Договір постачання природного газу (для бюджетних установ та організацій)

Договір №___________
постачання природного газу

         м. Київ

«___» ____________ 2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг», ЕІС-код 56X930000010610X, юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства України, діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу (постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 04.09.2018 №962), надалі – Постачальник, в особі

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________,

яка діє на підставі _____________________________________________________________________________________________________,

з однієї сторони, та ____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________,

ЕІС-код _______________________, юридична особа, що створена та діє відповідно до законодавства України і є бюджетною установою/організацією, надалі – Споживач, в особі _____________________________________________,

який діє на підставі ________________________________________________________________________________________________, з іншої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) №2496 від 30.09.2015 «Про затвердження Правил постачання природного газу» (надалі – Правила постачання природного газу), Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» (надалі – Кодекс ГТС), Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем» (далі – Кодекс ГРМ), Постановою НКРЕКП №3013 від 24.12.2019 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 2024 роки» та іншими нормативноправовими актами України, що регулюють відносини у сфері постачання природного газу, уклали цей договір постачання природного газу (надалі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується поставити Cпоживачеві природний газ, а Споживач зобов’язується прийняти його та оплатити на умовах цього Договору.

1.2. Природний газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем для своїх власних потреб.

1.3. За цим Договором може бути поставлений природний газ (за кодом згідно з УКТЗЕД 2711 21 00 00) власного видобутку (природний газ, видобутий на території України) та/або імпортований природний газ, ввезений на митну територію України.

1.4. Споживач підтверджує та гарантує, що на момент підписання цього Договору у Споживача є в наявності укладений договір на розподіл природного газу між Споживачем та Оператором газорозподільчої мережі (надалі – Оператор ГРМ) та присвоєний Оператором ГРМ персональний EIC-код та/або укладений договір транспортування природного газу між Споживачем та Оператором газотранспортної системи (надалі – Оператор ГТС) та присвоєний Оператором ГТС персональний EIC-код (якщо об’єкти Споживача безпосередньо приєднані до газотранспортної мережи).

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в цьому пункті, несе Споживач.

1.5. У разі якщо об’єкти Споживача підключені до газорозподільних мереж, розподіл природного газу, який постачається за цим Договором, здійснює(ють) оператор(и) газорозподільних мереж, а саме: _________________________________, з яким (якими) Споживач уклав відповідний договір (договори).

2. Кількість та фізико-хімічні показники природного газу

2.1. Постачальник передає Споживачу на умовах цього Договору замовлений Споживачем обсяг (об’єм) природного газу у період з _________ 2021 року по грудень 2022 року (включно), в кількості _____ тис.куб.метрів
(_________________________________________________________куб.метрів), в тому числі по місяцях (далі також – розрахункові періоди) (тис.куб.м.):

 Розрахунковий період  Замовлений обсяг, тис.куб м
Жовтень 2021 
Листопад 2021 
Грудень 2021 
Січень 2022 
Лютий 2022 
Березень 2022 
Квітень 2022 
Травень 2022 
Червень 2022 
Липень 2022 
Серпень 2022 
Вересень 2022 
Жовтень 2022 
Листопад 2022 
Грудень 2022 
ВСЬОГО 

2.1.3. Загальний обсяг природного газу, замовлений Споживачем за цим Договором, складається з сум загальних обсягів природного газу, замовлених Споживачем на всі розрахункові періоди протягом строку дії Договору.

2.2. Споживач підтверджує, що замовлені ним обсяги природного газу, які визначені в п.2.1 цього Договору повністю покривають потреби Споживача у відповідному розрахунковому періоді для потреб, визначених пунктом 1.2 цього Договору.

Відповідальність за правильність визначення замовлених обсягів газу покладається виключно на Споживача.

2.3. Підписанням цього Договору Споживач дає згоду Постачальнику на включення його до Реєстру споживачів Постачальника (надалі – Реєстр або Реєстр споживачів), розміщеного на інформаційній платформі Оператора ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС.

2.4. Перегляд та коригування замовлених Споживачем обсягів природного газу за цим Договором може відбуватися шляхом підписання Сторонами додаткової угоди, в тому числі протягом відповідного розрахункового періоду.

Споживач зобов’язується самостійно контролювати обсяги використання природного газу і своєчасно обмежувати (припиняти) використання природного газу у разі перевищення замовлених обсягів або своєчасно (до кінця відповідного розрахункового періоду) надавати Постачальнику для оформлення відповідну додаткову угоду на коригування замовлених обсягів за цим Договором.

В будь-якому випадку, обсяг, визначений в акті приймання-передачі природного газу, оформленного відповідно до пункту 3.5.цього Договору, вважається фактично використаним за цим Договором обсягом природного газу.

2.5. Режим використання природного газу протягом розрахункового періоду (в т.ч. добове використання) Споживач визначає самостійно в залежності від своїх власних потреб.

2.6. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20оС), тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.).

2.7. Фізико-хімічні показники природного газу, який передається Постачальником Споживачеві у пунктах приймання-передачі, зазначених у пункті 3.1 цього Договору, повинні відповідати вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ.

3. Порядок та умови передачі природного газу

3.1. Постачальник передає Споживачу у загальному потоці природний газ у внутрішній точці виходу з газотранспортної системи.

Право власності на природний газ переходить від Постачальника до Споживача після підписання актів приймання-передачі. Після переходу права власності на природний газ Споживач несе всі ризики і бере на себе відповідальність, пов’язану з правом власності на природний газ.

3.2. Постачання газу за цим Договором здійснюється Постачальником виключно за умови включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника, розміщеного на інформаційній платформі Оператора ГТС.

3.3. Постачання (включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника) та використання (відбір) природного газу за цим Договором здійснюється за умови виконання Споживачем вимог пункту 5.1 цього Договору щодо остаточного розрахунку за фактично переданий природний газ та відсутності реєстрації Споживача в реєстрі будь-якого іншого постачальника природного газу.

3.4. Постачальник із застосуванням ресурсів Інформаційної платформи Оператора ГТС та Споживач здійснюють щоденний моніторинг фактично відібраного Споживачем обсягу природного газу.

На запит Постачальника Споживач надає інформацію щодо планового використання газу за розрахунковий період (місяць) в розрізі добових обсягів та до 13:00 поточної доби – оперативну інформацію щодо фактичних обсягів використання газу за минулу добу, планових обсягів використання газу на наступну добу та до 24:00 поточної доби – оперативну інформацію щодо використання газу за поточну добу.

3.5. Приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачеві у відповідному розрахунковому періоді, оформлюється актом приймання-передачі газу.

3.5.1. Споживач зобов’язується надати Постачальнику не пізніше 5-го (п’ятого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, завірену належним чином копію відповідного акту надання послуг з розподілу/транспортування газу за такий період, що складений між Оператором(ами) ГРМ та/або Оператором ГТС та Споживачем, на підставі даних комерційного вузла обліку Споживача, відповідно до вимог Кодексу ГТС/Кодексу ГРМ.

3.5.2. На підставі отриманих від Споживача даних та даних щодо остаточної алокації відборів Споживача на Інформаційній платформі Оператора ГТС Постачальник готує та надає Споживачу два примірники акту приймання-передачі за відповідний розрахунковий період (далі також – акт), підписані уповноваженим представником Постачальника.

3.5.3. Споживач протягом 2-х (двох) робочих днів з дати одержання акту зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від його підписання.

3.5.4. У випадку неповернення Споживачем підписаного оригіналу акту до 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, а також у випадку розбіжностей між даними, отриманими від Споживача відповідно до підпункту 3.5.1 цього пункту, та даних щодо остаточної алокації відборів Споживача на Інформаційній платформі Оператора ГТС, обсяг (об’єм) спожитого газу вважається встановленим (узгодженим)
відповідно до даних Інформаційної платформи Оператора ГТС та переданим у власність Споживачу, а вартість поставленого протягом відповідного розрахункового періоду газу розраховується з урахуванням цін, визначених в розділі 4 цього Договору.

3.6. Звірка фактично використаного обсягу газу за цим Договором на певну дату чи протягом відповідного розрахункового періоду ведеться Сторонами на підставі даних комерційних вузлів обліку газу та інформації про фактично поставлений Споживачу обсяг газу згідно з даними Інформаційної платформи Оператора ГТС.

4. Ціна та вартість природного газу

4.1. Ціна та порядок зміни ціни на природний газ, який постачається за цим Договором, встановлюється наступним чином:

Ціна природного газу за 1000 куб. м газу без ПДВ – 13 658,42 грн.,

крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,

крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи – 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ – 20% , всього з ПДВ – 163,89 грн. за 1000 куб. м.

Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу, за цим Договором становить 16 554,00 грн.

4.2. У разі зміни тарифу на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи та/або коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді, вони є обов’язковими для Сторін за цим Договором з дати набрання чинності відповідних змін.

4.3. Загальна вартість цього Договору на дату укладання становить ______ грн, крім того ПДВ – грн, разом з ПДВ – __________________________________ (_______________________) грн.

5. Порядок та умови проведення розрахунків

5.1. Оплата за природний газ за відповідний розрахунковий період (місяць) здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами в наступному порядку:

70% вартості фактично переданого відповідно до акту приймання-передачі природного газу – до останнього числа місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено постачання газу.

Остаточний розрахунок за фактично переданий відповідно до акту приймання-передачі природний газ здійснюється Споживачем до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому Споживач повинен був сплатити 70 % грошових коштів за відповідний розрахунковий період. У разі відсутності акту приймання-передачі, фактична вартість використаного Споживачем газу розраховується відповідно до умов підпункту 3.5.4 пункту 3.5 цього Договору.

Споживач має право здійснити оплату та/або передоплату за природний газ протягом періоду поставки або до початку розрахункового періоду.

5.2. Сторони погоджуються, що під час перерахування коштів у призначенні платежу посилання на номер Договору є обов’язковим. Зміна Споживачем призначення платежу здійснюється виключно листом, який надається Постачальнику, але в будь-якому випадку не пізніше 10 календарних діб з дня надходження відповідних коштів на рахунок Постачальника.

5.3. Оплата за природний газ здійснюється Споживачем шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Постачальника, зазначений в розділі 14 цього Договору.

Споживач зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за поставлений природний газ відповідно до пункту 5.1 цього Договору.

Кошти, які надійшли від Споживача, зараховуються як передоплата за умови оплати Споживачем 100% вартості природного газу, замовленого на попередній розрахунковий період, та 100% оплати вартості фактично переданого природного газу у попередні розрахункові період.

5.4. У разі наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості із сплати пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних та судового збору Сторони погоджуються, що грошова сума, яка надійшла від Споживача, погашає вимоги Постачальника у такій черговості незалежно від призначення платежу, визначеного Споживачем:

1) у першу чергу відшкодовуються витрати Постачальника, пов’язані з одержанням виконання;
2) у другу – сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;
3) у третю чергу – погашається основна сума заборгованості за використаний природний газ та компенсація вартості робіт, пов’язаних з припиненням (обмеженням) газопостачання Споживачу.

5.5. Звірка розрахунків та/або фактичного обсягу використання природного газу здійснюється Сторонами протягом десяти днів з моменту письмової вимоги однієї із сторін, підписаної уповноваженою особою на підставі відомостей про фактичну оплату вартості використаного природного газу Споживачем та актів його приймання-передачі.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Споживач має право:

1) використовувати (відбирати) природний газ відповідно до умов цього Договору;
2) розірвати цей Договір або припинити його в частині поставки природного газу, в тому числі у разі вибору іншого постачальника, але не раніше ніж в останній день розрахункового періоду, попередивши Постачальника не менш ніж за 20 діб до розірвання/припинення договору. При цьому Споживач зобов’язаний виконати свої обов’язки за цим Договором у частині оформлення використаних обсягів природного газу та їх оплати відповідно до умов Договору;
3) достроково розірвати Договір, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір щодо внесення змін до Договору в частині умов постачання і водночас нові умови постачання виявилися для Споживача неприйнятними. При цьому Споживач зобов’язаний попередити Постачальника не менш ніж за 20 діб до розірвання Договору, а також виконати свої обов’язки за цим Договором у частині оформлення використаних обсягів природного газу та їх оплати відповідно до умов Договору;
4) безоплатно отримувати інформацію, визначену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».

6.2. Споживач зобов’язаний:

1) мати діючий (діючі) договір/договори на розподіл природного газу з оператором(ами) газорозподільних мереж на обсяги газу, що постачаються за цим Договором (для Споживачів, об’єкти яких приєднані до газорозподільних мереж) та підтримувати чинність зазначених договорів протягом дії даного Договору;
2) самостійно контролювати власне використання природного газу за цим Договором і своєчасно коригувати замовлені обсяги шляхом підписання додаткової угоди;
3) самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу в разі:
– порушення строків оплати за договором про постачання природного газу;
– перевищення обсягів використання газу, зазначених в пункті 2.1 цього Договору, без їх коригування додатковою угодою;
– невключення/виключення Споживача до/з Реєстру споживачів Постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС;
– інших випадках, передбачених цим Договором та законодавством;
4) прийняти газ на умовах цього Договору, своєчасно оплачувати вартість поставленого природного газу в розмірі та порядку, що передбачені цим Договором;
5) компенсувати Постачальнику вартість послуг на відключення газопостачання Споживачу;
6) не допускати використання природного газу за договорами, укладеними з іншими постачальниками, в розрахункових періодах, в яких діє цей Договір без його розірвання в порядку, передбаченому розділом 9 Договору.

6.3. Постачальник має право:

1) ініціювати заходи з припинення (обмеження) постачання природного газу

Споживачеві в разі:
– невиконання Споживачем пунктів 5.1 та 8.4. цього Договору;
– відмови Споживача від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування.

Газопостачання Споживачу може бути припинено в інших випадках, передбачених чинним законодавством України;
2) в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання Споживачем умов цього Договору в частині оплати використаних за Договором обсягів газу (пункт 5.1) та/або їх документального оформлення, в тому числі неповернення належним чином оформлених актів приймання-передачі природного газу та у разі укладання Споживачем договорів з іншим постачальником без розірвання даного Договору в порядку, передбаченому розділом 9 Договору. В такому випадку Постачальник надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Споживачу про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Постачальником у такому повідомленні;
3) інші права, що визначаються Законом України “Про ринок природного газу”, Цивільним і Господарським кодексами України, Правилами постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами України, цим Договором;
4) отримати оплату за переданий за цим Договором природний газ в розмірі та в строки, визначені цим Договором.

6.4. Постачальник зобов’язаний:

1) виконувати умови цього Договору;
2) забезпечувати відповідно до вимог Кодексу ГТС своєчасну реєстрацію Споживача у Реєстрі при дотриманні Споживачем умов цього Договору;
3) повідомити Споживача про намір внесення змін до Договору постачання природного газу не пізніше ніж за 30 днів до набрання чинності таких змін (окрім змін, обумовлених зміною норм чинного законодавства України). Така інформація може бути надана Споживачу в будь-який спосіб: розміщення на веб-сайті Постачальника, відправлення електронного повідомлення на електронну пошту Споживача, письмове повідомлення тощо;
4) забезпечити Споживача прозорими та простими способами досудового вирішення спорів, розглянути скарги Споживача і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду;
5) виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством України.

7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у випадках, передбачених законодавством і цим Договором.

7.2. У разі прострочення Споживачем строків остаточного розрахунку згідно пункту 5.1 та/або строків оплати за пунктом 8.4 цього Договору, Споживач зобов’язується сплатити Постачальнику 3% річних, інфляційні збитки та пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, розраховані від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

7.3. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.

7.4. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку природного газу за цим Договором у разі припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

7.5. Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику будь-які штрафні санкції, які виникли у Постачальника у разі несвоєчасного повідомлення Постачальника Споживачем про випадки, визначені в п.п. 13.5 та 13.6 цього Договору.

7.6. Збитки, завдані одній із Сторін внаслідок невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною своїх зобов’язань, відшкодовуються винною у невиконанні (неналежному виконанні) Стороною в порядку та розмірі, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

8. Порядок припинення(обмеження) та відновлення газопостачання

8.1. Якщо Споживач порушив умови пункту 5.1 цього Договору щодо остаточного розрахунку за фактично переданий природний газ, Постачальник має право припинити постачання газу шляхом виключення Споживача з Реєстру без погодження із Споживачем.

Припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачеві здійснюється Постачальником з 1 числа місяця, наступного за місяцем, в якому Споживач мав здійснити остаточний розрахунок за розрахунковий період.

При цьому Постачальник направляє Споживачу Повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з дати, зазначеної в Повідомленні. Копія цього Повідомлення надається Споживачу на електронну адресу, зазначену в розділі 14 цього Договору, а також оператору ГРМ, зазначеному в п.1.5 цього Договору.

Газопостачання припиняється Постачальником з дати, зазначеної в Повідомленні.

Споживач не має права вимагати від Постачальника відшкодування збитків за невключення його до Реєстру внаслідок невиконання Споживачем умов цього Договору.

Постачальник не припиняє постачання Споживачу у випадках:

– прийняття рішення учасника Постачальника щодо продовження постачання природного газу Споживачу;
– у разі прийняття рішення спеціально створеним органом Постачальника (або його учасника) щодо продовження постачання природного газу Споживачу.

8.2. Відповідальність за будь-які наслідки, що виникають в результаті порушення Споживачем умов пункту 5.1 цього Договору, покладаються виключно на Споживача.

8.3. Фізичне припинення постачання природного газу за цим Договором здійснює(ють) Оператор(и) ГРМ та Оператор ГТС. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу Оператором ГРМ/ГТС Постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність здійснення ним заходів з припинення/обмеження розподілу/транспортування природного газу Споживачу, копію якого надсилає Споживачу (з позначкою про вручення).

8.4. Компенсація Постачальнику вартості послуг з припинення (обмеження) газопостачання здійснюється Споживачем в такому порядку:

– Споживач компенсує Постачальнику вартість наданих Оператором ГРМ/ГТС послуг з припинення (обмеження) газопостачання на об’єкти Споживача на підставі отриманого від Постачальника рахунка-фактури;
-компенсація вартості послуг з припинення (обмеження) газопостачання здійснюється Споживачем до 22 – го числа (включно) місяця, наступного за місяцем, в якому Постачальником було надано Повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання, на розрахунковий рахунок Постачальника, який зазначається в надісланому Споживачеві рахунку-фактурі із призначенням платежу;
– якщо протягом зазначеного періоду Споживач не компенсував (не повністю компенсував) Постачальнику вартість послуг з припинення (обмеження) газопостачання, Споживач несе відповідальність на загальних умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України.

9. Порядок зміни постачальника

9.1. Споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених Правилами постачання природного газу.

9.2. Якщо Споживач має намір укласти договір з іншим постачальником, Споживач повинен виконати свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед Постачальником, підписати з Постачальником угоду про розірвання цього Договору з першого дня місяця, наступного за розрахунковим періодом.

9.3. Угода про розірвання договору надається Споживачем Постачальнику в строк не пізніше ніж за 20 діб до припинення газопостачання.

9.4. При цьому Споживач втрачає право по грудень 2022 року (включно) отримувати природний газ з ресурсу Постачальника за ціною, визначеною пунктом 4.1 Договору.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків згідно з цим Договором внаслідок настання форс-мажорних обставин, що виникли після укладення Договору, і Сторони не могли передбачити їх.

10.2. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

10.3. Сторони зобов’язані негайно повідомити про виникнення форс-мажорних обставин та протягом 14 днів з дати їх виникнення подати підтвердні документи відповідно до законодавства.

10.4. Настання форс-мажорних обставин підтверджується в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику вартості природного газу, поставленого до їх настання.

10.6. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад один місяць, Сторони вирішують питання про доцільність продовження дії цього Договору. У випадку прийняття рішення про припинення його дії, Сторони укладають відповідну додаткову угоду.

11. Порядок розв’язання спорів (розбіжностей)

11.1. У разі виникнення спорів (розбіжностей) Сторони зобов’язуються розв’язувати їх шляхом проведення переговорів та консультацій. Будь-яка із Сторін має право ініціювати їх проведення.

11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) розв’язуються у судовому порядку.

11.3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за цим Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, збитків становить п’ять років.

12. Санкційне та антикорупційне застереження

12.1. Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:

12.1.1. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury);

12.1.2. до Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача, та/або товарів чи послуг Споживача застосовано обмеження (санкції) інших, ніж OFAC, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням Договору;

12.1.3. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions);

12.1.4. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Her Majesty’s Treasury Великої Британії (список осіб, включених до Consolidated list of financial sanctions targets in the UK та до List of persons subject to restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury);

12.1.5. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН).

12.2. Постачальник має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:

12.2.1. Споживача, та/або учасника Споживача, та/або кінцевого бенефіціарного власника Споживача внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України;

12.2.2. щодо товарів та/або послуг за Договором та/або щодо виконання інших умов Договору рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

12.3. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи, працівники або уповноважені представники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання яких-небудь неправомірних переваг чи досягнення інших неправомірних цілей.

12.4. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані особи, працівники або уповноважені представники не вчиняють дії, що можуть кваліфікуватися як надання/отримання грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших переваг нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

12.5. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином представників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання робіт чи надання послуг тощо, не перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять представника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим представником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

13. Строк дії Договору та інші умови.

13.1. Даний Договір набирає чинності з дати його укладання і діє в частині поставки газу до «31» грудня 2022 р. включно, а в частині розрахунків – до повного їх виконання. Продовження або припинення Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору.

Цей Договір може бути підписаний також електронними цифровими підписами (ЕЦП) уповноважених представників Сторін з урахуванням вимог чинного законодавства.

13.2. Цей Договір складений у двох примірниках – по одному для кожної із сторін, які мають однакову юридичну силу.

Визнання окремих положень цього Договору недійсними, не тягне за собою визнання Договору недійсним в цілому.

13.3. У разі припинення дії цього Договору шляхом його розірвання Споживач втрачає право до «31» грудня 2022 р. включно отримувати природний газ з ресурсу Постачальника за ціною, визначеною пунктом 4.1 Договору.

13.4. Сторони погодили такий порядок внесення змін до цього Договору: усі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються письмово у формі додаткової угоди про внесення змін до цього Договору та підписуються уповноваженими представниками Сторін, крім випадків, зазначених у пунктах 13.5 та 13.6 цього Договору.

13.5. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну рекомендованим листом з повідомленням про зміни власних платіжних реквізитів, ЕІС-коду, адреси, номерів телефонів, факсів у п’ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін.

13.6. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України, а також є платником податку на додану вартість.

Споживач _____________ платником податку на додану вартість та ___________________ статус (є/ не є, потрібне зазначити) (має/ не має, потрібне зазначити) платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.

У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов’язані повідомити одна одну про такі зміни протягом трьох робочих днів з дати таких змін рекомендованим листом з повідомленням.

13.7. Цей Договір разом з усіма додатками і доповненнями, складений за повного розуміння Сторонами предмета та умов Договору.

Споживач розуміє та погоджується з тим, що отримав повну, достовірну та достатню інформацію, необхідну для підписання Договору.

13.8. Підписанням цього Договору Споживач підтверджує, що йому завчасно Постачальником була надана повна інформація і роз’яснення щодо умов цього Договору.

14. Адреси та реквізити сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
(код ЕІС – 56X930000010610X)
Поштова адреса:
04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
Рахунок №:
UA793204780000026002924444775
в АБ «Укргазбанк»
UA983004650000000260073002043
в АТ «Ощадбанк»
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
E-mail: ngt@naftogaztrading.com.ua
СПОЖИВАЧ(код ЕІС – _____________)
Поштова адреса: ________

Рахунок №:
IBAN __________________
в ______________________
Код ЄДРПОУ: __________
ІПН: ___________________
Телефон: _______________
E-mail:__________________