiнiстерства економiки України вiд 20.05.2022 № 3304-04/26283-03 (вх. ДПС № 21402/5 вiд 20.05.2022) стосовно порядку доступу до даних про вiдсутнiсть забонгованостi зi сплати податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв ), у тому числi щодо способу та форми отримання вищезазначеноi iнформацii, i повiдомляє таке.

Вiдповiдно до частини третьої статті 17 Закону України вiд 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публiчнi закупiвлi» (далi — Закон № 922-VIII) пiд час здiйснення процедури закупiвлi учасники мають пiдтвердити (переможець — документально) вiдсутнiсть пiдстав, встановлених пунктом 13 частини першої статтi 17 Закону № 922-VIII.

Стаття 17 Закону № 922-VIІІ встановлює перелiк пiдстав, за наявностi яких замовник приймає рiшення про вiдмову учаснику в участi у процедурi закупiвлi та зобов’язаний вiдхилити тендерну пропозицiю або вiдмовити в участi у переговорнiй процедурi закупiвлi, зокрема, у разi якщо фiзична особа, яка є учасником процедури закупiвлi, має заборгованiсть зi сплати податкiв i зборiв (обов’язкових платежiв), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.

Щодо взаемодiї електронної системи закупiвель з iнформацiйними системами ДПС

З метою спрощення процедури доступу суб’єктiв господарської дiяльностi до торгiв шляхом проведення автоматичноiї перевiрки вiдсутностi пiдстав для вiдхилення пропозицiї учасника процедури закупiвлi та вiдповiдно до вимог Закону № 922-VIII видано наказ Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi Украiни, Мiнiстерства фiнансiв Украiни вiд 17.01.2018 № 37/11 «Про затвердження Порядку взаемодiї електронної системи закупівель з iнформацiйними системами Державної фiскальної служби України щодо обмiну iнформацiєю про вiдсутнiсть або наявнiсть заборгованостi (податкового боргу) із сплати податків, зборів, платежів, контроль за якими покладено на органи Державної фіскальної служби України, в учасника процедури закупівлі», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.02.2018 за № 139/31591.

У зв’ язку з необхідністю актуалізації його положень розроблено проєкт наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 17 січня 2018 року № 37/11», що надсилався листами Міністерства економіки України від 05.10.2021 № 3302-01/48531-03 (вх. ДПС № 64357/5 від 05.10.2021), від 04.02.2022 № 3302-05/5623-03 (вх. ДПС № 50/НПА від 07.02.2022), який погоджено ДПС листом від 03.11.2021 № 2571/4/99-00-12-02-03-04.

Щодо інформації про стан розрахунків з бюджетом Електронного кабінету

Також у приватній частині (особистий кабінет) Електронного кабінету передбачено можливість перегляду платниками у режимі реального часу особистої податкової інформації, зокрема про стан розрахунків з бюджетом.

Для перегляду стану розрахунків з бюджетом платнику необхідно увійти до особистого кабінету Електронного кабінету із використанням електронного цифрового підпису (https://cabinet.tax.gov.ua/login).

Меню Стан розрахунків з бюджетом надає користувачу Електронного кабінету доступ до своїх особових рахунків зі сплати податків, зборів та інших
платежів. При зверненні до зазначеного пункту меню відображається зведена інформація станом на момент звернення, що містить наступну інформацію за кожним видом платежу: орган ДПС; назва податку (платежу); платіж (код); МФО банку; бюджетний рахунок та за кожним видом податку (платежу) на поточну дату: нараховано/зменшено; сплачено до бюджету; повернуто з бюджету; пеня; недоїмка; переплата; залишок несплаченої пені.

Слід зазначити, що податковий борг та заборгованість зі сплати єдиного внеску позначаються червоним кольором.

Інструкція щодо роботи з електронним сервісом «Електронний кабінет» розміщена на вебпорталі ДПС за покликанням: https://cabinet.tax.gov.ua/help/taxaccounts.html.

Щодо довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи

Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2018 № 733, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.09.2018 за № 1102/32554 (далі — Порядок № 733).

Згідно з абзацом першим пункту 3 Порядку № 733 для отримання Довідки платник подає заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи (далі — Заява) (додаток 2).

Заява подається платником (на його вибір):

у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу. Якщо Заяву подано до державної податкової інспекції, її передають до відповідного контролюючого органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу (далі — уповноважений орган);

в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, та зазначенням найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником. Наприклад, Закон № 922-VIII, згідно з яким учасники мають підтвердити (переможець — документально) відсутність у платника заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості.

Відповідно до абзацу першого пункту 5 Порядку № 733 перевірка наявності/відсутності у платника заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, здійснюється за даними інформаційно телекомунікаційних систем контролюючих органів на дату формування довідки з урахуванням наявності/відсутності податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості за основним та неосновними місцями обліку платника.

Абзацом другим пункту 5 Порядку № 733 передбачено, що за відсутності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, уповноважений орган формує Довідку.

Згідно з пунктом 8 Порядку № 733 за наявності у платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, платнику готується лист (у довільній формі) з вмотивованою відмовою щодо надання Довідки.

Пунктом 4 Порядку № 733 передбачено, що Довідка або відмова у наданні Довідки готуються уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів з дня, наступного за днем отримання Заяви органом, до якого її було подано.

Підпунктом 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2022 року № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» (далі — постанова № 263), установлено, що на період дії воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів можуть вживати таких додаткових заходів, а саме: зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

Відповідно до абзацу третього пункту 4 постанови № 263 міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади протягом шести місяців після припинення чи скасування воєнного стану припинити здійснення заходів, передбачених пунктом 1 цієї постанови, та невідкладно повідомити про припинення вжиття зазначених заходів Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України та Міністерство цифрової трансформації України.

Отже, на період дії воєнного стану в Україні доступ до інформації, розміщеної на вебпорталі ДПС, зокрема у рубриці «Відкриті дані», електронному податковому сервісі «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера» тощо, зупинено.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

01008, вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ

Державне підприємство «ПРОЗОРРО» (далі — Підприємство) розглянуло лист МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 3323-04/31209-08 від 31.05.2022 (вх. №206-01-700 від 31.05.2022) та повідомляє наступне.

Система електронних закупівель Prozorro (далі— Система) функціонує відповідно до вимог Закону України від 25.12.2015 No 922-VIII «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (надалі ꟷ Закон) та розроблена на підставі Технічного завдання, затвердженого Міністерством економічного розвитку і торгівлі України.

Стосовно питання наведеного в вашому листі повідомляємо, що технічна можливість формування в електронній Системі звіту з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) та довідки з Державної податкової служби України про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), наразі реалізована в повному обсязі, в Системі.

Генеральний директор Василь ЗАДВОРНИЙ

Повне або часткове копіювання публікацій порталу ЗАБОРОНЕНО