- Радник у сфері публічних закупівель - https://radnuk.com.ua -

Постанова КМУ Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 17 березня 2021 р. № 224
Київ

Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві [1], затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. № 668 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 31, ст. 1867; 2009 р., № 45, ст. 1513), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 21


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 березня 2021 р. № 224

ЗМІНИ,
що вносяться до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному [1]
будівництві [1]

1. В абзаці першому пункту 1 слова “будівель і споруд та технічного переоснащення діючих підприємств (далі – капітальне будівництво об’єктів), а також комплексів і видів робіт, пов’язаних із капітальним будівництвом об’єктів” замінити словами “, реставрації та капітального ремонту об’єкта будівництва (далі – будівництво)”.

2. У пункті 3:

1) абзац п’ятнадцятий виключити;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У цих Загальних умовах терміни “інженер-консультант” та “проектна документація” вживаються у значенні, наведеному в Законі України [2] “Про регулювання містобудівної діяльності”.”.

3. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

“Сторони є вільними в укладенні договору підряду, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу України [3]Господарського кодексу України [4]Закону України [5] “Про архітектурну діяльність”, інших актів законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Під час укладання договорів підряду сторони мають право використовувати міжнародні форми договорів, звичаї та рекомендації міжнародних та вітчизняних організацій відповідно до законодавства України.”.

4. Пункт 28 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

“залучати до управління проектом, організаційного і консультаційного супроводження комплексу робіт, пов’язаних із створенням об’єкта будівництва, виконання інших функцій, визначених договором про надання інженерно-консультаційних послуг, інженера-консультанта із зазначенням у договорі підряду його повноважень та зобов’язання підрядника щодо надання інженеру-консультанту доступу до будівельного майданчика;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий – одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим – дванадцятим.

5. У пункті 31:

1) абзаци четвертий і п’ятий замінити абзацами такого змісту:

“погодити проектну документацію, яка підлягає погодженню відповідно до законодавства та у разі, коли це передбачено договором підряду;

передати замовнику на затвердження в установленому порядку проектну документацію у визначеній договором підряду кількості примірників у паперовій та електронній формі або у вигляді електронних документів, якщо забезпечення проектною документацією покладено на підрядника. Про надання проектної документації на електронних носіях, а також формат електронних документів зазначається у договорі підряду;

надати інженеру-консультанту доступ до будівельного майданчика, якщо це передбачено договором підряду;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий – двадцятий вважати відповідно абзацами сьомим – двадцять першим;

2) в абзаці п’ятнадцятому слова “(примірників, копій)” замінити словами “(примірників, копій у паперовій та електронній формі або у вигляді електронних документів)”.

6. Пункт 46 виключити.

7. Перше речення пункту 47 викласти в такій редакції: “Забезпечення робіт (будівництва об’єкта) проектною документацією та проведення в установленому порядку експертизи цієї документації здійснюється замовником.”.

8. Пункт 48 викласти в такій редакції:

“48. Сторона, що забезпечує роботи (будівництво об’єкта) проектною документацією, зобов’язана протягом установленого договором підряду строку передати іншій стороні чотири примірники проектної документації у паперовій та електронній формі або у вигляді електронних документів. Виготовлення додаткових примірників проектної документації та формат надання її на електронних носіях, а також формат електронних документів визначаються умовами договору.”.

9. У пункті 49 слова “регіональним і місцевим правилам забудови,” виключити.

10. Абзац перший пункту 74 доповнити реченням такого змісту: “Допускається зберігання проектної документації, розробленої у вигляді електронних документів, за умови права доступу до неї замовника.”.

11. В абзаці першому пункту 78 слово “будівельно-монтажних” замінити словом “будівельних”.

12. У пункті 100 слово “, розцінок” виключити.

13. Доповнити Загальні умови [1] розділом такого змісту:

Особливості використання міжнародних форм договорів

127. Сторони за їх згодою можуть використовувати міжнародні форми договорів у сфері будівництва.

128. У разі використання міжнародних форм договорів сторони зобов’язані керуватися умовами таких договорів з урахуванням вимог Цивільного кодексу України [3]Господарського кодексу України [4], інших актів законодавства.

129. Сторони вживають заходів для досудового врегулювання спорів за домовленістю між собою або у випадках, коли такі заходи є обов’язковими згідно із законом. Сторони можуть застосовувати механізми врегулювання спорів, передбачені у міжнародних формах договорів, що не обмежує право сторін на звернення до суду.”.

14. У тексті Загальних умов [1] слова “капітальне будівництво” в усіх відмінках замінити словом “будівництво” у відповідному відмінку.